Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł   Nr II/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

Z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Do punktu 1, 2, 3.

----------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów, radca prawny urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Do porządku obrad burmistrz zawnioskował wprowadzenie dwóch projektów uchwał tj. uchwał dotyczących emisji obligacji i dodatkowo na koniec informacja o projekcie budżetu na 2011 rok.

Przewodniczący K. Komorzycki zaproponował, aby sprawa obligacji była po punkcie 8 jako 9 natomiast jak chodzi o emisje obligacji komunalnych jako punkt 10. Natomiast informacja nt. projektu budżetu na 2011 jako punkt 14.  Innych propozycji nie zgłoszono. Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

Do protokołu z I sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4.

---------------  Burmistrz uzupełnił informację z prac w okresie międzysesyjnym, którą radni otrzymali na piśmie.

Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół gdzie omówiono sprawy bieżące jak również związane z projektem budżetu na 2011 rok.

Urząd odwiedziły przedszkolaki by zobaczyć jak pracują urzędnicy jak funkcjonuje ta instytucja w naszej gminie. Ważnym tematem są sprawy związane z energetyką odnawialną. Otrzymaliśmy projekt porozumienia, umowy na bazie, której gmina Chojna byłaby partnerem w tym przedsięwzięciu, które dotyczy korporacji w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowanie odpadów organicznych jak również w przyszłości zagospodarowania energii słońca, wiatru, wody i ciepła ziemi. Na terenie lotniska nie będzie nigdy siłowni wiatrowych, ponieważ zostały wykreślone z planu zagospodarowania tych terenów. Natomiast wszelkie inne inwestycje, zgodne z wytycznymi, zgodne z opiniami wszystkich instytucji mogą tam się pojawić. Na dzień dzisiejszy mamy dwie strony zainteresowane.

Poznańska spółka HCP nadal jest zainteresowana zagospodarowaniem obiektu przy ul. Ogrodowej na potrzeby usług medycznych. W styczniu przedstawią ofertę.

Ostatnio ważnym tematem dla nas z punktu widzenia postrzegania problemów spraw ludzkich jest problem Mirosława Jeremicza naszego strażaka, o którym cały czas pamiętamy. Z jednej strony cieszy nas to, że nie tylko media się nim interesują, ale wiele samorządów, osób deklaruje i przekazuje pomoc. Za naszym pośrednictwem starostwo powiatowe przekazało 10 tysięcy i gminy Widuchowa i Moryń w sumie 5 tysięcy. Jest 15 tysięcy i 3 będą z Cedyni. Te pieniądze będą wykorzystane przez rodzinę Mirosława Jeremicza na potrzeby bieżące jak też dostosowanie miejsca, w którym mieszka do jego niepełnosprawności. Boli to, że jednak nie udało się tej drugiej nogi uratować. Wczoraj miał kolejną operację i kolejną amputację części nogi. W tej chwili będzie skazany wyłącznie na pomoc wszystkich osób z zewnątrz i na protezy. Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami ochotniczych i państwowej straży pożarnej i zarząd wojewódzki OSP jak też państwowa straż pożarna chce przekazać środki rzędu kilkudziesięciu tysięcy na adaptację lokalu mieszkalnego na potrzeby jego niepełnosprawności. Wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom w imieniu rodziny dziękuję za troskę, za pomoc.

Temat „zima”, która po raz kolejny niektórych zaskoczyła. Dziękuję wszystkim, którzy stają na wysokości zadania, żeby sprostać wielu problemom i ułatwić życie wszystkim mieszkańcom. Natomiast ubolewam, że samorządy nie mają środków finansowych, ponieważ jedna zima, która skończyła się wiosną trwała długo i w zasadzie większość samorządów wydało więcej niż planowało, a już się rozpoczęła kolejna zima jesienią, jest ostra i ta komunikacja  z wieloma miejscami jest ograniczona a czasami wręcz niemożliwa.

Proszę wszystkich o wyrozumiałość, że czasami telefony są zajęte, bo cały czas staramy się stać w gotowości bojowej tak urzędnicy jak wszystkie służby. Czasami jesteśmy tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji i wszystkich problemów związanych z zimą i jej skutkami.

            - sprawozdanie burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

---------------  Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Chciałem, żeby pan kilka słów powiedział na temat szpitala tj. na jakim etapie są rozmowy, czy będzie ogłoszony przetarg, czy to będzie przetarg o kupno czy użytkowanie wieczyste. Ile do tej pory odbyło się przetargów, ile się nie odbyło.

 

Do punktu 6.

---------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 7.

----------------  Do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W. Skrzypczyk przekazał, że komisja dyskutowała nad składem osobowym, czy skład ma być 5 czy 6 osobowy. Komisja doszła do wniosku, że zgodnie z uchwałą, która wcześniej została podjęta w komisji rewizyjnej będzie 6 członków.

Komisja Gospodarki Finansowej… i Komisja Kultury, Oświaty pozostawiły projekt uchwały do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie, aby komisja rewizyjna liczyła 6 osób. W wyniku głosowania radni przyjęli jednogłośnie 6 osobowy skład komisji rewizyjnej.

Następnie przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatów.

Radny P. Żebrowski w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa zgłosił kandydatury radnych: E. Nowickiej, J. Babiarza, W. Skrzypczyka, A. Jamroza.

Radna R. Bekier w imieniu klubu Inicjatywa Samorządowa zgłosiła kandydatury radnych:

L. Stefańskiego, S. Drapaluka.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie skład osobowy komisji rewizyjnej w ww. składzie. Za przyjęciem radni głosowali jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Radny W. Skrzypczyk w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa zgłosił kandydaturę radnego J. Babiarza, który wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto jest za tym, aby radny J. Babiarz był przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko 1, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/6/2010 została podjęta 14 głosami za, 1 przeciwnym (R. Skrzypek) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 3 minutową przerwę.

 

Do punktu 8.

---------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W związku z dostarczeniem przez sołectwo Krajnik Górny uchwały zebrania wiejskiego z dnia 14 grudnia br. w sprawie zmiany zadania funduszu sołeckiego na rok 2010 proszę o wprowadzenie autopoprawki w części dotyczącej planu wydatków funduszu sołeckiego. Jest to kwota 1414 zł. Dotychczasowe brzmienie przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 w części dotyczącej sołectwa Krajnik Górny jest zapis: „remont i doposażenie świetlicy środowiskowej”. Sołectwo prosi o wprowadzenie nowego brzmienia „doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej”.

Wracając do projektu uchwały. Zwiększenia po stronie dochodów są odnotowane w dziale 745 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota zwiększenia 10 tys. zł celem przekazania przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie z przeznaczeniem na pomoc dla strażaka OSP poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Kolejna zmiana dotyczy działu 758 różne rozliczenia, została zwiększona część oświatowej subwencji ogólne o 35.454 zł. W dziale pomoc społeczna zostały odnotowane ponadplanowe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to ponadplanowych wpływów ze zrealizowanych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 16 tys. zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska został pozytywnie zweryfikowany nasz wniosek w temacie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej wydatków kwalifikowanych a dotyczy to inwestycji komunalnej pn. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do m. Godków Os. Kwota przekazana na rzecz budżetu gminy 32.965 zł.

Jeśli chodzi o wydatki to w związku z dostarczeniem uchwały zebrania wiejskiego w Krajniku Górnym proponuje się wprowadzenie autopoprawki w § 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy kwotę, 204.619 zł zastąpimy kwotą 206.033 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota 141,419 zł będzie zastąpiona kwotą 14.833 zł. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 6 tys. zł zastępuje się kwotą 7.414 zł. Pojawi się nowy rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 1414 zł. W § 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 111.614 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwota 14.300 zostanie zastąpiona kwotą 15.714 zł i pojawi się rozdział ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi co daje kwotę 1414 zł. Po uwzględnieniu autopoprawek kwota wydatków ogółem ulegnie zwiększeniu o 94.419 zł.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową są odnotowane zmiany w kilku działach. W dziale 630 jest zmiana grupy wydatków o kwotę 300 zł. Został zasilony dział 750 administracja publiczna na bieżące utrzymanie urzędu miejskiego na zakup energii elektrycznej i cieplnej na kwotę 20 tys. zł, w dziale 801 zostały zaproponowane zmiany w planach finansowych w ośmiu szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolach. Kolejne zmiany dotyczą pomocy społecznej. Jest propozycja zasilenia planu o 16 tys. zł w tym dziale jest sklasyfikowana dotacja celowa, którą gmina otrzymała na pomoc dla poszkodowanego w wypadku samochodowym strażaka.

Następna zmiana dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska, korekta planu na akcję zimową plus 28.419 zł i na oświetlenie ulic 20 tys. zł. Zmiana działu 926 kultura fizyczna i sport – zmiana budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Strzelczyn.

            Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Pani skarbnik. Czy może pani poinformować radę jak w tej chwili wygląda stan rachunku gminnego, czy jesteśmy na plusie, czy na minusie.

            Skarbnik T. Kuflowska – Jeśli chodzi o nasz rachunek podstawowy jesteśmy na plusie. Jest to kwota 900.883.73 zł ale posiadamy niewykorzystane obligacje komunalne w łącznej kwocie 1.192.813.93 zł. W piątek został złożony wniosek w Urzędzie Wojewódzkim o płatność a dotyczy to zakończenia realizacji przebudowy ulic gminnych na terenie byłego lotniska. Faktury zostały opłacone na kwotę ok. 1.400.000 zł. Mamy przyznaną dotację celową na realizację tego przedsięwzięcia w łącznej kwocie 1.266.656 zł.

            Radny R. Skrzypek – Czy pani skarbnik mogłaby to wszystko zreasumować tzn. jeżeli to wszystko zostanie rozliczone, faktury zapłacone i nie weźmiemy pod uwagę obligacji, które są przeznaczone na jakiś cel to czy zostaniemy na koniec roku z minusem czy nie.

            Skarbnik T. Kuflowska – Według naszych szacunków nie powinniśmy mieć rachunku debetowego, ale wszystko zależy od wojewody.

            Radny R. Skrzypek – Pytanie do dyrektor Centrum Kultury. Nie ma w projekcie uchwały zwiększenia dotacji na Centrum Kultury. Z tego co pamiętam pani prosiła o takie zwiększenie w poprzedniej kadencji. Co się stało, że teraz już tych pieniędzy nie potrzeba?

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Wczoraj wyjaśniałam sprawę z panią skarbnik i wszelkie zmiany jeszcze będą w tym miesiącu zapisane. Pani skarbnik Miała się zastanowić skąd można jeszcze pozyskać 25 tysięcy.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok z autopoprawką.

W wyniku glosowania uchwała Nr II/7/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/444/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 października 2010 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W uchwale LIII/444/2010 z 28 października § 2 wymienia głównie inwestycje komunalne, ale też remonty dróg i chodników w mieście i gminie Chojna jak też remonty budynków i lokali komunalnych. Burmistrz zwraca się o zmianę brzmienia § 2 z dotychczasowego na „Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Chojna w 2010 roku”. Wyprzedził ten temat radny Skrzypek dopytując się o stan naszego rachunku bankowego oraz o pewne przedsięwzięcia. Mamy problem z realizacją faktur, które musimy jak najszybciej opłacić celem odzyskania należnych budżetowi gminy przyznanych dotacji na zakończoną inwestycję pn. przebudowa ulic gminnych w mieście Chojna na terenie byłego lotniska. Stan prawny jest taki, że posiadamy środki zdeponowane na rachunku głównym budżetu gminy i wg stanu na dzień wczorajszy jest to kwota 1.192.813.93 zł, pozostały środki z serii E10 w kwocie 943.760.49 zł i C10 249.053.44 zł. Ale wszystkie przedsięwzięcia są limitowane i uniemożliwiają panu burmistrzowi do regulowania zobowiązań, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze wymagalne, ale, które musimy niezwłocznie poregulować, aby przedłożyć wniosek o płatność do budżetu wojewody. Podjęcie uchwały i § 2 w tym brzmieniu pozwoli nam płynne zrealizowanie wszystkich zobowiązań wynikających z podpisanych umów z wykonawcami jak i innymi dysponentami.

            Radny R. Skrzypek – Czy ta zmiana § 2 dotyczy głównej uchwały o obligacjach czy już później zmienianych.

            Skarbnik T. Kuflowska – Jeśli chodzi o pierwotną uchwałę z 29 kwietnia br. o emisji obligacji komunalnych brzmienie § 2 było inne, ustalone przez radę na etapie podejmowania uchwały. Nie mniej w późniejszym czasie to brzmienie było zmieniane kolejnymi uchwałami. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Chojna. Celu nie zmieniamy, zgodnie z uchwalonym budżetem, zgodnie z uchwałą kierunkową w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Kolejne uchwały dotyczyły uruchomienia serii i określenia celów, na jakie zgodnie z wolą poprzedniej rady te środki zostaną przeznaczone. Cele możemy określić tylko do jednej serii. Poprzednia rada wyraziła zgodę na uruchomienie serii od A do E w łącznej kwocie 6.900.000 zł. Na dzień dzisiejszy została wyemitowana seria B10 obligacje trzyletnie na kwotę 1.500.00 zł C10 czteroletnie na kwot ę 1.500.000 zł, seria D10 na kwotę 1.000.000 zł i E10 na kwotę sześcioletnie na kwotę 1.000.000 zł. Wstrzymaliśmy się ze złożeniem zapotrzebowania na serię A10 – obligacje dwuletnie na kwotę 1.900.000 zł w związku z problemem, jeśli chodzi o opłacenie faktur dotyczących przebudowy dróg, na tzw. schetynówki. Limit wcześniej był ustalony na realizację tego przedsięwzięcia 1.656.000, on już został wyczerpany, założyliśmy własne środki, jednocześnie przy odliczeniu środków, którymi dysponujemy na naszym rachunku podstawowym jesteśmy w debecie, ponieważ musieliśmy się zadłużyć na złożenie pierwszego wniosku o płatność do budżetu wojewody.

            Radny R. Skrzypek – Rozumiem, że chodzi głównie o schetynówki, że zabrakło pieniędzy?

            Skarbnik T. Kuflowska – Między innymi chodzi o płacenie wykonawcy faktury, która czeka na opłacenie. Jest to dość pokaźna kwota, której nie jesteśmy w stanie w tej chwili wygenerować.

            Radny R. Skrzypek – Założenie było takie, że gmina zadłuża się dosyć potężnie, żeby wydawać pieniądze na inwestycje i remonty. W tym punkcie o inwestycjach i remontach wykreśliliśmy, że nie może być spłata kredytów z obligacji. Rozumiem, że ta uchwała dzisiaj podjęta przywraca możliwość spłaty kredytów, daje możliwość jakby sfinansowania ewentualnego deficytu budżetowego.

            Skarbnik T. Kuflowska – Ta uchwała nie przewiduje żadnych spłat, czyli starych zobowiązań. Artykuł 89 ustawy o finansach publicznych mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, czyli w podstawie prawnej musiałby się znaleźć ppkt „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podstawa prawna nie przewiduje spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

            Radny R. Skrzypek – Rozumiem, że starych kredytów nie można mi chodzi o deficyt. W następnym roku jest planowany deficyt 5 mln. Co to oznacza, że gmina pozyska 30 a wyda 35. Trzeba znaleźć 5 milionów. Ta uchwała, którą dzisiaj podejmiemy pozwala żeby źródłem były obligacje.

            Skarbnik T. Kuflowska – Uchwalony budżet na 2010 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt, który rada miejska na sesji budżetowej w dniu 21 stycznia br. ustaliła na kwotę 12.628.000 zł. Przychody budżetu gminy na 2010 zostały uchwalone na kwotę ponad 17 milionów zł, rozchody na kwotę  4.400.000 zł. Czyli przychody minus rozchody daje nam 12.628.000 zł. Planowany deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek, o czym mówi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010. Sama konstrukcja budżetu wskazuje, że jest budżet deficytowy i są ustalone źródła przychodów.   

            Radny R. Skrzypek – Do tej pory uchwały o obligacjach mówiły, że jeżeli wypuszczamy jakieś obligacje to wskazujemy konkretny cel. Czy obecna uchwała znosi ten wymóg, żeby to radni przegłosowali, zgodzili się na konkretne zapisy. Jeżeli będzie, że radni decydują i wyrażają zgodę konkretnie na to i na tamto, to jestem za, jeżeli nie to moim zdaniem to jest za duża władza dla burmistrza i uważam, że radni na takie coś nie powinni się zgodzić, powinni mieć kontrolę, bo to nie jest milion złotych deficytu w roku tylko tutaj jest 12 mln i ja jako radny chciałbym za każdym razem móc dyskutować czy warto na tą sprawę wyemitować obligacje czy nie.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny. Pan najchętniej wprowadziłby komisarza i żeby pan był tym komisarzem. Natomiast panu przypomnę, uchwała rady miejskiej, którą pan podejmował 14 października 2010 roku dotycząca tego samego tematu. Dodano § 2 do pierwotnej uchwały i on brzmiał „Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Chojna w 2010 roku”. To jest uchwała, którą pan przyjmował. W związku z tym pan zadaje pytania jak gdyby już podjętych decyzji. Uważam, że w ferworze jak gdyby braku czasu nie dostarczono nam uchwał, które do tej pory obowiązywały tylko same zmiany. Prosiłbym, że jeśli są zmiany najpierw dostarczyć radnym uchwałę, która jest uchwałą pierwotną, a później zmiany.

            Radna R. Bekier – Bardzo proszę żeby dokumenty porównywalne były złączone, żeby można było mieć wgląd.

            Skarbnik T. Kuflowska – Rada Miejska poprzedniej kadencji cele ustaliła już na sesji podejmując uchwałę w dniu 29 kwietnia. Mamy zgodę na emisję serii obligacji serii od A do E w łącznej kwocie 6.900.000 zł. My o więcej nie prosimy. Nie wyemitowaliśmy jeszcze z A10 ponieważ obowiązuje nas dyscyplina, czyli uchwała z 28 października, która koresponduje z uchwałą z 29 czerwca i w tych uchwałach było określone przeznaczenie. Aby opłacić faktury z tzw. schetynówek pan burmistrz prosi o podjęcie tej uchwały, ale tylko na wyemitowane serie od B do E, są limitowane i nie możemy zmienić przeznaczenia. 5 milionów zostało już wyemitowane i to jest sprawdzane i tutaj musimy przestrzegać tych celów, tych kwot na poszczególne inwestycje i przedsięwzięcia. 1.900.000 jeszcze nie wyemitowaliśmy, bo napotkaliśmy na takie przeszkody, która umowa z budżetem wojewody nie przewidywała, bo wcześniejsze ustalenia były takie, że każdy płaci swoje i faktury miały być przedkładane nieopłacone do służb wojewody. Niestety musimy w stu procentach my opłacić, żeby odzyskać swoją dotację przyznaną przez wydział finansów w kwocie 1.256,656.

Nie będziemy prosić o uruchomienie serii F i I. Następny projekt uchwały mówi o tym, że pozostanie nierozdysponowana kwota 4 milionów złotych, o którą pan burmistrz zwraca się do rady o przeniesienie na rok 2011.

            Radna R. Bekier – W związku z tym, co się wkradło w tej chwili, brak informacji, uchwały z ostatniej chwili, nie wypracowanie stanowiska składam wniosek o 10 minut przerwy, żeby można było mieć stanowisko wypracowane.

            Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie wznowił obrady i wobec braku głosów dyskusji przystąpił do głosowania.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/444/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych została podjęta 15 głosami za.

 

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano zmiany uchwały kierunkowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. W projekcie w § 1 uchwały są zaproponowane zmiany, czyli nawiązujemy do uchwały Nr 365 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Skarbnik zacytowała zapisy pierwotnej uchwały z 29 kwietnia „Obligacje wyemitowane zostaną w 9 seriach w 2010 roku według poniższego harmonogramu: seria A 10 obligacje 2-letnie na kwotę 1.900.000 nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

- seria B 10 obligacje 3-letnie na kwotę 1.500.000 zł nie później niż  31 grudnia 2010 r.

- seria C 10 obligacje 4-letnie na kwotę 1.500.000 zł nie później niż  31 grudnia 2010 r.

- seria  D 10 obligacje 5-letnie na kwotę1.000.000 zł nie później niż  31 grudnia 2010 r.

- seria E 10 obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000 zł nie później niż 31 grudnia 2010 r.

- seria F-10 obligacje 7 letnie na kwotę 1.000.000 zł nie później niż 31 grudnia 2010 r.

- seria G 10 obligacje 8 letnie na kwotę 1.000.000 zł nie później niż 31 grudnia 2010 r.

- seria H 10 obligacje  9 letnie na kwotę 1.000.000 zł nie później niż 31 grudnia 2010 r.

- seria I 10 obligacje 10 letnie na kwotę 1.000.000 zł nie później niż 31 grudnia 2010 r.

Zaproponowane zmiany dotyczą serii od F do I.

Burmistrz  uzyskał od poprzedniej rady zgodę na wyemitowanie serii od A do E w łącznej kwocie 6.900.000 zł. Nie ma takiej potrzeby na wyemitowanie serii od F do I na kwotę 4 milionów złotych, w związku z powyższym burmistrz zwraca się do rady o wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych w roku 2011.

Kolejna zmiana dotyczy § 1 ustępu 8, który ma dotychczasowe brzmienie: „Uruchomienie każdej serii obligacji wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej”. Jest to bardzo uciążliwe zdaniem banku i dlatego pan burmistrz prosi o wykreślenie tego zapisu.

§ 2 dotychczasowe brzmienie: „Celem emisji obligacji sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji komunalnych z określeniem nazwy inwestycji oraz wartości i czasu trwania”. Ten paragraf został zmieniony na sesji w dniu 14 października i ostateczne brzmienie tego paragrafu jest: „Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Chojna w 2010 roku”.

W tym czasie zakładaliśmy, że zostaną wyemitowane wszystkie serie.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się brzmienie § 2 „Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Chojna w 2010 roku i 2011 roku.”

Ponieważ 6.900.000 wyemitujemy w roku bieżącym a 4.000.000 po podjęciu uchwały i uzyskaniu pozytywnej akceptacji przez bank Milenium gmina by wyemitowała w roku 2011.

Kolejna zmiana dotyczy § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: ”Wykup emisji obligacji na stąpi po upływie: 2 lat od daty emisji obligacji serii A 10, 3 lat od daty emisji obligacji serii B 10, 4 lat od daty emisji obligacji serii C 10, 5 lat od daty emisji obligacji serii D 10, 6 lat od daty emisji obligacji serii E 10, 6 lat od daty emisji obligacji serii 11, 7 lat od daty emisji obligacji serii G 11, 8 lat od daty emisji obligacji serii H 11, 9 lat od daty emisji obligacji serii I 11.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Chciałem państwa przeprosić za to zamieszanie, ale powstała sytuacja w wyniku pewnego pośpiechu, który wynikał z konsultacji z bankiem, który emituje nasze obligacje. W poprzedniej podjętej uchwale jest niestety błąd, ponieważ on dotyczy już poprawionej uchwały, a nie tej zasadniczej kwietniowej, która była pierwotną do tematu obligacji. Na każdej sesji podchodziliśmy do zmiany tej uchwały.   

W poprzedniej podjętej uchwale jest odniesienie do poprawionej uchwały a nie do tej zasadniczej a powinno być odniesienie do uchwały zasadniczej, która dla nas była wytyczną. Poprzednia rada mocno ograniczała, wskazując na określone działania przy każdej emisji poszczególnych serii obligacji, na konkretne zadania i to realizowaliśmy zgodnie z tymi zapisami. Ale teraz żeby to wszystko skonsumować chcieliśmy państwa prosić o to, aby ten zapis był bardziej elastyczny, czyli przywrócić pierwotny zapis mówiący o tym, że deficyt będzie sfinansowany obligacjami. Ta uchwała, którą państwo realizujecie w tej chwili ona sprowadza się właśnie do tego, że deficyt będzie sfinansowany obligacjami, ale zarówno deficyt tegoroczny jak i deficyt przewidywany przyszłoroczny, czyli do poziomu 10.900.000 zgodnie z umową z bankiem. Nie chcemy rozszerzać tego deficytu tylko zachować go na tym poziomie, na jakim poprzednia rada uznała. Ale ponieważ część zadań została niezrealizowana, część zadań nie została w ogóle podjęta, część zadań przeszło na przyszły rok i w związku z tym ten poziom zostaje zachowany. Bank oczekuje takiej uchwały, która będzie dawała burmistrzowi możliwość wyemitowania kolejnych emisji obligacji na tę różnicę. Jeżeli w tym roku zamkniemy to na poziomie 6.900.000 to na przyszły rok pozostaje 4.000.000, czyli do poziomu 10.900.000. W związku z powyższym, żeby naprawić to, co się stało należałoby tamtą poprzednią uchwałę uchylić i ona nie miałaby znaczenia a ta następna uchwała konsumowałaby jedno i drugie zagadnienie. Ale, żeby ta uchwała mogła być urealniona to potrzebna jest zmiana w § 3, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zamiast od 1 stycznia 2011. Wniosek byłby taki, żeby tę poprawkę przyjąć a poprzednią uchwałę uchylić. Poprzednia uchwała została podjęta błędnie, dlatego, że ona odnosi się do zmienionej uchwały i ten § 2 w tamtej uchwale, do której się odnosi ta uchwała dotyczy zupełnie innej kwestii. Tamtą należy ewidentnie uchylić, ona jest błędna, z naruszeniem istoty zagadnienia.

Z-ca burmistrza poprosił o 7 minut przerwy.

Przewodniczący ogłosił 12 minut przerwy.

            Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i udzielił głosu z-cy burmistrza W. Dłogoborskiemu.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Po przerwie doszliśmy precyzyjnie do ustaleń, które pozwolą radzie poprawnie podjąć uchwałę, zgodnie z zamierzeniem pana burmistrza.

Wniosek, żeby jednak uchylić tę poprzednią uchwałę, bo ona została podjęta błędnie, bo dotyczyła innej uchwały. Bardzo przepraszamy, ale zawierzyliśmy służbom banku, służbom finansowym jak i prawniczym, a się okazało, że to odniesienie dotyczyło zmienionej już uchwały, czyli uchwały z 29 czerwca.

Prosiłbym państwa abyście podjęli poprawnie nową uchwałę, którą zaprezentuję i żebyście podjęli kolejną uchwałę, tę, którą przed chwilą przedstawiła skarbnik w sprawie emisji obligacji komunalnych dotycząca już roku przyszłego.

Gdybyście zechcieli uchylić tamtą uchwałę to nowa uchwała dotyczyłaby zmiany uchwały XLVII/393/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

W § 1 będzie, że w uchwale XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 z późniejszymi zmianami w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie: Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Chojna w 2010 roku.

            Radny S. Drapaluk – Żeby nie przeciągać, niech każdy sobie weźmie uchwałę i niech sobie naniesie poprawki, które przegłosujemy.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie, kto jest za uchyleniem uchwały, która była podjęta w punkcie 9.

Za uchyleniem głosowało 14 radnych (1 radny nieobecny podczas głosowania).

             Następnie z-ca burmistrza W. Długoborski przedstawił poprawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/393/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/8?2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

Następnie przewodniczący przystąpił do przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/9/2010 została podjęta 14 głosami za, przeciw nie było, 1 wstrzymującym (radny R. Skrzypek) i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 11.

-----------------  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości (na rzecz K. Karaczun zam. w Chojnie) stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/10/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 12.

-----------------  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości (na rzecz M. Misiun zam. w Chojnie) stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/11/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości (na rzecz R. Bosy zam. w Chojnie) stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr II/12/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna na swoim posiedzeniu zaproponowała doi składu komisji mieszkaniowej radnych. R. Bekier i P. Szczapę. Kandydaci zajmują się jak gdyby zawodowo sprawami, które będą dotyczyły komisji mieszkaniowej, znajomości środowiska, znajomości warunków mieszkalnych.

Kandydaci wyrazili zgodę. Do zgłoszonych kandydatów nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli rady do komisji mieszkaniowej w osobach R. Bekier i P. Szczapa.

W wyniku głosowania uchwała Nr II/13/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 15.

-----------------  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

            Radny W. Skrzypczyk – W imieniu klubu Wspólnoty Samorządowej chciałem poinformować, że klub przygotował uchwałę dotyczącą wynagrodzenia burmistrza. Do projektu uchwały jest dołączone uzasadnienie. Oprócz uzasadnienia chciałem dodać, że do tej pory burmistrz otrzymywał przez te ostatnie cztery lata najniższe wynagrodzenie, jakie mógł otrzymywać w czasie pełnienia swojej funkcji. W wyniku wyborów, które wykazały, że społeczeństwo wybrało w pierwszej turze obecnego burmistrza dokonało oceny i myślę, że ten argument przemawia za tym, aby burmistrza nie doceniać na tym najniższym poziomie, ale docenić na nieco wyższym. Pierwsza tura jak gdyby upoważniła nas do tego, żeby zaproponować takie a nie inne wynagrodzenie. Jest to kwota wzrostu ok. 2 tys. zł może trochę więcej, ale ona wynika z wcześniejszych innych obliczeń, natomiast samo wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 1 tysiąc złotych, a najwyższa stawka, jaka mogła być ustalona to jest kwota 5.900 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem podać kilka argumentów za tym, żeby tak mocno nie podwyższać pensji pana burmistrza. 8 lat temu pensja burmistrza wynosiła 5.047 zł. Tą pensję ustaliła rada, której większość miała grupa radnych współpracującym z panem radnym Skrzypczykiem. Moim zdaniem była to bardzo dobra decyzja i dzisiaj bije brawa za podjęcie takiej decyzji. Tylko, co oznacza 5 tysięcy w roku 2002 na dzisiejsze kwoty. Porównałem tą kwotę do średniej krajowej. W 2002 roku burmistrz głosem m. in. radnego Skrzypczyka 2,37 średnich krajowych, czyli 237% tego co otrzymuje przeciętnie obywatel naszego kraju. Dzisiaj pan radny Skrzypczyk wraz ze współ wnioskodawcami proponuje kwotę 10.355 zł co daje 3,14 średnich krajowych. Wzrost prawie o 50% w porównaniu do średniej krajowej. Co się stało, że pensje władzy rosły szybciej od pensji obywateli, nie rozumiem tego. Pan radny Skrzypczyk motywował, że pan burmistrz otrzymał duże poparcie, nie ulega wątpliwości, że czegoś takiego nie było. Tylko ja uczestniczyłem w wyborach i na karcie do glosowanie nie widziałem pytania, czy podwyższyć pensję, tylko, kto ma być naszym burmistrzem. Jedno nie wpływa na drugie, bo idąc takim tokiem myślenia, że wysokie poparcie daje nam prawo do wszystkiego to możemy dojść do absurdu. Wysokie poparcie wysokim poparcie, a pensja pensją. Sprawdziłem, szukałem w Internecie, czy któryś z burmistrzów, wójtów, prezydentów, który został wybrany po raz drugi otrzymał podwyżkę w wysokości 25%. Nie znalazłem takiej sytuacji. Prawdopodobnie jesteśmy najlepszą gminą w Polsce, najwyższa podwyżka. Jeżeli ktoś z państwa tu obecnych, z mieszkańców znajdzie kogoś takiego, taką gminę gdzie podwyżka była tak ogromna ja oddaję połowę swojej diety radnego za pomoc w szukaniu. Pytanie, co się stanie dalej, bo jednak te 2 tysiące miesięcznie podwyżki daje z pochodnymi niewielką kwotę w skali budżetu mniej więcej 30 tysięcy. Tylko ja oczekuję, że pan burmistrz otrzyma taką podwyżkę, postąpi z honorem i podwyższy też pensje urzędnikom, bo to wynika jedno z drugiego. Świetny wynik pana burmistrza to też jest zasługa urzędników. Czy urzędnicy też dostaną podwyżkę o 25%. Ja im życzę tego, żeby dużo zarabiali, ale wiemy o tym, że stan budżetu na to nie pozwala. Jeżeli stan budżetu nie pozwala na podwyższenie pensji wszystkim urzędnikom, to nie podwyższajmy też tylko szefowi, bo będzie niesprawiedliwe, nieuczciwe i demotywujące dla tych pracowników. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przedsiębiorca ogłasza ogłoszenie o pracę, że właściciel sklepu zatrudni sprzedawcę i proponuje 500 zł. Nikt mu się nie zgłosi, bo jest za mało. Jak zaproponuje 1500 być może kogoś znajdzie i zatrudni go. Zaproponował 1500, znalazł się pracownik a pracodawca daje mu od razu 2 tysiące. Czy ktoś widział w normalnym biznesie taką sytuację? Tak samo pan burmistrz. Wiedział ile zarabia i przystąpił do konkursu o szefa gminy dla swoich pracodawców, jakimi są mieszkańcy. Jak przystąpił za kwotę 8 tysięcy widocznie ta kwota mu odpowiada. Dlatego nie widzę potrzeby, żeby na siłę pana burmistrza uszczęśliwiać. Tyle ile zarabiał wydaje mi się, że jest to kwota odpowiednia. Nie mogę się nadziwić skąd w ludziach władzy tyle buty. 2 tysiące podwyżki a większość ludzi nie zarabia tego na miesiąc. Można się zgodzić na 200, 500 złotych miesięcznie, ale nie można w ten sposób. Wyjdźmy na drogę, zapytajmy ludzi, czy to jest dobry krok czy nie. Wyjdźmy, zapytajmy czy oto chodziło ludziom, żeby dać aż 25% podwyżki? Proszę wnioskodawców o rozsądne podejście do tematu, ustalenie pensji na poziomie, który by nie obrażał naszych mieszkańców.

            Radny J. Przygoda – Czy są planowane podwyżki dla kadr oraz wszystkich pracowników urzędu. Jeżeli chodzi o podwyżkę pana burmistrza to jestem za ta podwyżką.

            Radny W. Skrzypczyk – (do radnego R. Skrzypka) Ciężko jest pamiętać jak 8 lat temu głosowałem. 8 lat temu ustawa o wysokości pensji dla burmistrza mówiła o tym, że wynagrodzenie powinno mieścić się w granicach od 1200 do 4300 zł i od tego były wszystkie pochodne. Natomiast ja glosowałem i nasz klub wtedy zaproponował stawkę 3.100 zł więc różnica między 1200 a 3100 jest wyższa od średniej. Powoływanie się na to, co działo się 8 lat temu uważam nie na miejscu. Gdyby chciał pan porównać to by się okazało, że procentowo pan akurat stoi w tym momencie na takiej pozycji przegranego, który operuje pewnymi cyframi nie odnosząc się do rzeczywistości ustawy, która obowiązywała wtedy a obowiązującej w tym czasie. Ja wiem, że to bardzo populistycznie można wykorzystać ten moment, natomiast ja panie radny proponowałbym panu żeby pan się zajmował nie populizmem, nie tym, co przynosi jakiś efekt medialny na stronie internetowej, co uważam, że jest to dyskusja czcza i niepotrzebna, wywołana przez pana. Przez te cztery lata ja nie słyszałem, żeby pan się zajmował sprawami istotnymi dla budżetu gminy. A istotnymi sprawami dla budżetu gminy jest np. finansowanie oświaty, gdzie gmina musi dopłacać ponad 100%. Trzeba znaleźć możliwości, aby nie było takie finansowanie tej oświaty, żeby można było przeznaczyć środki na inne cele a nie tylko na oświatę. To są miliony złotych. Ja nie słyszałem, żeby pan się zajmował np. zadłużeniem mieszkańców wobec ZGM. Panie radny. Populistycznie można się zajmować pensją pana burmistrza, można populistycznie się zajmować wysokością diet radnych.

            Radna R. Bekier – Mówimy o tak delikatnej materii, o wynagrodzeniu burmistrza. Jeżeli na sali jest osoba, pan burmistrz i wałkujemy podwyżkę, więc nie dorabiajmy już innych problemów, nie rozszerzajmy tego tematu, bo to jest niegrzeczne. O każdym z nas, gdyby był poddany analizie to włączanie jeszcze czegoś jest nie na miejscu. Apeluję do wszystkich radnych, może kiedyś wrócimy do tematu sprzed lat, ale nie w tym wypadku, nie przy okazji, o której mówi uchwała.

            Radny J. Przygoda – Czy będą planowane podwyżki dla kadr oraz urzędników?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem odpowiedzieć później na ten temat, ponieważ nie chciałbym, żeby moja odpowiedź zabrzmiała też populistycznie i żeby to była demagogia.

Na przykład karta nauczyciela gwarantuje nauczycielom, co roku podwyżki rzędu 5 – 7%. Jak szybko policzymy w ciągu 4 lat  jest to rząd ok. 20 – 30% podwyżek i nie odnoszę się do tego czy nauczyciele zarabiali, czy zarabiają dużo, natomiast jeżeli porównamy to z wydatkami na administrację to kilkanaście lat temu gmina Chojna wydawała na administrację ok. 20%, dzisiaj wydaje poniżej 10%. Te różnice wpływają na korzyść budżetu, bo jest mniej kosztowna administracja. Natomiast pokazują, że za kilka lat prawdopodobnie urzędnicy będą na szarym końcu w stosunku do uposażeń innych grup społecznych. Ja życzę osobiście nauczycielom, żeby więcej zarabiali niż do tej pory zarabiają. Niestety niektórzy urzędnicy mówią, że w ciągu ostatnich lat dostaliśmy raz podwyżkę i to był rok 2008. Po 8 latach bez podwyżek to była pierwsza i ostatnia podwyżka. Jeżeli będą tacy urzędnicy, którzy na podwyżkę zasłużą, jeżeli będzie zmiana uposażeń zgodnie z tabelą, bo takie czasami się pojawiają, co kilka lat i wtedy musimy siłą rzeczy do tabeli dostosować to takie się pojawią. Globalnie takich regulacji nie przewidujemy.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. W wyniku głosowania uchwała Nr II/14/2010 została podjęta 14 głosami za, 1 przeciwnym (radny R. Skrzypek) i stanowi załącznik nr       do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

Do punktu 16.

-----------------  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i udzielił głosu burmistrzowi, który przedstawił założenia do budżetu gminy na 2011 rok.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła bardzo drastyczne rygory. Wszystkie samorządy konstruowały budżet mając na uwadze przede wszystkim poziom swoich dochodów bieżących, możliwości zaciągania różnych zobowiązań jak również planowane wydatki bieżące, majątkowe i możliwości spłat zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach. Po raz pierwszy do projektu budżetu został załączony załącznik pn. wieloletnia prognoza finansowa. Na ponad 20 lat gmina musi zaplanować poziom swoich dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych oraz poziom zadłużenia w poszczególnych latach. Dzisiaj okazało się, że Chojna od wielu lat nie ma takiej kondycji, jakie były jej wydatki. Po części od 10 lat  troszeczkę żyjemy na kredyt. Najistotniejsze w tym projekcie budżetu jest to, że musieliśmy dostosować planowane wydatki bieżące do dochodów bieżących. O ile było możliwe w poprzednich latach wykorzystywanie środków ze sprzedaży nieruchomości na cele bieżące o tyle od roku 2011 takiej możliwości budżety nie mają. To spowodowało pewne trudności w dostosowaniu naszych wydatków do dochodów. Tylko w samej oświacie zdjęliśmy planowane wcześniej ok. 3 miliony złotych. To pokazuje z jednej strony potrzeby a z drugiej strony trudności w funkcjonowaniu całej gminy. Takich cięć w budżecie było sporo. Mniej środków dostanie oświata, pomoc społeczna, ZGM. Siłą rzeczy wiele zadań, które były planowane, jako jednoroczne zostały albo odłożone w czasie, albo będzie zrealizowane w mniejszym wymiarze lub też nie będą zrealizowane. Stąd nasza troska o to, żeby po głębokim przeanalizowaniu i zatwierdzeniu budżetu, na bieżąco go monitorować, cały czas pilnować z jednej strony poziomu dochodów, z drugiej poziomu wydatków, bo nie będziemy mogli wziąć żadnego kredytu, żadnej pożyczki, ani ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć jakiejkolwiek złotówki na tzw. wydatki bieżące. To, co było możliwe do tego roku będzie niemożliwe od 1 stycznia 2011 roku. Można powiedzieć, że bobrze z jednej strony, bo rzeczywiście, jeśli będzie nadwyżka, jeżeli będą środki ze sprzedaży nieruchomości to one będą przekazywane na inwestycje, ale z drugiej strony takie gminy jak Chojna będą miały przez wiele długich lat problem jak ten koniec z końcem wiązać, tym bardziej, że pewien deficyt ciągniemy od lat. W tym roku i w przyszłym roku nasz budżet jest i będzie głęboko deficytowy. Rok 2011 będzie szczególnie trudnym rokiem.

            Skarbnik T. Kuflowska – Założenia do budżetu na 2011 rok to założenia są takie, że ustalone zostały dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.195.800 zł. Dochody dzielą się na bieżące i majątkowe, z czego na dochody bieżące przypada kwota 32.507.550 zł, na dochody majątkowe 4.688.250 zł. Wydatki zostały ustalone ogółem na łączną kwotę 42.884.705 zł z tego na wydatki bieżące 32.507.550 zł wydatki majątkowe 10.377.155 zł.

Dostosowanie kierunku wydatków do ustalonego poziomu dochodów nastręczało nam po raz pierwszy dużo problemów. Planowany deficyt w kwocie 5.688.905 zł. Deficyt planuje sfinansować przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. Ustalone są też rozchody na kwotę 1.885.700 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która jest limitowana maksymalnie do 1%. Jeśli chodzi o rezerwy celowe do 5% wydatków, ale muszą mieć ściśle określony cel. Kolejna pozycja to jest załącznik dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Jest rokrocznie podpisywane porozumienie z wojewodą w celu przekazania gminie Chojna dotacji celowej na utrzymanie grobów wojennych. Kolejny załącznik dotyczy zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są wyspecyfikowane dochody i wydatki, które gmina Chojna będzie realizować wspólnie z zarządem Powiatu Gryfińskiego. Pojawiaj ą się wydatki jednostek pomocniczych, które zostały ustalone na łączną kwotę 242.819 zł w ramach funduszu sołeckiego. Są ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 280 tys. zł i taka samo kwota jest przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kolejny za łącznik do projektu uchwały budżetowej są to przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych gminy Chojna. Od 1 stycznia 2011 roku będzie funkcjonował tylko jeden zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zostały oszacowane przychody tego zakładu na kwotę 3.724.000 zł koszty na 3.720.000 zł. Po raz pierwszy w budżecie pojawia się załącznik dotyczący dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, oświatowych jednostek budżetowych. Zostały oszacowane dochody na kwotę 840.300 zł i wydatki 838.300 zł.

Rada powinna ustalić limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy Chojna do kwoty 2 mln zł, na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.688.905 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.885.700 zł.

Są ustalone dotacje podmiotowe w kwocie 1.380.178 zł i dotacje celowe na realizację zadań własnych przez inną jednostkę samorządową. Dotyczy to gminy Szczecin na kwotę 3.500 zł i dotacje celowe dla jednostek spoza sektora jednostek finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji na kwotę 586.450 zł.

Po wyjaśnieniach ustalono spotkanie radnych nt. omawiania projektu budżetu na dzień 22 grudnia na godzi. 10.00.

 

Do punktu 17.

-----------------  Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział na zapytanie radnego Skrzypka zadane w punkcie 5 porządku obrad w sprawie obiektu na ul. Ogrodowej.

Na 22 lutego jest zaplanowany przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Wartość tej nieruchomości to jest 1.100.000 zł. Ciągle mamy jakieś kłopoty z tym, żeby z jednej strony przeprowadzić przetarg poprawnie, a drugiej, żeby zadowolić oczekujących, a szczególnie stronę, która jest najbardziej tym zainteresowana. Sądzę, że na tym etapie dalej będzie sytuacja patowa. Jeżeli firma nie ukrywa, że po tym jak została zachęcona do pojawienia się w gminie Chojna, czyli jak powiedziano oddajmy to za darmo albo za symboliczną złotówkę to oni nie będą chętni, żeby zapłacić za to milion czy jakąkolwiek kwotę, która będzie wyższa od tej, do której ich zachęcono, czyli symboliczna złotówka. Na pierwszy tydzień stycznia firma ma złożyć propozycje i z panem mecenasem na temat znalezienia ewentualnej innej możliwości przekazania terenu np. długoletnia 30 letnia dzierżawa z prawem pierwokupu. Najistotniejsze z punktu widzenia oczekiwań mieszkańców jest to, żeby ten teren, ten obiekt zostały przeznaczone z ich historycznym przeznaczeniem, czyli na potrzeby medyczne.

Będziemy cały czas informować o rozmowach, o rozstrzygnięciach.

            Radny R. Skrzypek – Czy ten przetarg w lutym to będzie sprzedaż, czy użytkowanie wieczyste? Jeżeli sprzedaż to czy gmina jest w jakiś sposób zabezpieczona przed sytuacją, która była rok temu, że do przetargu przystąpił ktoś inny z gotówką i chciałby kupić na inne cele.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W warunkach przetargu informacja jest o tym, że sprzedaż ograniczony do podmiotów, które zajmują się zdrowiem i mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oprócz spółki HCP może się pojawić inna spółka, ale tylko taka, która prowadzi działalność związaną z usługami medycznymi.

W objaśnieniach związanych z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chojna jest niedoprecyzowanie, bo tam jest informacja o tym, że WFOŚ rozłożył naszą pożyczkę na trzy raty po 600 tysięcy i to po części jest racja. Rozłożył nam na sześć rat po 300 tysięcy, czyli co pół roku będziemy zobowiązani przekazywać 300 tysięcy od roku 2011 do 2013. Jest to jeden krok do przodu, który spowodował, że nie musieliśmy na 30 listopada oddawać 1.800.000 zł. Moim zdaniem sprawa jest dalej otwarta. Jakie będzie miał zdanie Fundusz to się okaże w trakcie. Dzisiaj wiemy, że mamy cały czas zobowiązanie, które w ratach będziemy spłacać, ale nadal będziemy zabiegać, chociaż to było i jest skomplikowane z powodów formalnych, bo jednak Fundusz cały czas stoi na stanowisku, że paragraf drugi umowy dotyczący terminu zakończenia nie został dotrzymany. Niezależnie od interpretacji, czy będzie to jeden prawnik czy dwudziestu stanowisko Funduszu się liczy. Oni decydują, czy umorzą czy nie umorzą. Na dzień dzisiejszy Fundusz przyznał nam ponad 500 tysięcy kolejnej pożyczki na nowe zadania związane z ochroną środowiska, z budową kanalizacji. Dwa dni temu wpłynęło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym to uchyla postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kary, którą nałożono nam za przedwczesne wykorzystanie przedszkola. Tej kary 20 tysięcy nie będzie a pieniądze będą nam zwrócone.

Dalej burmistrz życzył wszystkim wszystkiego dobrego, zdrowych i spokojnych świąt a w nowym roku samych obfitości i życzliwości ludzkiej.

 

Do punktu 18.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Sekretarz E. De La Torre – Chciałabym podziękować radnym, którzy zabrali głos w sprawie podwyżek dla pracowników. Mamy grono nowych radnych i chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku radni Rady Miejskiej w Chojnie tak skutecznie zapobiegali podwyżkom w sferze uposażeń pracowników administracji, że obcinali budżet w trakcie realizacji tego budżetu w trakcie roku o 550 tysięcy, co skutkowało, że nie tylko nie było pieniędzy na podwyżki, ale także na papier, naprawę ksero a nawet na ogrzewanie. Jeżeli dzisiaj temat podwyżek dla pracowników naszego urzędu powraca, to ja bardzo bym się cieszyła gdyby nie tylko pan radny Skrzypek, który w podtekście uposażenia burmistrza o tym mówił jak również pan Przygoda, ale mam nadzieję, że wszyscy radni zadbają o to, aby podwyżki pracowników urzędu były możliwe do wykonania przez pana burmistrza dzięki temu, że będą mogły być wprowadzone do budżetu, przynajmniej na takim poziomie, na jakim otrzymuje je pan radny Skrzypek, co wynosi 30% w ciągu ostatnich czterech lat, ponieważ gwarantuje to nauczycielom ustawa. W imieniu urzędników myślę, że to życzenie w nowym roku mogłoby być spełnione gdybyśmy, jako urzędnicy urzędu miejskiego, od których się oczekuje ciężkiej pracy mogli uzyskać 30% podwyżki w ciągu czterech najbliższych lat. Dlatego bardzo chciałam podziękować za dostrzeżenie tego problemu, bo nie ukrywam, że również wynagrodzenia w naszym urzędzie są jednymi z najniższych wśród gmin Powiatu Gryfińskiego, a to, że państwo uregulowali najniższe w Powiecie Gryfińskim uposażenie burmistrza drugiej, co do wielkości gminy uważam za bardzo dobre.   

            Radny R. Skrzypek – Dziękuję za miłe słowa. Jestem wzruszony. Muszę powiedzieć, że powinna pani wiedzieć jako sekretarz, człowiek doświadczony jak się liczy pensję nauczyciela. Pensja nauczyciela to jest ta podana przez ministerstwo, wzmocniona, czyli większa o nadgodziny, które zapewnia gmina. 30% ładnie wygląda na papierze, ale poprzednie decyzje pana burmistrza o łączeniu klas spowodowały, że nauczyciele w naszej gminie, mimo że na papierze 30% więcej otrzymują mniej, przynajmniej niektórzy, bo nie ma nadgodzin. Jeżeli chodzi o papier ksero, którego nie było w gminie przez pół roku to informuję państwa, że w szkołach nie ma od 10 lat. Dzieci się  składają, żeby wydrukować im sprawdziany.

Mam wniosek do komisji rewizyjnej. Na koniec poprzedniej kadencji wpłynęło do rady pismo od wojewody, aby komisja rewizyjna zajęła się sprawą wyborów sołtysa w Mętnie, bo była skarga pana sołtysa skierowana do wojewody, wróciła do rozpatrzenia przez radę i proszę pana przewodniczącego, żeby tą sprawą się zajął.

Przy okazji gratuluję panu przewodniczącemu wyboru. Kolejny krok ku chwale chojeńskiej demokracji. Wszystkie stanowiska w Radzie Miejskiej w Chojnie są obsadzone przez klub radnych wywodzący się z ugrupowania pana burmistrza. Stawiam tezę, że takiej drugiej gminy nie ma w całej Polsce. Jak ktoś taką gminę znajdzie oddaję drugą połowę diety na cel wskazany. Gratuluję wyboru, ku chwale naszej gminy. Do pana Skrzypczyka. Coś pan wspominał na początku sesji o komisarzu w Chojnie. Czy pan coś więcej wie, bo pierwsze słyszę słowo komisarz, nie wiem, o co chodzi.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny. Pana zachowanie wskazywało, że pan liczy na komisarza i chciałby pan tym komisarzem być. Tak odebrałem pańską retorykę, o którą prosiłem wielokrotnie, żeby ją, bo ona wciąż jest ta sama, przeniesiona z poprzedniej kadencji, a wprowadzona przez radnego Kabata, Kłapoucha i innych.

            Radny S. Drapaluk – Prosiłbym pana radnego Skrzypczyka, aby troszeczkę się też opanował. Panie Skrzypczyk. To są pozostałości tu na tej Sali. Niech każdy będzie wstrzemięźliwy i ugryzie się w język i dajmy święty spokój w tej kadencji żebyśmy sobie nawzajem dogryzali. Mamy wspólne cele i realizujmy je.

            Radny W. Skrzypczyk – Ze względu na to, co się dzieje na drogach jestem zatrzymywany przez mieszkańców i muszę się tłumaczyć, dlaczego nie są drogi odśnieżone, dlaczego ulica Słowiańska nie jest odśnieżona, dlaczego ulica Barnkowo nie jest odśnieżona. Ciągle tłumaczę, natomiast do mieszkańców to niezbyt dociera, bo rzeczywiście, co to mieszkańców interesuje czyja to jest droga. Ona jest nieodśnieżona, nie można przejść. Prosiłbym pana prezesa PUK o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, że nie jest to odśnieżone.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki przypomniał, że do dnia 2 stycznia należy złożyć oświadczenia majątkowe radnych.

Przekazał, że następna sesja jest planowana na 28 grudnia na godz. 10.00.

Przedstawił życzenia świąteczne i noworoczne od dyrekcji i grona pedagogicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz zaproszenie dla radnych ze szkoły w Krzymowie na wieczornicę Bożonarodzeniową, która odbędzie się 21 grudnia o godz. 17.00.        Radny R. Skrzypek – Zgłaszałem wniosek o obniżkę diet radnych. Mam pytanie do szefów klubów, czy są jakieś decyzje.

Radny W. Skrzypczyk odpowiedział, że trwają dyskusje.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zamknął obrady. Koniec obrad godz. 15.45. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała                                                                                 Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                      Kazimierz Komorzycki

 

                      

 

           

 

           

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 23-02-2011 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2011 08:43