Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała nr 447 - podatek od nieruchomości


U C H W A Ł A NR LIII/ 447 /2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
na rok 2011.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,49 zł,

2) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,22 zł,

3) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym 8,24 zł,

4) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych 4,13,

5) od 1 m kw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego 5,45 zł

z zastrzeżeniem pkt. a oraz b

a) od 1 m. kw. budynków gospodarczych innych niż w pkt. 2 z wyłączeniem garaży 3,33 zł,

b) od 1 m. kw. budynków gospodarczych - stodół wykorzystywanych wyłącznie

na potrzeby własne niezarobkowe 0,58 zł,

6) od wartości budowli 2 %,

7) od 1 m kw. powierzchni gruntów :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł,

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł,

8) od 1 ha gruntów pod jeziorami , a także gruntów zajętych pod zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,03 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

  1. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy
    z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
    z wyjątkiem:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a, ust. 1, pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych lub służący do celów innych niż publiczne w rozumieniu art. 6
ww. ustawy,

- przekazanych w posiadanie zależne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
bez osobowości prawnej,

  1. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
    i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVII/311/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010 (Dz. Urz. Województwa
Zachodniopomorskiego Nr 90, poz. 2491).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami ) w art. 5 ust. 1 i 2 nadaje radom gmin upoważnienie do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć górnych stawek ogłoszonych w ustawie j/w. Podstawą do naliczenia stawek na rok 2011 jest obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2011 zostały wprowadzone na podstawie delegacji art.7 ust. 3 ustawy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-12-2010 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 11:58