herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA lub INFORMATYKA W WYDZIALE OGŁÓLNO ORGANIZACYJNYM.

                                                                                                        Chojna, dnia  17.02.2011r.                 

BURMISTRZ   GMINY  CHOJNA

OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATA 

DO PRACY W  URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA  STANOWISKO  STARSZEGO INFORMATYKA  lub  INFORMATYKA

W  WYDZIALE  ORGANIZACYJNYM

                                                           

     1. Wymagania :            

            Wykształcenie:

          NA STANOWISO STARSZEGO INFORMATYKA  

                        wyższe  - kierunek informatyka  ( 3 letni staż pracy),

          NA STANOWISKO INFORMATYKA     

                        wyższe – odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na  

                                        stanowisku ( określone w pkt 4).

2.  Wymagania niezbędne:

          a)   obywatelstwo polskie,

                  b)   nieposzlakowana opinia,  

                  c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

                        publicznych,                

                  c)   posiadanie wiedzy z zakresu:

                         -  Kodeksu postępowania administracyjnego,

                         -  ustawy o samorządzie gminnym,      

                         -  umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,

                         -  znajomość języka PHP, XHTML, szablonów CSS, Java Script, znajomość bazy

                            SQL,

                          - znajomość systemów operacyjnych Net Ware, Microsoft Serwer SBS, Windows,

                            Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,                                       

e)   rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność

      samodzielnego podejmowania decyzji.        

       3. Wymagania dodatkowe:           

            a)  wskazana znajomość języka obcego.

 

       4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:   

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów
    wykonujących zadania publiczne, oraz rozporządzeń wykonawczych.
  2. Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu.
  3. Nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów
    publicznych oraz systemów teleinformatycznych w Urzędzie.
  4. Sporządzanie projektów rocznych planów środków finansowych i rzeczowych,

niezbędnych do realizacji zadań z zakresu informatyzacji Urzędu.

5.  Określanie założeń i kierunków informatyzacji Urzędu.

6.   Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów  

      komputerowych.

7.   Analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie

      wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia.

8.   Nadzór i administrowanie siecią komputerową Urzędu. 

9.   Archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych.

10. Drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego.

      11. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

      12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie gminy,   

            wykonywanie zadań uwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

            i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych                                                                       

            osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

       5. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny ,

b)      życiorys ( CV ),

c)      kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)      kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,                                            

                     e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

                     f)   kwestionariusz osobowy,

                     g)  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności

                           gospodarczej,

  h) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za

       umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

       przestępstwo skarbowe.      

                                                                                                      

      Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem

      do przedłożenia:

        -  aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru

           Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

           skarbowe,

        -  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym

           stanowisku.                                                

 

      Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój   Nr  12 

      Urzędu  Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą

      z dopiskiem na kopercie     

      „ Dotyczy naboru na stanowisko - informatyka  w Urzędzie Miejskim w Chojnie”.

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia  01.03.2011r.

      Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym 

      terminie  nie będą rozpatrywane.      

 

      Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

      określony i jeżeli kandydat spełni wymagane  oczekiwania może być zawarta na czas

      nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

 

      Po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona

      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.chojna.pl  oraz na

      tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni

      pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

      Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

      Wymagane dokumenty  : list motywacyjny , szczegółowe CV  ( z uwzględnieniem 

      dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone  klauzulą:

      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

      w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

      z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

      poz. 926 z późniejszymi zmianami)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

      o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223 , poz. 1458  z późniejszymi zmianami)).

      Dane informacyjne będzie można uzyskać u p. Mariusza Hadrzyńskiego tel. (91) 4141035

      w.  59.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 17-02-2011 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 17-02-2011 12:33