Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 8 Bosy Grzegorz


DRUK Nr 8 / IV PROJEKT

UCHWAŁA NR IV / /2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części
nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) - Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawę warzyw o pow. 300 m2, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 8 miasta Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/92.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chojnie

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IV / /2011 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2011 r.

Wnioskiem z dnia 30 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Bosy zam. Chojna ul. Narciarska 59/17 wystąpił o dzierżawę części działki nr 38/92, przeznaczonej pod uprawę warzyw, o pow. 300 m2, położonej w obrębie 8 m. Chojna. Przedmiotową nieruchomość dzierżawił dotychczas Pan Damian Bondia zam. Chojna ul. Sikorskiego 27a/1, który w dniu 30 listopada 2010 r. złożył rezygnację z dalszej dzierżawy przedmiotowego gruntu na rzecz Pana Grzegorza Bosego.

Umowa dzierżawy zostałaby zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do kompetencji Rady Miejskiej w Chojnie należy wyrażanie zgody na zawieranie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, przy jednoczesnym odstąpieniu od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

Mając na uwadze fakt wystąpienia Pana Grzegorza Bosego z wnioskiem w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 21-01-2011 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2011 14:09