herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

P R O T O K Ó Ł  Nr XLVIII/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 22 lipca 2010 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący  rady J. Kowalczyk.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, naczelniczy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu,  przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Trzech radnych było nieobecnych tj. S. Kabat, R. Skrzypek, M. Szeremeta. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Radny M. Kozieł – Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni zebrani. W dniu 19 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki Zdrowia i Opieki Społecznej, na której rozpatrzono tylko pierwszy punkt tj. projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na rok 2010. Pozostałych projektów nie rozpatrzono gdyż burmistrz nie wyznaczył kompetentnych urzędników w celu przedstawienia pozostałych projektów uchwał. Po 30 minutach zamknięto posiedzenie komisji.

Do porządku obrad przewodniczący zaproponował wprowadzenie punktu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przestąpienia Gminy Chojna do realizacji projektu pn. Zapewnienie na terenie Gminy Chojna dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.

            Radny H. Kłapouch – Uważam, że ten punkt powinien być przeniesiony na następną sesję z tego względu, że na komisjach mieliśmy tylko ogólnikowe informacje. Do tego punktu powinien być regulamin i ten punkt powinien być dopracowany w szczegółach. Trudni nad takim czymś głosować jeżeli się nie wie co będzie dalej.

Wniosek, aby ten punkt przenieść na następną sesję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego H. Kłapoucha.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciwko 3.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 11 głosami za, 1 radny nie głosował.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z XLV sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4.

---------------  Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Z-ca burmistrza W. Długoborski – Materiały dotyczące prac burmistrza w okresie międzysesyjnym zostały dołączone do materiałów na dzisiejszą sesję.  (załącznik nr 4 do prot.

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący J. Kowlaczyk przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Nr XLV/382/2010 z dnia 27 maja 2010 r.  w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

Drugie rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące nieważności paragrafu w  uchwale Nr XLVII/395/2010 z dnia 29 czerwca w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji. W rozstrzygnięciu wskazano, że uchwała nie zalicza się do kategorii aktów prawa miejscowego, a w konsekwencji nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. RIO przysłała pismo, w którym informuje, że zbadała uchwałę XLVII/393/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych i nie stwierdza naruszenia prawa dającego podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.

Dalej przewodniczący przedstawił pismo dofinansowania działalności stowarzyszenia Douzelage w Chojnie podpisane przez przewodniczącego Douzelage J. Salamończyka.

Pismo skierowane przez J. Litwiniuka dotyczące budowy pawilonu handlowego przy rynku.

Skargę na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej S. Matolicza.

Wpłynęły dwa wnioski podpisane przez 4 radnych o wyłączenie ze sprzedaży działki zabudowanej nr 191/15 położonej w m. Chojna, obręb 6 oraz działki zabudowanej nr 207/24 położonej w m. Chojna obręb 7.

Drugi wniosek radnych podpisany przez 5 radnych w sprawie wprowadzenia na najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie nadania dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie imienia Marii i Lecha Kaczyńskich.

 

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny L. Stefański – Na jakim etapie jest sprawa ogrzewania świetlicy wiejskiej w Strzelczynie i na jakim etapie jest wniosek UKS Hetman Grzybno w sprawie dofinansowania w związku z awansem do wyższej klasy.

            Radny S. Błęcki – Prosiłbym o scaloną informację na temat zadłużenia gminy Chojna na chwilę obecną, wszelkiego rodzaju należności, długi, obligacje. Ile tego jest, ile gmina Chojna komu zalega. W związku z rozstrzygnięciem wojewody, jaki będzie los uchwały dotyczący konsultacji ze stowarzyszeniami, co musimy zrobić, żeby ta uchwała weszła w życie.

            Radna B. Andrzejczyk – W imieniu mieszkańców Narostu chciałam zapytać czy jest możliwość dostosowania dojazdu w okresie jesienno zimowym, chodzi o autobus szkolny, który wozi gimnazjalistów ponieważ jest też młodzież, która chodzi do szkół ponadgimnazjalnych i bardzo chciałyby korzystać z dojazdów naszego szkolnego autobusu. Chodzi o przesunięcie 15 minutowe.

            Radny M. Kozieł – Na jakim etapie jest rozbudowa szkoły na lotnisku?

            Radny H. Kłapouch – Na jakim etapie jest zakup i montaż liczników do pomiaru wody w budynku przy ul. Prusa 3. Pan burmistrz twierdził, że taki zakup zostanie dokonany przez urząd i zostaną zamontowane te liczniki przez urząd.  W tej chwili jest informacja, że mieszkańcy muszą sobie sami zakupić liczniki i ewentualnie urząd je zamontuje.

 

Do punktu 7.

---------------  Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.

 

Do punktu 8.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Pan burmistrz w dniu dzisiejszym w biurze rady złożył autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Autopoprawka dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych na dokończenie realizowanej inwestycji pn. przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie. To zwiększenie planujemy zmniejszyć środkami, które mamy zabezpieczone na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w m. Grzybno. Ponieważ mamy już wyłonionego wykonawcę na realizację tego przedsięwzięcia i w związku z powyższym pan burmistrz prosi o wprowadzenie tej autopoprawki, czyli kwota 200 tys. zł byłaby przy zwiększeniach i przy zmniejszeniach. Jeśli chodzi o zwiększenia i zmniejszenia wydatków wynosiłaby kwota 840.446 zł. Jeśli chodzi o uzasadnienie do zwiększenia planu wydatków majątkowych dotyczących naszej inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie. Zwiększenie budżetu na budowę przedszkola jest niezbędne dla zabezpieczenia środków na pokrycie wszystkich nakładów jakie są do poniesienia do końca realizacji zadania. Środki są niezbędne na pokrycie dodatkowych kosztów, które nie były przewidywane w projekcie i kosztorysie inwestorskim. Są to takie elementy jak: wymiana istniejącej windy towarowej. Jest to widna starego typu wymagająca znacznych nakładów na jej remont. W związku z tym wskazanym jest wykonanie jej wymiany. Kolejny element – zmiana wyposażenia kuchni. Na etapie opracowywania projektu wg uzgodnień zawartych między inwestorem i projektantem przyjęto zastosowanie urządzeń takich samych jakie były w tamtym czasie na wyposażeniu przedszkola. Obecnie na etapie zamawiania urządzeń okazało się, że szereg z nich jest niedostępna na rynku. W tej sytuacji wykonawca  w porozumieniu z dostawcą zaproponowali zastosowanie innych urządzeń, które będą nowocześniejsze oraz wpłyną na poprawę ergonomii pracy personelu.

Zagospodarowanie terenu przy budynku. Opracowany projekt zakłada, że zagospodarowanie terenu od strony wejścia głównego zostanie nie wymienione w stosunku do pierwotnie istniejącego, chodniki i dojścia do budynku. W ślad za tym koszt jego wykonania nie był przewidziany w kosztorysie inwestorskim. Przed rozpoczęciem robót chodniki zostały rozebrane i aktualnie wymagają odtworzenia. Dla zapewnienia dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych dojście należy wykonać w formie podjazdu. Przy takim rozwiązaniu zachodzi konieczność zamontowania dodatkowo odpowiednich barierek przystosowanych do tego celu. Zamontowanie monitoringu całego obiektu. Monitoring nie był wcześniej przewidziany do wykonania. W poprzednim stanie poza godzinami pracy oraz w dni wolne przedszkole było ochraniane przez dozorców. Zamontowanie monitoringu pozwoli na ich wyeliminowanie, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

16 sierpnia mija termin składania wniosków do PROW na remonty świetlic wiejskich w naszych sołectwach. Gmina Chojna ma zamiar złożyć pięć wniosków. Są to; Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Krzymowie, kwota 135 tys. zł. Remont świetlicy w Mętnie 75 tys. zł. Remont świetlicy w Lisim Polu 146 tys. zł. Wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Rurce 40 tys. zł. Remont świetlicy wiejskiej w Godkowie Os. 26 tys. zł. Przy składaniu wniosków prosimy o zabezpieczenie planu na opracowanie wniosku na remonty świetlic wiejskich do PROW. Zabezpieczenie środków na złożenie tych wniosków jest to kwota 385 tys. zł. Zbilansowanie tych nakładów pan burmistrz proponuje pokryć kosztem częściowej redukcji planu w dziale 600 transport i łączność pn. przebudowa ulic gminnych w m. Chojna na terenie byłego lotniska z uwagi na fakt iż dysponujemy pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, w którym jest zapewnienie, że zwiększono dofinansowanie  z budżetu państwa do kwoty 1.250.000 zł czyli w najbliższym czasie otrzymamy zarządzenie wojewody przyznające dotację na kwotę 546.136 zł, czyli uzupełnie4nie do kwoty 1.250.000 zł.

Ponadto w dziele 801 pan burmistrz prosi o zmianę grup paragrafów między zakup usług pozostałych, a wykonawstwo w ramach umowy o dzieło, a dotyczy to wykonania dokumentacji technicznej i uzyskanie zezwoleń na wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła”.

Kolejne zmiany dotyczą działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiana grup wydatków, z grupy wydatków osobowych na wydatki w ramach zakupu usług pozostałych 1000 zł realizacja planu funduszu sołeckiego a dotyczy to sołectwa Kamienny Jaz. Ponadto pan burmistrz planuje rozpocząć nową inwestycję oświetlenie ulic łącznik między ul. Klasztorną - Mieszka I, byłaby to kwota 50 tys. zł.

Częściowo redukujemy plan na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w M. Grzybno. Jest to kwota 200 tys. zł.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej – Komisja nie podjęła żadnej decyzji w związku z tym, że rozgorzała wojna o drogi gminne w dziale 600, a dotyczy to m. in. projektów do budżetu, które złożyły i kluby jak również sami radni zwiększając budżet w drogach gminnych, ponieważ nie za wiele robi się w naszej gminie w tych inwestycjach. Byśmy sugerowali, aby nie zabierać tej kwoty 546 tys. zł, bo jak i w pierwszej uchwale jak i na dzisiejszą sesję taka kwota jest również naniesiona. Komisja proponowała, aby znaleźć z innego działu pieniądze na realizację tych pięciu projektów.      

            Stanowisko Komisji Kultury – 1 przeciw, 3 się wstrzymało.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 3 za, 1 się wstrzymał.

            Radny H. Kłapouch – Prawdopodobnie w maju wynikła sytuacja, że otrzymujemy pieniądze na Schetynówki i należało znaleźć zabezpieczenie. Według zapewnień burmistrza pieniądze z innych dróg zostały przeniesione na zabezpieczenie kwoty 2.5 mln zł. Wówczas burmistrz zapewniał, że w momencie kiedy się okaże, że będą tam niepotrzebne pieniądze otrzymamy tą dotację z urzędu wojewódzkiego i pieniądze będą wracać sukcesywnie do swoich działów. Natomiast tutaj widzimy, że pieniądze zamiast wrócić do tych, z których były wzięte są wyprowadzane na inny cel. Jestem zdecydowanie przeciwny temu dlatego, że stan dróg gminnych jest taki jaki jest. Pokazała to ostatnio burza. Jest brak chodników, brak remontów dróg i z tego względu jestem przeciwny przesunięciu tych  546 tysięcy z dróg na inny cel. Jesteśmy za remontami świetlic wiejskich, bo one są potrzebne w sołectwach i można przenieść z kwoty która została zaoszczędzona po rozstrzygnięciu przetargu na Godków.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Komisja nie rozstrzygnęła tylko była dyskusja. Byłem świadomy na komisji i pamiętam, że nie było żadnego głosowania. Była tylko dyskusja i pozostawiono sprawę bez rozstrzygnięcia. Chciałbym zaproponować takie       rozwiązanie abyśmy jednak nie próbowali tego rozstrzygać definitywnie, żebyście państwo jednak przyjęli to rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza, ponieważ tutaj jest kilka różnych wątków i one w całej tej uchwale są istotne i wymagają rozstrzygnięcia. Stąd m. in. była konieczność zwołania dzisiejszej sesji, żebyście państwo rozstrzygnęli ponieważ mamy do połowy sierpnia obowiązek złożenia tych projektów. To trzeba przygotować, odpowiedni oprawić i wtedy będziemy mogli starać się o te pieniądze. Na te pieniądze czekają sołectwa, czekają świetlice wiejskie. To jest kolejna okazja, żeby jak najmniejszym kosztem zrobić pewne prace remontowe w tych świetlicach i jest prośba, żebyście państwo zechcieli to uznać. Natomiast ja mam takie rozwiązanie, że do najbliższej sesji będzie rozstrzygnięty już przetarg na Schetynówki i wtedy się okaże definitywnie jaką kwotę musimy zapewnić z budżetu, jaką otrzymamy od wojewody i wtedy będzie można dokonać dalszych regulacji. Ale te regulacje będą wymagały bardziej kompleksowego podejścia. Ja o tym mówiłem też na komisji, a mianowicie jeżeli już mówimy o tej nieszczęsnej Zielonej to trzeba ją kompleksowo potraktować. To nie może być taka sytuacja, że w tym roku zaplanuje 200 czy 300 tysięcy i wszystko. To wymaga uwzględnienia w wieloletnim programie inwestycyjnym, bo nie Mo że być rozpoczęty przetarg kiedy nie ma zagwarantowanych środków na całość tego zadania. Tym bardziej, że to zadanie ciągnie się od ładnych kilku lat, jest dokumentacja, która wymaga uaktualnienia, wymaga również pewnych działań związanych z uaktualnieniem związanym z pozwoleniem na budowę bo ono tak na dobrą sprawę wygasa. Tu trzeba podejść kompleksowo. Jeżeli taka jest państwa wola, że chcecie aby to zadanie pn. ul. Zielona uruchomić jeszcze w tym roku to możemy się do tego w ten sposób przymierzyć, przygotować i rozstrzygnąć na kolejnej sesji. Dzisiaj apelowałbym, abyście państwo zechcieli te rozstrzygnięcia zaproponowane przez burmistrza przyjęli, a deklaruję, że przygotujemy kompleksowo informację na temat możliwości podjęcia zadania pn. budowa ul. Zielonej na następną sesję.

            Radny S. Drapaluk – Na posiedzeniu naszej komisji pani radna R. Bekier wnioskowała o to, aby wszystkie nasze drogi gminne, żebyśmy podeszli kompleksowo, tzn. to co zaproponowali radni, żeby było wyszczególnione i to co proponuje zarząd, byśmy się mogli spotkać i uzgodnić do jakich tematów mamy się przymierzyć i w jakim czasie, żeby dalej mnie było zadrażnień, co do naszych dróg.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Zgoda. Ja taką deklarację również złożyłem, tym bardziej, że była państwa wola, żeby poznać w ogóle wszystkie te zadania inwestycyjne na drogach. Niestety nie mogę tej informacji precyzyjnie udzielić ze względu na chorobę pracownika, który jest kontuzjowany i nie było to możliwe w ciągu tak krótkiego czasu, aby przygotować tą informację. Możemy się umówić na termin niezależny od trybu prac sesyjnych, spotkać się i o tych sprawach porozmawiać, tym bardziej, że będziemy wiedzieli dokładnie o kwestiach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć z Powiatem. Jeśli chodzi o Narost czekamy na decyzję wydającą nam działkę w postaci chodnika i możemy podjąć czynności. Przedsiębiorstwo czeka na sygnał i podejmie prace zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami. Trochę bardziej komplikuje się sytuacja w Krzymowie, ponieważ gdzieś dotarły do Powiatu sygnały, że tam chcemy coś robić w chodnikach w związku z wodociągami, kanalizacją i było pytanie ze strony Powiatu czy w ciągu najbliższych pięciu lat nie przewidujemy jakichś prac. Odpowiedzieliśmy, że takich zadań nie przewidujemy i czekamy na odpowiedź czy ta umowa zostanie podpisana i czy będziemy mogli zlecić to.

            Radny H. Kłapouch – Na naszej komisji była propozycja abyście się państwo przymierzyli do zabezpieczenia pieniędzy na świetlice z innego źródła np. po rozstrzygnięciu przetargu w Godkowie. Proszę odpowiedzieć, czy taką przymiarkę żeście zrobili i czy macie. Panie burmistrzu. Dla mnie to jest kolejna obietnica, że my coś w przyszłości zrobimy. Tutaj padało już tyle obietnic, bez jakiekolwiek pokrycia, bez jakiegokolwiek wykonania, że to zrobimy w terminie późniejszym, to w terminie późniejszym będzie już październik i na wszelkie prace na drogach już jest za późno, bo aura nie taka, przymrozki, nie wiadomo  jaka zima.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Zagrożenie zimowe istnieje tak jak to letnie, które wybuchło takimi upałami, też jest faktem i ja na to nic nie poradzę. Natomiast ubolewam, że pan komentuje w tej chwili moją deklarację dlatego, że jest to nie merytoryczna rozmowa. Nawet jeżeli ma pan takie doświadczenia, o których pan wspomniał to nic nie wnosi. Albo pan uznaje i przyznaje rację mojej prośbie, albo nie. Chyba, że nie ma tego zaufania i wtedy nic nie zbudujemy. Jeżeli chcemy coś wspólnie uczynić to spróbujmy znaleźć porozumienie, gorąco apeluję. Natomiast wracając do zasadniczego wątku pana wypowiedzi, tego pytania to pan przewodniczący komisji finansowej odpowiedział na to pytanie informując, że to nie jest kwestia taka, że my w tej chwili mając pewnego rodzaju, w cudzysłowie oszczędności w wyniku przetargu natychmiast te pieniądze zagospodarowujemy. To jest efekt przetargu, efekt całej procedury, ale dający zmniejszenie tego deficytu i chyba lepiej to tak zachować, że po prostu mniej wydamy niż gdybyśmy mieli te pieniądze dalej wydawać. My mamy zadania do wykonania i te zadania zostaną zrealizowane, bo one zostały nazwane, zostały wpisane i zostały zaplanowane. Natomiast, jeżeli mamy zamiar wydawać na kolejne nowe zadania to musimy pogłówkować, zastanowić się, czy wchodzimy w kolejne zadanie. To jest też kwestia możliwości przerobowych, kwestia terminu, czasu, ogłoszenia przetargu, całej procedury. To wymaga jednak czasu, pewnych działań i zachowań ze strony pracowników i nie jest to łatwa procedura. Wpadła nam gratka w postaci Schetynówek na lotnisku to musieliśmy przemodelować funkcjonowanie budżetu. Jest w tej chwili ogłoszony przetarg i jeszcze w sierpniu przekażemy plac budowy do realizacji i te dwa miesiące powinny wystarczyć i listopad jest na rozliczenie i myt musimy to zadanie zamknąć w tym roku. Jeszcze raz proszę i apeluję o zgodę na takie rozstrzygnięcie, abyście państwo zechcieli jednak pochylić nad tymi możliwościami jakie daje ta zmiana.

            Radny S. Drapaluk – Wnioskuję o 5 minut przerwy.

Wniosek został przegłosowany i przyjęty większością głosów.

Przewodniczący J. Kowalczyk ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

            Radny S. Drapaluk – Zwracam się z prośbą do pana burmistrza i do pani skarbnik, aby kwota na te projekty w granicach 385 – 400 tysięcy złotych została znaleziona z innego źródła pokrycia. Nikt z radnych nie jest przeciwko temu, aby te remonty tych świetlic z tego projektu były robione. Składam wniosek, aby ten punkt rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gmin y na 2010 rok przenieść na dzisiejszej sesji aż do wolnych wniosków.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie ww. wniosek.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 11 głosami za, 1 osoba nie głosowała.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ja bym proponował, żebyśmy od razu to zamknęli. Jeżeli ten mechanizm chcecie zastosować to jest proste rozwiązanie polegające na zmniejszeniu w tym roku wydatków na Godków. Mamy tam w budżecie 2,5 mln przewidziane na ten rok. Zdejmujemy kwotę na świetlice z tej kwoty i zostawiamy to co pozostanie. Tym bardziej, że rozstrzygnięcie jest na 3,5 mln zł na całość zadania.

Radna R. Bekier – Czy jeżeli  w tej chwili podejmiemy taką decyzję o zdjęciu tej kwoty nie sparaliżuje to realizacji zadania i czy mamy świadomość jaką kwotą inwestycja w Godkowie w tym roku się zamknie.

Z-ca burmistrza W. Długoborski – Całe zadanie było na kwotę 6 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargowe jest za kwotę 3 mln 200 tys. zł. Myśmy to rozpisali w wieloletnim programie inwestycyjnym do roku 2012. W związku z tym jest wydatek tegoroczny, przyszłoroczny i następny rok. Na ten rok założyliśmy kwotę 2.5 mln zł. Choć nie wiem jak byśmy się starali to nie jesteśmy w stanie takiej kwoty przerobić i z wykonawcą uzgodnimy, że fakturujemy wykonanie zadań do poziomu 2 mln z groszami i też nie jestem pewny czy taką kwotę w tym roku przerobią. Tu nie ma żadnego zagrożenia.

Radny S. Drapaluk – Dziękuje panu burmistrzowi za  szybkie podjęcie decyzji. Mam prośbę do pani skarbnik, żeby przy zmniejszeniach działu 600 i żeby kwota 546.136 zł wróciła jednak z powrotem do tego działu.

Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ja podtrzymuję gotowość dalszej rozmowy w dowolnym terminie i zestawie personalnym co do kierunków wydatkowania tych pieniędzy, bo tego nie ustaliliśmy do końca, to wymaga dalszej debaty. Na razie mamy plan, mamy kwotę, a teraz po rozstrzygnięciu zastanowimy się jak te pieniądze zagospodarować.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez z-cę burmistrza. W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 11 głosami za.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok z wprowadzona autopoprawką wniesioną przez z-cę burmistrza.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/399/2010 została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr        do protokołu.            

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nt IV/40/2007 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Zmiana polega na zmianie w § 2 pkt 9 lit. a ponieważ w tym punkcie mieliśmy 25% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym do przydziału lokalu mieszkalnego. Po zmianie dołożono 100% czyli 125% najniższej emerytury musi mieć osoba, żeby kwalifikowała się do najmu lokalu mieszkalnego. Spowodowane to jest tym, że w chwili obecnej przy dochodzie już 170 złotych na osobę samotną. Taka osoba mogła otrzymać lokal mieszkalny co powodowało to, że osoby bezrobotne, bez dochodu otrzymywały lokal mieszkalny, za który nie płaciły, czyli sami sobie blokowaliśmy sztucznie przydział lokali mieszkalnych, których i tak nie ma. W chwili obecnej będzie to kwota od 870 zł do 1100 zł tj. do 150% najniżej emerytury, oraz są zmiany w załączniku do punktacji, naliczania punktów na liście. Dołożono punkty dla osób, które opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą, czyli domy dziecka. Projekt uchwały pozwoli wyeliminować osoby, które „kombinują” aby dostać mieszkanie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny M. Kozieł – Czy do tej pory nie był brany dochód przy przydziale mieszkań komunalnych?

            J. Będzak – Był brany dochód tylko jest zmiana, bo dotychczas osoby samotne miały 25% najniższego dochodu. Teraz proponuje się 125%, czyli wyeliminowanie osób, które są bezrobotne i bez dochodu. Do pozostałych osób nic się nie zmienia. Rodziny pozostają na tych samych warunkach.  

Po dalszych wyjaśnieniach projekt uchwała Nr XLVIII/400/2010została przyjęta  większością głosów i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

W związku z zakończonym remontem pomieszczenia pod kaplicą na lotnisku, gdzie zlokalizowana została świetlica osiedlowa istniej potrzeba usytuowania jej w strukturze organizacyjnej gminy i jest propozycja, aby przypisać tą świetlicę jako filię Centrum Kultury, zakładając, że w tej świetlicy będzie funkcjonować pracownia komputerowa, czytelnia, sala gier i zabaw, pracownia plastyczna i pracownia muzyczna. Takie przypisanie gwarantuje instytucjonalne potraktowanie tej świetlicy, opiekę, działalność programową, wykorzystanie wszechstronnie tego pomieszczenia.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Błęcki – Cały obiekt jest w użyczeniu przez gminę dla parafii. To pomieszczenie, które znajduje się pod kaplicą jest użytkowane przez proboszcza, czy to rozwiązanie, które tu jest zaproponowane było konsultowane.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Użyczenie było nadane innej parafii niż tej aktualnej ponieważ wtedy nie było samodzielnej parafii na lotnisku tylko ta kaplica była przypisana parafii przy ul. Roosevelta. W związku z tym tę umowę użyczenia zmieniamy i zawrzemy umowę na kaplicę bez świetlicy.

            Radna B. Andrzejczyk – Było konsultowane z księdzem, który zaproponował naukę gry na gitarze w spotkaniach w trzech grupach oazowych, cykliczne zajęcia w czasie ferii, wakacji, rodzinny obóz narciarski i różne inne atrakcje.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ksiądz będzie miał możliwość dalszego funkcjonowania w tej świetlicy, ona będzie otwarta dla wszystkich chcących organizować działalność publiczną, kulturalną na lotnisku w tym pomieszczeniu. Jest to obiekt gminny i gmina go zagospodarowała wydając określone środki na remont i będzie to prowadzić.

            Radny H. Kłapouch – Z tego co zrozumiałem będzie to obiekt ogólnodostępny, nie będzie zdominowany przez księdza. Tam jest problem z ogrzewaniem, czy do sezonu grzewczego świetlica będzie miała swoje ogrzewanie, jak będzie rozwiązany problem ogrzewania.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ogrzewanie tam jest, ono funkcjonuje tylko jest ono w systemie ogrzewania kaplicy i obiektu i ogrzewane jest przez proboszcza. Obawiam się, że nie uda nam się oddzielić do sezonu grzewczego tego rozwiązania, tym bardziej, że za bardzo środków też nie mamy na ten cel. Postaramy się domówić z księdzem, zawrzeć określone porozumienie i podzielenie się kosztami ogrzewania tego obiektu.

Po wyjaśnieniach przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała NR XLVIII/401/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 11.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białęgi na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Ta uchwała i kolejnie praktycznie są powtarzalne, dotyczące poszczególnych sołectw. To są zmiany w planach odnowy miejscowości związane z realizacją określonych projektów, dotyczących remontów świetlic, ale także remontów obiektów zabytkowych jakimi są przede wszystkim kościoły w poszczególnych sołectwach. Po to aby można było starać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich niezbędne jest wpisanie tych zadań w Planach Odnowy Miejscowości. Ponieważ nie wszystkie te zadania były ujęte musimy o te zadanie je uzupełnić. O wprowadzeniu zmian decydowały zebrania wiejskie, a rada zatwierdza te plany. To jest również uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim jako tą instytucją, która prowadzi Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest również rezultat zabiegów proboszczów, którzy mocno starają się aby pozyskać środki zewnętrzne na swoje obiekty. My ściśle współpracujemy z proboszczami, aby pomóc im w przygotowaniu projektów. Stąd te propozycje stosownych uchwał zmieniające Plany Odnowy Miejscowości.

W Białęgach dotyczy kwestia remontu kościoła.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/402/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 12.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzymów na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

W Krzymowie jest kwestia świetlicy wiejskiej. Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/403/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu

 

Do punktu 13.

-----------------

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grzybno na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył remontu dachu kościoła.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/404/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

 

Do punktu 14.

-----------------

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rurka na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt dotyczył pokrycia dachu świetlicy. Stanowiska Komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/405/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do prot.

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nawodna na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt dotyczył remontu kościoła.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/406/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 16.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Godków Os.  na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt dotyczył remontu świetlicy wiejskiej. Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.  Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/407/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

 Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lisie Pole na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył remontu świetlicy. Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/408/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 18.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zatoń Dolna lata 2008-2016” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył remontu kościoła. Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała NR XLVIII/409/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

 

 

Do punktu19

----------------   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mętno na lata 2008-2015” przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Projekt uchwały dotyczył dalszego etapu prac związanych z remontem  świetlicy oraz remontu wieży kościoła.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/410/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Chojna stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVIII/411/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 21.

-----------------  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W sprawie naprawy ogrzewania w świetlicy w Strzelczynie. Jest na etapie wyboru oferenta, który to zadanie wykona. Odnośnie wniosku klubu sportowego Hetman o zwiększenie środków na ten klub w związku z awansem A klasy należałoby potraktować klub na poziomie dotacji takiej jaką mają kluby A klasowe, ale od września, czy od połowy sierpnia kiedy zaczynają się rozgrywki. Aczkolwiek my nie mamy w tej chwili żadnych wolnych środków, żadnego planu. Możemy spróbować kwotę kilku tysięcy przeznaczyć na zakup sprzętu jeżeli znajdziemy źródło, bo taką sytuację również mieliśmy w ubiegłym roku w Lisim Polu, gdzie też  wzmocniliśmy klub zakupem określonego sprzętu.

Odnośnie zadłużenia gminy Chojna odpowiedziała skarbnik T. Kuflowska.

Zobowiązania wg tytułów główne wszystkich jednostek podległych wg stanu na dzień 30 czerwca wynosi 7.526.495.22 zł. Na to składają się kredyty i pożyczki 6.912.532.21 zł z czego na pożyczki przypada kwota 2.709.291.56 zł. 909.291.56 jest to pożyczka, którą spłacamy do NFOŚ i GW w Warszawie. 1.800.000 zł jest to pożyczka, którą gmina Chojna musi spłacić zgodnie z umową do 30 listopada br. Do WFOŚ i GW. Kredyty ogółem 4.203.240.65 zł z tego na krótkoterminowe kredyty 2.260.927.50 zł. Kredyt długoterminowy, inwestycyjny na przebudowę i rozbudowę przedszkola 1.942.313.15 zł. Jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne ogółem 613.963.01 zł z czego na urząd przypada 2933.76 zł pozostała kwota są to jednostki podległe budżetowi gminy. Obligacji do 30 czerwca gmina Chojna nie wyemitowała ponieważ w dniu 9 lipca miało miejsce podpisanie umowy z bankiem Milenium i w najbliższym czasie złożymy zapotrzebowanie na uruchomienie środków.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Odnośnie uchwały o konsultacjach na najbliższej sesji przedstawimy stosowny projekt uchwały bez błędu, który wytknął nam wojewoda.

Odnośnie autobusu szkolnego który by obok naszych uczniów zabierałby uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Narostu wymaga to pewnej analizy. Pochylimy się nad tym wnioskiem i spróbujemy dostosować rozkład jazdy tego autobusu do potrzeb również uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Odnośnie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 jest to duże przedsięwzięcie, którego się podejmujemy. W tej chwili jest na etapie prac końcowych związanych z wyborem wykonawcy. Jest ogłoszony przetarg na wykonawcę na to zadanie. Wczoraj odbyła się narada techniczno organizacyjna, ponieważ to zadanie przewidziane jest na dwa lata na ten i przyszły rok i wymagać będzie realizacji w trakcie roku szkolnego. Nie da się tego zrobić w okresie sezonu wakacyjnego. Uzgodniono z projektantem, że nie będzie przeszkody, aby to zorganizować w trakcie roku szkolnego. Może być zorganizowana praca na budowie, że nie będzie to przeszkadzało w zajęciach. Mogą być wyłączenia chwilowe niektórych klas na drugim piętrze. Wszystko będzie uzgadniane i konsultowane z dyrekcją szkoły, z wykonawcą i z nadzorem a także z BHP. Technicznie będzie to tak zorganizowane, że stropodach nie będzie zdejmowany do momentu postawienia nowego dachu nad tym istniejącym.

W sprawie liczników na wodę w budynku na ul. Prusa 3 to sprawa jest o tyle kłopotliwa i trudna, że my nie możemy fundować liczników, bo na to należałoby poszukać dodatkowych pieniędzy. Żeby po części złagodzić ten problem u tych mieszkańców, którzy nie mają liczników nie jest takie proste, bo tam są wspólne łazienki przypisane do dwóch rodzin i to też są jakieś rozliczenia wewnętrzne. Nie jest to łatwa sprawa, ale ci, którzy chcą zamontować liczniki to zamontowali. Natomiast myśmy umożliwili montaż tych liczników na zasadzie, że najemcy mieszkań zakupią liczniki to ZGM jest gotowy na koszt firmy zamontować swoimi siłami.

            Radny H. Kłapouch – na spotkaniu z mieszkańcami pan burmistrz Fedorowicz zadeklarował, że urząd kupi te liczniki i zamontuje i zobowiązał się, że to wykona do 30 czerwca.

            Radny W. Fedorowicz – Tu się uwydatnia pewna niemoc ZGM, który stara się tak pracować, aby za niego robiła to gmina. Są tam uciążliwości z wspólnego korzystania z łazienek, toalet. ZGM mógł dawno zamontować te liczniki w poczet czynszu, bo przecież ten czynsz, który tam jest liczony jest wyliczany jak do każdego normalnego mieszkania, a on wg mnie powinien być mniejszy. W ramach manipulacji czynszem można byłoby zakupić liczniki, można byłoby je zamontować. Natomiast nieudolność ZGM powoduje to, że wszystko skupia się na urzędnikach i na burmistrzu. Wnioskuję, żeby jedna w jakiś sposób rozpatrzyć możliwość odciążenia czynszowego i odciążenia tych mieszkańców za liczniki. Proponuję, żeby ZGM zakupił te liczniki i zamontował. Ten jeden blok jątrzy. To nie jest sprawa nowa. Jątrzenie powoduje wspólne użytkowanie pewnych mediów, które są w tym budynku. Gdyby to każdy miał swoje problemu by nie było. Natomiast jeśli ja korzystam z sąsiadem z łazienki to będę udowadniał, że mój sąsiad kąpie się co trzy godziny a ja tylko raz w tygodniu.

            Radny G. Sakowski – Mieszkańcy bloku przy ul. Prusa na spotkaniu z burmistrzem spisali 19 spraw, które zostały im obiecane, że się tymi sprawami zajmie, czy to mieszkaniówka, czy urząd. Myślę, że to nie jest jątrzenie tylko ci ludzie chcą mieszkać w normalnych warunkach, a większości tych spraw to nie są sprawy z których korzystają wspólnie, tylko to są różne sprawy. Zapuszczenie tego bloku od lat powoduje, że ci ludzie tam normalnie nie mieszkają. W związku z tym, że mieszkańcy twierdzą, że z tych ich postulatów nic nie został o wykonane, chociażby sprawa liczników, w związku z tym ja zaproszę na komisję komunalną mieszkańców, pana dyrektora Matolicza i będziemy po kolei rozmawiać o sprawach, które wtedy zgłosili.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Nie byłem na tym spotkaniu, to prawda ale znam relacje z tego spotkania. To było spotkanie zorganizowane przez pana burmistrza z dyrektorem ZGM, byli również radni i dobrze rzeczywiście jest kontynuować te ustalenia, które zostały podjęte. Zarządcą tego budynku w imieniu gminy jest ZGM i proponowałbym niezależnie od tych postulatów, oczekiwań ze strony mieszkańców sprawdzić kwestię opłacania czynszu przez najemców.

            Radny H. Kłapouch – Nie bardzo rozumiem stwierdzenie manipulacje czynszem. Czynsz jest ustalony wg jakichś przepisów, jakichś norm i się nalicza. Nie można Kowalskiemu mieszkającemu na tym samym piętrze, mającym takie samo mieszkanie policzyć 5 zł a komuś liczyć 2 zł. Na tym spotkaniu był pan dyrektor i pan burmistrz i to burmistrz obiecał mieszkańcom, że na koszt urzędu zostanie to zamontowane. Mógł na tym spotkaniu powiedzieć, że urząd w tym roku nie posiada pieniędzy i sukcesywnie być może ZGM to zrobi.

            Radny W. Fedorowicz – Pod słowem manipulacja czynszem mam na uwadze, że wg mnie czynsz jest tam naliczany niewłaściwie tzn. podwyższono standard mieszkań. Nie wzięto pod uwagę wspólnotę pewnych mediów i ta manipulacja mogłaby polegać np., że obliczamy nową stawkę czynszu, mniejszą, żeby potraktować wszystkich mieszkańców w sposób jednoznaczny.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ten obiekt jest pod naszą opieką, mamy środki w budżecie przewidziane na wymianę okien, na docieplenie tego budynku. Mamy porozumienie z KRI w sprawie kotłowni tj. rozwiązania problemu głównego składnika kosztów w tym obiekcie, bo największym składnikiem kosztów jest tam ciepło. Rozwiązanie problemu tej kotłowni i docieplenie budynku może znakomicie złagodzić kwestie czynszowe. Wracając do tych nieszczęsnych liczników pan burmistrz przecież chciał dobrze, jak najlepiej dla ludzi ale czasami trzeba zweryfikować pewne deklaracje, pewne rozwiązania. Państwo sami się zastanówcie w imię czego mielibyśmy i z jakich źródeł robić takie prezenty dla mieszkańców.

Jeżeli jednym fundujemy liczniki to co mamy zrobić z tymi, którzy te liczniki zamontowali? Zwrócić im pieniądze za zamontowanie tych liczników? Jeżeli chcemy to zafundować, jeżeli państwo byliście świadkami tej deklaracji pana burmistrza to wspólnie pochylmy się nad tym i znajdźmy pieniądze w budżecie.

            Radny M. Kozieł – Odnośnie liczników, robienie prezentu mieszkańcom tzw. Pekinu to nie jest robienie prezentu. Jeżeli my byśmy zamontowali te liczniki to w znacznym stopniu zmniejszą się koszty utrzymania tego budynku. Teraz kiedy nie ma licznika to ciepła woda leci sobie dzień i noc, a jakby był licznik to mieszkańcy będą pilnowali tej wody. Zmniejszyły by się koszty utrzymania budynku i automatycznie mogłyby się zmniejszyć koszty czynszu dla tych mieszkańców. A więc zamontowanie liczników byłoby dobre dla obu stron.

 

Do punktu 22.

-----------------  Przewodniczący J. Kowlaczyk przedstawił skargę H. Wierzbickiej zam. W Chojnie przy ul. Rogozińskiego na działalność dyrektora ZGM. Zaproponował, aby skargę rozpatrzyła komisja komunalna, ponieważ już raz zajmowała się podobną sprawą.

Powyższy wniosek przewodniczący poddał pod głosowanie w wyniku czego wniosek został przyjęty.

Następnie przedstawił skargę J. Litwiniuka zam. w Chojnie ul. Słowiańska w sprawie lokalizacji kiosku handlowego, który miałby przesłaniać od strony ulicy jego pawilon służący do działalności handlowej.    

Przewodniczący J. Kowalczyk zaproponował, żeby sprawą zajęła się komisja rewizyjna.

Wniosek poddał pod głosowanie, który rada przyjęła jednogłośnie.

            Radny R. Obielak – Plac zabaw w Lisim Polu. Rada sołecka przekazała 2 tys. zł na zakup huśtawki i przydałoby się zakupić.

Droga Lisie Pole – Lisie Pola, na której są powybijane dziury i od września nie będzie tą drogą mógł przejechać autobus, który dowozi dzieci do szkoły.

Sprawa oświetlenia na cmentarzu. W przypadku pogrzebu ciągnie się kabel 200 metrów, żeby w kaplicy był prąd.

            Radna R. Bekier – Mam pytanie dotyczące placu zabaw. Na jakim etapie jest porozumienie a Agencją Nieruchomości dotyczące przekazania działki w Grzybnie, żeby powstał tam plac zabaw.

            Naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn – Wystosowaliśmy wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie użyczenia części nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw. Taki wniosek został przesłany przez Agencję do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do Warszawy, na co do dzisiaj nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Prawdopodobnie tej zgody od prezesa nie otrzymamy i zaproponują nam przejęcie całej nieruchomości.

            Radna R. Bekier – Gmina podjęła już starania, wysłała pismo do Agencji Nieruchomości, Agencja odpisała, że części działki nie odstąpi, da nam całość. Gmina przekserowała tą sprawę do Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Grzybnie. Jest to niemożliwe, żeby spółdzielnia, która się boryka z trudnościami każdego dnia przejęła ponad 2 ha i właściwie w martwym punkcie to utknęło. Nadzieje ludzi, nadzieje dzieci, bo przecież komasacja dzieci jest na osiedlu. Jeżeli powstanie ten program Radosna szkoła to jakby specyficzny problem tzw. Dołka, czyli tej części wisi będzie może w jakiś sposób rozwiązany. Natomiast gdyby ktoś policzył ile dzieci jest na osiedlu to przykro się robi. W tamtej kadencji, mimo wszelakich starań udało się zrobić piaskownicę i ławeczki, dwie na tyle ludzi i właściwie nie ma nic. Mimo całej staranności gminy będzie to następna spychologia. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie bo oczekiwanie na pana prezesa z Warszawy Agencja traktuje to chyba jako przerwę w rozmowach.

            Naczelnik  wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn – Na ten temat ostatnio rozmawiałam z panią sołtys, która otrzymała też taką odpowiedź, zaangażowanie się pana prezesa Nieruchomości Rolnych w Warszawie i zdecydowała, że ten plac zabaw zostanie przeniesiony na nieruchomość przy świetlicy wiejskiej w Grzybnie.

            Radna R. Bekier – Plac, który jest między blokami jest to plac takiej kontroli społecznej, bo wiadomo, że dookoła mieszkają ludzie. Natomiast ten plac, który jest za budynkiem świetlicy to jest taki plac schadzek. W ciemnościach egipskich dzieje się tam co się dzieje a ostatnio interweniowała policja, zostało zdewastowane część budynku. Jeżeli tam trafi plac zabaw to albo monitoring całodobowy albo działanie bez sensu. Nie jesteśmy w stanie tego opanować i mamy takie wieczory i takie niecne ekscesy, które naprawdę włos jeżą na głowie. W tamtym miejscu jest to niemożliwe z tego z tego względu, że jest to ogromny wydatek na taki plac zabaw i kto poniesie odpowiedzialność. Dewastacje na działkach, winnych nie ma, dewastacje na klatkach schodowych, winnych nie ma, ale chyba nie stać nas na taki rozpływ pieniędzy gminnych.

            Radny L. Stefański – Nie wiem, czy będzie możliwe takie rozwiązanie, żeby spółdzielnia przejęła te 2 ha a gmina zwolniła z podatku spółdzielnię na jakiś okres czasu.

            Radny S. Drapaluk – Czy nie była rozważana sprawa, żeby to gmina przejęła cały ten plac. Jeżeli w całości zostałoby to przekazane w granicach 2 ha nic by nie stało na przeszkodzie, żeby to były grunty gminne i wówczas łatwiej by było z funduszu sołeckiego coś tam zrobić.

            Radna R. Bekier – Byłoby to idealne rozstrzygnięcie dla mieszkańców tego osiedla i nie tylko.

            Radna B. Andrzejczyk – Przypomnę o placu zabaw na Barnkowie. Znaleźliśmy sponsora, który zakupił nam komplety piłek, natomiast nie mamy siatki do rozgrywania piłki siatkowej i potrzebujemy trochę piasku, tak, że prosilibyśmy, żeby też zwrócić na to uwagę.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Odniosę się do oświadczenia  przewodniczącego pana Kozieła na początku sesji. Ubolewam, że pan takie oświadczenie złożył, bo sytuacja tak naprawdę była odmienna. Jeżeli nie było woli, żeby tą komisję przeprowadzić do końca to trzeba było to uczciwie powiedzieć, a nie zwalać na burmistrza, że nie zapewnił obsługi komisji. Dokładnie, w momencie kiedy zaczynała się komisja, w związku z sygnałem pani skarbnik, że są do puszczenia przelewy udałem się do budynku obok po to, żeby te przelewy puścić. Po puszczeniu przelewów natychmiast wracałam z powrotem na komisję. Kiedy szedłem po drodze do tego budynku spotkałem wracającą z komisji panią skarbnik, a kiedy wchodziłem do budynku spotkałem wychodzących dwóch radnych. Nie było mnie w stosunku do tego co się działo na komisji minuta trzydzieści, minuta trzydzieści siedem w porywach. Mówię o czasie jaki upłynął od momentu kiedy spotkałem panią skarbnik a potem dwóch radnych i kiedy przybyłem na komisję, gdzie pan przewodniczący i pan radny Stefański siedzieli w najlepsze na komisji. Nikt z państwa, a praktyka przecież jest taka, nie poprosił kolejnej osoby, która mogłaby przyjść zreferować. Można było ogłosić trzy minuty przerwy, bo w ciągu trzech minut przyszłaby osoba, a tą osobą była pani kierownik OPS, tuż obok w tym budynku, która mogła przyjść i zreferować kolejny punkt. W tym czasie bym też doszedł. Tak, że proszę nie oświadczać tego typu sytuacji gdzie obwinia się burmistrza za nie wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prezentowanie materiałów, bo to wszystko można było w wyniku dobrej woli przeprowadzić bez żadnych zgrzytów. Stało się tak jak się stało. Nie wiem z jakich powodów nie chcieliście państwo kontynuować tej komisji.

Natomiast chciałem zaapelować do państwa sołtysów, aby po 10 minutach od zakończenia sesji pozostali na sali. Odbędzie się spotkanie z sołtysami w trzech kwestiach dotyczących realizacji funduszu sołeckiego za minione półrocze, zadań na nowy okres związany z planowaniem funduszu sołeckiego na rok przyszły, a także tematy dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych.

            Radny M. Kozieł – Panie burmistrzu. Każdą pracę trzeba sobie zorganizować. Jeżeli pan miał ważną sprawę w urzędzie mógł pan poprosić naczelników albo urzędników, żeby się wykazali przed komisją. Nie musiał pan tam być. My czekaliśmy pół godziny na urzędnika i dlatego zakończyliśmy sprawę. Wystarczyło tylko poprosić naczelników, którzy formułowali te uchwały, żeby się zgłosili na komisję. Naczelnik ten co pisze czasami więcej wie i rozumie i sprawa byłaby zamknięta. Pół godziny panie burmistrzu my czekaliśmy, a więc ja zamknąłem posiedzenia komisji.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – To jest nieznośne co mówi pan przewodniczący. Nawet pół godziny nie trwała cała operacja, mnie nie było 10 minut. Ja wyszedłem z tej sali kiedy sprawy referowała pani skarbnik, to pan prowadził pół godziny ile trwała komisja cała. Poza tym jest pani kierownik biura rady i trzeba było się zwrócić, żeby poprosiła następną osobę i by przyszła. Proszę nie utrudniać rzeczywiście sytuacji, która nie wymaga trudności. I niech pan nie mówi o złej organizacji pracy bo tak wcale nie było.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk zakończył obrady. Koniec obrad godz. 12.20. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                           Janusz Kowalczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-02-2011 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2011 13:04