Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XLVI/ 389 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości


UCHWAŁA NR XLVI/ 389 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337
i z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600 i 1601;
z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817; Nr 161 poz. 1279 i poz. 1281; Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 47, poz. 278) - Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego
o pow. 43,06 m2, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Nr 3 miasta Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 401.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLVI/ 389 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

Wnioskiem z dnia 13 maja 2010 r. Pan Sławomir Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH SŁAWROM z/s Bara 8/2, wystąpił o dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 43,06 m2, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 11, w działce nr 401 w obrębie 3 m. Chojna. Przedmiotową nieruchomość dzierżawiła do dnia 31 maja 2010 r. Pani Maria Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LAK-SAM z/s Chojna ul. Łużycka 11, który w dniu 13 maja 2010 r. złożył rezygnację z dalszej dzierżawy przedmiotowego obiektu. Pan Sławomir Marek od grudnia 2009 r. był za zgodą wydzierżawiającego poddzierżawcą przedmiotowego lokalu użytkowego.

Umowa dzierżawy zostałaby zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do kompetencji Rady Miejskiej w Chojnie należy wyrażanie zgody
na zawieranie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, przy jednoczesnym odstąpieniu od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

Mając na uwadze fakt wystąpienia Pana Sławomira Marka z wnioskiem
w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Miejskiej
w Chojnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-08-2010 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2010 14:52