Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XLVI/ 384 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki


UCHWAŁA NR XLVI/ 384 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę do kwoty 1.100.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna na rok 2010, na sfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przy finansowym wsparciu środków pochodzących
z Unii Europejskiej pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”.

§ 2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami następować będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 3. Udziela się Burmistrzowi upoważnienia do zawarcia umowy pożyczki i innych umów towarzyszących.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI/384/2010 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 17 czerwca 2010 r.

W latach 2010 - 2012 Gmina Chojna będzie realizowała zadanie inwestycyjne
pod nazwą: ,,Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”. Całkowity koszt zadania przewidywany jest
na kwotę 6 032 360,17 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 6 003 937,06 zł. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 przewidywane jest dofinansowanie tego zadania na kwotę 4 473 338,23 zł. (74,51 % kosztów kwalifikowanych). Udział własny Gminy Chojna w realizacji tego zadania określony jest
na kwotę 1 530 598,83 zł.

Uwzględniając wnioski wielu gmin z terenu kraju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnił Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska środki na częściowe sfinansowanie w formie oprocentowanej pożyczki wkładu własnego gmin. Dofinansowanie może być udzielone dla przedsięwzięć, które uzyskały potwierdzenie uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Po uwzględnieniu zasad przyznawania tego rodzaju pożyczki wynika, że Gmina Chojna może ubiegać się o pożyczkę w kwocie 1 100 000 zł na realizację powyższego zadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:35