herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

 

P R O T O K Ó Ł  Nr LIII/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 października 2010 r.

Do punktu 1,2.

------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Serdecznie wszystkich powitał. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, naczelnik wydziału finansowego A. Górska, naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, radca prawny urzędu, wyborcy. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność Obrad.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny S. Błęcki.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Do punktu 3.

---------------  Burmistrz uzupełnił sprawozdanie z pracy za okres międzysesyjny.

19 października odwiedził Chojnę w ramach współpracy burmistrz miasta z Malty. Malta dwa lata temu stała się członkiem Douzelage. 20 października odbyły się obchody 10 urodzin ŚDS. Odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. 22 i 23 października miał miejsce 42 zlot przewodników turystyki z naszego województwa. 26 w Centrum Kultury odbyło się spotkanie z wiceprezesem zarządu kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

---------------  Przewodniczący przekazał, że do biura rady wpłynęło pismo zwracające skargę byłego sołtysa Łebkowskiego dotyczącą jego odwołania do rozpatrzenia przez Radę Miejską MW Chojnie zgodnie z kompetencjami. Przewodniczący zaproponował, żeby tą sprawą zajęła się komisja rewizyjna.

Wpłynął wniosek UKS Hetman Grzybno, aby im przeznaczyć 5 tysięcy na działalność klubu piłkarskiego oraz pismo prezesa Odry Chojna w sprawie wydatków zaległych, bieżących i przyszłych.

 

Do punktu 5.

---------------  Radny M. Kozieł zwrócił się z pytaniem w sprawie remontu dróg na lotnisku. Nie ruszył jeszcze remont ulicy Parkowej i Transportowej. Czy ten remont ruszy, bo termin jest do końca listopada.

Do sprawozdania z prac burmistrza; Burmistrz polecił zlecić montaż trzech grzejników elektrycznych oraz termy elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Lisim Polu. Koszt 3.700 zł. Czy to jest razem z zakupem czy sama robocizna?

 

Do punktu 6.

---------------  Wniosków komisji nie było.

 

Do punktu 7.

---------------  Projekt uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnie przedstawiła kierownik OPS. A. Makowska.

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która obowiązuje od 1 sierpnia 2010 roku nakłada na gminę obowiązek powołania zespołu, który będzie realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/439/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 8.

----------------  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015 przedstawiła kierownik OPS A. Makowska.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/438/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z dzierżawy gruntu, na którym miał posadowiony garaż. Garaż sprzedał innej osobie fizycznej, która wystąpiła o dzierżawę tego terenu.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/440/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (PKP Szczecin, obr. Lisie Pole) przedstawiła M. Juzyszyn.

Dotyczy nieodpłatnego przejęcia przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości położonych w Chojnie w obr. 4. Jest to parking przy dworcu, nieruchomość przy posesji POMOT i trzecia nieruchomość o pow. 38 m, na której występuje infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna. Nieruchomości położone w obrębie Lisie Pole są to dwie drogi bezpośrednio sąsiadujące z drogami, które stanowią własność gminy Chojna. Są one położone przy budynku stacyjnym i przy budynku wielorodzinnym.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… Komisja wnioskuje, aby przejąć tylko te dwie drogi, które są w Lisim Polu. Nie przejmować nieruchomości w Chojnie.

Komisja Kultury, Oświaty… i Gospodarki Komunalnej… za projektem uchwały.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Parking przy dworcu jest dla nas wszystkich. Jest tam krajobraz księżycowy, dziury, wyrwy. W sytuacji, kiedy mamy możliwość wykorzystania firmy, która będzie układała nawierzchnię na ul. Parkowej i Transportowej na lotnisku można dodatkowo za niewielkie pieniądze zlecić remont tego parkingu. Pod warunkiem, że będzie to nasz teren a nie kolei. Uważam, że jest to o tyle uzasadnione, że pomogłoby wszystkim mieszkańcom, którzy korzystają z usług PKP.

            Radna R. Bekier – Jest zrozumiałą sprawa parkingu. Natomiast przekazywanie fragmentaryczne drogi nie znajduje uzasadnienia.

Burmistrz A. Fedorowicz – Zawsze staję na stanowisku, że gmina w granicach administracyjnych powinna być właścicielem wszystkiego. To jest porażka kolejnego rządu, że nie dokończono reformy administracji samorządowej i nie przekazano samorządom gminnym tego, co planowano przekazać m. in. dróg, terenów agencyjnych. Sami państwo wiecie ile mamy problemów z drogami na terenie gminy, bo okazuje się, że na przestrzeni 20m2  mamy trzech zarządców drogi. Te drogi np. w Lisim Polu pomogą mieszkańcom w zakupie nieruchomości. Kolej uzasadniała, że jeżeli pozostanie im tylko droga to nie widzą potrzeby sprzedaży na rzecz najemców samych nieruchomości, bo zostaną z drogą. Jeżeli gmina przejmie drogę oni sprzedają lokale na rzecz obecnych najemców.              Radna R. Bekier – Dlaczego kolej nie wystąpiła o przejęcie całej drogi koło POMOT, gdy ten odcinek jest dużo dłuższy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Bo tylko ten fragment stanowi ich własność. Kolej pozbywa się fragmentów różnych dróg i terenów.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Jest to odcinek drogi. Granice na dzień dzisiejszy są nam nieznane. Do tej nieruchomości przylegają trzy działki, które stanowią też drogę. Prawdopodobnie następne odcinki dróg będą przekazywane przez kolej na rzecz gminy w terminie późniejszym. Pan, który to prowadzi jest na długim zwolnieniu lekarskim i nikt w PKP nie potrafi tego wytłumaczyć.

            Radny H. Kłapouch – Czy w granicach parkingu, który ma przejąć gmina znajduje się punkt handlowy?

            M. Juzyszyn – Poza granicą parkingiem.

            H. Kłapouch – Dlaczego kolej dzieli ten parking na fragmenty? Kolej bierze pieniądze z dzierżawy gruntu, czerpie korzyści to wycina fragment z tego parkingu. Zagłosuję za przejęciem parkingu, ale w całości do rampy, łącznie z gruntem, gdzie stoi kiosk.

Co stoi na przeszkodzie, żeby te drogi w całości przejąć? Dzieli się drogę na fragmenty i fragmentami się przekazuje. Co z pozostałymi częściami?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Kolej mówiła, że sukcesywnie będzie się zwracała do nas z propozycją przejęcia różnych nieruchomości. Sądziłem, że jest to cały fragment, którego właścicielem jest PKP. Jeżeli się okazuje, że jeszcze jest jakiś kawałek to zostawmy tę drogę do wyjaśnienia całej sprawy. Nie wiem jak został podzielony teren przy dworcu, czy była to większa działka, która została podzielona i pozostawiono ten pawilon obok. Jeżeli byłaby możliwość to możemy zobowiązać kolej, żeby przekazała o ten kawałek więcej, razem z tym pawilonem. Byłem za tym, żeby przejąć ten parking, bo kolej miała daleko idące plany dotyczące różnych prac melioracyjnych przy dworcu związanych z odwodnieniem. Okazuje się, że w tym roku prowadzą różne negocjacje z różnymi spółkami, które tworzą się w kolei i ma spółka przejmować wszystkie dworce i zapewne przejmie również, te zadania, które PKP zaplanowała na ten i na kolejne lata.

Dalej burmistrz zaproponował odłożyć projekt uchwały do sesji na 10 listopada, przyjąć tylko drogi w Lisim Polu.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem terenu w Lisim Polu. W głosowaniu przyjęto przy 1 glosie wstrzymującym.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zgodnie z przyjętym wnioskiem. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/441/2010 została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym, przeciwnych nie było i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie komunalizacji nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Chojna, obręb 2 przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Uchwała jest niezbędna celem wystąpienia do wojewody z wnioskiem o przekazanie działek na rzecz gminy Chojna. Są to nieruchomości, które kiedyś były częścią pasa drogowego, który stanowił własność Generalnej Dyrekcji Dróg w Szczecinie, która zauważyła, że są to dwa pasy zieleni położone w Chojnie przy rzece Rurzycy przy mostku pielęgnowana przez naszą gminę. Generalna Dyrekcja wystąpiła do Starostwa o wygaszenie prawa trwałego zarządu na te nieruchomości i następstwie Starostwo wystąpiło do burmistrza z wnioskiem o wystąpienie do wojewody w sprawie komunalizacji tych dwóch działek i przyjęcia ich na rzecz gminy Chojna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/442/2010 została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do punktu 12.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok przedstawiła naczelnik wydziału finansowego A. Górska.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy Chojna o kwotę 551.491 zł. Zmiany te podyktowane są potrzebami zgłoszonymi przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dostosowania planu wydatków do zaistniałych potrzeb. Zwiększa się plan wydatków na przebudowę ulic na terenie byłego lotniska w Chojnie o kwotę 100 tys. zł. Zwiększa się środki na przebudowę i rozbudowę przedszkola miejskiego w Chojnie o kwotę 175 tys. zł. Zmiany podyktowane są dodatkowymi pracami, jak również kwota ta uwzględnia odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę przedszkola stanowiące koszt inwestycji do czasu jej zakończenia. Zwiększa się kwotę wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czyli dotacja dla Centrum Kultury 62.500 zł.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… 1 za, 4 przeciwne.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… 3 wstrzymało się, 1 przeciw.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 1 za, 3 wstrzymało się.

            Radny S. Kabat – Na co te środki dla Centrum Kultury miałyby być przeznaczone?

            Naczelnik wydziału finansowego A. Górska – Na działalność bieżącą.

            Radny S. Kabat – Czy w tej kwocie są przeznaczone środki na odprawy, które trzeba wypłacić dyrektorowi, z-cy dyrektora, panu Błęckiemu, pani Kołodziej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nic mi nie wiadomo o żadnych odprawach. Osoby, które pan Kabat wymienił już dawno nie pracują. Pani zastępca z początkiem roku dostała jakąś odprawę. Dyrektor Mazur nie otrzymał, ponieważ zobowiązałem go do wykorzystania urlopu i nic mi nie wiadomo o jakichś dodatkowych kosztach poza tymi środkami, które są niezbędne na prowadzenie zajęć i utrzymanie Centrum Kultury.

            Radny S. Kabat – Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Ja w Centrum Kultury miałem okazję zobaczyć pewne dokumenty, pewne zleconka i jeżeli ja mam dokument, który mówi, że na Dni Chojny w restauracji na Kościuszki u pani Lisik w dwa dni wydaje się na vipów prawie 20 tysięcy złotych to ja się nie dziwię, że dla Centrum Kultury trzeba dawać, dawać i dawać. Tam musiała być ostra jazda w jedzeniu, bo żeby przejeść w dwa dni 20 tysięcy złotych to naprawdę trzeba porządnie jeść. Widziałem dokument, że na klauna wydaje się za godzinę pracy 3.5 tysiąca złotych, gdzie ten sam klaun występuje w Moryniu za 500 zł.

Jeżeli w Centrum Kultury wydaje na lewo i na prawo takie środki to tam są rzeczy porażające. Myślę, że nie wszyscy podniosą rączkę za tym, żeby dzisiaj do Centrum Kultury znowu dawać kolejne 60 tysięcy złotych. To się w głosie nie mieści jak się szasta publicznymi pieniędzmi. Niejaki pan Chmura za jakieś sędziowanie jakichś zawodów bierze 1.600 zł, niejaki pan Ostrowski pracownik Centrum Kultury ma zlecenia w roku na 70 tysięcy złotych. Jeżeli nie było kontroli w Centrum Kultury, a nad Centrum Kultury dozór ma burmistrz Długoborski to nie wiem, albo za jego wiedzą takie środki się wydawało albo nie wiedział. Skoro nie wiedział to śmiem twierdzić, że nie wypełniał swoich obowiązków. Skoro w jednym roku wynajmuje się scenę z oświetleniem, z nagłośnieniem, miejscowy przedsiębiorca robi to za 17 tysięcy. A w następnym okresie ta sama scena, czyli parametrami taka sama, nagłośnienie i oświetlenie wydaje się firmie z Gorzowa 49 tysięcy złotych. To stawiam sobie pytanie. Dlaczego pan Mazur nie wynajmował dalej tej sceny za 17 tysięcy złotych. Te rzeczy są porażające. Mam do rady wniosek, państwo zastanówcie się nad tym, czy dalej dawać dla Centrum Kultury te pieniądze.

            Radny W. Fedorowicz – Zanim zamkniemy Centrum Kultury, to chciałem powiedzieć, że każdy ma prawo zarabiać. Tak samo jak pan Kabat zarabiał na przewozach, to też były środki gminne. O wszystkim, o czym mówił pan radny Kabat to przecież dotyczy przeszłości. W tej chwili po to komisja rewizyjna bada te sprawy, nie po to, żeby pan Kabat pracując w komisji rewizyjnej wynosił dokumenty lub fermenty lub wiadomości o tym i podawał do publicznej wiadomości tylko po to jest w tej komisji, aby sprawę zbadać i dopiero wtedy, kiedy komisja podejmie decyzję podawać je do publicznej wiadomości. W związku z powyższym praca w komisji rewizyjnej, jeśli została zakończona to powinien być jakiś protokół. A jeśli nie ma protokołu to radziłbym na wszelki wypadek kampanii wyborczej tu nie prowadzić, bo tu nie jest miejsce na to.

Proponuję zwyczajnie dać pani dyrektor Barbarze Andrzejczyk szansę i dać pieniądze na działalność. Natomiast badania diagnostyczne, które trwają niech zakończą się i wtedy trzeba podać, ale to dotyczy czasu przeszłego. Centrum Kultury musi działać teraz i w przyszłości.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Rzucanie kwot to jest tak jak byśmy w tej chwili próbowali udowadniać czy to, że emitujemy obligacje jest dobre czy złe. Natomiast myślę, że tak jak pan Kabat, pan Ostrowski, Mazur i inni mieszkańcy gminy i nie tylko, jako prowadzący działalność gospodarczą uzyskują dochody z różnych usług mają prawo na wolnym rynku ubiegać się o świadczenie usług. Ja nie dochodziłem, ale w tej sytuacji będę musiał sprawdzić wszystko, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu latach żeby mieć jakiś punkt odniesienia i możliwość porównania ile wydatkowano na usługi gastronomiczne, na nagłośnienie w poprzednich latach. Bo jeżeli dzisiaj wydano 20 tysięcy to trzeba zapytać, kto z tego skorzystał, ilu było gości, czy było to z projektu, czy ze środków własnych. Bo ile mi wiadomo na Dni Chojny i Dni Integracji były napisane projekty unijne i w 85% było to opłacone z funduszów unijnych i w tym jest jakiś poziom dofinansowania na wszystko. Nie ma możliwości zapłacenia honorariów dla artystów, ale jest możliwość opłacenia kosztów zorganizowania imprezy. W projekcie Dni Chojny były wmontowane w większy cykl imprez, które trwały cały tydzień. Kiedy otrzymałem informację, że komisja rewizyjna zaczyna takie sygnały puszczać w świat, że my przejedliśmy, zmarnotrawiliśmy i niektórzy o tym piszą.

Zapytałem panią Andrzejczyk czy jesteśmy w stanie sprawdzić ile wydano pani dyrektor odpowiedziała; niestety nie, bo niektóre dokumenty zostały zniszczone.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem się zwrócić do radnego Fedorowicza. Ja podejrzewam, że pan był tym vipem, który korzystał z tego jedzenia za 20 tysięcy. W związku z tym proponuję, jak pan obawia się, że brakuje pieniędzy, proszę wpłacić darowiznę dla Centrum Kultury i będzie wszystko tak jak trzeba. Teraz do pana burmistrza. Być może pan nie wie, np. pan dyrektor Mazur zaplanował na scenę na Dni Chojny ok. 18 tysięcy. Okazało się, że pan Piasek potrzebuje specjalnej sceny, którą akurat ma firma Pużyckiego i ze środków własnych trzeba było zapłacić drugie 20 tysięcy. Pan dyrektor zaplanował dla swojej byłej zastępczyni 1000 euro opłaty za prowadzenie projektu. Pomerania zwróciła uwagę dyrektorowi, że 1000 euro jest kwotą za dużą i zaproponowała 500 euro. Pan Mazur zapłacił 1000 euro tylko, że 500 z Pomeranii i 500 z państwa pieniędzy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Proponuję do czasu przedłożenia protokołu komisji rewizyjnej nie robić kampanii wyborczej.

            Radny W. Fedorowicz – Ponieważ pan młody radny, ale bezczelny nie wie co mówić i jak mówić. Chodzi o to, żeby mówić do rzeczy a nie czepiać się, kto ile zjadł pierogów, czy kto ile zjadł schabowych, bo to jest właśnie poezja skrzynkowa pana Kabata, że pierogi zjedzono a jego przy tym nie było. Jeśli komisja pracuje to niech się zajmie mrówczą pracą i wyjaśnieniem tego wszystkiego dogłębnie. Nie wyskakuje przed orkiestrę teraz rzucając cyframi na prawo i na lewo. Po prostu trzeba zbadać, napisać protokół i wtedy dyskutować. Dyskusja w tej chwili nie przynosi niczego. To, co było wymaga wyjaśnienia, a później co z tym wyjaśnieniem komisji rewizyjnej i rady. W tej chwili powinniśmy się zająć bieżącą sprawą, natomiast roztrząsaniem Centrum Kultury powinniśmy się zająć mając protokół komisji rewizyjnej. Jeśli są nieprawidłowości to trzeba je wytknąć, ale w protokole.

            Radny S. Kabat – Panie jaśnie radny Fedorowicz. Ja się nie odnosiłem do protokołu komisji rewizyjnej tylko, że są takowe dokumenty i będę mówić czy się panu podoba, czy nie. Przytoczę dwa przykładziki. Zleconko, pani Ewa De La Torre uzupełnia w jednym dniu regulaminy w Centrum Kultury i za uzupełnienie tych regulaminów otrzymuje 3 tysiące złotych. Stawiam sobie pytanie, czy my w gminie mamy prawników, którzy powinni się tą sprawą zająć, czy musiała to robić pani De La Torre za 3 tysiące złotych. A pani De La Torre były kierowca wygłusza salę w Centrum Kultury 70 metrów kwadratowych styropianem, gdzie pan Mazur zakupuje za 3.900 zł materiały, a ten pan bierze 6.200 zł za robotę. Ja się znam troszeczkę na budownictwie i gdyby pan Mazur zwrócił się do mnie, to ja bym dał człowieka, który zrobiłby to za 1000 zł. Ale pan Mazur panu kierowcy z Gryfina wypłacił 6.200 zł. Tak były wydawane publiczne pieniądze. Jeżeli wyjdzie protokół z komisji rewizyjnej to będzie to dla was porażający.

            Radna R. Bekier – Na sesji, na której przyznawaliśmy transze było powiedziane, że na ten moment przyznajemy kwotę, natomiast wszystkie inne będą po rozstrzygnięciu, po sprawozdaniu komisji rewizyjnej. Bardzo proszę trzymać się pewnych reguł, bo te wycieczki wspólne nam nic nie dadzą. Natomiast stanowisko jest chyba ustalone. Niepotrzebnie się obrażamy i stwarzamy sytuacje.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nic mi nie wiadomo o zleceniu dla pani sekretarz Ewy De La Torre a jeżeli było takowe to musiało ono mieć miejsce przed zatrudnieniem pani Ewy De La Torre na stanowisko sekretarza. Co do wydatkowania publicznych pieniędzy to też możemy się zapytać czy w okresie 2005 – 2008, kiedy był pan przewoźnikiem (do radnego Kabata) można było wydać mniej, czy musiał pan zarobić 741 tysięcy a może należało zweryfikować te wydatki. Wiem, że pan stanął do przetargu i zapewne wszystko było poprawnie, ale takie rzucanie kwot… Ja też mogę powiedzieć, że zarobił pan ponad 700 tysięcy publicznych pieniędzy.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – To, czego jesteśmy świadkami ze strony panów radnych, członków komisji rewizyjnej jest skandalem. Jest skandalem, dlatego, że ujawnianie informacji jest skandalem, który należy powszechnie potępić. Państwo w tej chwili przenosicie informacje uzyskane podczas kontroli komisji rewizyjnej na posiedzenie sesji, co jest kolejnym skandalem. Chciałem przypomnieć, że kiedy planowaliście przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej na sesji dotyczącym jednej z kontroli przypomniałem ze statutu, z regulaminu komisji rewizyjnej, jaka jest procedura w tym zakresie. Państwo sami uznaliście, że nie dochowaliście procedury zdjęliście wtedy tę uchwałę z obrad sesji. Panie przewodniczący komisji rewizyjnej, do pana to mówię, bo pan jest winny temu, co tu się dzieje. Pan, jako przewodniczący komisji rewizyjnej. Oskarżam pana o nadużycie. Radni, członkowie komisji rewizyjnej prowadzący kontrolę związani są tajemnicą z informacji uzyskanych podczas kontroli do czasu jej zakończenia. Po drugie, epatowanie w tej chwili mieszkańców gminy liczbami, informacjami uzyskanymi podczas kontroli jest ewidentnym nadużyciem, ponieważ do czasu zakończenia kontroli, w trybie przewidzianym przez regulamin komisji rewizyjnej jest czas dwóch tygodni na odniesienie się do protokołu przez kontrolowanego. Poza tym, dana kontrola polega na tym, że jeżeli są uwagi w czasie kontroli do określonych dokumentów, materiałów to wtedy prosi się kontrolowanego o wyjaśnienie i on ma do tego prawo. Dzisiaj zrobiliście państwo przedstawienie polegające na informowaniu społeczeństwa o pewnych danych, o pewnych faktach bez możliwości odniesienia się do nich jednostki kontrolowanej. To jest ogromne nadużycie, to jest polityczne nadużycie, to jest nadużycie kampanijne, wyborcze. Chciałem państwu przypomnieć, obok wyjaśnień, które ma prawo składać kontrolowany jest czas na odniesienie się do protokołu i to też nie zostało jeszcze wyczerpane. W związku z powyższym bardzo bym prosił, aby powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy do czasu zakończenia kontroli.

            Radny M. Szeremeta – Praktycznie to nad samą uchwała nie rozmawiamy dzisiaj. My mówimy wszystko wokół. Padają tutaj kampania wyborcza, rzucanie kwot, wycieczki pan burmistrz organizuje. Porozmawiajmy o uchwale. Komisja finansowa nie przyjęła tego projektu uchwały i chciałbym uzasadnić, dlaczego. Po pierwsze w dziale 600 transport i łączność chodzi o przebudowę ulic gminnych na lotnisku. Tu jest zaplanowane dodatkowe 100 tysięcy złotych na roboty dodatkowe. Próbowaliśmy się na komisji dowiedzieć, co to za prace niestety nam się nie udało i tutaj mamy wątpliwości. Druga wątpliwość w dziale 801 oświata i wychowanie, te wszystkie dodatkowe prace w przedszkolu na 175 tysięcy, gdzie przedszkole zostało oddane i jak słyszeliśmy wszystko było ekstra. Natomiast trzeba wykonać odwodnienie piwnic, wymianę komina, przebudowa szybu windowego i zamontowanie nowej windy towarowej, zmiana wyposażenia technologicznego kuchni zastosowania do wymogów sanitarnych, dodatkowe punkty oświetleniowe ze względu na bezpieczeństwo. Komisja tego nie przyjęła. Następna sprawa to przebudowa szkoły w Krajniku Górnym na placówkę, która ma służyć edukacji młodzieży polsko-niemieckiej. Sam projekt, który został zapłacony w tym roku to 198 tys. zł. Uważamy, że to jakaś przesadna suma. A ścięło nas z nóg, kiedy usłyszeliśmy na komisji, że inżynier kontraktu otrzymał 50 tys. zł. gdzie nic nie zostało zrobione, tylko został zapłacony projekt. Odnośnie centrum Kultury było stanowisko rady, że do czasu, kiedy komisja rewizyjna nie skończy swojej kontroli tego tematu nie ruszamy. Dlatego komisja finansowa nie przyjęła takiego projektu uchwały.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie wiem skąd taka informacja, że w Krajniku będzie centrum edukacji dla młodzieży, jeszcze może trudnej, tak jak niektórzy piszą. Nasz system oświaty nie pozwala na przez gminę jakiejkolwiek tego typu placówek. To będzie międzynarodowe centrum spotkań i kształcenia dla wszystkich. Nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek placówką dla młodzieży trudnej. To jest projekt realizowany wspólnie z gminami Dębno, Lippe i Gross Pinow. Są to kompatybilne, porównywalne projekty, jeśli chodzi o kwoty. Ta inwestycja, na którą pozyskamy fundusze unijne, która będzie kosztowała ok. 3 mln zł. A pana Berbesia proszę o kilka słów na temat przedszkola.

            J. Berbeś z-ca naczelnika wydziału PIO - Odnośnie przedszkola. Z wypowiedzi radnego Szeremety wynikałoby tak, że my chcemy pieniądze, że coś budowaliśmy, żeby teraz remontować. To nie tak. Są powody, które zaistniały w trakcie wykonane. W trakcie realizacji wyszło, że projekt, który mieliśmy posiadał pewne błędy, nie uwzględniał pewnych rzeczy np. odwodnienie piwnic. Projekt zakładał, że obniżamy obniżenie posadzek w piwnicy i  pełna, zewnętrzna izolacja ścian piwnic. Jak odkopaliśmy okazało się, że woda gruntowa jest powyżej ław fundamentowych, czyli siłą rzeczy ta wilgoć do piwnicy będzie wchodziła. Jedyne wyjście to było założyć drenaż opaskowy z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, i to trzeba było zrobić i to zostało zrobione. Kolejno mamy wymianę komina. To nie to, że my chcemy komin wymieniać, bo ten komin jest zrobiony fizycznie, tylko projekt zakładał…? Okazało się, że to była zwykła rura owinięta wełną mineralną, która była przerdzewiała. Trzeba było podjąć decyzję, żeby wstawić normalny komin, taki, który będzie funkcjonował. Przy tym jeszcze wyszło, że ta kotłownia nie miała żadnej wentylacji, więc trzeba było…? Stąd komin musiał być zrobiony. Później przyszła kwestia uruchomienia windy. Winda, która była w przedszkolu była z roku 76. ….? Okazało się, że winda ze względu na swój wiek będzie podlegała dozorowi technicznemu tzw. półrocznemu. Więc zaczęliśmy się zastanawiać i jak się przyjrzeliśmy tej windzie to okazało się, że wszystko jest pordzewiałe, prowadnice i doszliśmy do wniosku, że przy tak nowym obiekcie rozsądnym będzie tą windę wymienić i faktycznie ta winda została wymieniona. Ale wymiana windy spowodowała pewną rzecz, że musieliśmy przerobić pewien problem tego przedszkola poprzez przeniesienie jednej toalety na inną stronę, dlatego, że od drzwiczek windy do ściany…? Odległość, której nie było. No, więc tutaj taka dodatkowa robota wyskoczyła przebudowania tej toalety. Poza  tym stara winda miała tą wadę, że drzwiczki wyjściowe z windy były na stronę szatni dziecięcej i trzeba było te drzwiczki przenieść na drugą stronę. I tutaj się wytworzyły dodatkowe koszty. Zmiana wyposażenia technicznego, było zaprojektowane wyposażenie techniczne. Jak później wykonawca rozpoczął rozmowy z dostawcą urządzeń kuchennych to okazało się, że niektóre urządzenia w projekcie w ogóle są nieprodukowane i ten dostawca zaproponował nam zupełnie inne rozwiązanie technologiczne,  może trochę bogatsze i nowocześniejsze i wyszło, że to ok. 4 tysięcy musi to drożej kosztować. Zdecydowaliśmy, że jednak idziemy w to i to wyposażenie zrobimy takie, na miarę dzisiejszego czasu. Jeszcze sprawa oświetlenia awaryjnego. Okazało się, że w projekcie nie było przewidziane żadne oświetlenie awaryjne na wypadek wyłączenia prądu…? Więc decyzja zapadła, że robimy to. Nie było żadnej lampy zaprojektowanej na zewnątrz, nad drzwiami wejściowymi musieliśmy to dorobić. Poza tym na poddaszu, tam jest cała maszynownia od wentylacji i poddasze też nie było przewidziane do oświetlenia.  Musieliśmy kilka lamp zamontować, żeby jak będzie wchodził tam konserwator, żeby miał w miarę widno. Na te okoliczności sporządzane były protokóły konieczności ich wykonania. Tylko sprawa była tego rodzaju, że nasz wykonawca opóźniał nam się ciągle z wyceną tych robót. Żeby on na bieżąco nam to wyceniał to byśmy dawno to przeforsowali i byśmy wszystko wiedzieli ile to ma kosztować. Natomiast wykonawca te wyceny nam już praktycznie w dniu odbioru dopiero nam dostarczył i oczywiście ta wycena musiała podlegać weryfikacji przez inspektorów nadzoru, bo oni nawet wycenili to…? odstępując nawet od stawek, które powinni zastosować zgodnie z kosztorysem pierwotnym, czyli na podstawie, którego realizowali to przedszkole…? Po sprawdzeniu, po weryfikacji przez inspektorów nadzoru praktycznie prawie o połowę spadły. W przetargu był wyłoniony tzw. inżynier kontraktu, który tą bryłę pierwotną miał na określoną kwotę 32 tysiące wynagrodzenia za to, natomiast później była ta dobudowa dwóch sal to oni sobie zażyczyli dodatkowo 30 tysięcy. Myśmy to zweryfikowali stosownie do wielkości i zaproponowaliśmy 12 tysięcy dodatkowo, a nie 30 jak oni chcieli. Kiedy było to wszystko zweryfikowane to zaczęliśmy to bilansować. Okazało się, że tych pieniędzy nam trochę brakuje. Był pewien mój błąd i to się przyznaję, że nie przewidziałem rzeczy jednej, że z pieniędzy, które mieliśmy zaplanowane zostaną pokryte również odsetki, bo jak mi pani skarbnik wyjaśniła odsetki od kredytu, który mieliśmy są również kosztem inwestycji do czasu jej zakończenia rozliczenia. Jeszcze jeden element, że tutaj moja wina, nie sprawdziłem tego wcześniej, że pewne faktury, które ja miałem zapisane w swojej ewidencji w roku ubiegłym, one zostały zapłacone w styczniu tego roku i tu mi też uciekło te 3 tysiące. Kiedy to zaczęliśmy weryfikować to pewne rzeczy wyszły i stąd nasz wniosek, że nie my chcemy robić jakieś prace, tylko my te prace wykonaliśmy, tylko żeby się do końca rozliczyć z wykonawcą, żeby być już na zero, na czysto, żebyśmy mogli to przedszkole finansowo zamknąć całkowicie.

            Radny S. DrapalukPanie burmistrzu. Swego czasu prosiłem, żeby na posiedzenie komisji przychodzili naczelnicy wydziałów, by wyjaśniali nam sprawy, które im są przypisane. Co innego było na posiedzeniu komisji, że nikt słowem się nie odezwał, bo nikt o niczym nie wiedział, albo nie chciał nas informować. Gdyby był na posiedzeniu naszej komisji pan Berbeś inaczej ta sprawa byłaby odbierana.

Chciałem wrócić do działu 600. Z chwilą ogłoszenia przetargu na pewno mieliście zamysł, żeby to wszystko zgrać i żeby to wszystko grało. Nie mam nic przeciwko temu, że są robione dodatkowe prace, bo to polepsza byt naszym mieszkańcom. Ale skoro żeście wcześniej zadecydowali, że takie prace będą poczynione to, dlaczego nikt wcześniej nie powiedział. Gdyby każdy z nas wiedział wcześniej, że będą potrzebne pieniądze to ja bym w ogóle do tej sprawy się nie odnosił.

            Radny H. Kłapouch – Wysłuchałem wyjaśnień pana Berbesia i dochodzę do wniosku, że trochę godziny się panu inspektorowi przestawiły, bo bajka jest o godzinie 19. Dwa lata temu czy półtora przekonywaliście nas, że nie możecie rozpocząć budowy przedszkola, bo Konarki zostawił zły projekt i wy musicie poprawić projekt, bo projekt ma pełno błędów. Jak żeście poprawili, właśnie widzimy. Śmiać mi się chce słuchając tego. Przetarg na budowę przedszkola opiewał na sumę ok. 2.700.000 zł łącznie z wyposażeniem kuchni. Winda należy do kuchni. Jeżeli projekt był poprawiany, czy nikt nie widział, że widna nie spełnia norm tylko teraz ją się dopisuje? Jeżeli dwa miesiące temu Sanepid odebrał wyposażenie kuchni, dzisiaj nam się serwuje, że trzeba zmienić wyposażenie kuchni. Wyposażenie kuchni było zawarte w przetargu bez dodatkowych opłat. Jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego musimy dopłacić teraz do wyposażenia kuchni. Z przetargu budowa przedszkola wychodziła około 2.700.000 zł ok. 550 tysięcy kosztowało dobudowanie dwóch sal. Zresztą tą decyzję podjął pan burmistrz i postawił radnych przed faktem tak samo jak z kanalizacją na lotnisku.

W załączniku na stronie 7 przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego w Chojnie 3.970.000 zł i prawie 200, więc gdzie idą te pieniądze i na co.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W 2007 roku zostaliśmy też postawieni przed faktem dokonanym i na remont ulic Malarska, Piekarska, Klasztorna wydaliśmy ponad milion dwieście tysięcy, a jeszcze potem rzutem na taśmę trzeba było w budżecie znaleźć 200 tysięcy na roboty dodatkowe. Na kanalizację przy ul. Sikorskiego w budżecie są pieniądze. To jest kwestia tylko przesunięcia środków, żeby ponownie nie wracać do tematu. To, że wydziały nie skorelowały tych dwóch inwestycji to wynika z różnych spraw organizacyjno, czasowych, technicznych. Przytoczę jedno zdanie, które jeden z radnych powiedział, kiedy była podejmowana uchwała w sprawie przedszkola. Tak ważny temat, tak duża inwestycja wymaga czasu. To trzeba dyskutować miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa, pięć. A tu czasami czas nie pozwala, aby dyskutować, bo mieszkańcy czekają na inwestycje, bo ich brak jest dla nich uciążliwy. I tylko ci, którzy jeżdżą ulicą Sikorskiego i innymi ciągami komunikacyjnymi na lotnisku wiedzą, że ta kanalizacja, a raczej jej brak powoduje wiele nieszczęść. Wilgoć w budynku, woda w piwnicy i chcieliśmy to zrobić. Jeżeli będziecie rzucać we mnie kamieniami to rzucajcie, że taka czy inna inwestycja jest realizowana, ale to wynika z oczekiwań mieszkańców. Tak było z przedszkolem, tak jest z drogami, tak jest z kanalizacją i innymi zadaniami i wydaje się, że to są normalne mechanizmy. Jeżeli uważacie, że coś zostało ukryte to proszę powiedzieć. Jeżeli mamy w budżecie zapis kanalizacja deszczowa ul. Sikorskiego i tylko przesuwamy środki, żeby wspólnie razem ze schetynówkami to zrobić, to nie możemy mówić, że ktoś czegoś nie wiedział.

            Radny M. Szeremeta. Panie burmistrzu. Ja bym prosił, żeby pan się odniósł się do wyliczeń pana radnego Kłapoucha. Za przedszkole przetarg 2.700.000, dobudowanie dwóch sal 550.000, wyposażenie 200.000 to jest 3,5 mln zł. Natomiast w wieloletnim programie inwestycyjnym jest na ten cel zapisane 3.975.000 zł. Na przedszkole został wzięty kredyt 2.400.000, teraz obligacje 1.308.000 to jest razem 3.700.000 i to wszystko nam się myli.

            Naczelnik wydziału finansowego A. Górska – Przedłożę informację jak przedstawiał się plan, jeśli chodzi o przedszkole od 2007 roku. 2007 rok plan 49.400 zł wykonany w kwocie 47.580. W 2008 roku plan na odbudowę przedszkola15 zł, wykonanie 14,64 zł.

Rok 2009 plan 1 mln zł, wykonanie 896.623 zł. Rok 2010 plan 2,700.000, wykonanie 2.689.411 zł. Czyli łączny plan na zadanie pn. przebudowa i rozbudowa przedszkola w obecnej chwili nie uwzględniając dzisiejszej uchwały 3.749.415 zł. Po dodaniu 175 tysięcy ewentualnie z dzisiejszej uchwały to jest 3.924.415 zł. Natomiast wykonanie na dzień dzisiejszy to jest 3.633.630.40 zł. W dniu dzisiejszym wpłaciliśmy odsetki od kredytu w kwocie 10.416 zł.

            Radny M. Kozieł – W dziale 600 piszecie: przebudowa ulicy gminnej w Chojnie na terenie byłego lotniska. Żebyście napisali remont kanalizacji deszczowej to by sprawa była czysta, ale jak przebudowa to znaczy budowa ulic gminnych na osiedlu a tu jeszcze jakieś dodatkowe 100 tysięcy wyskakuje. Czy w piwnicach w przedszkolu jest woda, czy nie ma wilgoci w piwnicach w przedszkolu.

            Z-ca naczelnika wydziału BPI J. Berbeś – Odnośnie kanalizacji na lotnisku to istota polega na tym, żebyśmy dwa razy nie robili całej roboty.

Jeśli chodzi o wilgoć w piwnicy przedszkola to ona na początku była, ale teraz jak działa centralne osusza się to. Wilgoć w piwnicach znika. Odnośnie wymiany komina to nie chodzi o komin w kuchni, ale o komin c.o. który w projekcie był zapisany, że kotłownia łącznie z kominem pozostają niezmienione. Ale jeśli coś jest przerdzewiałe to przerdzewiałego nie zakładamy.

            Radny S. Kabat – To, co w tej chwili pan mówi, to się wszystko zgadza. Tego nikt nie podważa. Tylko, że przez dwa lata poprawialiście dokumentację. Nam chodzi o to, żeście poprawiali dokumentację dwa lata a dziś się okazuje, że jeszcze trzeba ją poprawiać. Jeśli tamta dokumentacja była „be” to trzeba ją było zrobić tak, żeby było „a”. Ja rozumiem, że w trakcie budowy coś tam wyniknie, ale jeżeli wy kopiecie w ziemi, laliście fundamenty to wtedy nie wiedzieliście, że tam jest woda? Kto tą dokumentację płodził? Jak można dwa lata poprawiać dokumentację i się okazuje Ze ona jest „kicha”.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Te dokumentację wykonał pan Rajmund Gizdra i poprawił pan Rajmund Gizdra. Możemy mieć tylko do niego pretensje, nie wiem czy uzasadnione, że czegoś tam jeszcze nie przewidział. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest informacja precyzyjna, dział 600 transport i łączność zwiększamy o 100 tysięcy wydatki na przebudowę ulic gminnych, dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy o 100 tysięcy budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Sikorskiego w Chojnie. Jest to przesunięcie środków.

Po dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Za przyjęciem głosowało 2 radnych, przeciwko 6, wstrzymało się od głosu 3 radnych.   

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

 

Do punktu 13.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawiła naczelnik wydziału finansowego A. Górska.

 Projekt uchwały koryguje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 1 ust. 8 uchwały z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Prawidłowe brzmienie ust. 8 jest:

„Uruchomienie każdej serii obligacji wymaga odrębnej uchwały rady.”

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem do poprzedniej uchwały, której państwo nie podjęliście. Jest to ewidentny dowód na to jak bardzo Chojeńska Inicjatywa Samorządowa chciała wybudowania przedszkola. Kiedy przedszkole jest, funkcjonuje i kwestia zakończenia zgodnie z harmonogramem finansowym, opłacenie wszystkich wydatków państwo mówicie nie. To jest kolejny dowód na to jak bardzo zabiegaliście, żeby ta inwestycja została zrealizowana.

            Radny M. Szeremeta – Mamy wątpliwości, co do rozliczenia tej inwestycji. Nie zostało nam to przedłożone na komisji dokładniej, dlatego mamy wątpliwości. Będzie to przedłożone, porządnie zrobione pewnie będziemy mieć inne stanowisko, ale to nie znaczy, że ChIS coś blokuje, czy nie chce budowy przedszkola. Wręcz odwrotnie, to było w programie ChIS.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ja chcę państwu przypomnieć. Kiedy mieliście państwo pytania, wątpliwości, kiedy trudno nam było odpowiedzieć na pewne szczegółowe pytania zaproponowaliśmy, że przedstawimy te informacje na sesji. I tak się przecież stało, bo państwo się na to zgodziliście. W przeciwnym razie proszę nie apelować o to, żeby byli naczelnicy na komisjach, bo jeżeli jest taka potrzeba to za każdym razem naczelnicy są proszeni.

Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił projekt uchwały, następnie poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/443/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

 

Do punktu 14.

-----------------  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Projekt uchwały przedstawiła A. Górska. Przedłożony projekt uchwały rozszerza katalog zadań zawartych w uchwale z 29 czerwca 2010 r. Rozszerzamy o zadanie przebudowa i budowa przedszkola w Chojnie przy ul. Wilsona o kwotę 108 tysięcy, rezygnujemy z przebudowy kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i zmniejszamy o kwotę 175 tysięcy. Rozszerzamy zadanie pn. przebudowa świetlic wiejskich w Zatoni o 11 tysięcy, termomodernizacja szkoły w Krzymowie zwiększamy o 116 tysięcy. Przebudowa ulic gminnych na terenie lotniska 844 tysiące i wprowadzamy dwa nowe zadania i  są to remonty dróg i chodników w mieście i gminie Chojna na kwotę 567 tysięcy jak i remonty budynków i lokali komunalnych na kwotę 217 tysięcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/444/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 15.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawiła naczelnik wydziału finansowego A. Górska.

W przedłożonym projekcie uchwały prosimy państwa o wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł. Jest to seria E10 obligacje sześcioletnie na zadania związane z remontami budynków komunalnych, świetlic wiejskich, obiektów sportowych, oświatowych jak również przebudowę remizy strażackiej OSP w Brwicach oraz remont baszty Podmurze.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… – 1 za, 4 przeciw.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… - za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 2 za, 2 się wstrzymało.

            Radny H. Kłapouch – Rozumiem obligacje na duże inwestycje tak jak w poprzedniej uchwale. Ale dla mnie jest śmieszne i niezrozumiałe np. podcinka drzew w Mętnie 2 tysiące, różne remonty dróg 10, 12 tysięcy. Na takie sumy wypuszczać obligacje, ponosić koszty? Nie kwestionuję sum 100, 200, 300 tysięcy. Ale na takie kwoty wypuszczać obligacje?

            Naczelnik A. Górska – Pan burmistrz wniósł autopoprawkę do tego projektu uchwały i chcielibyśmy wykreślić podcinkę drzew w Mętnie – 2 tys. zł. Natomiast o tą kwotę zwiększyć remont lokali komunalnych 102 tys. zł.

 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/445/2010 została podjęta 9 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 16.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Chojna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną przedstawiła A. Górska. W przytoczonym projekcie uchwały mamy do czynienia z należnościami wynikającymi z czynszów, najmu, dzierżaw, ratalnej sprzedaży mienia. W tych przypadkach, jeśli dłużnik zwróci się do burmistrza z wnioskiem o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty tej należności, po spełnieniu niektórych warunków będzie mógł taką ulgę otrzymać. Jeśli chodzi o umorzenia może być zastosowane tylko jeden raz w stosunku do tego samego dłużnika. Jeśli chodzi o rozłożenia na raty to należność może być rozłożona na maksymalnie na 24 raty, przy czym wysokość raty nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia. Jest to w tej chwili 329 złotych. Jeśli chodzi o udzielanie ulg w trybie de minimis to mamy tu do czynienia z podmiotami takimi jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jak też osoby prowadzące gospodarstwa rolne, które mogą się ubiegać o tą pomoc. Projekt uchwały odnosi się również do należności ubocznych, czyli do odsetek.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/446/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011 przedstawiła naczelnik wydziału finansowego A. Górska.

Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2010 wzrosną 2,6% z wyjątkiem wartości budowli 2%. Proponuje się podatek od gruntów pozostałych 10 groszy. Jeśli chodzi o zwolnienia z podatku od nieruchomości proponuje się zastosować do budynków lub ich części stanowiących mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z wyłączeniem budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą lub przekazanych w posiadanie osobom fizycznym. Również proponowane jest zwolnienie dla budynków lub ich części wykorzystanych na potrzeby działalności kulturalnej tj. świetlice, domy kultury, biblioteki.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… i Komisji Kultury, Oświaty… za projektem, uchwały.

Komisja Gospodarki Finansowej projekt uchwały przeniosła do rozpatrzenia na sesję.

            Radny M. Szeremeta – Projekt uchwały skutkuje na cenę wody. Prosiłbym, aby przedstawić radzie, jakie propozycje ceny wody przedstawiają goleniowskie zakłady i nasz PUK.

            A. Górska – PUK przedłożył nam ofertę ceny wody na 2011 rok w wysokości 3.18 zł bez VAT czyli uwzględniająca podatek od nieruchomości. Jeśli chodzi o wodociągi goleniowskie jest propozycja 3.07 zł bez VAT. Gdyby były zastosowane zwolnienia z podatku od nieruchomości wpływy do budżetu zmniejszyłyby się o kwotę 274 tysiące złotych łącznie i byłyby to cztery podmioty, które korzystałyby ze zwolnień.

             Radny S. Drapaluk – Podatek od budynków gospodarczych i stodół. W naszej gminie jest dość sporo ludzi, którzy są na rencie, a takie budowle posiadają. Czy będą jakieś ulgi dla tych ludzi i czy zwracają się o umorzenie tego podatku.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Stawka proponowana jest 58 gr. przy limicie na tego typu obiekty 7.06 tak, że ta stawka jest naprawdę mała. Natomiast w kwestii udzielania ulg przez burmistrza to każdy podmiot może złożyć wniosek o udzielenie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty tej należności.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W większości przypadków wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie.

            Radna R. Bekier – Czy istnieje szansa negocjacji z Goleniowem na temat zmniejszenia stawek za wodę, żeby nie uderzało to mieszkańców wsi.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin w rankingu najsilniejszych, najbogatszych firm jest w pierwszej trzydziestce. Myślę, że Wodociągi Zachodniopomorskie też mają się dobrze, natomiast my, jako gmina bardzo dużo inwestujemy w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Podejmiemy rozmowy, ponieważ ta oferta wpłynęła kilka dni temu i nie było jeszcze czasu, żeby przed projektami uchwał podatkowych wynegocjować inną stawkę. Ale podejmiemy rozmowy i myślę, że znajdziemy jakiś konsensus, żeby to było m miarę uśrednione w stosunku do tego, co było w tamtym roku, a co jest proponowane w tym roku. Zwolnienie przedmiotowe i utrata tych 274 tysięcy jest to znaczne uszczuplenie budżetu. W tym roku i PUK i Wodociągi płaciły podatek.

Po dalszej dyskusji przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie projekt uchwały sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011.W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/447/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.        

 

Do punktu 18.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2011 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponowana jest stawka ceny żyta 35 zł za jedną tonę żyta, jako podstawę do naliczania rolnego na 2011 rok.

Stawka 2010 roku to 34,10 zł i ona była na granicy limitu. Natomiast limit w tej chwili wynosi 37,64 zł a propozycja jest 35 zł. Jest to 2,6 %, czyli wskaźnik towarów cen i usług.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… wniosek, aby cena żyta pozostała na poziomie 2010 roku tj. 34.10 zł.

            Radny R. Obielak – Podatek pozostawić na tegorocznym poziomie. Ten rok dla rolnika był bardzo ciężki. Wiosna zimna i mokra, lato susza, natomiast w żniwa były deszcze. Żniwa były jeszcze w październiku. Wiele pól jest jeszcze niezaoranych i niezasianych. Zboże, które jest teraz nie można sprzedać, bo żadnych parametrów nie spełniają. 

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Podobnie jak w podatku od nieruchomości rolnicy mogą ubiegać się o ulgę podmiotową. Dana sytuacja podatnika będzie rozpatrywana, jeśli złoży wniosek i straty związane z suszą czy większymi opadami są ujmowane, ponieważ działa komisja, która szacuje te straty i to jest podstawą do udzielenia ulgi przez burmistrza.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie wniosek, aby pozostawić stawki podatku rolnego na poziomie 2010 roku tj. 34,10 zł.

Za przyjęciem wniosku glosowało 10 radnych, przeciwko nie było, 2 wstrzymało się od głosu.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętą poprawką.

W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/448/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu19.

----------------  Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2011 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się cenę drewna 154,65 zł za 1m3 jako podstawę do naliczania podatku leśnego.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/449/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 20.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok przedstawiła A. Górska.

Proponuje się pozostawić stawki podatku na poziomie 2010 roku.

Stanowiska Komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIII/450/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 21.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie gminy Chojna do specjalnej strefy ekonomicznej przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Uchwała ta pozwoli na realizację ustawowych zadań samorządu gminy poprzez tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwolnień z podatku od nieruchomości na jakiś czas. Uchwała o zwolnieniach z podatku od nieruchomości pozwala łatwiej radzie ministrów na włączenie terenu do strefy. To zwolnienie dotyczyłoby wszystkich przedsiębiorców, którzy np. tworzą np. minimum 20 miejsc pracy, bez względu na to, czy oni będą działali na terenie strefy, czy w innym miejscu. Daje to możliwość rozwoju innym firmom, innym przedsiębiorcom, którzy już są, bądź się pojawią na terenie gminy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za projektem uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała NR LIII/451/2010 została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

 

Do punktu 22

-----------------  Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 5 porządku obrad.

Firma, która wykonuje remont ul. Parkowej i Transportowej zakończy ten remont w najbliższych dniach. Powiedzieli, że dla nich jest to kwestia tygodnia czasu.

Odnośnie zlecenia dla Z. Gawrona to jest montaż trzech grzejników wraz z ich zakupem.

 

Do punktu 23.

-----------------  W wolnych wnioskach radny M. Kozieł – Na naszej komisji mieliśmy spotkanie z prezesami klubów sportowych. Pan naczelnik miał zorientować się z radcą prawnym jak ewentualnie dofinansować te kluby sportowe, które potrzebują pieniędzy jeszcze w tym roku.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński – 15 października 2010 roku straciła moc ustawa o sporcie kwalifikowanym i podjęte na jej podstawie uchwały. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przyznania dotacji dla  klubów sportowych. Od 15 października obowiązuje nowa ustawa o sporcie, w której są sprecyzowane cele, na które mogą być udzielane dotacje dla klubów sportowych i jest odwołanie do ustawy o finansach publicznych, która reguluje tryb przyznawania dotacji, jaki obowiązywał w przypadku wcześniejszej ustawy o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza dwa tryby przyznawania dotacji. Jeden tryb to jest przyznawanie dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania własne gminy. Natomiast na wszystkie inne, które są niewymienione w ustawie wymagana jest stosowna uchwała rady, która będzie regulowała tryb i zasady i sposób przyznawania dotacji. Generalną zasadą przekazywania dotacji i finansowania klubów sportowych nie jest finansowanie poszczególnych klubów z nazwy tylko gmina dofinansowuje i dotuje zadania własne, które ewentualnie poszczególne stowarzyszenia, jako kluby sportowe realizują. Nie ma możliwości przekazania dotacji na Klub Odra Chojna, na klub motorowy czy na klub bokserski, bo nie jest zadaniem gminy dofinansowywanie określonych klubów sportowych. Zadaniem własnym gminy jest rozwój albo sportu kwalifikowanego, który realizuje dany klub albo finansowanie kultury fizycznej i sportu ogólnie pojętej. Dlatego w uchwale o sporcie kwalifikowanym była przyjęta forma konkursowa. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przydzielenia klubom sportowym pieniędzy dopóki nie ustalimy zasad i reguł przyznawania dotacji.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem przypomnieć, że dwie sesje wcześniej proponowaliśmy przesunięcie środków i nie uzyskało to aprobaty rady.

            Radny M. Kozieł – Dwie sesje wcześniej było proponowane, żeby Odra Chojna otrzymała 40 czy 50 tysięcy. Żeby to była napisane, że kluby sportowe byłaby inna gadka.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wtedy był tylko jeden wniosek, Odry Chojna. Pozostałe wpłynęły później.

            Prezes Odry Chojna J. Babiarz – W miesiącu czerwcu w rozmowach z częścią radnych mieliśmy deklarację, że takie dofinansowanie do zadań, które wykonujemy będzie w trakcie roku zrealizowane. 5 sierpnia złożyłem wniosek i ten wniosek był złożony m. in. do biura rady i do pana burmistrza. Ten wniosek leży od 5 sierpnia, a teraz mamy październik. Gdyby rzeczywiście była wówczas wola rady na przesunięcie środków to te zadania można by było wykonać, a na chwilę obecną mamy sytuację taką, jaką mamy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zrobię wszystko, żeby środki,  o które kluby wnioskują zostały im przekazane.     

            Radny R. Skrzypek – Jak pan będzie miał zamiar te kwoty przeznaczyć to bardzo proszę, żeby pan się dowiedział, zainteresował ile otrzymują pobliskie kluby z V i IV ligi. Jak pan będzie miał taką wiedzę to wtedy ewentualnie będzie pan mógł taką decyzję podjąć, moim zdaniem właściwą a nie wywołaną np. zbliżającymi się wyborami.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nauczeni doświadczeniem, że rzeczywiście pomiędzy uchwałą budżetową a rozstrzygnięciem konkursu jest jakiś okres próżni, to również zobowiązuję się do tego, że razem z wydziałem pana Hadrzyńskiego przygotujemy, zaraz po złożeniu projektu budżetu 15 listopada ofertę konkursową, tak, żeby tuż po podjęciu uchwały budżetowej można było ogłosić i natychmiast rozstrzygnąć konkurs, żeby na środki, które kluby otrzymują w nowym roku nie czekać miesiąc, czy dwa tylko, żeby one już od stycznia były uruchomione.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.30. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                                Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                        Janusz Kowalczyk

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 22-02-2011 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2011 13:12