herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. REMONTÓW I INWESTYCJI


Chojna, dnia 13.08.2010r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA STANOWISKO DS. REMONTÓW I INWESTYCJI

w wymiarze ? etatu na czas określony do 31.12.2010r.

W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW

I OCHRONY ŚRODOWISKA

(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania:

Wykształcenie:

średnie lub wyższe o specjalności: technik budownictwa, inż. budownictwa.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. nieposzlakowana opinia,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  4. doświadczenie zawodowe kandydata:

   • posiada co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, w tym: wskazane prowadzenie nadzorów nad budowami,

   • posiadanie uprawnień ogólno-budowlanych,

 2. posiadanie wiedzy z zakresu:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego,

  • ustawy o samorządzie gminnym,

  • ustawy Prawo budowlane,

  • Prawo zamówień publicznych.

 • rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

  1. Wymagania dodatkowe:

   1. wskazana znajomość języka obcego.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, planowanie wydatków inwestycyjnych.

  2. Opracowanie projektów rocznych planów inwestycyjnych i ich realizacja.

  3. Zlecenie kosztorysów inwestycyjnych.

  4. Rozliczenie merytoryczno-rzeczowe robót prowadzonych ze środków własnych i pozyskanych.

  5. Przygotowywanie przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych.

  6. Egzekwowanie rękojmi i gwarancji za jakość wykonanych robót oraz roszczeń z tytułu braku realizacji umów lub nienależytego wykonania umów.

  7. Występowanie do instytucji zewnętrznych o dofinansowanie inwestycji.

  8. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.

  9. Współdziałanie z instytucjami i podmiotami.

  10. Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów.

  1. Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys ( CV ),

   3. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

   4. kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje,

   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

   6. kserokopia aktualnego uprawnienia ogólno-budowlanego,

   7. wypełniony kwestionariusz osobowy,

   8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

   9. oświadczenie, że nie był(a) kandydat(ka) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

    • aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    • zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na świadczenie pracy na określonym stanowisku urzędniczym.

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój Nr 12) Urzędu Miejskiego
  w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać listownie z dopiskiem na kopercie:

  Dotyczy naboru na stanowisko ds.Remontów i inwestycji.

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2010r. do godz. 1500.

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Po wyborze kandydata na stanowisko umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
  do 31.12.2010r. w wymiarze ? etatu.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

  Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jana Berbesia tel. (91) 4141035 w.57.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-08-2010 12:54
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 13-08-2010
  Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2010 12:54