herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

P R O T O K Ó Ł  Nr XLIX/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Do punktu 1, 2.

------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady J. Kowalczyk. Powitał wszystkich serdecznie.  Na sesji obecni byli: burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik T. Kuflowska, radca prawny urzędu K. Judek, naczelnicy wydziałów urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli wszyscy radni tj. 15.

Przewodniczący przekazał, że radni otrzymali porządek sesji zwołanej na wniosek pięciu radnych. Przed sesją wpłynęły jeszcze dwa projekty uchwał od pana burmistrza: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Te dwa punkty przewodniczący zaproponował za zgodą radnych wprowadzić do porządku jako punkt 6 zmiany w budżecie gminy na 2010 rok i jako punkt 7 projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu...

            Radny H. Kłapouch – Proponuję zdjęcie 3 punktu z porządku obrad z tego względu, że po sprawdzeniu rzeczywiście do 14 dni brakuje jeszcze kilku dni, w których burmistrz może się ustosunkować. Chcemy zachować zapisy statutu.

Przewodniczący zwrócił się do wnioskodawców (radnych M. Kozieła, S. Drapaluka, H. Kłapoucha, M. Szeremety, S. Kabata) czy są za tym, aby punkt 3 zdjąć z porządku obrad.

Za djęciem głosowało 4 radnych, radny S. Kabat był przeciwny.

            Radca prawny powiedział, że wszyscy wnioskodawcy muszą się zgodzić.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie rady wniosek przyjęcie do porządku obrad punktu 6 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie kto jest za przyjęciem jako punktu 7 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.

W wyniku głosowania porządek sesji został przyjęty.

            Radny W. Fedorowicz – Wnioskuję, aby pan przewodniczący zdyscyplinował nas wszystkich byśmy teraz sesję tę przeprowadzili bardzo sprawnie. Komisja odbyła się kilkanaście  minut temu i w związku z powyższym wszystko na świeżo przedyskutowaliśmy i nie wiem czy powtórka z dyskusji byłaby tutaj potrzebna i bardzo proszę o to, żeby zminimalizować dyskusje bo i tak sprawy są jasne i klarowne.

            Radny H. Kłapouch – Składam wniosek aby rada i goście udali się na teren budowy przedszkola, żeby zobaczyć jak wygląda nasze przedszkole, bo wg wszystkich zapewnień i informacji jakie mieliśmy do tej pory przedszkole ma ruszyć 1 września.

            Przewodniczący J. Kowlaczyk – Po zakończeniu sesji proponuję, aby chętni udali się na budowę przedszkola.

-          lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-          lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-          porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

 

Do punktu 3.

---------------  Do projektu uchwały w sprawie zapoznania się z protokołem Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Kłapouch powiedział, że materiały odnośnie kontroli, pisma jakie otrzymaliśmy z urzędu, wyjaśnienia osób są w biurze rady. Do projektu uchwały został dołączony protokół o treści takiej w jakiej jest i każdy mógł się z nim zapoznać.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... 2 za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujące.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty... 4 za, 1 wstrzymujący.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

            Radny R. Skrzypek – W związku z tym, że procedura uchwalania tej uchwały nie została zachowana w pełni zgłaszam wniosek o przesunięcie rozpatrzenia tej uchwały na następną sesję. Nie będzie to zmiana w porządku, bo porządek został zachowany, bo zaczęliśmy ją rozpatrywać. Proponuję, żeby przerwać tą dyskusję i wrócić do niej na następnej sesji po to, aby procedura została zachowana i aby pan burmistrz skorzystał ze swojego prawa i wnioski czy wypowiedź do tej uchwały sporządził.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Rzeczywiście pan radny słusznie zauważył, że to nie będzie zmiana porządku obrad więc w tej kwestii rada może rada może podejmować uchwałę większością głosów.

            Radny S. Kabat – Ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu ile dni pan miał ten projekt uchwały z protokołem komisji rewizyjnej. Czy pan dostał to wczoraj, czy może pan dostał tydzień temu.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Data wpływu 5 sierpnia, od poniedziałku jestem w pracy.

            Radny S. Kabat – Panie mecenasie. Przed chwilą przegłosowana była sesja i kolejność uchwał była przegłosowana.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Porządek obrad został przegłosowany ale teraz w trakcie rozpatrywania porządku obrad jest wniosek formalny o przesunięcie tego na następną sesję, tak, że jest to prawidłowe. Po prostu pan radny Skrzypek znalazł lukę.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek radnego R. Skrzypka, aby ten punkt rozpatrywać na następnej sesji. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciw nie było,3 się wstrzymało. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.

 

Do punktu 4.

---------------  Do projektu uchwały w sprawie wyłączenia ze sprzedaży działki nr 191/15 położonej w obrębie 6 i działki nr 207/24 położonej w obrębie 7 miasta Chojna przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch powiedział, że do projektu tej uchwały zostało dołączone uzasadnienie, które mówi o tym, że te działki przeznaczone są na cel społeczny.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty... 4 za.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej... 3 za, 2 przeciwne.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej... 3 za, 1 przeciwny, 1 osoba była nieobecna.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący J. Kowlaczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XLIX/412/2010 została podjęta 11 głosami za, 3 przeciwnych i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 

 

 

Do punktu 5.

---------------  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch.

Wnioskodawcy uważają, że Komisja Rewizyjna powinna  zapoznać się z dokumentami, które są  w urzędzie, któr3e są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i dojść do wniosku czy rzeczywiście nie można jakiejś kwoty uzyskać. Czy to będzie 10, czy 20, czy 30% trudno w tej chwili powiedzieć czy to będzie w ogóle coś. Ale uważamy, że to są naprawdę bardzo duże pieniądze i powinniśmy się tą sprawą zająć jako radni.

            Radny S. Drapaluk – W trakcie omawiania projektu uchwały została wprowadzona poprawka w § 3. Jest dopisany punkt, że zlecenia dla ekspertów wskazanych przez komisję rewizyjną podpisze burmistrz i dokona zapłaty za wystawione faktury. Taka poprawka została przegłosowana, a w sumie cały projekt uchwały został przegłosowany w następujący sposób:

Komisja Kultury, Oświaty... 5 za, Komisja Gospodarki Komunalnej... 3 za, 2 wstrzymujące,

Komisja Gospodarki Finansowej... 4 za, 1 wstrzymujący.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku, który został wprowadzony do § 3 jako punkt 1. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się 4. Przewodniczący J. Kowalczyk  stwierdził, że wniosek został przyjęty.

            Radny S. Drapaluk – Na wspólnym posiedzeniu komisji był głosowany projekt uchwały złożony przez wnioskodawców. W związku z tym ja bym prosił pana przewodniczącego, aby ten projekt i teraz był również głosowany na sesji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej przedstawiony przez wnioskodawców z przyjętym wnioskiem.

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko 1, wstrzymujący 1 i 1 osoba nie głosowała.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

-          uchwała Nr XLIX/413/2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 6.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym przez pana burmistrza projekcie uchwały zmiany dotyczą zmiany wydatków między grupami wydatków m. in. doposażenia jednostek OSP gminy Chojna w środki trwałe oraz spełnienia prośby w sołectwa Łaziszcze odnośnie organizowanej imprezy pod koniec bieżącego miesiąca.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLIX/414/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 7.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego przedstawiła skarbnik T. Kuflowska. W przedłożonym projekcie uchwały odnośnie uchwały z 26 czerwca 2008 r.  jest tylko zmiana polegająca na zmianie w podstawię prawnej. Art. 198 ust. 2 ustawy  z 30 czerwca  2005 r. zmieniamy na art. 266 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XLIX/215/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wobec wyczerpania porządku sesji przewodniczący zamknął obrady. Na tym protokół zakończono. Czas trwania od godz. 11.25 do 11.55.

 

 

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                        Janusz Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-02-2011 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2011 13:05