herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

P R O T O K Ó Ł  Nr LII/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 14 października 2010 r.

Do punktu 1, 2.

------------------  Sesję otworzył i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

---------------  Radny G. Sakowski – Na poprzedniej sesji zadałem pytania i burmistrz mi nie odpowiedział. Chciałbym by odpowiedział mi dzisiaj.

            Radny M. Szeremeta – Chcę poruszyć temat zlecenia dla mecenasa kancelarii prawnej. Sprawa dotyczy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 16 września na sesji pan burmistrz deklarował się, że jutro, czyli 17 takie zlecenie wyśle. Kiedy 30 pytamy o ten temat powiedział, że nie wysłał, bo nie było zabezpieczenia finansowego w budżecie. Rad dokonała zmiany w budżecie gminy i przeznaczyła 2 tysiące plus VAT. Dzisiaj na komisji pytamy czy zostało wysłane zlecenie dla mecenasa, nie bo pan burmistrz nie ma adresu. W poniedziałek dowiedziałem się, że pani sekretarz taki adres otrzymała. Tu chodzi o 1.800.000 zł rada chce pomóc odzyskać te pieniądze dla gminy, a burmistrzowi ciągle coś przeszkadza, żeby dać zlecenie. O co w tym wszystkim chodzi?

            Radny S. Błęcki – Co dzieje się z kostką, która jest wymieniana na lotnisku.

            Radny M. Kozieł – Dwa lata temu, a może więcej prosiłem, żeby nie dofinansowywać dokształcania pana Wacława Gołąba, że może być tak, że prędzej czy później ten pan odfrunie. Dzisiaj stwierdzam, że miałem rację i te 5 tysięcy poszły w błoto. Zamiast dofinansować naszego nauczyciela czy urzędnika to my finansujemy obcych ludzi, z obcej gminy i teraz będzie przydatny w gminie Widuchowa. Czy pan może wyegzekwować te 5 tysięcy od pana Gołąba, żeby on to oddał? Wykształci się człowiek obcy na naszych gminnych pieniądzach i odfruwa.

            Radny H. Kłapouch – Odnośnie remontu świetlicy w Mętnie. Czy to zostało skończone, jaki etap jest tego, jaką część będzie finansować gmina.

Chciałbym wiedzieć ilu pracowników w naszej gminie ma zaległe urlopy.

 

Do punktu 4.

--------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 5.

----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gm. Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczył sprzedaży bezprzetargowej działki w Obr. Nawodna celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność p. Dominiki Stein.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała NR LII/436/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Do punktu 6.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się dochody i wydatki wzrosną o 94 tysiące złotych. Jeśli chodzi o dochody odnotowane zostały ponadplanowe wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000 zł, oświata i wychowanie przedszkola darowizna w kwocie 2.000 zł. Trzy sołectwa złożyły wnioski dotyczące zmiany budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego w sołectwach Krajnik Dolny, Lisie Pole, Graniczna. Zaproponowana je ST korekta dotacji dla Centrum Kultury w Chojnie z przeznaczeniem na działalność statutową, korekta dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej. Te wydatki planuje się zbilansować z częściowej korekty planu wydatków przeznaczonych na przebudowę ulic gminnych w m. Chojna.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej, aby z działu 600 gdzie jest minus 200 tysięcy, żeby do działu 921 przenieść 1/12 dla Centrum Kultury i do działu kultura fizyczna i sport 50 tys. zł.

            Stanowisko Komisji Kultury… za.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 3 za, 1 nie głosował.

            Radny R. Skrzypek – Dwie rzeczy poruszaliśmy. Jedna sprawa dotyczyła Centrum Kultury gdzie radni wnioskowali, żeby zwiększyć o kwotę 62.500 zł co stanowi mniej więcej miesięczną ratę jaką Centrum Kultury do tej pory otrzymywało. Podczas dyskusji okazało się, że radni przyznali dla Centrum Kultury 60 tys. na działalność świetlic wiejskich a gmina do tej pory przekazała 10 tys. inaczej mówiąc gmina zalega 50 tys. Tutaj się radnych oskarża, że blokują działalność Centrum Kultury, że nie przekazują pieniędzy a okazało się dzisiaj, że gmina ma zaplanowane i nie przelała tych pieniędzy, a 50 tysięcy to jest ok. jeden miesiąc życia Centrum Kultury.

Sprawa druga to dział kultura fizyczna i sport, kwotę 50 tysięcy na dofinansowanie sportu i kultury fizycznej. Pa burmistrz się zobowiązał, że na sesji otrzymamy informację z umowy gminy z Klubem Odra Chojna jakie były terminy wpłat transz dla klubu i ile rat już zostało zrealizowanych, ile Odra otrzymała pieniędzy.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Dwie raty zostały do końca roku, 28 tysięcy.

            Radny R. Skrzypek – Ustaliliśmy, że przegłosujemy kwotę 50 tysięcy na kulturę fizyczną, natomiast poprosimy prezesów klubów o to, żeby przybyli na komisję Kultury, Oświaty po to, żeby prezesi przekazali informacje, dlaczego im brakuje pieniędzy i z jakiego powodu i na co chcą przeznaczyć ewentualne dotacje.

            Radny S. Kabat – Ja w tej chwili już nie wiem, o co chodzi. Na komisji się dowiaduję, że Odra Chojna wykorzystała całość przeznaczonego budżetu. Teraz słyszę, że Odra Chojna ma do wykorzystania 28 tysięcy. Kto tu kłamie, a kto mówi prawdę. Zastanówmy się na podjęciem tej uchwały, odłóżmy to na następną sesję, kiedy będziemy mieli obraz, co się faktycznie dzieje, bo na tą chwilę to albo są  nieścisłości między burmistrzem, jego zastępcą a skarbnikiem, bo jeśli się przedstawia co minutę inną wersję a na koniec pani skarbnik mówi, że nie mamy w ogóle pieniędzy to ja tutaj niczego nie rozumiem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Może nieprecyzyjnie i pan Kabat ma wewnętrzne rozterki. Z informacji, którą przekazał prezes wynikało, że klub rozdysponował środki zaplanowane na ten rok. Ja nie patrzyłem na konto, nie mówiłem ile środków gmina im przekazała. Mieli pulę „x” i z tej puli zaplanowane wydatki. Widocznie musieli mieć swoje własne pieniądze, które założyli, żeby klub funkcjonował a nie rozpadł się w sierpniu po awansie i stąd ten wniosek złożyli na wsparcie, żeby przeżyć do końca roku.

Rady S. Kabat – Ja jeszcze raz wrócę, ja nie miałem żadnej rozterki, może pan ją ma. Wszyscy na komisji słyszeliśmy wyraźnie, że Odra Chojna wykorzystała wszystkie środki przeznaczone na ten rok, a teraz się dowiadujemy, że 28 tysięcy Odra ma do wykorzystania. To kto tu kłamie?

Radny R. Skrzypek – Pan burmistrz na komisji powiedział, wtedy gdy ja zwróciłem uwagę, że Odra Chojna ma budżet w okolicach 300 – 400% większy niż kluby podobnej wielkości, wtedy pan burmistrz próbował powiedzieć, że Odra dostała dodatkowe zadania. Dlatego mam pytanie do pana prezesa czy mógłby krótko zaprezentować działalność sekcji siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki dla młodzieży, sekcji kolarstwa czy innych, które zostały ujęte w preliminarzu.

Radny G. Sakowski – mam pytanie do prezesa. Czy to prawda, że  żąda pan od nastoletnich zawodników 800 zł za to, że chcą grać.

Prezes Odry Chojna J. Babiarz – Jeżeli chodzi o kwestię żądania pieniędzy zasady są jasne i niektórzy wiedzą jakie są zasady przechodzenia do innego klubu. Przejście zawodnika do innego klubu jest regulowane przepisami. Dlatego zawodnik odchodzący do innego klubu, wówczas, jeżeli z danym klubem nie dogadujemy się odnośnie opłaty za tzw. wyszkolenie od wieku 12  lat do 23, za ilość lat ile w danym klubie jest trenowany dla takiego klubu należy się odstępne jeżeli odchodzi do innego klubu. Jest zasada taka, jeżeli kluby dogadują się, co do kwoty a jeżeli się nie dogadują kwotę wyznacza Związek. Jest to obliczane od różnych kwot i to zależy od tego, na jakim poziomie jest dany klub i na jakim poziomie ma drużynę. Z założenia jest, że zawodnicy, którzy chcieli odejść z Odry była propozycja, że mogą odejść bezpłatnie. Nieprawdą jest, że my, czy ja, jako prezes żądam od kogokolwiek jakichkolwiek pieniędzy. Jeśli chodzi o wydatki klubu budżet planowany jest na koniec roku, a wiadomo, że pieniądze, jakie klub otrzymuje są zatwierdzane dopiero w miesiącu marcu. W bieżącym roku nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ostra zima i wzrosły koszty ogrzewania. Mimo to, że zawodnicy starają się grać na odpowiednim poziomie nie liczyliśmy, że awansujemy do wyższej ligi, awansowaliśmy i cieszymy się bardzo z tego. Ponadto planując budżet tegoroczny również zaplanowaliśmy dochody z innych firm, które nam obiecywały wpłacić pieniądze. Okazało się, że jedna z firm wycofała się i budżetu, który był kalkulowany do końca roku było ok. 15 tysięcy. Planując rzetelnie budżet, czyli wydatki, które są niezbędne na normalne funkcjonowanie klubu powinny być większe niż te, które są. O tym jakie to powinny być pieniądze i co w to wchodzi publicznie od dwóch lat starałem się uzmysłowić bardzo chętnie przedstawię jaka jest struktura wydatków na działalność klubu. Nie każdy wie, że zabezpieczenie jednego meczu, nie licząc opłaty sędziowskiej kosztuje w granicach 350 zł.

Inaczej wygląda organizacja meczu na poziomie czwartej ligi a inaczej na poziomie „A” klasy czy okręgowej. Na naszych meczach wymaga się, aby był kierownik ds. zabezpieczenia, żeby była odpowiednia ilość ochrony, ratownik medyczny. Jeżeli chodzi o sekcje w ramach naszego klubu działa lekkoatleta W. Strelczuk, funkcjonuje również kolarz A. Kozłowski, sekcja koszykówki. Drużyna kobiet funkcjonuje od dwóch lat. Na siatkówkę nie są wydawane żadne pieniądze, dlatego, że w tym roku nie udało nam się uruchomić. Z typowo piłkarskiego klubu ten klub robi się klubem wielosekcyjnym. W sekcjach piłki nożnej trenuje w granicach 120 – 130 osób. Jest to duża rzesza osób w tym trenerzy, a zarząd pracuje za darmo.

            Radny H. Kłapouch – Czy urząd przekazał wszystkie transze dla klubu?

            J. Babiarz – Transze na bieżąco są przekazywane, zostały dwie do wykorzystania. Faktem jest, że członkowie zarządu w tej chwili opłacamy część rachunków z własnych pieniędzy, że względu na to, że transze, które są ustalone nie pokrywają tego, co rzeczywiście my musimy płacić.

            Radny S. Kabat – Rada uchwaliła w tym budżecie środki na wszystkie kluby. Te pieniądze były zagwarantowane w budżecie. Dlaczego nie przelaliście środków dla Brwic?

            Skarbnik T. Kuflowska – Bo nie ma fizycznie pieniędzy. Gdyby była sprzedaż na poziomie zadowalającym byłyby pieniądze.

            Radny S. Kabat – To po co planować tą sprzedaż na pięć milionów. Przy każdorazowym uchwalaniu budżetu to mówię, co roku i z uporem maniaka planujecie po 5 milionów sprzedaży, gdzie jest to nierealne. Dzisiaj jest taka sytuacja, a nie inna bo nie macie pieniędzy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zgadzam się z panem Kabatem, że rzeczywiście, po co planować taki budżet. Należało w styczniu wykreślić kilka zadań. Kanalizacja, drogi, nie dofinansowywać Powiatu, nie planować z budżetu. Skoro wszyscy tak dobrze znają się na finansach, skoro z trzydziestu kilku milionów zrobiliśmy 46, to skąd te 13 mamy wziąć? Ze skarpety? A więc z pożyczek, kredytów, obligacji, na które państwo wyraziliście zgodę. I to są pieniądze na wszystkie zadania. Później one zostały po części doprecyzowane, żeby nic ponad pewne inwestycje nie wydać i dzisiaj są faktury, są terminy płatności. Gdyby tu był pan Konarski rada klepnęłaby wszystko.

            Radny S. Kabat – Niech się pan nie ośmiesza tym Konarski. Po co pan wraca do tego Konarskiego, to co zrobił Konarski nie marzy się, żeby pan 10% z tego zrobił. Czy wykonał pan, choć jeden centymetr kanalizacji w mieście? Gdzie te inwestycje są?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Myślę, że radni, przynajmniej większość z obecnych zdają sprawę, wiedzą tylko nie chcą przyjąć do wiadomości, że ten budżet jest mocno deficytowy i za chwilę powiemy stop. Nie zapłacimy za schetynówki, nie zapłacimy za inne zadania, które są realizowane, to, co zaplanowane, połowy nie będzie. Ale właśnie o to chodzi no bo przecież jak można cieszyć się z takiego sukcesu jakim było przedszkole, z takiego sukcesu, że będą drogi na lotnisku remontowane. Jak się można cieszyć, kiedy układ jest taki a nie inny. Trzeba do końca kadencji po prostu dobić burmistrza, żeby pokazać., że niczego nie potrafi zrobić. Nie mogę z panią skarbnik wyciągnąć sprawę dzielenia w kieszeni pieniędzy, bo od 2000 roku gmina jest na deficycie , ma różne zobowiązania, różne kredyty i ten poziom jest cały czas porównywalny. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy wszyscy to powinniśmy na koniec października przekonstruować budżet, wyciąć kilka zadań, zmniejszyć deficyt, nie brać żadnych pożyczek ani emitować obligacji i po prostu przezimować. Ale nam nie o to chodzi, bo państwo podnieśliście rękę za takim budżetem, nawet dołożyliście zadań.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem wrócić do projektu uchwały do działu 926 do sportu. Ja rozumiem, że jest ciężka sytuacja finansowa gminy, ale nie rozumiem jednego. Dlaczego starczyło na dotację dla Odry a nie starczyło dla Brwic. Dlaczego Odra dostaje terminowo a Brwice dostają nieterminowo.

            Radny M. Szeremeta – Faktycznie budżet jest deficytowy i rada w budżecie zatwierdziła emisję obligacji, ale na inwestycje. Na dzień dzisiejszy obligacje zostały wyemitowane na sumę 5.900.000 czyli jest pokrywany ten deficyt obligacjami. Chciałbym, aby pani skarbnik przedstawiła na jaki cel te obligacje zostały przeznaczone.

            Skarbnik T. Kuflowska – W uchwale z 29 kwietnia w sprawie emisji obligacji komunalnych w § 2 są podane cele.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji komunalnych z określeniem nazwy inwestycji oraz wartości i czasu trwania. Na sesji w dniu 29 czerwca i 16 września zostały podjęte kolejne uchwały w sprawie uruchomienia czterech serii emisji obligacji komunalnych, seria A10 obligacje dwuletnie na kwotę 1.900.000 zł

B10 trzyletnie na 1.500.000 zł, seria C czteroletnie na 1.500.000 zł i seria D pięcioletnie na 1.000.000 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na realizację inwestycji komunalnych tj. przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola miejskiego – 1.200.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni na lotnisku do m. Kaliska – 500 tys. zł, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej do Godkowa Os. 550 tys. budowa kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompownią ścieków w m. Grzybno 500 tys. zł, remont i przebudowa budynku świetlicy w Zatoni Dolnej 100 tys. zł, termomodernizacja budynku szkoły w Krzymowie – 125 tys. zł.

            Radny G. Sakowski – Na poprzedniej sesji było 40 tysięcy na sport i teraz doszło 10. To może poczekajmy, niech wszystkie kluby złożą swoje życzenia i wtedy przegłosujemy.

            Radny W. Fedorowicz – Są sprawy, które kluby planują i są sprawy, które kluby nie przewidują. Skąd Garda mogła wiedzieć, że pobije wszystkich i awansuje do ważnych zawodów. Skąd klub może wiedzieć, że awansuje.

            Radny S. Drapaluk – Proszę o przegłosowanie wniosku komisji finansowej, aby z działu 600 gdzie jest minus 200 tysięcy, do działu 921 przenieść 1/12 dla Centrum Kultury i do działu kultura fizyczna i sport 50 tysięcy.

Wniosek został przyjęty 11 głosami za, przeciwko nie było, 2 się wstrzymało, 1 radny nie głosował.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

W wyniku głosowania uchwała Nr LII/536/2010 została podjęta 11 glosami za, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

Do punktu 7.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Projekt uchwały dotyczy zmiany zapisu § 2, który jest następujący: ”Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji komunalnych z określeniem inwestycji oraz wartości i czasu trwania”. W projekcie przedłożonym przez pana burmistrza paragraf ten otrzymuje brzmienie: „Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Chojna w 2010 roku do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

            Radny R. Skrzypek – Uchwała ta wraca po raz kolejny. Jako klub radnych jesteśmy za tym aby z obligacji finansować inwestycje, remonty. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, aby z obligacji spłacać inne kredyty. Po rozmowie z panią skarbnik i mecenasem chciałem zaproponować poprawkę do projektu uchwały, która by szła naprzeciw jakby wnioskom radnych. Proponuję, aby w § 1 wykreślić  wszystkie wyrazy po wyrazie „roku” czyli i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”. W podstawie prawnej trzeba skreślić w drugiej linijce skreślić „3”. Wtedy § 2 będzie brzmiał: „Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego budżetowego gminy Chojna w 2010 roku”. Wszystkie zadania wymienione w uzasadnieniu, jeżeli będzie taka potrzeba będą mogły być realizowane.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Bardzo dziękuję za głos radnego bo znajdujemy pomału jakiś konsensus. W projekcie uchwały na rok 2010 wszystkie obligacje to jest suma 10.900.000. Potem rada podjęła uchwałę o wyemitowaniu obligacji na określone zadania na kwotę 5.900.000 czyli 5 mln nie ma przypisanych do żadnych zadań, ale one są w konstrukcji budżetu i to są m. in. różne mniejsze zadania, wcześniej nie wpisane, zadania remontowe. Natomiast dlaczego był ten zapis o wcześniej zaciągniętych zobowiązań czy kredytów, ponieważ ten milion należało spłacić do końca września też mógł być pokryty z obligacji bo to byłoby tańsze niż nowy kredyt.

            Radny G. Sakowski – My słyszymy różne głosy, że radni hamują rozwój gminy, a radni nie hamują. Dzisiaj było przykro, kiedy pan burmistrz jakby powiedział, że część radnych była przeciwko budowie przedszkola. Nieprawda, bo wielu radnych od samego początku, przy każdym głosowaniu za podjęciem kredytu na budowę przedszkola było za. Między innymi ja byłem takim radnym. To nie jest prawda, że rada hamuje, chociażby przez to, że zgodziliśmy się na obligacje. Natomiast jakby jesteśmy wierni naszemu stanowisku, że obligacje tak, deficyt dzisiaj tak, ale wszystko na inwestycje. Tu się nic nie zmienia. Ja rozumiem, że mamy tu wpisane zadania, których nie ma w tamtej uchwale i przez to ileś zadań, które można wykonać w naszej gminie nie może się odbyć. Skoro mamy same zadania inwestycyjne i chcemy remontować, polepszenie warunków, więc jestem za tym. Skoro dalej nie zezwalamy na spłatę kredytu a tylko przeznaczamy te pieniądze z obligacji na remonty, na inwestycje to jesteśmy wierni naszemu postanowieniu i nie widzimy przeszkód, żeby uchwałę z poprawką zaproponowaną przez radnego Skrzypka poprzeć.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem radnemu podziękować. Chodzi o cały katalog zadań, które były zaplanowane w budżecie a których fizycznie nie można było realizować bez podjęcia tej uchwały.

            Radny M. Kozieł – Docieplenie świetlicy wiejskiej w Krzymowie i przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2010 na kwotę 135 tys. zł. Roboty nie  zostały rozpoczęte, tak samo remont świetlicy w Lisim Polu, przewidywany termin zakończenia grudzień 2010. Trzeba ogłosić przetargi a to potrwa. Jakby był to rok 2011 to bym zrozumiał. Tu mi się wydaje, że jest jakaś kaszanka. Nie rozumiem tego, że znów jest wypisane remont dróg tzw. schetynówki na lotnisku. Były wydane obligacje na 5.900.000 i znów to jest wkomponowane w następne obligacje?  Jeżeli roboty na świetlicach nie zostały rozpoczęte to my tego nie zrobimy do grudnia 2010.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W 100% się z panem zgadzam , ale ta kaszanka już była w styczniu, te zadania były wyszczególnione z nazwy w budżecie na rok 2010. Jeśli państwo z sesji na sesję opóźniają podjęcie tej uchwały opóźniacie realizację. Te zadania są od początku roku a nie pojawiły się w październiku.

            Radny M. Szeremeta – Pan burmistrz zarzuca, że przez radę te inwestycje zostały odłożone w czasie, a tak nie jest, bo blokował te inwestycje pan burmistrz, a blokował tym zapisem: „spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” i rada na to nie wyraziła zgody. Zgadzamy się na inwestycje, na remonty, ale nie na pokrywanie zaległych zobowiązań.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem odbić kolejne kłamstwo, swoje własne, bo jeżeli tak powiedziałem to sam siebie nie zrozumiałem. Nie było uchwały o zgodzie na to, żeby z obligacji…? Były inwestycje z nazwy wyszczególnione, przedszkole, kanalizacja. Nie było tego całego kierunku, który jest teraz.

Z-ca burmistrza W. Długoborski – Mam tylko prośbę abyśmy naprawdę uczciwie potraktowali to, co tutaj robimy od dłuższego czasu. Sami doskonale wiecie, że nawet gdyby ten zapis, gdybyście uchwalili ten zapis z możliwością finansowania kredytów obligacjami to też burmistrz nie miałby możliwości żadnego manewru bez waszej kolejnej zgody. Gdyby przedstawił burmistrz uchwałę o tym, że chce sfinansować obligacjami kredyt to państwo byście tę uchwałę odrzucili. Tak, że nie mówmy w tej chwili, że trzeba było tego nie glosować, po prostu była to uchwała ogólna. Uchwała, która była konsekwencją uchwały budżetowej, gdzie państwo napisaliście wyraźnie, że deficyt będzie finansowany obligacjami, kredytami, pożyczkami bez podziału, na co ma być to przeznaczone. Dopiero w kwietniu była uchwała, że tylko na inwestycje. A potem próbowaliśmy modyfikować te uchwały ale też byliśmy jakby związani tą zasadniczą uchwałą, która mówiła, że każdorazowo na Sym, e pod uruchomienie jakichkolwiek wydatków z obligacji musi być osobna uchwała. Tu najmniejszego zagrożenia nie było.

            Radny W. Fedorowicz – Proponuję żebyśmy przegłosowali, ponieważ nie ma niebezpieczeństwa, iż burmistrz przehula obligacje bo musi się zwrócić każdorazowo do rady.

            Radna R. Bekier – Składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.

            Radny R. Skrzypek – W imieniu klubu radnych Gmina dla wszystkich składam wniosek, aby w § 2 wykreślić treść „i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”. Jednocześnie w podstawie prawnej wykreślić w drugiej linijce „i 3”.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie powyższy wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymało się 4 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr LII/347/2010 została podjęta 8 glosami za, przeciwko 1, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 8.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/337/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Chojna  na 2009 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Chodzi o rolowany kredyt długoterminowy zaciągnięty do kwoty 2 mln zł. 29 czerwca rada podjęła uchwałę ustalając okres spłaty kredytu na wrzesień 2010 rok 1 mln, grudzień 1 mln zł. W związku z powyższym, że pod koniec września z analizy wykonania głównie ze sprzedaży majątku gminnego, nie było możliwości z dochodów własnych spłacić kredytu na datę graniczną 30 września 2010. Pan burmistrz zwraca się po raz kolejny do rady o wydłużenie okresu spłaty kredytu w łącznej kwocie 2 mln zł do grudnia 2015 roku.

Stanowiska komisji były negatywne, nie przyjęły projektu uchwały.

            Radny G. Sakowski – W przypadku tej uchwały ja nie zmieniam zdania, ponieważ uważam, że gmina powinna podjąć takie działania kontrolne w przypadku jak Centrum Kultury, jak sport, brak kontroli nad wydatkami.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem glosowało 2 radnych, przeciwko 9, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

 

Do punktu 9.

---------------  Na temat zlecenia dla mecenasa odpowiedzi udzieliła sekretarz gminy.

            Sekretarz E. De La Torre – W sierpniu radni zaproponowali, aby  podjąć uchwałę na mocy, której radni chcieli zlecić wykonanie ekspertyzy w wybranej przez siebie kancelarii prawnej, natomiast chcieli zobowiązać w tej uchwale burmistrza do zapłacenia za tę usługę. Uchwała została zakwestionowana przez RIO w trybie nadzoru, ponieważ nie wskazaliście państwo, z jakich pieniędzy burmistrz za tę ekspertyzę zapłacić. 30 września naprawili państwo swój błąd i wskazaliście źródło, z którego zlecenie może być zrealizowane, bo nie można niczego zlecać nie mając pieniędzy. Pan burmistrz na podstawie tej uchwały wydał polecenie, aby zlecić wykonanie takiej ekspertyzy, tylko, że państwo nie dostarczyli do dnia 11 października adresu kancelarii, która miałaby tą ekspertyzę wykonać.

W uchwale upoważnia się komisje rewizyjną do skorzystania z ekspertów i ich opinii w zakresie rozwiązań prawnych, procesów inwestycyjnych oraz czynności administracyjnych. Zlecenie dla ekspertów wskazanych przez komisję rewizyjną podpisze oraz dokona zapłaty burmistrz za wystawioną fakturę. Taka była treść uchylonej w trybie nadzoru uchwały. Pan burmistrz wydał polecenie zlecenia, ja napisałam to zlecenie wykonania ekspertyzy do wysokości kwoty, jaka została przez państwa przewidziana w uchwale z 30 września. Natomiast, aby wykonać ekspertyzę prawną trzeba wykonać ją na podstawie materiałów źródłowych, które trzeba dostarczyć temu, kto tę ekspertyzę wykonuje. Z dwóch tysięcy dokumentów około 160 dokumentów, którymi są umowy, protokoły odbioru, pisma z WFOŚ i  nie kto inny jak pan radny Kabat wie na ten temat najwięcej, ponieważ latem tego roku dwukrotnie zwracał się do nas po dokumenty i otrzymał. Te dokumenty po tym jak je powieliłam wróciły do akt i dzisiaj muszę je, ponieważ nie wiedziałam latem, że będziecie chcieli państwo jeszcze raz zlecać innej osobie, zostaną powielone i dostarczone przeze mnie osobiście panu mecenasowi, albowiem ma swoją kancelarię w Gryfinie.

W sprawie kostki na lotnisku odpowiedział burmistrz, że będzie w sposób właściwy zagospodarowana na innych ciągach komunikacyjnych.

Co do kształcenia obcych osób jest zapis umowy, że pracownik jest zobowiązany do odpracowania minimum trzech lat, czyli od zwrotu do dokształcania.

Na temat remontu  świetlicy w Mętnie remont dachu świetlicy został już wykonany, było to zadanie wykonywane w ramach PROW. Jeszcze nie dostaliśmy zwrotu, ponieważ urząd marszałkowski dokonuje oceny procedury przetargowej i będzie to dofinansowanie zgodnie z umową. Natomiast na inne remonty m. in. tej świetlicy został złożony kolejny wniosek i czeka na ocenę przez służby marszałkowskie.

Nie odpowiem w tej chwili na pytanie, kto, ile ma urlopu. Poproszę wydział organizacyjny i przekażę na piśmie taką informację. Urlop ma jeszcze zastępca, skarbnik najwięcej, bo najrzadziej korzystają z urlopów, pracują. Pozostali w miarę na bieżąco.

            Radny W. Fedorowicz – Sprawa polega na tym, że w zasadzie chodzi o to, że jest koniec kadencji, a nauczeni doświadczeniem niektórzy radni wiedzą, że później odchodzi burmistrz, odchodzi sekretarz czy inni i okazuje się, że w ogóle nie wykorzystywali urlopów. To pytanie było po to ile budżet straci kiedy skończy się kadencja, czyli ile odprawy za niewykorzystany urlop dostanie Fedorowicz, pani De La Torre, pan Długoborski.

            Radny G. Sakowski – Niestety nie mogę się zgodzić z panem Fedorowiczem ponieważ takie pytanie sam zadawałem dwa lata temu. Niech pan sobie sprawdzi, że takie pytanie przynajmniej dwa razy w tej kadencji zadawałem, a wtedy o wyborach nikt nie myślał. Jest to normalne pytanie radnego, który  nie chce, żeby urlopy były wypłacane w postaci ekwiwalentu, tylko żeby pracownicy normalnie wypoczęli sobie. Pana dywagacje na ten temat tyle są warte co nic.

            Radny H. Kłapouch – Chciałbym wiedzieć jakie zaległości urlopowe ma pan zastępca.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Duże. Nie mniejsze niż cztery lata temu odchodząca pani Rawecka.

            Radny S. Kabat – Chciałem się odnieść do materiału, który przekazała pani naczelnik Witek. To, co tu jest napisane w nagłówku jest po prostu kłamstwem, bo ja na temat wycinki lipy nie prosiłem panią Witek, ani nikogo o jakiekolwiek wyjaśnienia, ale ponieważ kampania wyborcza idzie pełną parą i żeby nie kupować materialnie kto będzie kandydował za własne pieniądze więc się wydaje materiały służbowe i pani naczelnik jeszcze raz powtarzam nie występowałem ani do pani, ani do nikogo o jakieś wyjaśnienia, uzasadnienia odnośnie wycinki lipy. Chcecie robić sobie reklamę to sobie róbcie, ale nie moim kosztem. Ja tego nie żądałem. Panie przewodniczący. Pańskie prowadzenie sesji jest skandaliczne. Już to panu raz mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, bo przed ostatnią uchwałą ile razy podnosiłem rękę prosząc o głos, pan po prostu stosuje zachowanie swoje nie udzielając głosu. Ja mam prawo do mówienia i ma prawo do tego, żeby pan udzielał mi głosu. A pan sukcesywnie to robi mijając moją osobę, czyli dyskryminuje pan radnych, bo jest pan tu bogiem i carem głosy dawał tym, kto się panu spodoba. Pańskie zachowanie w stosunku do mojej osoby jest skandaliczne.

            Przewodniczący J. Kowlaczyk powiedział, że przewodniczący przygotowuje i prowadzi sesje, to jest mój święty obowiązek. A kultury to ja pana nie nauczyłem i nie nauczę. Niech się pan oceni sam, nie pana ocenią inni.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zamknął obrady. Czas trwania sesji od godz. 15.00 do 17.40. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała                                                                                        Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                                Janusz Kowalczyk

 

          
          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-02-2011 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2011 13:10