herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

P R O T O K Ó Ł  Nr XLVI/2010

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

Do punktu 1, 2.

------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza

W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mecenas urzędu, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny był radny R. Skrzypek.

Przewodniczący zaproponował, aby z porządku obrad zdjąć punkt 14 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Chojna i nadania jej statutu.

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 14.

W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że punkt ten został zdjęty z dzisiejszej sesji.

Następnie poddał pod głosowanie porządek sesji po zmianie. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

-          lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-          lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-          porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

---------------  Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

Od 28 bardzo intensywnie rozpoczęliśmy walkę z powodzią z dużym zaangażowaniem wielu osób w tym strażaków, ochotników, wojska. Ta walka trwała do dziś. Sytuacja jest ustabilizowana i w zasadzie od trzech dni są bardzo wyraźne spadki stanów wód, zwłaszcza w Bielinku. Dzisiejszy spadek jest najbardziej optymistyczny, woda spadła aż 14 centymetrów. Woda jeszcze utrzymuje się jeszcze na bardzo wysokim poziomie, w Bielinku 150 centymetrów powyżej stanu alarmowego, czyli nadal jest wysoka woda na Odrze. Ale sytuacja jest bardzo ustabilizowana i w związku z tym wczoraj spotkaliśmy się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedsiębiorstwo usług Komunalnych  w celu rozwiązania kilku problemów, które przed laty nie zostały rozwiązane a teraz po tych powodziowych wydarzeniach dodatkowo się nawarstwiły, zrobiły dodatkowe usterki. Ciągle jest problem tzw. zlewni w sąsiedztwie mostu po lewej stronie koło świetlicy wody opadowe z całego Krajnika tam się wlewają i powinny rurami o właściwym przekroju docierać do Odry. Tam jest separator ale okazuje się, że  odprowadzania wody nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń ale wszystko jest i w tym celu wczoraj się spotkaliśmy żeby ustalić zakresy prac, które należy wykonać. Potem będziemy szacowali koszty. Mam zestawienie wszystkich kosztów, które gmina poniosła w związku z akcją „powódź”. Jest to kwota 74.000 złotych z tego 80% otrzymamy zwrotu od wojewody.

30 maja odbył się dzień Chojny w Hanowerze i naszą gminę reprezentował M. Hadrzyński z małżonką i G. Lemke jako przedstawiciele gminy a zarazem Fundacji.

1 czerwca spotkaliśmy się w Krajniku Dolnym z burmistrzem Schwedt. Wiele osób sądziło, że jest to spotkanie związane z zamknięciem mostu z powodu powodzi i w części było to prawdą. W związku z zamknięciem mostu ale planowanym w dniach 4, 5 września z uwagi na

Dni Branderburgii. Chodzi o to, że wszyscy turyści i wszyscy chętni, którzy chcieliby w tych Dniach Branderburgii wziąć udział będą mieli problem z dojazdem do Niemiec. Zobowiązaliśmy się zapewnić kierowcom parking na terenie targowiska i stamtąd bus będzie odbierał wszystkich zainteresowanych i podwoził do ostatniego mostu w Schwedt.

2 czerwca spotkaliśmy się z przedstawicielem KRI podpisaliśmy trójstronną umowę z PUK na dzierżawę dwóch kotłowni przy ul. Narciarskiej i Sikorskiego. temat trzeciej kotłowni jeszcze nie jest sfinalizowany ponieważ KRI rozmawia z wykonawcą i muszą ocenić jaki byłby zakres i wartość tego przedsięwzięcia czyli modernizacja kotłowni przy ul. Prusa.

 5 – 6 czerwca odbyły się targi In Kontakt i jak zawsze niektórzy przedstawiciele z naszego regionu, nie tylko gminy wzięli udział w tych targach. My uczestniczyliśmy jako partner Transgranicznego Planu Działania, w którym jest siedem polskich gmin i pięć niemieckich.

1, 10 i 15 czerwca spotkaliśmy się z przedstawicielami sołectwa, z członkami rady sołeckiej w związku z planowanym remontem dachu kościoła w Rurce. Rada podjęła uchwałę o przekazaniu środków parafii Świętej Trójcy i ustaliliśmy, że zamiast wykonywać tylko częściowy remont to jednak lepiej to zrobić raz, a porządnie. dach będzie cały nowy z dachówki glazurowanej. 7 czerwca powierzyłem obowiązki dyrektora Centrum Kultury na okres trzech miesięcy p. Teresie Błońskiej. 9 czerwca odbyło się Schedt spotkanie w sprawie wspólnego spotkanie w sprawie wspólnego projektu polsko-niemieckiego, naszej gminy i Schwedt. Po stronie niemieckiej jest to kolejny etap modernizacji Parku Hugenotów dotyczy to budowy amfiteatru, a naszym przypadku dotyczy to rewitalizacji Parku Dolina Miłości.

15 czerwca spotkał się zespół roboczy, m.in. konserwator zabytków, nadleśniczy, prezes Federacji Zielonych Gaja w celu uzgodnienia szczegółowego zakresu prac, które już się rozpoczynają. 12 czerwca uczestniczyłem w 25 leciu parafii w Brwicach. 13 czerwca w Centrum Kultury odbyło się zakończenie projektu, otwarcie wystawy plenerowej. Ten projekt był dwuetapowy, Dotyczył warsztatów malarskich, artystycznych, technik witrażowych.

Również 13 czerwca ksiądz prałat Antoni Chodakowski miał nie tylko imieniny ale w tych dniach obchodził jubileusz 45 lecia kapłaństwa.

Wczoraj odwiedziliśmy panią Jaworską. Trwają prace przy budowie domu rodziny pogorzelców. Miejmy nadzieję, że zimę rodzina spędzi w nowym domu. Najważniejsze, żeby budowę zakończyć w stanie surowym a już reszta spraw może pozostać w gestii właścicieli, którzy jak deklarują będą w stanie pomału ten do wykańczać.

 

Do punktu 4.

---------------  Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Pismo dotyczy przesłania protokołu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie prac wykonywanych w placówkach oświatowych w Chojnie.

Pismo zawiera informację, że roboty budowlane wykazane w protokóle komisji rewizyjnej wykonane w szkołach podstawowych na terenie gminy i przedszkolu nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

 

Do punktu 5.

---------------  Interpelacje i zapytania radnych.

            Radna B. Andrzejczyk – Jaki jest stopień przygotowania do sezonu naszych gminnych kąpielisk. Kiedy rozpoczynają się prace remontowe w szkole na lotnisku. Czy jest przygotowana przez Centrum Kultury w Chojnie oferta zajęć wakacyjnych. Czy taras widokowy będzie otwarty w sezonie wakacyjnym. Na jakim poziomie wypadły testy w szkołach naszej gminy.

            Radny M. Kozieł – Czy jest prawdą, że projekt o budowie i remontach dróg lokalnych tzw. Schetynówka złożona przez gminę jesienią 2009 r. została wpisana na listę rezerwową z winy rady miejskiej, dlatego, że rada nie przyznała na ten projekt pieniędzy.

Burmistrz powołał 20 maja komisję przetargową do trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – kino. Chciałbym wiedzieć jaka cena była wystawiona na ten trzeci przetarg. Za ile kino miało być sprzedane.

            Radny H. Kłapouch – Na lotnisku został wykonany z kostki polbrukowej kawałek drogi, która kosztowała ileś złotych. Prosiłbym o informację ile. I jeżeli w 2009 roku na drogi złożyliśmy projekt o pozyskanie pieniędzy na wykonanie tych dróg więc jaki sens było zainwestować. Co w tej chwili z tym odcinkiem będzie? Czy będziemy musieli go rozebrać, bo prawdopodobnie on nie spełnia warunków, bo pod wpływem tirów ta nawierzchnia się rozjeżdża.

            Radna R. Bekier – Co roku nam się pojawia ten sam problem czy li połączeń komunikacyjnych w okresie wakacji. Dotyczy to tych tras przejazdowych, które obsługiwał bus w ubiegłym roku. Czy jest szansa, że te połączenia będą wznowione w tym roku.

            Radny S. Błęcki – W jakim trybie został zwolniony dyrektor Centrum Kultury, na jakich warunkach. Podobno był to trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czy w tym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, czy też sam odmówił tego obowiązku. Czy pan dyrektor został wysłany na urlop, który mu przynależy w tym roku, czy też dostanie za ten urlop ekwiwalent pieniężny. Ponadto czy będzie konkurs na dyrektora Centrum Kultury, jeśli tak to kiedy, czy też będzie to wybór burmistrza.

Czy coś wiadomo odnośnie Dni Chojny, czy się odbędą. Jeśli tak, to co będzie na te Dni Chojny bo chcielibyśmy wiedzieć czego się spodziewać.

 

Do punktu 6.

----------------  Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 7

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały zmiany dotyczą przemieszczenia planu wydatków o kwotę 217 tysięcy złotych. Głównie są to przeniesienia między działami jak też między rozdziałami. Najpilniejszą potrzebą było zabezpieczenie środków przeznaczonych do remontu gimnazjum w Chojnie i jest to kwota 25 tysięcy złotych, jak również zasilenie działu pomoc społeczna o kwotę łączną 40 tysięcy złotych. Zabezpieczenie środków związanych z realizacją dystrybucji żywności z Banku Żywności jest to kwota 20 tysięcy złotych oraz zwiększenie planu dotyczącego działu obsługi długu publicznego m. in. dodatkowe koszty związane z emisją obligacji komunalnych. Również po raz kolejny pan burmistrz występuje o zwiększenie planu dotacji dla Centrum Kultury w Chojnie na bieżącą działalność. Wydatki planujemy zbilansować częściową korektą planu wydatków przeznaczonych na promocję gminy Chojna, na drogi publiczne krajowe jak również częściowo ograniczamy wydatki związane z remontami placówek oświatowych.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... Wniosek aby nie zwiększać wydatków o kwotę 217 tysięcy tylko o 117 tysięcy złotych. Do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tam gdzie jest Centrum Kultury i 100 tysięcy nie zwiększać i z działu 900 oświetlenie ulic nie zabierać 100 tysięcy. Natomiast aby Centrum Kultury mogło działać wniosek komisji finansowej o przemieszczenie dwóch wcześniejszych transz dla Centrum Kultury tj. 2/12.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty... 2 przeciw, 2 się wstrzymało.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... 2 radnych za, 2 się wstrzymało, 1 radny nie głosował.

            Radny S.  Kabat – Chciałbym uzyskać odpowiedź odnośnie tych 100 tysięcy złotych na Centrum Kultury. Czy te 100 tysięcy złotych ma być przeznaczone na Dni Chojny czy na jakieś inne cele. Czy na dzisiejszy dzień impreza Dni Chojny wiemy jakie pieniądze mamy wydać, czy są podpisane jakieś umowy? Panie burmistrzu chciałbym usłyszeć dlaczego kolejny raz nie jest robiona stołówka w szkole dla dzieci w Nawodnej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W tym okresie jest dużo zadań, które planujemy w Nawodnej na terenie obiektów szkolnych. My nie zdejmujemy po raz kolejny tylko po raz pierwszy i to jest tylko tymczasowe. Bardzo się cieszę, że pan się troszczy o Nawodną po raz pierwszy w tej kadencji, tak mocno. Natomiast może się obawiamy, że państwo znowu złożycie wniosek do prokuratury, że prace zostały wykonane bez wymaganych pozwoleń, zabezpieczenia finansowego. Bo kiedy zrobiliśmy remonty obiektów i dostosowaliśmy stołówki w innych szkołach to niektórzy uznali, że jest to niezasadne, a nawet kryminogenne. Te 35 tysięcy to nie są problemem w budżecie. Jeżeli uznamy, że te wszystkie prace uda się udźwignąć to również ten remont stołówki będzie wykonany. Dni Chojny będą takie jakie będą pieniądze. Jest projekt polsko-niemiecki festiwal kultury i sportu Europa bez granic i w ramach tego projektu jest tzw. festyn rekreacyjny, kultura, sport, tradycje Chojna 2010 i na dzień 9, 10 i 11 lipca są zaplanowane Dni Chojny. Część kosztów, które dotychczas zawsze co roku gmina ponosiła byłyby z tego programu sfinansowane ale z tego nie opłacimy honorariów artystów nawet jeśli jest to tylko jedna złotówka, bo tego w projektach nie można uwzględnić. Można uwzględnić inne koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, częściowym opłaceniem ochrony, aparatury nagłośnieniowej. Te 100 tysięcy, które zaproponowaliśmy na zwiększenie środków da Centrum Kultury jest przeznaczona na działalność bieżącą czyli opłacenie faktur za ciepło bo Centrum ma zobowiązania wobec gminy rzędu ok. 50 tysięcy jak również częściowo byłoby to dofinansowanie Dni Chojny. To co państwo proponujecie czyli przerzucenie dwóch transz tak czy inaczej na tym poziomie finansów, którymi dysponuje Centrum Kultury problemy wrócą w październiku i będzie problem z wypłata wynagrodzeń w ostatnich miesiącach tego roku.

            Radny S. Kabat – Panie burmistrzu. Pierwszy raz to się pan upomniał jak nastał pan tutaj na tą kadencję, żeby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków u siebie w Krajniku. To pan tylko zrobił przez te cztery lata. Natomiast ile ja zrobiłem dla Nawodnej to musiałby się pan przejechać kolejny raz i zobaczyć co jest zrobione w Nawodnej. 35 tysięcy złotych, pan na dzisiejszy dzień obiecuje te inwestycje, natomiast nie robicie nic ta w tej szkole, dosłownie nic. Niech pan  dyrdymałów tu nie opowiada, ż cokolwiek w swojej końcowej kadencji w tej Nawodnej zrobi. Natomiast stołówka panie burmistrzu jest bardzo ważną rzeczą. Dzieci powinny spożywać tam posiłki w jakiś godny sposób. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, nie macie środków, nie macie na nic środków. Przetańczyliście przez te cztery lata wszystkie pieniądze. Stołówka w Nawodnej powinna być zrobiona w pierwszej kolejności. Dla mnie byłoby satysfakcjonujące gdyby pan powiedział „nie mamy pieniędzy i nie robimy tam tej stołówki”. Natomiast odnośnie Centrum Kultury ja pytałem czy są podpisane jakieś umowy, na jakie kwoty i czy to wszystko jest spięte przez byłego dyrektora. Z tego co pamiętam jak trzy lata temu dyrektor Mazur mówił, że wszystkie umowy odnośnie Dni Chojny to się przygotowuje i zabezpiecza przynajmniej na pół roku wcześniej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Kondycja finansowa gminy jest taka sama jak 10 lat temu kiedy gmina rozpoczynała też dużą inwestycję pn. budowa oczyszczalni i dzisiaj też wchodzi w kolejne duże inwestycje i pan jako fachowiec, przedsiębiorca powinien wiedzieć jak krawiec kraje. A dyrdymały to pan pisze w prasie a nie opowiada, bo ja mówię to co wynika z naszego bieżącego życia. Jeżeli państwo cały czas się pastwicie na kulturze, zabieracie pieniądze to pan teraz wymaga, żebym błysnął super programem na Dni Chojny? To i tak cudem były i obecny dyrektor spinają to wszystko tnąc koszty maksymalnie jak tylko można, żeby te Dni Chojny się odbyły. Ja wiem o tym, że są tacy, którym bardzo zależy na tym, żeby w Chojnie nie było żadnej kultury, Dni Chojny i wielu innych imprez, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że to jest upolitycznienie kultury przed wyborami. Ale Dni Chojny były w tamtym roku, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu i niezależnie od tego kto był burmistrzem wszyscy uważali, że święto miasta raz do roku mieszkańcom się należy.

            Dyrektor  AS i IS W. Gołąb – Stołówka jest rzeczywiście bardzo ważna, dlatego jest cały czas brana pod uwagę. Natomiast nie należy tego rozumieć jako braku dożywiania dzieci, bo dzieci w dobrych warunkach spożywają posiłki, które są przygotowywane tam na miejscu. Nie ma zagrożenia, że dzieci, które wymagają dożywiania są pozbawione możliwości korzystania z posiłków. Natomiast pomysł pani dyrektor w obliczu możliwości realizacji pewnych przedsięwzięć naznaczyła na ten rok kilka priorytetów i najważniejsze dla niej to była naprawa dachu na wejściu do sali gimnastycznej, było zrobienie ogrodzenia boiska i odwodnienie terenu tuż przy sali gimnastycznej bo tam okazuje się, że podczas inwestycji zapomniano zrobić odprowadzenie wód deszczowych z dachu sali gimnastycznej i ta woda jest odprowadzana pod fundamenty tej sali i niestety przy oględzinach corocznych sali gimnastycznej okazało się, że tam woda penetruje zbyt mocno fundamenty i jest zagrożenie, że fundamenty mogą zacząć osiadać. Dlatego takie trzy przedsięwzięcia są na ten rok zaplanowane i czwarte przedsięwzięcie to jest wymiana oświetlenia. Przy inwestycji zainstalowane zostało oświetlenie które jest praktykowane w biurach, natomiast do sal gimnastycznych nie nadaje się, jest niebezpieczne i zagraża osobom, które są wewnątrz i uprawiają jakiś sport. Dlatego pani dyrektor w roku ubiegłym kategorycznie zażądała wymiany tego oświetlenia. W związku z tym takie cztery przedsięwzięcia są przewidywane w czasie wakacji do zrobienia w Szkole Podstawowej w Nawodnej. Jeżeli udałoby się zrealizować tą stołówkę to byłoby dobrze bo dzieci spożywałyby posiłki w szkole a nie w sali gimnastycznej. Teraz one to robią w pomieszczeniach, które są w sali gimnastycznej i tam mają godne warunki i nie ma żadnych problemów. Dwa lata temu niespełna był tam wymieniony dach za kwotę ponad 100 tysięcy złotych i ten dach dobrze funkcjonuje, szkoła już nie jest zalewana tak, że nie jest prawdą, że nic nie było zrobione.

            Radny S. Kabat – Panie dyrektorze, mam do pana pytanie. Czy dobrze zrozumiałem, że tą stołówkę na wyraźne życzenie pani dyrektor zdjęto z wykonania?

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb – Źle pan zrozumiał. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że pani dyrektor prosiła o zaplanowanie stołówki. Natomiast jeżeli zostanie zdjęta to dzieci w dalszym ciągu posiłki będą miały wydawane i nic w tej sprawie się nie zmieni. Jedynie gdyby udało nam się ten remont przeprowadzić, bo to są pomieszczenia piwniczne w budynku samej szkoły, to wtedy dzieci mogłyby spożywać posiłki niekoniecznie wychodząc ze szkoły tylko samym budynku tej szkoły. Dzieci posiłki otrzymują i to  jest najważniejsze, natomiast gdzie one otrzymują to jest jakby mniej istotne, bo najważniejsze jest to, żeby dzieci otrzymywały posiłek.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zamiast na kulturę z tych 100 zdejmowanych jako korekta planu wydatków przeznaczonych na oświetlenie ulic 35 przywracamy do Nawodnej.

            Radny S. Kabat – Pytam czyją decyzją zostało zdjęte 35 tysięcy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja zdecydowałem i teraz decyduję, żeby wróciły te pieniądze. To nie jest z remontów tylko z oszczędności na oświetleniu ulicznym.

            Radna B. Andrzejczyk – Mam pytanie do radnych. Dlaczego państwo zabieracie pieniądze z Centrum Kultury. Zastanówmy się czy chcemy utrzymywać instytucję jako budynek czy chcemy, żeby rzeczywiście rozwijała się tam działalność. To są dwie różne rzeczy. Możemy po prostu opłacać rachunki i niech sobie budynek stoi. Czy chcemy poprawić wizerunek Centrum Kultury.

            Radny S. Kabat – Pani skarbnik. Czy jakiekolwiek środki przeznaczyliśmy na Centrum Kultury i czy te środki w stu procentach zostały zużyte, czy nie?

            Skarbnik T. Kuflowska – Dotacja dla Centrum Kultury ustalona została na kwotę 750 tysięcy złotych. W międzyczasie w wyniku wprowadzonych zmian ta dotacja była zwiększona o 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów DIROW i na działalność bieżącą społeczności lokalnej. Jeśli chodzi o wykonanie planu dotacji to środki są uruchamiane zgodnie z uchwałą rady w wysokości jednej dwunastej. Nie było ku temu takich przesłanek żeby przekazać w pierwszym półroczu całą dotację. Na plan 800 tysięcy złotych przekazana dotacja wg stanu księgowego na dzień 31 maja tj. 330 tys. zł.

            Radna R. Bekier – Ja w odpowiedzi na apel pani radnej. Na naszej komisji była pełna analiza sytuacji na tyle na ile mieliśmy materiały do analizy. Była bardzo rzeczowa dyskusja z udziałem pana burmistrza i wniosek, który padł i został przegłosowany o przesunięciu dwóch transzy to nie jest wymigiwanie się albo obchodzenie problemu. To miałoby być panaceum na ten moment z deklaracją komisji, że przy pełnej analizie problemu, który dotyczy Centrum wracamy do problemu. To nie jest wymigiwanie się od problemu i pogrążanie, to była sugestia, że będzie pełna dyskusja na temat.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – To jest wymigiwanie się od problemu. Tak nie można mówić. Wałkujemy ten problem od pół roku praktycznie. Były państwa apele o to, żeby przygotować takie czy inne materiały i wszystko zostało zaprezentowane, wielokrotnie analizowane, były pokazane przeźrocza, slajdy, koszty. Wszystko jest pokazane, wszystko jest powiedziane. Brakuje po prostu środków na funkcjonowanie tej instytucji i minimalny poziom to jest te 100 tysięcy. Tak jak racje dotyczące biblioteki na poziomie 50 tysięcy tak do domu kultury brakuje 100 tysięcy złotych na minimalne potrzeby związane z realizacją tych przedsięwzięć, które zostały zaprojektowane i są aktualnie realizowane. To nie jest tak jak państwo mówicie, że damy wam teraz dwie transze a potem się zastanowimy. tak nie funkcjonuje żadna instytucja, żadna jednostka. Tak nie można pracować. Budżet jest na cały rok, musi być wydatkowany w jakimś systemie, z jakimś harmonogramem, z jakimś planem. Muszą być przewidziane planowane wydatki związane z kosztami ponoszonymi przez tę instytucję. Nie może być tak, że w listopadzie się okaże... Może tak być jak się okazuje bo państwo taki sam mechanizm zastosowaliście w stosunku do urzędu miejskiego w tamtym roku do płac, do innych kosztów związanych z urzędem, że cykaliście pieniądze dla urzędu po to, żeby można było wypłacić wynagrodzenia. Przerabialiśmy to. I to samo w tej chwili proponujecie w stosunku do Centrum Kultury. Wydaje się to nierozsądne i nielogiczne.

            Radny S. Kabat – Panie burmistrzu. Jeżeli mnie nie stać jest w danym roku, żeby sobie kupić samochód więc ja go nie kupuję. Jeżeli w poprzednich latach panowie wydawaliście 160 tysięcy tylko w dwa dni na Dni Chojny. Na takie imprezy wydaje się minimalne kwoty. Ja myślę, że każdy jeden obywatel w tej gminie by zrozumiał, gdyby pan burmistrz powiedział „nas stać na dzisiejszy dzień, żeby zrobić Dni Chojny skromnie w kwocie 50 tysięcy złotych”. Każdy Kowalski by zrozumiał ale panowie chcecie pokazać nie wiem co jak w poprzednie lata wydając po 160 tysięcy złotych i takie są efekty w Centrum Kultury dzisiaj. Jeżeli pan Mazur przyjmuje zastępcę dyrektora, trzyma parę miesięcy, później płaci horrendalne odprawy to tak się właśnie traci środki, niepotrzebnie. Da dzisiejszy dzień nie wiem, czy panu Mazurowi pan burmistrz nie będzie musiał, skoro został zwolniony zapłacić też niemałe odprawy, to może dlatego wam pieniędzy brakuje w tym Centrum Kultury. Może tam nie ma jakiejś dyscypliny finansowej, żeby ktoś zapanował nad tym budżetem w Centrum Kultury, bo 700 tysięcy w poprzednich latach było wystarczające. Dzisiaj nie starcza, dzisiaj chcecie półtora miliona wydawać w jednym roku na Centrum Kultury. A Centrum Kultury to pępek świata? Dzisiaj wolę zrobić właśnie stołówkę w Nawodnej a nie tańczyć na Dni Chojny. Jeżeli dzisiaj nie stać nas na zrobienie Dni Chojny to nie trzeba ich robić, bo są ważniejsze dzisiaj sprawy do zrobienia. Panie Błęcki, mam do pana pytanie. Czy dzisiaj te zespoły, które istnieją w Centrum Kultury, czy my możemy przeprowadzić dwa dni imprezę pn. Dni Chojny?

            Radny S. Błęcki – Od sierpnia ubiegłego roku nie pracuję w Centrum Kultury tak, że nie mam dokładnych informacji co tam się dzieje. Natomiast myślę, że coś tam się jednak dzieje i jeżeli są tam jakieś podmioty, które od kilku lat w jakiś sposób działają to z pewnością można to pokazać. Gubin, miasto przygraniczne 17.500 mieszkańców, dotacja miasta na centrum kultury 600 tysięcy złotych. Chojna niecałe 7 tysięcy, dotacja 800 tysięcy na sam dom kultury bez biblioteki. Ponadto poręczone 400 tysięcy złotych przez radę pożyczki na realizacje projektów przez dom kultury. Daje nam to 1 mln 200 tys. na sam dom kultury. W Gubinie robią to w ten sposób, że ta niewielka dotacja z budżetu miasta pozwala im na to aby opłacić budynek, który jest bardzo podobny do naszego budynku bo jest to też zabytkowy ratusz i tam mają na te podstawowe rzeczy. Natomiast praktycznie całe pieniądze na działalność, na imprezy pozyskują poprze to, że założyli tam stowarzyszenie i w ramach tego stowarzyszenia uzyskują pieniądze na konkretne działania. Poprzez stowarzyszenia można uzyskiwać większe pieniądze z Unii Europejskiej na realizację konkretnych działań. Więc jest to odpowiedź jak to zrobić. To nie jest proste ale trzeba się nad tym zastanowić. Myślę, że kultura w Chojnie wymaga podejścia wspólnego do tego tematu. To nie jest tak, że my zdobywamy władzę, jestem panem burmistrzem, jestem panem dyrektorem i ja tu decyduję i robię co mi się żywnie podoba. To nie jest tak. To jest wspólna własność i my powinniśmy o tym jakoś decydować. Powinno być jakieś społeczne ciało, które ma wpływ na kształt Dni Chojny, jakie są propozycje. Mam pytanie panie burmistrzu o pańską ocenę. Dom kultury jest w tej chwili nie ma ciągłości finansowej i kto jest za to odpowiedzialny.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Rada miejska jest odpowiedzialna za środki finansowe dla Centrum Kultury. Nawet jeśli państwo zdecydowali o okrojeniu wydatków czyli środków to należało zrobić to z rozwagą i przeanalizować. Bo mogę zapytać ile kosztował chleb 10 lat temu a ile kosztuje dzisiaj. Ile kosztowała energia elektryczna. Pan dyrektor Mazur został zwolniony zgodnie z kodeksem pracy. jest w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia i nie obciąży budżetu żadnym odszkodowaniem, żadną odprawą ponieważ w międzyczasie wykorzysta urlop wypoczynkowy. Nie ma obowiązku świadczenia pracy, ale z tego co wiem z panią Błońską uzgodnił na jakich warunkach będzie pracę świadczył i dokończy realizację projektów, żeby Centrum Kultury nie wywróciło się do góry nogami i żeby można było tam nadal korzystać z usług, które Centrum Kultury świadczyło. Nie będę oceniał ani poprzedniego dyrektora, ani obecnego ani tych, którzy będą, bo społeczeństwo oceni. natomiast przykro mi, że wymagacie bardzo często złotych klamek dając tylko patynę. I tak wygląda tutaj. czekacie na informację jakie będą Dni Chojny, kto przyjedzie, tanie, drogie, gwiazdy, a kultura ma problem żeby opłacić fakturę za ciepło  czyli nie ma problemu kogo zaangażować na Dni Chojny tylko jak normalnie ten budynek ma przetrwać do końca roku. Z tych 400 tysięcy z czterech projektów ponad 300 to jest dofinansowanie w zależności od tego jak będą wykorzystywane środki i jak będzie wyglądała sprawa zobowiązań wobec banku bo przecież Centrum Kultury nie musi nagle 400 tysięcy pobrać, będzie tylko starało się w miarę płynności finansowej do czasu rozliczenia projektów pozyskiwać tyle ile im brakuje.

Gdybyście państwo mieli możliwość, a niedługo będziecie mieli zapoznania się z tymi projektami to zobaczycie, że z funduszu małych projektów pewnych zadań realizować nie można. Są to pieniądze na wymianę kulturalną, na opłacenie kosztów wymiany dzieci, młodzieży, dorosłych, zakwaterowania, wyżywienia. Nie można niestety zakupić sprzętu tylko w minimalnym zakresie pewne materiały do bieżącej działalności związanej z projektem. A więc to nie jest tak, że Centrum Kultury złożyło wnioski i nagle zrobi remonty, wyposaży obiekt, opłaci wynagrodzenia. Może uatrakcyjnić swoją działalność ale niestety nie wszystkie formy są refundowane przez Unię Europejską. Naprawdę gmina Chojna ma wiele innych problemów nie tylko tak jak pan radny powiedział „pępek świata” Centrum Kultury. To nie jest pępek świata to jest dla niektórych wrzód.

            Radny S. Błęcki – Parę lat temu w Cedynii oprócz wykonawców lokalnych naszych chojeńskich było takie rozwiązanie, że poprzez ogłoszenie do prasy zachęciliśmy twórców z regionu do występu na Dniach Cedynii. Zgłosili się wykonawcy za praktycznie bezkosztowo, którym się udostępniło scenę, by mieli możliwość zaprezentowania się. Są różne możliwości tylko trzeba chcieć i rozmawiać na tan temat.

            Radny M. Szeremeta – Ja wrócę do wypowiedzi zastępcy, który tutaj wypomina, że rada na koniec roku 2009 cykała pieniądze na administrację. Faktycznie co sesję jakieś pieniądze były zwiększane, ale tym cykanie zaoszczędziliśmy 450 tysięcy a o tym pan zastępca nie mówił. Wracając do budżetu centrum Kultury. W projekcie budżetu było ok. 1.200.000 zł na dom kultury. Rada przeznaczyła, kierując się gospodarnością 750 tysięcy, zostało jeszcze 50 tysięcy to jest 800 tysięcy i dzisiaj słyszę, że gdyby te 100 tysięcy to już Centrum Kultury będzie funkcjonować normalnie. 800 plus 100 to jest 900, które odjąć od 1.200.000 to 300 tysięcy rada zaoszczędziła. Ale nie ma co się spieszyć. Nasza komisja zaproponowała, aby te 100 tysięcy dla Centrum Kultury na razie nie przeznaczać, zatrzymać pieniądze na oświetlenie, na gospodarkę komunalną. Natomiast 2/12 przekazać na Centrum Kultury. Do tematu wrócimy. Nie ma pośpiechu. Trzeba będzie przeanalizować, zobaczyć bieżące wydatki, ile tych środków już poszło, ile będzie potrzebnych.

            Radna B. Andrzejczyk – Dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. dziękuję radnemu Szeremecie, radnemu Kabatowi, radnemu Błęckiemu. Myślę, że  tutaj trzeba troszeczkę bardziej na chłodno, powstrzymać emocje, ocenić całą sytuację dlatego, że jest to dobra wola państwa, że chcecie te dwie transze przeznaczyć. Jednak prosiłabym jeszcze o pięć minut przerwy, żeby państwo naradzili się dlatego, że wiecie jakie są w tej chwili potrzeby, w jakim stanie jest placówka. Mówiliście także o świetlicach, które planowały swoją pracę na wakacje. Tu też brakuje pieniążków. Bardzo bym prosiła o pieniądze na świetlice. Dotyczy to oczywiście terenów wiejskich. Chciałabym także żeby w Centrum Kultury na wakacje odbywały się zajęcia. Równoległe gminy organizują zajęcia poprzez domy kultury na okres wakacyjny. Sama wielokrotnie uczestniczyłam pracując na umowę zlecenie prowadząc zajęcia wakacyjne w innych gminach. Myślę, że pan Błęcki podpowiedział nam jak można na przykład jak można taką imprezę jak Dni Chojny najmniejszymi kosztami w jakiś sposób zaplanować. Ja sama uczestniczyłam w tej imprezie. Dziękuję panu Sławkowi za to, że umożliwił mi wtedy występy moich dzieci na scenie w Cedynii. Dlatego bardzo proszę państwa żebyście przemyśleli. Pieniążki są potrzebne. Jest plan pracy, który trzeba zrealizować. To państwo też będziecie odbierani przez mieszkańców na pewno w sposób pozytywny jeżeli umożliwicie działalność tej placówki. Przecież to właśnie dzieci nasze, młodzież, dorośli będą korzystali z wszystkich zajęć, które powinny funkcjonować także w okresie letnim. Proszę o 5 minut przerwy i przemyślenia.

            Radny M. Szeremeta – Pani radna. Jeżeli pani chce przerwę to niech pani wnioskuje dla siebie przerwę, dla nas o przerwę nie ma takiej potrzeby. natomiast dotknęła pani tematu okresu wakacyjnego. Miesiąc temu na sesji rozmawialiśmy na temat tych 60 tysięcy z przeznaczeniem na świetlice wiejskie. Chcieliśmy aby to zostało rozpisane na co to będzie wydatkowane. Nie otrzymaliśmy wtedy na sesję, mija miesiąc i dzisiaj dalej tego nie mamy a rada jest chętna przekazać te 60 tysięcy na świetlice wiejskie żeby właśnie w okresie wakacyjnym mogły funkcjonować. Nie mamy do dzisiaj takiej informacji.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja chciałem zapytać panie przewodniczący, czy jest jakaś różnica między radną Andrzejczyk a radnym Szeremetą, że jak radny wnioskuje o przerwę na papierosa to ta przerwa jest, a jak radna wnioskuje o przerwę to pan lekceważy ta prośbę.

            Sekretarz E. De La Torre – Chciałaby przypomnieć a propos wydatków na kulturę, że tylko do czerwca panie, które pracują w świetlicach mają podpisane umowy. Beż środków w budżecie domu kultury na podpisanie umów na kolejne półrocze nie będzie prowadzonych zajęć w kilku świetlicach. A zatem dzieci zostaną odesłane z kwitkiem. Natomiast jeśli chodzi o pana radnego Mikołaja Szeremetę komentarz dotyczący rzekomych oszczędności w administracji chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś się uprze żeby udowodnić, że płaszcz, który jest zapinany na osiem guzików... Ja wielokrotnie pokazywałam w jakich dziedzinach brakuje nam pieniędzy na wszystko. Jeżeli państwo chcieli udowodnić, że płaszcz, który ma 8 guzików można zapinać na agrafkę to państwu się to udało. Ale ja uważam, że to nie jest postęp tylko regres. Jeżeli w ubiegłorocznych wydatkach, w których nastąpiły oszczędności to te oszczędności odbywały się w taki sposób, że pracownicy urzędu siedzieli w zimnych pomieszczeniach prawie w płaszczach. Jeżeli nie działała aparatura kserograficzna, jeżeli przynosiliśmy własny papier, jeżeli nie mogliśmy jeździć na szkolenia. Ja nie byłam ani na jednym obowiązkowym szkoleniu sekretarzy gmin z całego województwa, który miał ma celu omówienie nowych przepisów. W związku z tym, że oszczędności nie były oszczędnościami, były wiązaniem buta za pomocą urwanych sznurowadeł, co na pewno się nie uda. Chciałam zaprzeczyć, można oczywiście temu co pan powiedział, że to były oszczędności. To nie były oszczędności to były wyrzeczenia i jeżeli ktoś uważa, że jeżeli w epoce samochodów można chodzić piechotą albo rowerem w administracji to chce powiedzieć, że zabieranie pieniędzy...

(Radny S. Kabat przerywał wypowiedź sekretarz)

            Sekretarz E. De La Torre – Panie radny Kabat. Jestem takim samym obywatelem jak pan, udzielono mi głosu w związku z tym chciałabym dokończyć swoją wypowiedź.

W związku z tym takie same zaciskanie pasa i nie dawanie na kulturę pieniędzy, tak żeby dzisiaj była świadomość, że przesuwa się transze czyli de facto zabraknie na wypłaty w listopadzie i w grudniu a potem się zobaczy nie jest właściwym podejściem do finansów i ta praktyka w ubiegłym roku zemściła się na jakości pracy urzędu i pracy urzędników, właśnie stosowanie tej metody, której mówił pan zastępca. W związku z tym uprzejmie państwa proszę abyście tym razem na kulturze nie dokonywali eksperymentu finansowego takiego jaki dokonał się na pracownikach urzędu i był to dyskomfort nie tylko dla urzędników ale również dla petentów.

            Radny S. Kabat – Panie przewodniczący. Ten monolog, który w tej chwili pani sekretarz wygłosiła to dziwię się panu, że pan nie przerwał tego monologu. Jeżeli ja mówię i mówię odnośnie projektu uchwały i chcę powiedzieć więcej to pan od razu potrafi powiedzieć, że nie mówię na temat, ale to jest pańska sprawa. Panie przewodniczący. Ja chciałem dokończyć temat Centrum Kultury, który pan mi uniemożliwia. Myślę, że tym razem mi się uda. Panie burmistrzu. Ja zadałem panu pytanie, czy w Centrum Kultury za kadencji dyrektora Mazura na Dni Chojny 2010 zostały podpisane jakiekolwiek umowy z wykonawcami  i jakie kwoty są potrzebne. Może to się okazuje, że te 100 tysięcy brakuje właśnie na ten cel, o którym pan nie chce powiedzieć. Na ten cel, gdzie wcześniej mówię wyraźnie Centrum Kultury przy tej biedzie jaką w tej chwili nam zgotowaliście powinniście zrobić te Dni Chojny skromnie, z zespołami z Centrum Kultury. Tylko jest jeden warunek. Społeczeństwu trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest taka sytuacja finansowa a nie inna i robimy to skromniej w tym roku. A pani sekretarz ja wiem jak jest przyzwyczajona. W Gryfinie rozdawało się na lewo i na prawo i wszyscy wiemy w jakim stanie finansowym zostawiła pani Powiat.

            Sekretarz E. De La Torre – Oświadczam, że jest to pomówienie panie przewodniczący i uprzejmie proszę o to, aby na tej sali nie była naruszana konstytucja rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli pan sobie życzy, a jest także od przestrzegania prawa, mogę to przytoczyć.

            Radny S. Kabat – Ma pani drogę do sądu, może pani mnie oddać do sądu.

Panie burmistrzu. Jeszcze raz pytam i myślę, że uzyskam odpowiedź. Czy na tegoroczne Dni Chojny zostały podpisane umowy z wykonawcami i w jakiej kwocie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan dyrektor Mazur nie podpisał żadnych umów, żadnych zobowiązań. Wystąpił tylko do zarządców dróg w sprawie zmiany organizacji ruchu. A co do dalszej wypowiedzi to powiem, że tak jak nie podaje się ręki człowiekowi, który mógłby nie zwrócić wszystkich pięciu palców tak nie będę dyskutował z oszczercami.

            Radny G. Sakowski – Temat kultury powinien być objęty jakąś ogólną debatą, bo tak naprawdę my nie wiemy w którym kierunku kultura chojeńska w tej chwili podąża. Tu pan burmistrz mówi, że pan dyrektor został odwołany, został zwolniony ze świadczenia stosunku pracy, ale jednak pracuje, to też jest niezgodne z prawem. Coś nie tak jest. Albo został odwołany i zwolniony ze stosunku świadczenia pracy to wtedy nie ma prawa się pojawiać w zakładzie pracy, bo nawet odpowiedzialność materialna na nim ciąży. Ja nie rozumiem dlaczego Dni Chojny planowane są 10 lipca. Był tutaj pan z klubu bokserskiego, wiemy, że będzie się odbywał puchar Bałtyku w Motocrosie. To są imprezy, które mogły towarzyszyć, które przy mizerocie finansowej bardzo fajnie by wypełniły ewentualne braki. Tu się te terminy daje dwa. Termin jest wakacyjny a z tego co wiem wiele dzieci miało wystąpić i nie wystąpi bo po prostu wyjeżdża na wakacje z Centrum Kultury. Nawet ten postulat, że mogą wystąpić lokalne zespoły też nie jest do końca trafiony ponieważ jednak sporo osób w lipcu w tym terminie wyjeżdża. Nie rozumiem dlaczego jest taki termin. On nikomu tak naprawdę nie sprzyja. Nie potrafimy skorzystać z imprez, które są pod koniec czerwca, nie możemy tego połączyć. W ogóle się wydaje taka sytuacja, że nikt nad niczym nie panuje, że po prostu jest jakiś temat rzucony, nikt nad niczym  nie panuje, rzuca się jakieś terminy nie powiązane ze sobą. Chce się pieniędzy, tak naprawdę radni nie wiedzą na co. Kiedy radni proszę, żeby napisać preliminarz na wydatki świetlicowe tego nie ma. Nie wiem czy to się robi specjalnie, czy ktoś zapomniał. Sytuacja kadrowa w gminie jest dla mnie kompletnie niejasna. Dla mnie się w tej chwili objawia taki obraz chaosu, który panuje w naszej gminie. Są odwoływani kierownicy jednostek, nikt nie wie dlaczego, inni są w okresach wypowiedzeń. Jest afera mieszkaniowa, w którą zamieszany był pan Będkowski i pan Kiepura. Nagle ci panowie nie pracują. Nie wiemy dlaczego nie pracują ci panowie. Totalny obraz chaosu, bezwładu, brak decyzyjności. Radni nie wiedzą co się dzieje, mieszkańcy nie wiedzą co się dzieje. Dalej można zadawać pytania. Mnie mieszkańcy się pytają czy to prawda, że pan Będkowski i Kiepura byli umaczani w jakieś afery korupcyjne. Różne głosy chodzą i jako radny w tej chwili mam przed sobą obraz totalnego bezwładu tej gminy. Nie rozumiem decyzji pana burmistrza, pan burmistrz mówi, że zwalnia pana dyrektora bo opozycja tego chciała. Ja w to nie wierzę. Nie zwalnia się człowieka lojalnego do bólu bo opozycja tego chciała. Nie wiemy jakie są tak naprawdę kulisy tych wszystkich decyzji. To jest po prostu dla mnie niejasne. Nie wiem dlaczego nie przywraca się byłych członków komisji mieszkaniowej, którzy naświetlili właściwie ten problem, wyjaśnili sprawę. Za karę zostali wywaleni, za to, że prawdę pokazali.

Nie rozumiem sytuacji jaka się dzieje w naszej gminie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Poszedł pan po bandzie panie radny. Jeżeli próbował mnie pan zdyskredytować to jest to jest pan na dobrej drodze używając bardzo mocnych słów. Co do preliminarza to są dyrektorzy, którzy mają zakres obowiązków. Jeżeli pewnych rzeczy nie zrobił poprzedni dyrektor to myślę, że nowy powołany to zrobi. Pani Błońska sama powiedziała, że nie jest w stanie pewnych rzeczy ogarnąć. Ten preliminarz będzie na sesję 29 czerwca ponieważ jeden dyrektor nie zdążył, nie chciał a drugi jeszcze nie potrafił. 29 czerwca te 60 tysięcy będzie rozpisane dokładnie na co mają być przeznaczone.

Używa pan bardzo mocnych słów mówiąc o umoczeniu, aferze korupcyjnej, mieszkaniowej. Tyle pan wie ile wyczyta z forów internetowych. A jeszcze pan nie zadał ani jednego pytania jeżeli to tak bardzo pana interesuje i mówi pan o różnych kulisach zwolnień, odwołań, czy rezygnacji z pracy, bo to są całkiem normalne, przyziemne sprawy. Jeden człowiek się zwalnia i wyjeżdża do Anglii, drugiego zwolniłem, bo uznałem, że może nie do końca się wykazał zbytnią jakością swojej pracy. Pan dyrektor Mazur zrobił to co zrobił i... zwolniony dla dobra kultury. Nie został zwolniony dyscyplinarnie ale w ustawowym trybie zgodnie z kodeksem pracy i tutaj nie ma żadnej tragedii, że poniesiemy jakiś dodatkowy koszt.

Relacje personalne w Centrum Kultury jak państwo wiecie są takie jakie są i uważam, że potrzebna jest tam inna osoba, która to scementuje i spowoduje większe zaangażowanie pracowników do pracy. Jeśli mówimy o różnych kosztach o tym co przejedliśmy, co przetańczyliśmy 10 lat temu na administrację gmina wydawała ponad 20% dzisiaj wydajemy

ok. 10%, a więc nie jest to przerost administracji, przerost wydatków, tym bardziej teraz kiedy uznałem, że po tych odwołaniach, po odejściach niektórych osób, bo pan Wołosiak odszedł bo dostał lepszą propozycję w Urzędzie Marszałkowskim i urodziły mu się bliźniaki i chciał poświęcić czas rodzinie i być bliżej Szczecina. Co do pozostałych osób to myślę, że państwo wiecie więcej dlatego nie będę tego w tej chwili w żaden sposób prostował i komentował. Jeżeli uważacie, że są jakieś sprawy korupcyjne są narzędzia, jest komisja rewizyjna, są organa, które należy powiadomić o aferach i korupcji tak jak do tej pory państwo robiliście proszę skutecznie w tym kierunku zadziałać.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

            Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

            Radny W. Fedorowicz – Dyskutujemy niby o uchwale, ale sprawa zwolnień jednego, dwóch, czy trzech pracowników na terenie gminy nie należy do tematu i nie należy do tej uchwały. Proponuję przywrócić, ponieważ jest taka wielka kontrowersja i niektórzy teraz gotowi oddać życie za pana Mazura, przywrócić go do pracy, a oprócz tego zrezygnować z Dni Chojny bo tak widzę, że wszystkim radnym zależy na tym, aby jednak te Dni Chojny na koniec tej kadencji nie było, bo przecież widać, że to jest kampania wyborcza niektórych mówców. Proponuję zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Przed podjęciem uchwały chciałem zgłosić autopoprawkę w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na dowozy wyborców do lokali wyborczych w niedzielę podczas wyborów prezydenckich

            Skarbnik T. Kuflowska – Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie Chojna dwukrotnie dotację. Pierwsza dotacja obejmowała wszystkie wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych i zakupu niezbędnych materiałów, druga dotacja tylko dotyczy diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dotacja ani jedna ani druga nie przewiduje kosztów transportu czyli dowozu mieszkańców do urn. Żeby spełnić oczekiwania wyborców, bo bardzo dużo osób pytało pana burmistrza czy po raz kolejny budżet nie wyasygnuje  środków na opłacenie faktur za usługi transportowe pan burmistrz prosi o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały o zwiększenie planu w dziale 750 administracja publiczna na rozdział 750 51 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byłaby to kwota 5 tysięcy złotych kosztem redukcji planu wydatków przeznaczonych na oświetlenie ulic miast.

            Radny S. Drapaluk przypomniał wniosek komisji finansowej – Komisja finansowa proponuje aby zwiększone wydatki budżetu, które opiewają na kwotę 217 tysięcy były tylko zwiększone o 117 tysięcy tj. te 100 tysięcy, które są przeznaczone na Centrum Kultury, żeby jeszcze w tym czasie nie były wyasygnowane, natomiast wniosek komisji o to aby dwie wcześniejsze transze 2/12 awansem dla Centrum Kultury.

Przewodniczący J. Kowalczyk podał pod głosowanie wniosek komisji.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Za przyjęciem autopoprawek przedstawionych przez burmistrza – jednogłośnie przyjęto.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętymi autopoprawkami. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/383/2010 została podjęta większością głosów przy 1 radnym wstrzymującym i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 

Do punktu 8.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przy finansowym wsparciu środków pochodzących w Unii Europejskiej – Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do Godkowa przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

8 czerwca br. gmina Chojna w WFOŚ i GW w Szczecinie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przy finansowym wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wniosek opiewa na kwotę 1.100.000 zł. Jeśli chodzi o harmonogram przekazywania transz pożyczki w roku 2010 gmina pozyskałaby 385 tysięcy, 2011 - 495 tysięcy i 2012 r.  220 tysięcy złotych. Harmonogram spłat pożyczki od 30 czerwca 2013 roku po 110 tysięcy złotych do 30 czerwca 2022 roku byłby ten okres spłaty pożyczki. W dziesięciu ratach równych gmina spłacałaby tą pożyczkę.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny H. Kłapouch – W jakiej wysokości są oprocentowane obligacje i czy w budżecie na 2010 i w latach następnych na tą inwestycję mamy zapewnione środki.

            Skarbnik T. Kuflowska – Zgodnie z załącznikiem do budżetu dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych na kontynuacje budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do Godkowa Os. planowanie środki na poziomie 2.025.749 zł. To jest rok bieżący. też są zaplanowane na rok 2011 na poziomie 2.155.000 i 1.360.000 na rok 2012. Jeśli chodzi o uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały jest podany całkowity koszt tej inwestycji i jakie dofinansowanie gmina pozyska czyli prawie 75% kosztów kwalifikowanych. Udział własny do realizacji przedsięwzięcia jest ustalony na kwotę 1.530.598 zł. Przy podjęciu uchwały o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 1.100.000 zł i tak jeszcze pozostanie do zbilansowania kwota 430.598.83 zł które możemy też spiąć emisja obligacji komunalnych. Nie rozpatrywaliśmy jeszcze tych ofert. Obligacje są mniej korzystniejsze niż pożyczka ponieważ obligacje WIBOR sześciomiesięczny wg notowań na 16 czerwca br. wynoszą 3.99. Jeden z banków zaproponował marżę na poziomie 1,1% dla obligacji dwu, trzy, cztero i pięcio letnich, dla obligacji sześcio, siedmio, ośmio, dziewięcio i dziesięcioletnich 5,09 i 5.19 a koszty obsługi pożyczki WIBOR trzymiesięczny 3.86 plus 4,5 punktu to stanowi 4,36 a obligacje są droższe ale druga oferta marża 1,005 % plus sześciomiesięczny WIBOR stanowiłoby 5.04 i są dodatkowe koszty. Prowizja przygotowawcza jeden z banków proponuje 0,15 od wartości przedsięwzięcia czyli od 10.900.000 zł stanowi to kwotę 16.350 drugi bank 0,2% to jest aż 21.800.

            Radny S. Kabat – Chciałbym się dowiedzieć odnośnie spłaty kredytu na 30 czerwca, czy my mamy zapewnione środki na spłatę tego kredytu. Czy my na dzisiejszy dzień mamy wyłonionego wykonawcę. Kiedy będziemy mieli pierwsze płatności dotyczące tej inwestycji.

            Skarbnik T. Kuflowska – Jeśli chodzi o uchwałę grudniową o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu nie znajdującego pokrycia w planowanych wydatkach 2009 roku na obecną chwilę nie zdołamy spłacić tego kredytu.  Zgodnie z wnioskiem o udzielenie pożyczki, który złożyliśmy 8 czerwca br. w WFOŚ i GW harmonogram przekazywania transz na 15 sierpnia 2010 roku prosilibyśmy o zabezpieczenie kwoty 185 tysięcy z tej pożyczki i 15 października br. 200 tysięcy. Łącznie w br. dawałoby kwotę 385 tysięcy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W tej chwili potencjalni oferenci składają zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i lada dzień będzie wyłoniony wykonawca i myślę, że będzie rozstrzygnięty przetarg. Tym się zajmuje pani Wachholz. Jest to osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi. Wydział inwestycyjny przygotowuje dokumentację do specyfikacji.

            Radny S. Kabat – Jeżeli my mamy zapisane w budżecie na 2010 dwa i pół miliona złotych, ponieważ jeszcze nie ma wyłonionego wykonawcy i nie mamy jeszcze płatności za roboty, to  po co ta pożyczka. Od dwóch lat nie mamy płynności finansowej. Skoro my nie możemy spłacić 2 milionów drugi rok i teraz kolejne pożyczki. To ja współczuję następcy, który przyjdzie do tej gminy, bo nie będzie nic robił tylko będzie płakał i płacił. Po co już ta pożyczka jeżeli mamy zapewnione środki 2.5 mln zł na 2010 rok.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Właśnie dla zachowania płynności finansowej, ponieważ państwo zdecydowaliście, część i chwała Radzie Miejskiej w Chojnie, że tych zadań inwestycyjnych w tym roku będzie tak dużo, że mamy kilkanaście milionów do zbilansowania m. in. emisją papierów wartościowych. Ten 1.100.000 zł to jest w ramach naszego udziału własnego i oczywiście możemy z pewnych zadań zrezygnować, ale to byłoby nie zrozumiałe, nieracjonalne, nieuzasadnione gdybyśmy nie chcieli unijnych funduszy. To nawet sam WFOŚ i GW na pewne zadania zabezpieczył środki, zabezpieczył pożyczki dla samorządów, żeby można było z nich korzystać, że są lepsze niż korzystanie z własnych środków, które można wydać na inne zadania. Państwo zdecydujecie tak jak zdecydujecie tylko nie wiem po co ta przepychanka. Będziemy tak przepychać kolejne zadania, opóźniać je a za chwilę pan marszałek Husejko powie, że gmina Chojna jest tak jak wiele innych samorządów opieszała, w skali kraju mamy wykorzystanie środków unijnych na poziomie ponad 20%, w naszym województwie 17% i powie, że to też m. in. nasza wina. Aczkolwiek nie całkiem, bo mamy pewien harmonogram zgodnie z umowami z marszałkiem podpisany. Ale jak tylko będzie można to powie, że nie chcemy z czegoś tam korzystać i opóźniamy. My chcielibyśmy, żeby te zadania z uwagi na oczekiwania mieszkańców były jak najszybciej zakończone i nie trwały latami. Niestety takie są harmonogramy realizacji zadań i płatności, że zadania nie trwają miesiąc czy dwa tylko dwa, trzy lata. Te zadania związane z gospodarką wodno-ściekową  też tak są rozłożone w czasie. Jeszcze raz apeluję do państwa. Jeżeli jest możliwość, żeby skorzystać z pożyczki z Funduszu... Co prawda nie mamy jeszcze odpowiedzi związanej z tamta poprzednią pożyczką, bo miała być do końca tygodnia i myślę, że do jutra otrzymamy odpowiedź. Mecenasi w Funduszu zastanawiają się jakiej odpowiedzi udzielić, mówię o tym ewentualnym umorzeniu 30%. Ale tak jak rozmawiałem z prezesem Chrzanowskim nic nie stoi na przeszkodzie by sięgać po kolejne korzystne pożyczki, bo to są korzystne bardzo pożyczki i przy spełnieniu wszystkich wymagań zapisanych umową również potem ubiegać się o 30% umorzenie tej kwoty z 1.100.000 zł.

            Radny S. Kabat – Pani skarbnik. 2 miliony na spłacenie kredytu, który nie możemy spłacić przez dwa lata, nie mamy. W budżecie na 2010 rok zapewniliśmy środki w kwocie 2.5 mln zł. Mamy te pieniądze czy ich nie mamy? Czyli wirtualne pieniądze, zapisane po prostu a ich nie mamy. Ja pytam, czy wy w ogóle jakieś pieniądze macie w tym budżecie. Na spłatę kredytu nie macie, wirtualne pieniądze w kwocie 2.5 mln zapewnione w budżecie nie macie, to pytam co wy macie? Wy rządzący dzisiaj w tej chwili... Pani skarbnik. Na dzisiejszy dzień ma pani jakąś złotówkę w tym budżecie?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zgodnie z uchwałą budżetową w roku 2010 zaplanowaliśmy wydatki na poziomie ok. 46 milionów złotych i wszyscy wiedzą, że budżet Chojny to nie jest guma od majtek i mamy dochody na stałym poziomie, dochody własne i to co otrzymujemy z wpływów podatku dochodowego. Dochody na stałym poziomie, państwo byliście m. in. współautorami progów podatkowych, które uchwaliliście, a więc razem wszyscy tą naszą chojeńską biedę jak to niektórzy mówią albo radość twórczą na papierze produkujemy i możemy z tego zrezygnować. Możemy wrócić do poziomu budżetu panie Kabat, poziomu 30 milionów. Nie wydać tych zaplanowanych kilkunastu milionów i nie zrobić nic. Ani kanalizacji w Godkowie, ani remontów obiektów oświatowych, ani kanalizacji w Grzybnie i czegoś tam jeszcze. Nie musimy tych unijnych pieniędzy, które w pocie czoła próbujemy wywalczyć, wykorzystywać. Nie musimy też zabezpieczać własnych udziałów, własnego wkładu na początek 100%, żeby zadanie zrealizować rozliczyć i odzyskać. Jeżeli będzie tzw. finansowanie wyprzedzające to jakieś tam raty na kolejne płatności faktur Urząd Marszałkowski czy inne instytucje będą nam przekazywać. Na razie mamy zapisy w budżecie takie jakie mamy. Pewne zadania, pewne zobowiązania i ustalony po stronie przychodów poziom naszych możliwości. A poziom jest taki, że mamy deficyt i żeby budżet zbilansować trzeba sięgnąć po pieniądze z zewnątrz; emisja papierów wartościowych, pożyczki, kredyty i szukamy najkorzystniejszych rozwiązań, żeby te zadania zgodnie z oczekiwaniami wszystkich mieszkańców realizować.

            Radny M. Kozieł – Mam pytanie też do pani skarbnik. Jeżeli weźmiemy tą pożyczkę z WFOŚ 1.100.000 zł czy może być, że ta pożyczka będzie w jakiś sposób umorzona, czy będzie można się starać o umorzenie tej  pożyczki.

            Naczelnik wydziału urzędu BPI A. Witek – Jeszcze nie podpisaliśmy tej umowy więc nie wiemy jakie będą warunki tej umowy i nie możemy na teraz udzielić panu informacji. Jeśli będziemy mieli podpisaną to wtedy będziemy mogli przekazać precyzyjne informacje. Przetarg jest 2 lipca a pierwszy etap od PSL do Kaliskiej jest na 7 lipca.

            Radny W. Fedorowicz – Ten punkt dotyczy inwestycji pn. budowa kanalizacji w m. Godków Osiedle. Natomiast nasza dyskusja dotyczy wszystkiego co się dzieje dookoła w świecie tylko właśnie nie tego. Albo robimy te inwestycję albo jej nie robimy i to jest najważniejsze. Natomiast wybieganie w przyszłość i przeszłość nie sensu dopóki nie będzie podpisanej umowy, musimy dostać te pożyczkę dopiero wtedy będzie wiadomo co można spłacić, za ile i możliwość skorzystania z tego będzie czy też nie będzie. Oczywiście  możemy odstąpić od budowy tej kanalizacji i zrobić taniej kanalizację sanitarną miejscową. Może o to chodzi radnym, że tak kołują dookoła.

            Radny M. Szeremeta – Dla mnie temat jest bardzo prosty. Pieniądze są w budżecie zapisane. Teraz trzeba je przygotować w formie pożyczki, w formie obligacji i to dzisiaj jest proponowane. Ja to doskonale rozumiem, my tutaj przy okazji jakieś inne tematy są załatwiane, czy pojawiają się. Jeżeli ktoś ma jeszcze chęć dyskutować na temat tych prostych oczywistych rzeczy to proszę uprzejmie. Ja natomiast wnioskuję, żeby tą dyskusję już zakończyć i żeby pan przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

            Radny H. Kłapouch – Te pieniądze również możemy zabezpieczyć z dochodów własnych. Panie burmistrzu. Nie ma możliwości jakichkolwiek umorzeń z tej pożyczki. Opowiada pan ludziom bzdury. Informowałem się jakie są zasady uzyskania tej pożyczki w WFOŚ, mogę panu znowu podać numer. Nie ma możliwości jakichkolwiek umorzeń tej pożyczki. Trzeba spłacić dziesięć równych rat w ciągu dziesięciu lat. Jest to po prostu przekazywanie informacji nie takich. Oczywiście rozumiemy, że ta inwestycja musi pójść ale proszę nam podawać fakty rzetelne.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja przekazuję tylko panu informację, którą otrzymałem od prezesa Jacka Chrzanowskiego na spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy jeszcze o tamtej pożyczce, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gmina ubiegała się o kolejne pożyczki i na podstawie umowy ubiegała się również o umorzenia. A każda pożyczka tak jak każde zadanie jest rozpatrywane indywidualnie. I tak jak gmina za oczyszczalnię uzyskała umorzenie, a w zasadzie nie uzyskała tak może teraz nie uzyskać albo uzyskać. Nie mówię tutaj dyrdymałów, nie kłamię, przekazuję informacje z WFOŚ i GW. Jeżeli coś w międzyczasie się zmieniło to tak czy inaczej jesteśmy na etapie uchwały, a nie umowy z Funduszem i wtedy będzie wiadomo co i jak. Ale pomijając to czy będzie umorzenie, czy nie będzie to i tak są to korzystniejsze pożyczki niż inne rodzaje kredytów i zaciąganie zobowiązań na zasadach bardziej komercyjnych.

            Radny H. Kłapouch – Do każdej pożyczki jest regulamin i o każdą pożyczkę trzeba sobie informować. A nie pod jedną pożyczkę podciągać wszystkie następne i tłumaczyć się w ten sposób jak pan, bo kto kiedyś coś tam powiedział. I dziwo dlaczego mi nie powiedzieli. Mnie powiedzieli wyraźnie; przy tej pożyczce nie ma jakichkolwiek umorzeń. Inwestycja budowa kanalizacji Godków Osiedle była ujęta w obligacjach więc teraz bierzemy 1.100.000 to dlaczego nie ma następnej uchwały o zmniejszeniu deficytu w obligacjach, że nie będzie 10 mln tylko 9. W tej chwili my bierzemy następną pożyczkę na wiele lat i automatycznie zwiększamy deficyt, który jest niezgodny z uchwałą budżetową. Tak to rozumiem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem podziękować panu radnemu Szremecie za wcześniejszą wypowiedź i zrozumienie naszej idei.

            Radny M. Szeremeta – Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Kłapouchowi. W tej uchwale, która mówi o obligacjach jest zapis, że każda emisja obligacji będzie wymagała oddzielnej uchwały. Tak, że proszę się nie obawiać, że deficyt będzie nie 10 a 11.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/384/2010 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych przedstawiła kierownik OPS A. Horwat-Makowska.

W związku z wprowadzeniem zmiany w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych została też wprowadzona zmiana w ustawie o osobach uprawnionych do alimentów, która to zmiana reguluje, kto jest organem właściwym do prowadzenia spraw wobec dłużników alimentacyjnych.  Jest to jednoznaczny zapis, że takim organem jest burmistrz lub osoby upoważnione przez burmistrza. Wcześniej takiej regulacji nie było i upoważnienia do prowadzenia tych spraw udzielała rada na mocy uchwały. W związku w wprowadzeniem zmian w ustawie uchwała wcześniej podjęta przestaje być zasadna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/385/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego (PKP Szczecin) nieruchomości przedstawiła p.o. naczelnika wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały w sprawie przejęcia działki od PKP dotyczy nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Słowiańskiej. Nastąpiła pilna potrzeba przyjęcia tej działki z uwagi na fakt iż jest to przedłużenie drogi komunalnej i przyjęcie tej działki będzie służyć mieszkańcom celem dojechania do budynków gospodarczych z zarazem będzie przedłużeniem drogi gminnej.

Druga uchwała dotyczy przejęcia dróg od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gryfinie, która zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o przejęcie prawie w każdym obrębie wiejskim dróg. Po gruntownej analizie ustalono iż najbardziej pilną potrzebą jest przejęcie dróg wskazanych w projekcie uchwały ponieważ są to drogi wewnętrzne w danych obrębach, chodzi tu o Bary i Graniczną i są one utrzymywane d budżetu gminy. Trzecia droga jest droga dojazdową do hydroforni, której właścicielem jest gmina Chojna i też stosowne jest przyjęcie tej drogi do zasobów gminy Chojna do realizowania zadań własnych gminy.

Stanowiska komisji były pozytywne, ze przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/386/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna nieruchomości stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/387/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr         do protokołu.

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/101 o pow. 0,6941 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna oraz udzielenia bonifikaty  od ceny sprzedaży przedstawiła p.o. naczelnika wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany celem sprzedaży nieruchomości dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie na lotnisku i udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od ceny tej nieruchomości. Cena nieruchomości wynosi 89 tysięcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/ 388/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 

Do punktu 13.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części  nieruchomości przedstawiła M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany celem wydzierżawienia nieruchomości lokalowej na rzecz podnajemcy, ponieważ za zgodą pana burmistrza ówczesny najemca przekazał w wynajem tą nieruchomość na rzecz Sławomira Marka. W międzyczasie pan S. Marek będąc podnajemncą wykonał tam pewny remont, przystosował ten lokal do swoich potrzeb.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVI/389/2010 została podjęta i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 14.

-----------------  Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytania w punkcie 5.

Odnośnie pytań radnej B. Andrzejczyk; My nie mamy kąpielisk ale mamy jeziora. To nie są tereny zabezpieczone przez ratowników, Natomiast zwyczajowe tam odpoczywają mieszkańcy nie tylko naszej gminy. Tak jak co roku tak jak i w tym roku niektóre prace wykonało PUK tak jak w Jeleninie remont domków, pomostu, koszenie traw przy jeziorach. Zgodnie z wnioskiem Lokalnej Grupy Rybackiej chcemy pozyskać pieniądze na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Jelenin i wtedy będziemy mówili o profesjonalnym kąpielisku jeżeli do tego dojdzie. Na razie robimy to co możliwe, żeby te tereny były bezpieczne.

W szkole na lotnisku prace będą rozpoczęte w okresie wakacyjnym. W tej chwili jesteśmy na etapie uruchamiania procedury przetargowej.

Centrum Kultury zapewne jakąś ofertę wakacyjną przygotuje. Nie wszystko pełniący obowiązki dyrektora i pracownicy potrafią ogarnąć, mają swoją koncepcję, dużo pomysłów i może będzie okazja, żeby je realizować. Na pewno to się nie odbędzie bezkosztowo bo wolontariuszy w dziedzinie kultury, poza kilkoma osobami mamy niewielu, ale jeżeli te środki zabezpieczymy i na podstawie propozycji 60 tysięcy zostanie do świetlic wiejskich przydzielonych to wtedy będziemy mogli szerszą ofertę pokazać na okres wakacyjny.

Taras widokowy będzie udostępniony może lepiej jeśli chodzi o ta techniczną obsługę niż w tej chwili, bo taka była nasza idea żeby w okresie pomiędzy wiosną a jesienią szczególnie był udostępniany dla zwiedzających i turystów.

Co do wyników sprawdzianów uczniów klasy VI jak podają nie tylko media są lepsze w naszej gminie od średniej wojewódzkiej, drugie miejsce w powiecie. Natomiast my nie mamy szczegółów, poszczególne szkoły nie podały nam jeszcze zestawień.

Odnośnie Schetynówki jest prawdą, że to zadanie będziemy realizować. Zgodnie ze zgłoszeniem jest to dosyć duży zakres w ulicach Narciarska, Żwirki i Wigury, Sikorskiego, Parkowa, Transportowa. Nic nie będziemy robić podwójnie, za nic podwójnie płacić nie będziemy. Te prace, które zostały wykonane na ul. Transportowej odbyły się przed rozstrzygnięciem, nie wiedzieliśmy że otrzymamy dofinansowanie tych 703 tysiące. Pierwszy raz wniosek złożyliśmy w listopadzie 2008 roku, ponownie we wrześniu 2009 roku i zostaliśmy umieszczeni na liście rankingowej na pozycji nr 5, po czym zapytano nas czy chcemy to zadanie realizować. Poprosiliśmy wysoką radę o zwiększenie środków na to zadanie bo z przedmiaru robót wynika, że jest to 2,5 mln zł. Natomiast zobaczymy po rozstrzygnięciu przetargowym ile faktycznie będziemy musieli wydać na to i wtedy będziemy starali się żeby te 50% zgodnie z deklaracją Urzędu Marszałkowskiego pozyskać. Zadanie ma być zakończone fizycznie do końca października, rozliczone do końca listopada. Jest nadzieja, że szybko lotnisko zacznie ładniej wyglądać.

Jeśli chodzi o kino to cena do trzeciego przetargu była 1,5 mln zł. ogłosiłem kolejny przetarg na 1,1 mln bo uznaliśmy że może większa obniżka spowoduje większe zainteresowanie.

Odnośnie połączeń komunikacyjnych w czasie wakacji trwają rozmowy z PKS Myślibórz. Tak jak w latach poprzednich chcemy zabezpieczyć dojazd do tych miejscowości, do których rzeczywiście mieszkańcom bardzo trudno dojechać.

Odnośnie odwołania dyrektora Mazura został odwołany w trybie normalnym, zgodnie z kodeksem pracy. Urlop zostanie wykorzystany do końca sierpnia. Czy będzie konkurs jeszcze nie myślałem nad tym, bo chcemy żeby ta placówka zaczęła funkcjonować normalnie z tą obsadą która jest. Jeżeli się okaże, że jest wielu chętnych bycia dyrektorem to ogłoszę konkurs.

            Radny M. Kozieł – Chodzi o szkołę nr 2. Pan burmistrz powiedział, że rozpoczęła się procedura przetargowa. Wakacje za pasem, w jakim stopniu jest ta procedura, czy już jest wyłoniony wykonawca itd. bo procedura przetargowa trwa ok. półtora miesiąca. Na jakim etapie jest tzw. Schetynówka.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jeśli chodzi o procedurę przetargową od zamówień publicznych to jest o wiele prościej niż ze sprzedażą nieruchomości gdzie są inne kryteria o wartości nieruchomości, planowanej sprzedaży i informowaniu o terminie przetargu. Mamy terminy 14, 21 dni i od momentu ogłoszenia przetargu jeśli nie ma odwołań to jest to kwestia dwóch, trzech tygodni możemy podpisać umowę z firmą. Wiem, że czas ucieka i też chcielibyśmy żeby 1 września przedszkole było uruchomione i mamy nadzieję, że firma się spręży i zrobi, ale to też czasami nie od nas zależy. Liczymy na to, że ten najbardziej brudny i niebezpieczny zakres robót na dachu SP nr 2 zostanie w czasie wakacji wykonany i chcielibyśmy, żeby we wrześniu szkoła normalnie funkcjonowała a tylko na tym poddaszu ewentualnie będą prace już te bezpieczniejsze, żeby nie było zrzucania różnych elementów.

 

Do punktu 15.

-----------------  W wolnych wnioskach radny G. Sakowski – Chciałem poinformować, że od dzisiaj Klub Radnych Gmina dla Wszystkich składa się z trzech radnych. Klub rozstał się z radnym Sławomirem Błęckim, który poinformował nas, że zamierza w przyszłych wyborach samorządowych startować na stanowisko burmistrza. Jest to niezgodne z oczekiwaniami pozostałych członków klubu, którzy mają inne plany w związku z wyborami samorządowymi i dlatego od dzisiaj nasz klub liczy trzech członków.

Przewodniczący J. Kowalczyk poinformował, że następna sesja jest planowana 29 czerwca tj. wtorek. Ustalono wspólne posiedzenie komisji na poniedziałek 28 czerwca o godz. 14.00.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.

Koniec godz. 12.45. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                       Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                               Janusz Kowalczyk

   

 

           

             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-02-2011 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2011 13:02