Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 1 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły - Strzelczyn

- projekt -

Druk nr 1/V/2011

UCHWAŁA Nr ……./……../2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia ………………. 2011 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 624; Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1161; Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 788; Dz.U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1020; Dz.U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1400; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1043; Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1532; Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 273; Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz.U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 818; Dz.U. z 2007 r., Nr 180, poz. 1280; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416; Dz.U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz.U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250;Dz.U. z 2010 r., Nr 54, poz. 320; Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857;Dz.U. z 2010 r., Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr ……/…./2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia ……………..2011 r.

 

Szkoła publiczna może być zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym samym lub zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji. W związku z tym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały.

Obwód szkolny Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie obejmuje następujące miejscowości Strzelczyn, Kamienny Jaz, Trzeszcze, Rurka, Przyciesie. W ciągu ostatnich lat systematycznie zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających do tej szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach prezentuje poniższa tabela:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

1

Oddz. przedszkolny  4-latki

8

Oddz. przedszkolny  5-latki

4

Oddz. przedszkolny 6-latki

5

2

Klasa I

9

3

Klasa II

5

4

Klasa III

5

5

Klasa IV

6

6

Klasa V

9

7

Klasa VI

2

 

 

W najbliższych latach w miejscowościach, które obejmuje obwód szkolny Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczynie wskaźniki demograficzne nie zapowiadają daleko idących zmian. Poniższa tabela prezentuje dane demograficzne zebrane w ewidencji ludności a dotyczące liczby dzieci zameldowanych w wymienionych miejscowościach:

Uczniowie z likwidowanej szkoły dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Szkoła ma dobrą bazę lokalową. Szkoła od trzech lat posiada dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, oraz odpowiednią liczbę pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia. Po przyjęciu uczniów ze szkoły w Strzelczynie, szkoła w Grzybnie dalej będzie pracowała na jedną zmianę ulegną tylko zwiększeniu liczby dzieci w oddziałach. Jednak nie na tyle, aby spowodowało to konieczność powoływania dodatkowych oddziałów. Warunki socjalne szkoły w Grzybnie po przeprowadzonym w 2007 r. remoncie są dobre, wyposażenie w pomoce ulega ciągłej poprawie. Całość pomocy dydaktycznych, pracownia komputerowa, księgozbiór oraz inne niezbędne przedmioty zostaną przekazane do szkoły w Grzybnie. Szkoła posiada odpowiednie zaplecze socjalne, wydaje pełnowartościowe dwudaniowe obiady a świetlica obejmuje swoją opieką wszystkie potrzebujące dzieci. Transport dzieci zostanie zorganizowany w oparciu o wynajmowane pojazdy od prywatnych przewoźników. Gmina Chojna posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji tego zadania. Ponadto zostaną zorganizowane dodatkowe kursy, które będą dostosowane do potrzeb szkoły a w szczególności dzieci z klas 0 – III. Kadra pedagogiczna Jest odpowiednio przygotowane i posiada wysokie kwalifikacje.

Zamiar likwidacji Szkoły podyktowany jest również wysokością kosztów ponoszonymi na jej funkcjonowanie. Gmina Chojna otrzymała subwencję oświatową na 2010 r. w wysokości 7 365 366 zł, co stanowi kwotę 4 337,03 zł na 1 ucznia przeliczeniowego. Koszty ponoszone na utrzymanie szkoły w 2010 roku wyniosły 611 500 zł ( bez kosztów poniesionych na remont budynku). Otrzymana subwencja wyniosła 221 608 zł. Pozostałe brakujące środki finansowe zostały przekazane z dochodów własnych gminy i wyniosły 389 892 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 14-02-2011 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2011 12:34