Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 5 T. Wiatrzyk zam. Chojna

DRUK Nr 5/ V                                                                                        PROJEKT

 

UCHWAŁA NR V /       /2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia                             2011 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
                   od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części
                   nieruchomości.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) – Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod garaż o pow. 15 m2, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Nr 2 miasta Chojna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

                                                                                                Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr V /      /2011 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia                            2011 r.

 

Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2011 r. Pan Tomasz Wiatrzyk zam. Chojna
ul. Bol. Chrobrego 15/1 wystąpił o dzierżawę części działki nr 174, przeznaczonej pod garaż, o pow. 15 m2, położonej w obrębie 2 m. Chojna. Przedmiotową nieruchomość dzierżawił dotychczas Pan Józef Berner, ktory zmarł w 2010 r. Jego żona – Pani Henryka Berner w dniu 10 stycznia 2011 r.złożyła rezygnację z dalszej dzierżawy przedmiotowego gruntu na rzecz Pana Tomasza Wiatrzyka.

Umowa dzierżawy zostałaby zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

            Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do kompetencji Rady Miejskiej w Chojnie należy wyrażanie zgody na zawieranie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, przy jednoczesnym odstąpieniu od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

            Mając na uwadze fakt wystąpienia Pana Tomasza Wiatrzyka z wnioskiem w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 14-02-2011 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2011 12:38