Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XLVI / 388 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/101 o pow. 0,6941 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


U C H W A Ł A Nr XLVI / 388 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 38/101 o pow. 0,6941 ha, położonej w obrębie
ewide
ncyjnym nr 8 miasta Chojna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 37 ust. 2 pkt 10, art.68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) - Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 38/101 o pow. 0,6941 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna.

2.Sprzedaż nieruchomości określonej w ust. 1 następuje na cele działalności sakralnej.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI/ 388 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010r.

Wnioskiem z dnia 2.03.2007 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie wystąpił o przekazanie na własność nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 38/101 o pow. 0,6941 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym
nr 8 miasta Chojna z przeznaczeniem pod budowę kościoła i domu parafialnego. Proboszcz ww. Parafii wnioskuje również o udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Zakończone zostały prace związane ze zmianą przeznaczenia nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. zmianą powyższy teren przeznaczony jest na cele sakralne wraz z terenami komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

Stosownie do art.37 ust.1 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości przeznaczone dla kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, przeznaczone na cele sakralne, są zbywane w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie natomiast z art.68 ust.1 pkt 6 ustawy, przy zbywaniu takich nieruchomości, możliwe jest udzielenie za zgodą rady gminy - bonifikaty od ceny sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do zbycia nieruchomości bez przetargu oraz z zastosowaniem bonifikaty od ceny nieruchomości.

Istnieje również merytoryczne uzasadnienie dla przyjęcia projektu proponowanej uchwały.

Funkcjonujący obecnie na terenie byłego lotniska (obręb nr 8 m. Chojna) kościół działa
w warunkach prowizorycznych. Sprzedaż parafii nieruchomości pod budowę nowego kościoła ma zatem na celu poprawienie warunków jego funkcjonowania. W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnienie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:51