Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż trzech budynków innych niemieszkalnych (były szpital) wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonych w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332


Chojna, dnia 27.07.2010r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż trzech budynków innych niemieszkalnych (były szpital) wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonych w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332.

Budynki tworzą jeden kompleks w skład, którego wchodzi:

budynek główny (2 kondygnacyjny) o pow. zabudowy 1173m2, kubaturze 17014m3,

budynek łącznika o pow. zabudowy 13m2,

budynek podjazdu karetek o pow. zabudowy 145m2, kubaturze 927m3.
Budynki w stanie surowym zamkniętym.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- działka zabudowana.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę
i przebudowę istniejących budynków na centrum medyczne, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22 służebności drogowej, o której mowa w art.145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zmianami) - droga konieczna.

Przetarg ogranicza się do podmiotów, które:
- posiadają doświadczenie w prowadzeniu usług medycznych w ramach swojej działalności
gospodarczej m.in. w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- posiadają zdolność inwestycyjną umożliwiającą realizację inwestycji,
- posiadają podpisane kontrakty z NFZ

cena wywoławcza wynosi 1.100.000,00zł

w tym: cena budynków 250.000,00zł

cena gruntu 850.000,00zł

minimalne postąpienie 11.000,00zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 110.000,00zł, które należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej
do dnia 24.09.2010r.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 15 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu płatnej najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 3% ceny gruntu, płatnych do 31 marca każdego roku począwszy od 2011. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste podlega podatkowi VAT wg stawki 22%.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2010r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Podmioty chcące przystąpić do przetargu winny spełnić następujące warunki:

- wpłacić wadium w ustalonym terminie i wysokości,

- przedłożyć zaświadczenie z NFZ o wykonywaniu przez firmę usług w zakresie lecznictwa
medycznego oraz rodzaju podpisanych kontraktów,

- przedłożyć wypis KRS lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- przedłożyć pełny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

- przedłożyć zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami świadczeń publiczno-prawnych (US, ZUS),

- przedłożyć program inwestycyjny dotyczący realizacji inwestycji - centrum medyczne,

Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze terminem przetargu. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub poświadczone za zgodność z oryginałem

Komisja przetargowa dokona kwalifikacji oraz poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, która zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Chojnie (parter- tablica ogłoszeń) w dniu 28.09.2010r.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrzowi Gminy Chojna przysługuje prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 14 85 wew. 61.

Z-ca Burmistrza

Wojciech Długoborski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 26-07-2010 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 26-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2010 14:42