Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł  Nr I/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 2 grudnia 2010 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------  Pierwszą inauguracyjną sesję Rady Miejskiej VI kadencji otworzył najstarszy wiekiem radny Stanisław Drapaluk. Przywitał wszystkich zebranych na sali. Na sesji obecni byli: radny Powiatu Wojciech Fedorowicz, burmistrz Adam Fedorowicz, z-ca burmistrza Wojciech Długoborski, sekretarz Ewa De La Torre, skarbnik Teresa Kuflowska, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnie, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Danuta Kaczkowska, z-ca przewodniczącej Alina Ratuszny, sołtysi, przedstawiciele prasy, wyborcy.   

Stwierdził, że na ustawowy skład rady 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad, przeprowadzania ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie radny senior poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

Przewodnicząca D. Kaczkowska wręczając zaświadczenia radnym złożyła serdeczne gratulacje w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej.

Po wręczeniu zaświadczeń przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego, radni złożyli ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania przez radnego seniora, każdy radny wywołany wg listy obecności przez radnego najmłodszego wiekiem Jarosława Przygodę stojąc wypowiadał słowo „ślubuję” w niektórych przypadkach dodając „tak mi dopomóż Bóg”.  Radny senior S. Drapaluk pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Chojnie.

Następnie przystąpił do ustalenia porządku obrad I sesji.

Przedstawił porządek obrad przygotowany przez zwołującego sesję przez przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Janusza Kowalczyka.

Zawnioskował wprowadzenie do porządku sesji dodatkowe punkty: po punkcie 7 punkt 8 i 9. Jako 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie. Jako 9 punkt – złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.

            Radny R. Skrzypek – Mam wątpliwość, bo z tego, co pan zastępca zbierał kandydatów do komisji stałych wynika, że niektóre składy są przekroczone, czyli może być tak, że dzisiaj nie wybierzemy komisji, a wtedy jak będziemy wybierać przewodniczącego. Czy nie można  wstrzymać do następnej sesji?

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Sytuacja rzeczywiście trochę się komplikuje, ponieważ na 15 radnych w dwóch komisjach zadeklarowało pracę po sześciu radnych, a w jednej tylko trzech. Jak gdyby chcieć zachować wolę radnych, aby byli w tych komisjach to jest to sprzeczność ze statutem. W rezultacie są dwa rozwiązania, które pozwalają na wyjście z tej sytuacji. Pierwsze to porozumienie się wśród radnych, aby w tych przypadkach gdzie jest po sześć osób ktoś zdecydował się na przejście do innej komisji i wtedy będzie trzy razy po pięć osób, a drugie rozwiązanie to rozszerzamy wielkość składu komisji np. od trzech do sześciu osób. Ale to wymaga zmiany statutu i wtedy rozstrzygnięcie o powołaniu komisji i o wyborze przewodniczących nastąpiłoby dopiero po ogłoszeniu zmian w statucie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym to rozstrzygnięcie, o którym pan radny R. Skrzypek mówił nie mogłoby mieć miejsca na dzisiejszej sesji i na kolejnej też nie, bo kolejna planowana jest na 28 grudnia. Rada musiałaby pracować w pełnym składzie, jako jedna wielka komisja.

            Radny R. Skrzypek – W związku z tym proponuję ten punkt przyjąć, jaki pan przewodniczący proponował, w tym czasie niektórzy radni będą mogli przenieść się do innej komisji, jak to się nie uda to tych punktów nie będziemy głosować.

            Radny W. Skrzypczyk – To jest utrudnienie pracy rady. Życzyłbym sobie, żeby rada przystąpiła naprawdę do pracy jak najszybciej. To, że odłożymy funkcjonowanie komisji na nie wiadomo jaki czas. Moja propozycja jest taka, że jeśli nie zgadzamy się na to żeby powołać w składzie sześcioosobowym, to może ci radni, którzy są w tych sześcioosobowych składach na razie po jednym na razie zrezygnuje z przynależności w tej komisji, powołamy komisje a później po zmianie statutu wrócimy do stanu pierwotnego, czyli składów sześcioosobowych.

Radny senior S. Drapaluk przystąpił do przegłosowania wniosków w kolejności ich zgłaszania.

Kto z radnych jest za wprowadzeniem na dzisiejszą sesję punktu 8 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji stałych Rady Miejskiej w Chojnie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie punktu 9. tj. ślubowanie nowo wybranego burmistrza. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny senior stwierdził, że oba wnioski zostały wprowadzone pod obrady dzisiejszej sesji.

Następnie radny S. Drapaluk powiedział, że w związku, że jest konieczność zmiany statutu wnioskuję, aby na dzisiejszej sesji rozpatrzyć zmiany w statucie Rady Miejskiej w § dotyczącym składów osobowych stałych komisji rady, jako punkt 10 i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 14 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymał się 1.

Następnie radny senior S. Drapaluk poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami. W wyniku głosowania porządek obrad I sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4.

---------------  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.

Radny S. Drapaluk zwrócił się do radnych o podawanie kandydatur na przewodniczącego rady.

            Radny Piotr Mróz zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Skrzypczyka. Wojciech Skrzypczyk to ogromne doświadczenie samorządowe, radny kilku kadencji Rady Miejskiej w Chojnie. Doskonały praktyk a także prawdziwy społecznik. Jest to pewien poziom zasad a także wierny ideałom niezmienne od lat. Sam tego doświadczyłem, bo współpracowałem z tym człowiekiem kilkanaście lat. Wierny ideałom, za które niestety przez różne środowiska polityczne w naszym mieście otrzymywał wiele razów i upokorzeń. Pan Wojciech Skrzypczyk to ogromny mandat zaufania społecznego, niezmienny od wielu lat w każdych kolejnych wyborach samorządowych. Chyba  nie ma w naszym mieście drzwi lub jest ich niewiele,  do których by nie zapukał, nie porozmawiał z mieszkańcami, nie zapytał o ich problemy. Myślę, że jako przewodniczący rady będzie gwarantem, symbolem mam nadzieję zmieniającego się pozytywnie oblicza zarówno naszej rady jak i całego życia publicznego w naszym mieście.

            Na pytanie radnego seniora czy radny W. Skrzypczyk wyraża zgodę, radny W. Skrzypczyk powiedział: „Dla mnie zaszczytem jest, że zostałem ponownie wybrany na radnego taką ilością głosów. Jestem wdzięczny wyborcom, że tak oceniają moją osobę. Ja nie posiadam aspiracji bycia przewodniczącym rady. Ja posiadam aspiracje bycia radnym i działania dla dobra tej gminy. Dziękuję bardzo za przedstawienie mojej kandydatury, natomiast nie zgadzam się by zostać przewodniczącym rady. Natomiast ja mam swojego kandydata, którego chciałbym zgłosić. Tym kandydatem jest pan Kazimierz Komorzycki.

Wszyscy znamy pana Komorzyckiego z jego działalności społecznej, który działa w Związku Nauczycielstwa Polskiego, wykształcenie również pretenduje go do tego stanowiska ponieważ też był radnym, doświadczenie jego też jest w jakiś sposób uzasadnieniem do tego, żeby tą funkcję sprawował.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Radny K. Komorzycki wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny S. Drapaluk poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Zamknięcie listy kandydatów przyjęto jednogłośnie.

Radny S. Drapaluk zaproponował wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej.

Radna R. Bekier zgłosiła kandydaturę radnego L. Stefańskiego.

Radny P. Mróz zgłosił kandydaturę radnego J. Babiarza.

Radny R. Skrzypczyk zgłosił kandydaturę radnego A. Jamroza.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji skrutacyjnej w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

Radny S. Drapaluk stwierdził, że rada powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego rady w osobach L. Stefański, J. Babiarz, A. Jamróz.

Radny senior S. Drapaluk ogłosił krótką przerwę na czas pracy komisji skrutacyjnej tj. przygotowania kart do głosowania do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

Kandydat na przewodniczącego K. Komorzycki – Jeżeli chodzi o działalność społeczną to przede wszystkim Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyłem przy reaktywacji Związku po stanie wojennym, wielokrotnie prezes zarządu oddziału, członek zarządu okręgu. Obecnie również członek zarządu oddziału, ławnik w sądzie pracy dwie kadencje. Jeżeli chodzi o ludzi oświaty z pięciu okolicznych gmina to znają mnie przede wszystkim, jako kasa zapomogowo-pożyczkowa, ten, który wspiera oświatę. Radny w kadencji 94-98. Ogólnie usposobienie to niespotykanie spokojny człowiek.

Po przerwie komisja skrutacyjna przystąpiła do głosowania tajnego.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Babiarz wyjaśnił zasady głosowania.

Każdy wyczytany radny otrzymał kartę do głosowania i po dokonaniu wyboru wrzucał kartę do urny. Po akcie głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów.

Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania.

W wyniku głosowania tajnego kandydat na przewodniczącego rady otrzymał 15 głosów, tym samym został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jestem niezmiernie szczęśliwy, że kandydatura „niespotykanie spokojnego człowieka” znalazła w państwa, jako radnych w oczach takie uznanie i panu przewodniczącemu życzę przede wszystkim takiej jednomyślności na każdej sesji, sił, spokoju, zdrowia i wytrwałości do zmagań na kolejnych sesjach.

Następnie burmistrz wręczył nowo wybranemu przewodniczącemu wiązankę kwiatów.

Prowadzący dotychczas obrady S. Drapaluk pogratulował wyboru K. Komorzyckiemu i przekazał dalsze prowadzenie sesji.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki serdecznie podziękował za jednomyślny wybór, ale jednocześnie czuje, że to jednak obowiązek. Po tej kadencji bardzo wiele społeczeństwo się spodziewa i ma nadzieję, że temu sprostamy.

 

Do punktu 6.

---------------  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się o podawanie kandydatur.

            Radny W. Skrzypczyk poinformował, że powstał Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa” w skład, którego wchodzą następujący radni: Janusz Babiarz, Adam Jamruz, Piotr Mróz, Kazimierz Komorzycki, Elżbieta Nowicka, Norbert Oleśków, Wojciech Skrzypczyk, Patryk Szczapa, Piotr Żebrowski. Przewodniczący Klubu Wojciech Skrzypczyk.

Radna Ryszarda Bekier poinformowała, że powstał Klub Radnych Inicjatywa Samorządowa w skład którego wchodzą radni: Ryszarda Bekier, Michał Burak, Stanisław Drapaluk, Jarosław Przygoda, Leszek Stefański. Przewodnicząca Klubu Ryszarda Bekier.

            Radny W. Skrzypczyk na wiceprzewodniczącego rady w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa  zgłosił kandydaturę radnego Piotra Żebrowskiego i radnego Norberta Oleśkowa. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

            Radny P. Żebrowski – Lat 38, żonaty, niedawno powiększyła się rodzina. Od kilkunastu lat ma własny interes na terenie Chojny. Zainteresowania sport i od niedawna fotografia.

            Radny N. Oleśków – Nauczyciel dyplomowany, od kilkunastu lat pracuje w szkole, nauczyciel historii i języka niemieckiego. Uczestniczy w projektach polsko-niemieckich, wymiana młodzieży.

            Radny R. Skrzypek zgłosił kandydaturę radnego L. Stefańskiego. W radzie miejskiej zarząd tej rady powinien odzwierciedlać przekrój całej rady. W tamtej kadencji, która była taka zła, niedobra było to źle zorganizowane, bo klub większościowy miał większość. Zróbmy nowe otwarcie, pokażmy, że możemy współpracować, że nawet jak się będziemy różnić, to będziemy się różnić, co do argumentów, dlatego uważam, że w zarządzie rady miejskiej powinien być też radny, który nie wywodzi się z komitetu wyborczego burmistrza.

            Na pytanie czy radny L. Stefański wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego rady powiedział, że dziękuje, ale nie wyraża zgody na kandydowanie na wiceprzewodniczącego rady.

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.

W wyniku głosowania zamknięcie listy kandydatów przyjęto jednogłośnie.

Radny P. Mróz zaproponował, aby nie wybierać nowej komisji skrutacyjnej, aby pozostawić w takim składzie jak do wyboru przewodniczącego rady.

Radni przyjęli jednogłośnie, aby komisja skrutacyjna pozostała w składzie już wybranym.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania do wyboru wiceprzewodniczących rady. Na ten czas przewodniczący K. Komorzycki ogłosił przerwę.

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej J. Babiarz objaśnił sposób głosowania.

Każdy wyczytany radny otrzymał kartę do głosowania i po dokonaniu wyboru wrzucał kartę do urny. Po akcie głosowania tajnego komisja skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił protokół głosowania. W wyniku głosowania tajnego wiece przewodniczącymi radny zostali radni. Oleśków i P. Żebrowski.

 

Do punktu 7.

----------------  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych.

Przewodniczący rady K. Komorzycki przedstawił projekt uchwały.

Do składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej… powołuje się następujących radnych: Ryszarda Bekier, Michał Burak, Stanisław Drapaluk, Piotr Mróz, Elżbieta Nowicka.

Do składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej… powołuje się następujących radnych: Janusz Babiarz, Andrzej Jamróz, Kazimierz Komorzycki, Wojciech Skrzypczyk, Piotr Żebrowski.

Do składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty… powołuje się następujących radnych: Norbert Oleśków, Jarosław Przygoda, Rafał Skrzypek, Leszek Stefański. Patryk Szczapa.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr I/3/2010 została podjęta jednogłośnie.

 

 

Do punktu 8.

----------------  Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie.

Radny P. Żebrowski w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa na przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej… zgłosił radnego Piotra Mroza.

Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej… P. Żebrowski zgłosił radnego Wojciecha Skrzypczyka.

Na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty… zgłosił radnego Patryka Szczapę.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem pogratulować radnym nowego klubu Wspólnota Samorządowa, że bardzo szybko nauczyli się demokracji. Kto ma większość ten ma władzę. Kto ma większość ten rządzi. Dobry obyczaj nakazuje, aby przynajmniej niektóre stanowiska oddać opozycji. Nawet w tej niedobrej, złej byle jakiej radzie V kadencji taki podział stanowisk był, że radni opozycji odpowiadali za jakieś komisje. Nawet w Korei Północnej Kim Dzong Il 99 % poparcia a nie 100 % a u nas widać całe 100% idzie na konto klubu…zapomniałem nazwy. Mam nadzieję, że się nauczę niedługo. Podsumowując życzę nowemu klubowi owocnej pracy na rzecz rozwoju gminy.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatur na przewodniczących stałych komisji. W głosowaniu przyjęto zamknięcie listy.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonych kandydatów.

Za kandydaturą P. Mroza na przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej głosowało 12 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się 2, 1 radny nie głosował.

Za kandydaturą W. Skrzypczyka  na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej… głosowało 13 radnych, 2 się wstrzymało.

Za kandydaturą P. Szczapy na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty… głosowało 13 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się 2 radnych.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie.

W wyniku głosowania uchwała Nr I/4/2010 została przyjęta jednogłośnie.

  

Do punktu 9.

---------------  Przewodniczący Rady Kazimierz Komorzycki przystąpił do uroczystości złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza Adama Fedorowicza.

Poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie Danutę Kaczkowską o wręczenie zaświadczenia o wyborze.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej D. Kaczkowska wręczyła burmistrzowi zaświadczenie o wyborze składając gratulacje.

Burmistrz A. Fedorowicz złożył ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę  tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wszyscy zebrani na sali nagrodzili burmistrza brawami. Przewodniczący Rady Kazimierz Komorzycki wręczył burmistrzowi wiązankę kwiatów i złożył gratulacje.

Zebrani na sali odśpiewali burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi „sto lat”.

            Następnie burmistrz Adam Fedorowicz podziękował i powiedział: „Szanowni radni VI kadencji odrodzonego samorządu terytorialnego, panie i panowie sołtysi, zaproszeni goście, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz samorządowych osób prawnych, pracownicy urzędu miejskiego, mieszkańcy gminy Chojna.

Finis koronat opus co oznacza „Koniec wieńczy dzieło.

            Pragnę jeszcze raz podziękować za wsparcie i poparcia, jakie otrzymałem w bezpośrednich wyborach Burmistrza Gminy Chojna. Ten kolejny mandat zaufania - to dla mnie duże zadanie i zobowiązanie. Przez kolejne cztery lata nadal mam okazję służyć Państwu swoją pracą  i doświadczeniem jako ekonomista, pedagog i samorządowiec. Dziękuję szczególnie za to, że Państwo uwierzyliście we mnie -  mimo wielu ataków, które dotykały mnie i moich współpracowników.  W tym miejscu dziękuję naszym urzędnikom za cierpliwość, odporność psychiczną i ciężką pracę w ostatniej  kadencji.  Wynik wyborów lokalnych w Chojnie pokazał, że Mieszkańcy  oczekują od władz gminy pokoju, spokoju i ofiarnej pracy, a nie agresji, „zagryziactwa” i ciągłego szykowania się do „wojny samorządowej”.

Patrzę  na nowych radnych z nadzieją i czuję się lepiej, myśląc i mając nadzieję, że w tej sali obrad już  po wszystkie czasy  będzie słychać tylko merytoryczne dyskusje,  że będą tu królować dobre maniery i szacunek człowieka dla człowieka,  i nikt tu nie usłyszy więcej  ani przykrych słów  ani „ łoskotu samorządowych armat”... 

Będę nadal koncentrował się  na pozytywnym postrzeganiu ludzi, oceniając ich pracę i służbę w gminie, a nie osobiste, polityczne i towarzyskie uwarunkowania. Cieszę się, że zwyciężyła demokracja, rozsądek i autentyczna potrzeba budowania naszej wspólnej przyszłości w spokoju i życzliwości człowieka dla człowieka.  Każdy człowiek po coś pojawił się na tym świecie i dlatego każdy jest dla mnie ważny. 

 Mam nadzieję, że będę mógł nadal liczyć na Państwa wsparcie,  a tych, którzy jeszcze nie obdarzyli mnie mandatem zaufania  – postaram się ewolucyjnie a nie rewolucyjnie  - przekonywać  do wspólnych działań na rzecz Gminy.

Wierzę, że praca dla wspólnego dobra może łączyć ludzi, dlatego mam nadzieję,  że wspólnie będziemy poszukiwać dróg porozumienia i współpracy - także w Radzie Miejskiej VI kadencji. Przed nami cztery pracowite lata. Jestem otwarty na wszelkie dyskusje i wypracowywanie wspólnych stanowisk zarówno z radnymi koalicji jak i opozycji, bo nie mam patentu na nieomylność, więc chciałbym korzystać z dobrych, życzliwych rad i byćtakże mądry  - zbiorową mądrością radnych. Chciałbym także, abyśmy nawet różnymi drogami podążali w tym samym kierunku, którym jest rozwój naszej Gminy.

Gratuluję  wszystkim nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej w Chojnie,  ale także tym, którzy nie zasiadają jeszcze w Radzie, ale odważnie stanęli do wyborczej rywalizacji, bowiem to są właśnie zdobycze ostatnich 20-lat odrodzonej polskiej demokracji.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił przerwę. 

 

Do punktu 10.

-----------------  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady przystępując do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Chojna.

W statucie Gminy Chojna w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W skład Komisji wchodzi od 3 do 6 radnych.”

W wyniku głosowania uchwała Nr I/5/2010 została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym, 1 osoba nie głosowała. 

 

Do punktu 11.

----------------- W wolnych wnioskach radny R. Skrzypek – Chciałem pogratulować panu burmistrzowi świetnego wyniku podczas wyborów. Ja nie głosowałem na pana burmistrza, ale jestem pełen uznania dla takiego wyniku. Chciałem też pogratulować koleżankom i kolegom radnym wyboru.

Wniosek do pana burmistrza, aby na następną sesję przygotował informację na temat sprzedaży w gminie, orientacyjna kwota, jaka jest do tej pory ze sprzedaży w porównaniu do zaplanowanych plus przygotować informację nt. tzw. garaży koło Netto. Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób gmina stała się posiadaczem tych garaży, czy to było razem z przejęciem budynku z Agencji Mienia Wojskowego. Jeżeli tak, to, na jakiej podstawie gmina sprzedała te garaże i też informację nt. w jakich mediach, w jakich gazetach, na jakich stronach internetowych było ogłoszenie o przetargu czyli jak gmina podeszła do tego marketingowo.

Drugi wniosek do pani skarbnik. Prośba, żeby na następną sesję przygotować spis zadłużenia naszej gminy, czyli poszczególne kredyty, na jaką kwotę, z terminem spłaty plus wykorzystanie obecne obligacji, plus inne jakieś instrumenty finansowe, które mogą wpływać na deficyt np. poręczenia czy w rachunku bieżącym jakieś ewentualne zadłużenia.

Mam wniosek do radnych. Chciałem państwu odczytać kwoty diet, które otrzymują radni. Przewodniczący otrzymuje 1200 zł, wiceprzewodniczący 920 zł, radny zwykły otrzymuje prawie 600 zł. Z dniem 1 stycznia nasze diety wzrosną, bo tak jest skonstruowana uchwała o dietach. Moim zdaniem te diety są mocno za wysokie. W tamtej kadencji kilkakrotnie zgłaszałem wniosek, aby je obniżyć, oczywiście tamta rada była zła, niedobra, wszystko blokowała, nawet ten mój wniosek. Dlatego wnioskuję do wszystkich radnych, aby tą sprawę przedyskutowali w klubach, komisjach, aby pokazać mieszkańcom, że przyszliśmy tutaj pracować a nie po to, żeby brać wysokie diety. Wystarczy popytać się radnych z sąsiednich gmin ile oni otrzymują, są to kwoty dużo mniejsze.

            Radny W. Skrzypczyk – Chciałbym się zwrócić do pana radnego Skrzypka z prośbą. Minęła tamta kadencja rady, minął sposób rozmów, tamten sposób wysławiania się, postrzegania niektórych radnych i prosiłbym panie radny dla tej radny nie narzucać tego typu sformułowań jak pan raczył powiedzieć o Korei, o Kim Dzongsenie. W tej chwili tamta niedobra, brzydka rada… Wszyscy wiemy jaka była tamta rada i nie wracajmy już do tego typu sformułowań. To jest moja prośba. Proszę żeby zachować w tej chwili bardziej umiar w wysławianiu się.

            Radny P. Mróz – Mam prośbę do pana burmistrza, żeby pan burmistrz na przyszłe posiedzenie mógł przygotować jakiekolwiek rozwiązania związane z próbą skomunikowania Osiedla Lotnisko z miastem.

            Radny L. Stefański – Jest komunikacja, która funkcjonuje, jest linia PKS z Myśliborza i za 2.72 zł można dojechać. Jest to linia ogólno dostępna. Przystanek jest koło szkoły na lotnisku.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki przekazał, że od części radnych i niektórych sołtysów jest propozycja, aby sesje zaczynać o godzinie 14.00.

Istnieje propozycja zwołania następnej sesji 16 grudnia i 28 grudnia.

            Radny R. Skrzypek – Sesje o godzinie 14 –tej myślę, że to niezły pomysł tylko, że trzeba zorganizować pracę rady w taki sposób, żeby sesje trwały krócej a były częściej.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończył obrady.

 

 

Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                   Kazimierz Komorzycki

 

 

Załączniki do protokołu:

 

1)      lista obecności radnych,

2)      lista obecności sołtysów,

3)      porządek obrad

4)      uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,

5)      uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chojnie,

6)      uchwała Nr I/3/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składów osobowych,

7)      uchwała Nr I/4/2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojni,

8)      uchwała Nr I/5/2010 w sprawie zmian w statucie Gminy Chojna.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 23-02-2011 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2011 08:39