Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XLVI/ 386 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


U C H W A Ł A Nr XLVI/ 386 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) - Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Chojna od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 270/2 o pow. 0,0192 ha, położonej w obrębie 4 m. Chojna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI/ 386 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

W dniu 1 października 2007 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie złożył propozycję przejęcia przez Gminę Chojna - w trybie art. 66 § 1 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa w zamian za część zaległości podatkowych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 270/2 o pow. 0,0192 ha położonej w obrębie 4 m. Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna pismem z dnia 23 października 2007 r. udzielił odpowiedzi dla PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie, iż wyraża wstępne zainteresowanie przejęciem tej nieruchomości, mogącej służyć realizacji własnych zadań gminy w szczególności z zakresu dróg gminnych.

W dniu 19 marca 2010 r. PKP S.A. Oddział Gospodarowania w Szczecinie złożył kolejny wniosek w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Powołany przepis stanowi, że mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:37