herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

L sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 16 września 2010 r. GODZ. 10.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów: z XLVI, XLVII i XLIX sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  radnej Barbary Andrzejczyk. druk nr 1/L

-stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do realizacji projektu
  pod nazwą: „Zapewnienie na terenie gminy Chojna dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”
  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. druk nr 2/L (prezentacja)

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia
  w jednostkę budżetową. (Przedszkole Miejskie) druk nr 3/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
  oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. druk nr 4/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2010 roku.

- dyskusja

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. druk nr 5/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej
  w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. druk nr 6/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XL/337/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Chojna na 2009 rok. druk nr 7/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna. druk nr 8/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/395 Rady Miejskiej w Chojnie
  z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. druk nr 9/ L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna nieruchomości. (ANR - Godków, Grzybno) druk nr 10/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej. (A. A. Durejko, zam. Chojna) druk nr 11/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (J. Saja, zam. Chojna) druk nr 12/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości. (K. Lisowski, zam. Chojna) druk nr 13/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojna na lata 2009-2032”. druk nr 14/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapoznania się z Protokołem Komisji Rewizyjnej
  wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. (dot. przydzielenia mieszkania osobie nieuprawnionej)
  druk nr 15/L

- stanowiska Komisji Rady

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-09-2010 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 12:03