Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł  Nr III/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, radca prawny urzędu K. Judek, naczelnicy wydziałów urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni S. Drapaluk i J. Przygoda.

Do porządku obrad, na wniosek burmistrza przewodniczący zaproponował wprowadzenie jako punktu 12 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojna na lata 2011 – 2022.

Porządek obrad z poprawką przyjęto jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

 

Do punktu3.

--------------  Burmistrz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

Od poprzedniej sesji odbyło się kilka atrakcyjnych spotkań wigilijnych, jasełkowych, opłatkowych, wigilia dla samotnych jak również kiermasz przy udziale kół gospodyń wiejskich w Centrum Kultury. Były też różne atrakcje wokalne.

Przekażę to, co najistotniejsze, czyli informację na temat stanu wody na Odrze. Powódź jako taka jeszcze nie nastąpiła i oby nie pojawiła się zimą, ponieważ nie ma nic gorszego niż powódź zimą. Na dzień dzisiejszy mamy powódź tzw. zatorową. Ona pojawiła się przed wigilią i od tego czasu ochotnicy jak również dyżurujący przy pompie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej pełnią całodobowe dyżury w Krajniku Dolnym i przepompowują wodę, która w zasadzie nie tyle przedostała się, bo nie ma możliwości, żeby się przez te nasze wały wydostała, ale powodu podsiąkania i wybijania wód opadowych ze studzienek deszczowych. Działania służb m. in. polegały na podwyższeniu wału usypanego w czerwcu i uzupełnieniu wyrwy w wale długości 20 metrów. Ta wyrwa nie pojawiła się z powodu naporu kry, czy wody tylko jest to fragment niedokończonego umocnienia brzegu i tam trzeba było dodatkowo workami brzeg umocnić. Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządzania kryzysowego wojewody i starostwa gdzie rozmawiano na temat dalszych działań i zakończenia wszystkich prac związanych z umocnieniem na zawsze brzegu Odry na odcinku Krajnik – Zatoń. Obecnie sytuacja w rejonie Krajnika i Zatoni jest ustabilizowana tzn. jest bardzo wysoki poziom wody w Odrze, wyższy od tego z 97 roku i wiosennej powodzi z tego roku, ale woda jest zamarznięta. Do 26 grudnia notowaliśmy ciągłe wzrosty, największy był 33 cm. Od wczoraj notujemy spadki o 13 i dzisiaj o 10 cm. Liczymy na to, że lodołamacze udrożnią koryto Odry w północnej części w okolicach Regalicy i umożliwią spuszczenie wody do jeziora Dąbie, to wtedy automatycznie u nas ten poziom się obniży. Mam nadzieję, że to, co do tej pory zrobiliśmy zabezpieczy wszystkie domy i wszystkich mieszkańców nieruchomości położonych najbliżej Odry. Woda z podsiąkania znajduje się w piwnicach czterech budynków mieszkalnych w Krajniku Dolnym i trzech w Zatoni Dolnej. Podtopione są cztery budynki gospodarcze w Krajniku Dolnym i dwa w Zatoni Dolnej. Droga Krajnik Dolny – Zatoń Dolna jest zamknięta i w tej chwili do Zatoni można dostać się tylko górą, drogą powiatową. Dzisiejsze działania polegają na przepompowywaniu wody. Pracuje sześć pomp w tym jedna o wysokiej wydajności. Całodobowe dyżury pełnią ochotnicy z jednostki chojeńskiej, z Mętna, Nawodnej i Krajnika Dolnego i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Mamy wystarczającą ilość worków z piaskiem. Poziom wody w Odrze 26 grudnia był 887 cm czyli 97 centymetrów powyżej stanu alarmowego. Dzisiaj mamy 864 czyli 23 cm woda spadła.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

----------------  Przewodniczący K. Komorzycki przekazał, że  w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa połączone posiedzenia komisji.

Do biura rady wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Komitetu Obywatelskiego w Gryfinie ul. Szczecińska 52/1 wpłynęło pismo informujące, że Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o cofnięcie nadanego odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Wojciechowi Długoborskiemu, obecnemu zastępcy burmistrza Chojny.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki odczytał pismo: ”Wojciech Długoborski – burmistrz Gryfina z lat 90-tych jest zapamiętany przez mieszkańców Gryfina jako człowiek związany z pasmem wielkich afer, malwersacji finansowych w mieniu komunalnym gminy Gryfino m. in.  PUK, PEC, CW Laguna.

Jest wielce niemoralne, aby ten niechlubny okres W. Długoborskiego ze szkodą dla gminy Gryfino był nagradzany tak wysokim odznaczeniem państwowym.

Jesteśmy przekonani, że nasze wystąpienie do Prezydenta RP pozwoli na skuteczne zweryfikowanie dokonanej pomyłki w odznaczeniu Krzyżem Kawalerskim Wojciecha Długoborskiego, a Radzie Miasta w Chojnie na dokonanie właściwej oceny tej osoby pełniącej funkcję z-cy burmistrza. W podpisie prezes Józef Lewandowski i sekretarz Wanda Hołub.”

 

Do punktu 5.

--------------- Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

 

Do punktu 6.

---------------  Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.

 

Do punktu 7.

----------------  Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr III/15/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr  5 do protokołu.

 

Do punktu 8.

--------------- Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok z autopoprawką stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr III/16/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

 

 

 

Do punktu 9.

----------------  Do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Chojna stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Przewodniczący komisji Kultury, Oświaty zgłosił, że komisja wnioskuje o wykreślenie w § 3 w pkt 2 w ppkt 5 słów ” stypendiów sportowych klubów”.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem pokrótce uzasadnić moja poprawkę. Ta uchwała, którą mamy teraz podjąć mówi o warunkach i trybie finansowania rozwoju sportu. W tej uchwale w § 3 jest powiedziane, na co kluby sportowe mogą przeznaczyć otrzymaną dotację i m. in. mogą przeznaczyć otrzymaną dotację. Między innymi mogą przeznaczyć na finansowanie stypendiów sportowych klubów. Moim zdaniem jest to zapis niedobry, gdyż pozwala prezesom klubów, a praktyka wskazuje, że tylko jeden klub praktycznie przyznaje stypendia zawodnikom, największy klub Odra Chojna. Pozwala prezesom na finansowanie stypendiów w kwocie zawyżonej np. bywały lata, że Odra Chojna na same stypendia przeznaczała 50 tysięcy złotych. Wtedy stypendium nie staje się stypendium tylko jest wynagrodzeniem. Stypendium ma inne zadanie, wspomagać osoby uzdolnione, osoby o trudnej sytuacji. Są warunki przyznawania stypendium. Tymczasem w Odrze stypendium jest płacą. To stypendium jest kilkusetzłotowe miesięcznie, choć zdarzały się te stypendia większe. Nagannym jest też, że te stypendia otrzymują mieszkańcy nie naszej gminy. Bywały lata, że w pierwszym zespole grali zawodnicy głównie spoza gminy i oni otrzymywali stypendium za granie w miejskim klubie sportowym.; Jest to naganne i niepotrzebne. Moim zdaniem żeby rozwiązać sprawę stypendium należy podjąć inną uchwałę, która by to regulowała tak, aby o stypendium mógł starać się każdy sportowiec z gminy Chojna, nie tylko zawodnik klubu sportowego Odra, ale każdy. To stypendium powinien przyznawać albo burmistrz albo ewentualnie powołana przez niego komisja. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na to, aby stypendium stało się stypendium a nie wynagrodzeniem za uprawianie sportu. Pozwoliłoby, aby każdy, kto zasługuje na takie stypendium mógł je otrzymać, bo do tej pory są rodzynki, talenty sportowe na wsi czy też w Chojnie, ale nie objęci poprzez klub Odra Chojna i oni takich stypendiów nie otrzymują, bo nie mają takiej możliwości. Boję się tego, że jak takie coś przegłosujemy to dojdzie znowu do w cudzysłowie do patologii, że znaczna część budżetu klubu sportowego będzie przeznaczana na stypendium, gdy tymczasem np. stypendium dla wiejskiej szkoły, stypendia naukowe wynoszą 300 złotych rocznie. Wiejska szkoła 300 złotych a jeden klub np. 40 czy 50 tysięcy. Dlatego proszę wysoką radę o wykreślenie tego zapisu.

            Radny W. Skrzypczyk – Ta propozycja pana Skrzypka wynika nieco z innych intencji. Ja mam przed sobą uchwałę rady, która mówi ogólnie; w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Chojna. Tu się nie mówi o klubie Odra Chojna i o piłkarzach, natomiast mówi się ogólnie o sporcie, jako zadanie własne gminy szerzone wśród mieszkańców. W związku z powyższym ten wniosek jak gdyby nie ma uzasadnienia. Natomiast, jeśli będzie inna uchwała dotycząca dofinansowania klubu Odra, czy w ogóle piłki nożnej to wtedy możemy rozmawiać o tego typu rozwiązaniach.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński – Ustawa o sporcie przewiduje dwie drogi przyznawania stypendium. Jedne stypendia są w gestii burmistrza przyznawane z budżetu gminy. Kryteria przyznawania muszą być określone w odrębnej uchwale. Do tej pory nie posiadaliśmy takiej uchwały. Natomiast ten tryb przyznawania stypendium jest w gestii prezesów klubów sportowych i jeśli ten zapis zostanie skreślony na dzień dzisiejszy nie będziemy mieli żadnych zasad do przyznawania stypendiów sportowych ani przez burmistrza ani przez prezesów klubów sportowych. Chciałem przypomnieć o autopoprawce, która dotyczy § 8. Chodzi o wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Oferty winny być rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.”

            Radny R. Skrzypek – Pan naczelnik powiedział, że jeśli to wykreślimy nie będziemy mieli żadnej możliwości przyznawania stypendiów. Zgadzam się, ale do tej pory też nie ma. Natomiast jak to wprowadzimy to stypendia w całej gminie nie będą mogły być przyznawane, ale będą mogły być przyznawane w klubie Odra Chojna, bo tylko ona ma tak dużą dotację, żeby te stypendia dawać. Chcąc być sprawiedliwym należałoby wykreślić ten zapis, żeby jednego klubu nie faworyzować i szybko przystąpić do sporządzenia projektu uchwały, która by regulowała przyznawanie stypendium wszystkim mieszkańcom gminy, żeby każdy miał możliwość, a nie tylko zawodnik pierwszej drużyny Odry Chojna.

            Radny J. Babiarz – Jako jeszcze urzędujący prezes klubu Odry odczuwam od kilku lat atmosferę wobec klubu jaka jest reprezentowana m. in. przez radnego Skrzypka. Nie wiem, czym to jest uzasadnione, ale jest postrzegane przez niego w jakichś barwach antyspołecznych. Jeżeli chodzi o stypendia, takowe nie są przyznawane w tej chwili. Kiedyś były, zawodnicy otrzymywali gaże po 2,5 tysiąca, 3 tysiące grając w trzeciej lidze, ale to są inne czasy. Jeżeli chodzi o klub Odra jest to jedyny klub, jeżeli chodzi o piłkę nożną, który prowadzi szkolenia młodzieży, dzieci, kobiet i mężczyzn. Żaden inny klub w gminie takiego szkolenia nie prowadzi. A kwestia dania możliwości w zapisie, że będzie możliwość przydzielania stypendiów, nie jest powiedziane z automatu, że prezes będzie musiał te stypendia dawać. Nie ma nakazu, że w Odrze będzie można dawać. Nie wiem jak przyszły prezes ustosunkuje się do tego, czy będą stypendia w Odrze. Może będzie opcja taka, że finanse budżetu miasta nie pozwolą na rozwój piłki nożnej w Chojnie. Jest tylko otwarta furtka, żeby te stypendia ewentualnie prezes klubu mógł przyznawać, ale nie jest powiedziane, że musi. Nie zamykajmy sobie pewnych furtek, nie róbmy z prezesów nieudaczników czy złodziei, że będą pieniądze rozkradać i sprzeniewierzać.

            Radny W. Skrzypczyk – Wrócę do wypowiedzi pana radnego Skrzypka. Pan mówi o tym, że klub Odra Chojna, jako najbardziej dofinansowany przez gminę spożytkuje te stypendia dla siebie. Gdzie to jest napisane? Nigdzie nie znalazłem, że stypendia są uzależnione od wysokości dofinansowania danego klubu. Jeśli by było tak napisane to bym pana poparł, że tak nie może być. Natomiast mówimy tutaj o stypendiach dla osób uprawiających sport. Nie mówi się o Odrze Chojna, że ten ktoś musi uprawiać sport w Odrze Chojna. Mówimy ogólnie o całej gminie, o wszystkich klubach, które funkcjonują.

            Radna R. Bekier – Ja uważam, że klub Odra jest hołubionym klubem. Na przełomie tych 8 lat, kiedy Odra wyszła z grupy, awansowała zupełnie zmieniło się uposażenie klubu. W bardzo krótkim okresie Odra Chojna wróciła do punktu wyjścia, ale nikt nie zmieniał tych pieniędzy, które były przyznane na działalność klubu, więc nie postrzegajmy, że ktokolwiek czyha na to, żeby upośledzać działalność klubu. W gestii prezesów klubów sportowych jest przydzielanie stypendiów. Ile klubów sportowych poza klubem Odra dysponuje funduszem stypendialnym i skutecznie je przydziela?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Z głowy nie powiem ile klubów, ale na pewno nie tylko Odra Chojna. Było to praktykowane dopóki były możliwości.

            Radny W. Skrzypczyk – Pani radna. Rozumiemy się bardzo dobrze, tak myślę, tylko proszę nie zmieniać sensu moich wypowiedzi. Przedtem projekty uchwał dotyczyły klubu sportowego Odra Chojna. Ta uchwała nie mówi o nazwie jakiegokolwiek klubu. Tu się mówi o zasadach w związku z powyższym rozmawiamy o zasadach, które mają funkcjonować w gminie. Natomiast o czymś, co jest nienapisane próbujemy rozmawiać a nie ma podstaw do takiej rozmowy. Prosiłbym nie mówić o czymś, co nie jest zapisane.

            Radna R. Bekier – Dziękuję bardzo koledze radnemu, ale takie tłumaczenie z polskiego na nasze to jest zbędne. Ja naprawdę jestem istotą rozumną i zrozumiałam. Nie nastają na klub Odra, życzę im powodzenia. Nie ma złej woli w mojej wypowiedzi.

            Radny R. Skrzypek – Do pana Skrzypczyka. Czy pana zdaniem normalna jest sytuacja, gdy stypendium otrzymują wszyscy możliwi beneficjenci tego stypendium, czy to jest normalna sytuacja, czy lepiej jak stypendium otrzymuje jedna czy dwie najlepsze osoby. Uważam, że to jest lepsze, gdy dostaną osoby wyróżnione i moja poprawka sprowadza się do tego, żeby uniemożliwić dawanie wszystkim a zrobić takie prawo, które pozwala dawać najlepszym. To ma być stypendium a nie wynagrodzenie, stypendium dla najlepszych. Ten zapis pozwala prezesowi Odra Chojna, Klon itd. dać wszystkim, jeżeli mają pieniądze. Wiemy o tym, że Odra pieniądze mieć będzie.

            Radny J. Babiarz – W klubie Odra jest ok. 150 zawodników i wszyscy nie otrzymują pieniędzy, żadnych stypendiów. Nie można mówić, że trzeba być tylko zawodnikiem Odry, żeby dostawać jakiekolwiek stypendium. Naprawdę panie radny proszę odpuścić sobie, mówić na konkretach, bo jeśli pan mówi, że wystarczy być tylko zawodnikiem Odry, żeby otrzymywać stypendia to był kłam. Klub Odra to jest siedem drużyn piłkarskich, jedna drużyna koszykówki, jest lekkoatleta i kolarz.

Przewodniczący K. Komorzycki zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania wniosku w sprawie wykreślenia w § 3 ust. 2  pkt. 5 słów: „stypendiów sportowych klubów”.

Za przyjęciem głosowało 4 radnych, przeciwko 8, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna. W wyniku głosowania uchwała Nr III/17/2010 została podjęta 9 głosami za, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr

 

Do punktu 10.

-----------------  Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chojna do realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  mieście Chojna” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński wniósł autopoprawkę w miejsce słów „w mieście Chojna” zastąpić „w gminie Chojna”.

Przewodniczący K. Komorzycki odczytał projekt uchwały z wniesioną poprawką.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński – Projekt będzie obejmował łącznie 305 osób, będzie zakupionych 190 komputerów z następującym podziałem: 25 osób niepełnosprawnych znajdujących się w domach, 20 osób niepełnosprawnych w ŚDS dla nich zaplanowanych jest 10 komputerów, 210 osób zostanie objętych pomocą w świetlicach środowiskowych i dla nich zostanie zakupionych 105 komputerów i 50 osób w gospodarstwach domowych spełniających kryteria pomocy społecznej.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr III/18/2010 została podjęta 12 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do prot.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2011.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2011 rok – zał nr

            Radny R. Skrzypek – Budżet zakłada deficyt ponad 5,5 mln zł. W roku 2012 budżet będzie musiał mieć zaplanowaną nadwyżkę w wysokości 3.387.000 zł gdyż od 2012 roku nie planuje się przychodów związanych z zaciągnięciem długu, czyli będziemy go spłacać. Musimy skądś znaleźć w roku 2012 8 milionów, albo zwiększyć dochody albo zmniejszyć wydatki, 8 milionów mniej niż teraz. Skąd my to weźmiemy, nie mam pojęcia. W tym roku poziom zadłużenia wzrośnie do 19 milionów wg prognoz. Powoli zbliżamy się do granicy 60% dozwolonych ustawą o finansach publicznych. Gdy zdarzy się jakieś potknięcie, nieprzewidziana sytuacja staniemy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Ja wy tym budżecie nie widzę żadnych działań, które by prowadziły w stronę oszczędności a nie w stronę wydatków. Rozumiem, że większość idzie na inwestycje i za to chwalić, tylko, że już trzy lata temu pan burmistrz mówił, że ostatnie lata gmina Chojna przeinwestowała. Jeżeli wtedy przeinwestowała a teraz nagle inwestujemy 10, 11 milionów, to, co ma pan burmistrz powiedzieć teraz. Ja wiem, co powie pan burmistrz jak się ewentualne kłopoty pojawią, to co już kiedyś mówił, że to radni przyjęli budżet i radni są za to odpowiedzialni. Miejmy nadzieję, że takich złych sytuacji nie będzie i będzie nas stać co roku spłacać 3 miliony, gdy ostatnie lata braliśmy kredyt.

Chciałem zaproponować cztery poprawki. Na stronie 46 z działu 550, gdzie jest pozycja „stworzenie koncepcji zagospodarowania turystycznego jeziora Jeleńskiego” zmniejszyć kwotę 60 tysięcy do kwoty 20 tysięcy, bo moim zdaniem 20 tysięcy na stworzenie koncepcji w zupełności wystarczy i przenieść do działu 900 do rozdziału 01 z tytułem „budowa ekologicznej oczyszczalni w Łaziszczach, opracowanie projektu.” Pan burmistrz na spotkaniu w Łaziszczach zobowiązał się, że w roku 2011 zostaną podjęte działania, co do budowy takiej oczyszczalni i naszym obowiązkiem jest coś takiego wprowadzić.

Druga poprawka dotyczy działu 921 w rozdziale 09 dotacja podmiotowa dla Chojeńskiego Domu Kultury. Zmniejszyć dotację o 80 tysięcy złotych i w tym samym rozdziale przeznaczyć 65 tysięcy na działalność świetlic wiejskich i drugie działanie promocja środowisk wiejskich w kwocie 15 tysięcy z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich. Wydzielić te pieniądze z dotacji na Centrum Kultury, tak, aby zarówno koła jak i świetlice wiejskie z góry wiedziały ile mają pieniędzy. Kolejna poprawka to jest jakby przelanie na papier tego, co zgłaszał pan Komorzycki na komisjach, żeby w dziale 900, rozdziale 01 utworzyć nowe zadanie tj. wykonanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w m. Krzymów na tzw. wiosce. Kwota 40 tysięcy. Skąd zabrać? Jest takie działanie w rozdziale 921 09 organizacja i wyposażenie punktu informacji turystycznej w Chojnie. Jest tam kwota zaplanowana 174 tys. zł. Ktoś wpada na pomysł, że trzeba promować turystykę. Jest to oczywiście pomysł dobry tylko kwota po prostu jest z kosmosu. Nie ma jeszcze nic i nagle wydaje się 174 tysiące. Pani dyrektor na komisji powiedziała, że w tej kwocie będą zatrudnione dwie osoby. Przychodzą dwie osoby do pracy, w poniedziałek 8 rano, punkt informacji turystycznej działa, posiedziały, poszły do domu. We wtorek może ktoś przyjdzie, jedna osoba weźmie folder, w czwartek może przyjedzie wycieczka, by wejść na wieżę. My, jako radni musimy na to 174 tysiące przeznaczyć. Moim zdaniem, co najmniej o 100 tysięcy przesadzone, dlatego proponuję z tego działu i rozdziału zabrać 40 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na kanalizację.

Dział 750 w wydatkach bieżących na stronie 39 z rozdziału 22, czyli diety radnych zabrać 10%, czyli ok. 15 tysięcy z przeznaczeniem do rozdziału 95 na diety sołtysów. Liczba zadań jakie są przed sołtysami mocno wzrosła, szczególnie gdy powstał fundusz sołecki. Natomiast z dietami dla radnych mam nadzieję, że radni pójdą po rozum do głowy i zmienią swoją decyzję z ostatniej komisji, która brzmiała „nie obniżamy diet.” A to jest równoznaczne z tym, że od 1 stycznia radni dostana podwyżkę.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ponieważ padło kilka słów pod moim adresem muszę się odnieść do wystąpienia pana radnego Skrzypka. Czytam, przeglądam, słuchałem i nigdzie nie widzę tego, o czym pan mówi. Łączna kwota długu publicznego na koniec każdego roku prognozy nie przekroczy 60% planowanych dochodów budżetowych, to nie znaczy, że my mamy 59,9. Mamy w tej chwili około 19, 20, może będzie 30 i w każdym innym roku będzie to zależne od inwestycji, od konstrukcji całego budżetu i realizacji tego budżetu w ciągu roku budżetowego. Skoro do 2022 roku nie widać zagrożenia to jego nie ma i niepotrzebnie o tym rozmawiamy. Natomiast w Łaziszczach jest inny problem, problem nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, ponieważ właściciele lokali mieszkalnych stali się właścicielami z udziałem w gruncie, czyli są właścicielami również sieci kanalizacyjnej. My wychodząc im naprzeciw chcemy ponieść pewne koszty, chcemy to uporządkować. Jesteśmy właścicielami działki, na której jest oczyszczalnia i nic ponadto. Na dzień dzisiejszy został problem ścieków w sposób niewłaściwy przepływały i powodowały zatory. Uporządkowano to, nie ma żadnych zatorów, nie ma żadnych komplikacji. Chcemy uporządkować stan prawny wszystkich nieruchomości, zawrzeć jakieś porozumienie, co nie będzie proste tak jak w wielu innych przypadkach gdzie mamy kilku współwłaścicieli nieruchomości i całej infrastruktury. Jeżeli mamy to przekazać w zarząd PUK to oni muszą być albo administratorem, albo właścicielem. To trzeba uporządkować. Na tym etapie nie ma jeszcze potrzeby planowania w budżecie środków na inwestycję, której fizycznie nie zaplanowaliśmy.

Centrum informacji ma powstać z projektu. Jeżeli mamy możliwość pozyskania środków unijnych to chcemy po nie sięgnąć i tylko dzięki partnerowi niemieckiemu to zadanie do budżetu wprowadziliśmy. Jeżeli wniosek unijny nie zostanie przyjęty to pieniędzy w budżecie w ogóle nie będzie i nie będzie centrum.

            Radny R. Skrzypek – Przykro mi, że burmistrz mojej gminy nie wie, jakie jest zadłużenie tej gminy. Pan nam złożył ten projekt i nie jest to zadłużenie 20 czy może 30 tylko jest planowane na koniec 2011 roku 51,27. Znając życie nigdy się w planach nie mieściliśmy i zadłużenie na koniec każdego roku było większe niż planowana. Dlatego powiedziałem o tym, że zbliżamy się niebezpiecznie do poziomu 60%. Pan twierdzi, że jest 20, 30, ja twierdzę, że jest 51 na podstawie tego, co otrzymałem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan radny był w poprzedniej kadencji i wie jak był planowany budżet na ten rok. Nie wiem czy zauważył, że ten poziom zadłużenia planowany to było 55%. Będzie około 20 – 30, zależy jak zbilansujemy rok do końca. Na pewno nic nam nie grozi.

            Radny W. Skrzypczyk – (do radnego Skrzypka) Pana zadaniem, jako opozycji jest jak najwięcej proponować, zmieniać, dyskutować, krytykować itd. Na poprzedniej sesji mówiłem o populizmie i tu nie raz się mówiło o populizmie. Dzisiaj to jest dowód na pański populizm, ponieważ przed chwileczką, kiedy było wspólne posiedzenie komisji pan nie zgłaszał żadnych propozycji, a rozmawialiśmy o budżecie. Czy nagle urodziło się panu w czasie przerwy tego rodzaju zmiany? Nie. Pan wcześniej już to miał. Teraz, żeby, w stosunku do pana nie podchodzić z lekceważeniem wnoszę o 10 minut przerwy w celu przeanalizowania przez klub Wspólnota Samorządowa tych propozycji.

            Sołtys Godkowa Os. B. Rzeszowska – Czy w ogóle jakiekolwiek fundusze mogą być przeznaczone z budżetu gminy na działalność kół gospodyń wiejskich. Jeżeli np. wydzielicie te 15 tysięcy proponowane przez pana Skrzypka to będzie ok. 1000 zł na koło. Pan burmistrz wie, że w ostatnim czasie nasze środowiska wiejskie pracują nad tym, żeby stworzyć nową formę działalności. Chcemy przejść z kół gospodyń wiejskich w stowarzyszenie. Jest taka obawa, że jeśli zapiszecie 15 tysięcy na działalność kół gospodyń, czy z tej puli będzie mogło skorzystać stowarzyszenie. W tym roku, jako takich pieniędzy dla kół gospodyń nie mogło być, posiłkowaliśmy się projektem DIROW, a wiem, że były pieniądze zapisane przy Centrum Kultury w ramach promocji wsi. Jak to zamierzacie rozwiązać w przyszłym roku?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Z tych informacji, które do mnie dotarły to wiem nie tyle o przekształceniu kół, co powołaniu stowarzyszenia kobiet. Koła mogą funkcjonować w takich strukturach, w jakich funkcjonują. A każda z pań, która będzie chciała należeć do stowarzyszenia będzie mogła należeć. Ta promocja będzie mogła być zarówno przez koła jak też stowarzyszenie, czy też w inny sposób realizowana. Wprost nie można przekazać pieniędzy dla kół gospodyń wiejskich, dlatego one zawsze były do jakiejś furteczki przypisane, jak nie do funduszy sołeckich to do funduszy Centrum Kultury, żeby można było realizować zadania.

            Radny L. Stefański – Wracam do tego, co mówiłem na komisji odnośnie kwot przeznaczonych na zakładanie nowych punktów oświetleniowych, żeby do działu 915 przesunąć ok. 20 tysięcy a zmniejszyć energia elektryczna.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady.

            Radny W. Skrzypczyk – Te propozycje zmian to jest zaskoczenie i na dzień dzisiejszy ciężko jest się odnieść do tego typu nagłych propozycji, ponieważ ja musiałbym rozmawiać z każdym pracownikiem urzędu, czy też z dyrektorem Centrum Kultury mówiąc o tych zmianach. Chciałbym poznać ich opinię. Natomiast większość pana propozycji dotyczyła zmian w zakresie jednego działu i w zakresie jednego działu mamy dać burmistrzowi upoważnienie i będzie mógł to uczynić burmistrz. Po takiej krótkiej konsultacji pana ostatnia propozycja wyłączenia 60 tysięcy w Centrum Kultury na stworzenie drugiego zadania jest to możliwe i dodatkowo 15 tysięcy na promocję środowisk wiejskich jest to możliwe do przyjęcia. Natomiast reszta pana propozycji klub uważa, że nie można tego zrobić dzisiaj. Proponuję, żeby przyjąć budżet z tą jedną zmianą. Odnośnie diet musimy sprawę dokładnie przedyskutować.

            Radna R. Bekier – Przy projekcie na stronie 32 w dotacjach celowych w dziale 921 realizacja własnych zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury jest 20 tysięcy. Co się za tym kryje?

            Skarbnik T. Kuflowska – Realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury jest to wniosek naczelnika Hadrzyńskiego. Spłynęło kilka wniosków do pana burmistrza o udzielenie wsparcia, dofinansowania organizacji pozarządowych. W tym zapisie nie są klasyfikowane wydatki związane z działalnością kół gospodyń wiejskich.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Chciałem zaproponować pewne rozwiązania. Za zgodą pana burmistrza autopoprawką zmieniamy zapisy dotyczące kwoty przeznaczonej na oświetlenie w stosunku do kwoty przeznaczonej na nowe punkty świetlne. To, co proponował radny Stefański. Dokładamy dychę i jest 20 tysięcy na ten cel a zrezygnujemy z oświetlenia gdzie było 280 a będzie 270. To przyjmujemy, jako autopoprawkę, tego już nie trzeba głosować. Druga sprawa, jeżeli pan radny Skrzypek się zgodzi, bo tu będą inne kwoty to zaproponujemy też autopoprawkę dotyczącą środowisk wiejskich generalnie. 60 tysięcy byśmy zdjęli z dotacji dla Domu Kultury na świetlice wiejskie. One tam są też zaplanowane tylko są w projekcie planu finansowego Domu Kultury, ale wyjęte, żeby to było czytelne, żeby dotacja z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i 15 tysięcy na promocję środowisk wiejskich. W tym są organizacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, wszystko, co się mieści w ramach promocji środowisk wiejskich, nie zapisując tego do końca, jako koła gospodyń wiejskich. Taki zapis by pozostał, jako dotacja dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na promocję środowisk wiejskich. Zostaje nam kwestia Łaziszcz, co wymaga osobnego potraktowania. Mogę przyjąć na siebie takie zobowiązanie, na gminę, na burmistrza, że w ciągu dwóch miesięcy przygotujemy pełną precyzyjną informację na temat sytuacji związanej z kanalizacją w Łaziszczach. Po to, żebyście państwo mając te dane mogli podjąć dalszą decyzję dotyczącą podjęcia konkretnych działań przygotowawczych do inwestycji pn. budowa oczyszczalni ścieków lokalnej w Łaziszczach. Wymaga to zbadania spraw własnościowych i możliwości finansowych gminy, w perspektywie wykonania dokumentacji, wprowadzenia tego do WPF, czyli dokumentacja i realizacja zadania, czyli rozłożone byłoby to na dwa trzy lata. WPI zastępuje Wieloletnia Prognoza Finansowa i trzeba by to wprowadzić mając na uwadze wszelkie konsekwencje i skutki związane z finansowaniem tego zadania w perspektywie. Wprowadzając kolejne nowe zadanie zwiększamy tym samym, nie mając innego źródła finansowania zadłużenie gminy. Sam pan przestrzegał przed niebezpiecznym poziomem zadłużenia i kiedy chcemy wprowadzić to zadanie, to, jeżeli robimy dokumentację to nie na półkę tylko po to, żeby zrealizować, a zadanie będzie wymagało określonych nakładów finansowych. W związku z tym proponuję, żebyśmy tę sprawę zbadali i przedstawili informację dotyczącą Łaziszcz.

Druga sprawa to Krzymów. Tu jest bardzo podobna sytuacja i załóżmy, że dwa miesiące powinno nam wystarczyć na porozumienie z Powiatem, ponieważ partnerem musi być Powiat. Ponieważ jest to droga powiatowa i chcemy robić zadanie związane z kanalizacją sanitarną wymaga zastanowienia się czy by nie należałoby równolegle zrobić tam kanalizacji burzowej, bo ona jest przede wszystkim podstawową, ale to jest infrastruktura drogowa, a infrastruktura drogowa należy do zadań związanych z drogą i związane jest to z zadaniem powiatowym i tu potrzebne jest porozumienie powiatowe. Zakładając, że chcielibyśmy to wykonać to musielibyśmy się z Powiatem porozumieć, co do ewentualnie wspólnego finansowania tego zadania. Nie ma sensu żebyśmy my rozgrzebywali drogę po to, żeby położyć instalację sanitarną a potem Powiat będzie kładł instalację burzową. Musi dojść do porozumienia, bo innej drogi, żeby tę drogę załatwić. Proponuję takie rozwiązanie dwa do trzech miesięcy powinniśmy się uporać i przedstawić koncepcję, również z pewnymi szacunkami finansowymi.

Zostaje trzecie rozstrzygnięcie dotyczące diet. Ja rozumiem, że ingerencja burmistrza jest zupełnie nie na miejscu. Ale chciałbym przedstawić tę koncepcję, która pan radny Skrzypczyk prezentował, bo ona idzie w kierunku myślenia pana radnego, ale w kierunku zamrożenia tych diet na tym poziomie, czyli ten wskaźnik nie byłby waloryzowany co roku tylko, by były zamrożone na tym poziomie i w ten sposób te oszczędności poszłyby na potrzeby sołtysów, ale do tego potrzebna jest osobna uchwała i taką uchwałę klub radnych zobowiązał się przygotować na następną sesję i ona by obowiązywała od 1 stycznia.

            Radna R. Bekier – Czy jest taka możliwość, że znajdują się środki na działania w tym zakresie, o którym tutaj mówię upowszechnianie kultury, czyli jakby na wniosek stowarzyszenia i organizacji. Wszyscy wiemy, że koła gospodyń wiejskich nie mają takiej mocy sprawczej, żeby wystąpić. Prosiłabym o parasol ochronny dla kół gospodyń wiejskich, żeby miały możliwość, bo innych źródeł pozyskiwania środków nie mają. Jeżeli się zdarzy nam jeszcze projekt pod auspicjami gminy, tylko sobie życzyć, natomiast tak długo jak nie będzie tej możliwości to, koła, jako koła są pozbawione dofinansowania, a nie wszystkie koła są w zarycie członkami stowarzyszenia. Bardzo proszę zabezpieczyć koła, które są tylko kołami gospodyń wiejskich.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Możemy się umówić, co do tego rozwiązania, że koła będą miały zapewnione środki przede wszystkim w Centrum Kultury. Tam nie może być to inaczej zapisane jak proponujemy, czyli promocja środowisk wiejskich, ale tak jak dotychczas generalnie korzystały z tego źródła koła gospodyń wiejskich. Natomiast te 20 tysięcy, które jest u pana Hadrzyńskiego to są wszystkie inne organizacje pozarządowe, które w ciągu roku zwracają się do nas z potrzebami na sfinansowanie różnych działań i tam te 20 tysięcy to jest kropla w morzu, które wydatkujemy w ciągu roku.         

            Radny R. Skrzypek – Co do propozycji klubu, dział 921 czyli to zmniejszenie w Centrum Kultury, zgadzam się. Przychylam się do wniosku Wspólnoty. Przystaję na autopoprawkę. Sprawa druga Łaziszcze. Zgadzam się na propozycję zarządu. Tylko jedna uwaga. W Łaziszczach jest taka sytuacja, robi się problem i ten problem trzeba załatwić. Zapycha się sieć i ktoś musi przyjechać i to poprawić. W związku z tym, że nie ma właściciela ludzie dzwonią, proszą…? Brzydkie słowo w piwnicy. Kto za to zapłaci, to jest pierwsze pytanie PUK. Nie ma kto zapłacić.

Sprawa kanalizacji w Krzymowie. Również zgadzam się na propozycję pana zastępcy, że za dwa trzy miesiące dostaniemy informację jak to może wyglądać.

Przystaję na wniosek radnych Wspólnoty, ale z małą sugestią. Zróbmy to wspólnie. Wy zaproponujecie nie zwiększanie diet radnym, czyli, żeby były zamrożone na poziomie z tego roku, ale uwzględnijcie moją sugestię, żeby urealnić diety radnych funkcyjnych, przynajmniej symbolicznie.

            Radny W. Skrzypczyk. Panie radny Skrzypek. Bardzo mi przyjemnie, że pan w ten sposób podszedł do propozycji, czyli mamy platformę do porozumiewania się. Nie chcemy być zaskakiwani, typu dzisiaj zgłaszam problem i to jest jak się okazuje nie do rozwiązania na tę godzinę, na te 15 minut. W związku z tym proszę, jeżeli pan będzie miał jakieś propozycje zmian czegokolwiek, czy wnosił pan będzie to prosiłbym wcześniej poinformować o tych propozycjach, najlepiej na piśmie. Nie chcielibyśmy być zaskakiwani przez pana.

            Sołtys Kamiennego Jazu H. Woźniewicz – Chciałbym zapytać w odniesieniu do wykorzystania środków sołeckich. Co się będzie działo, gdy nie będzie wykorzystania w 100%.

            Skarbnik T. Kuflowska – W minionym roku jak trwały prace po podjęciu uchwały w sprawie utworzenia wydatków jednostek pomocniczych z budżetu gminy na spotkaniach z sołtysami była prezentowana ustawa o funduszu sołeckim. Ustawodawca nie przewidział wydatków niewykorzystanych, które przechodzą na rok kolejny. Jak również ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmiany kierunków przeznaczenia. Jednak pod koniec roku za pośrednictwem RIO otrzymaliśmy wykładnię z Ministerstwa MSWiA, że na wniosek zebrania wiejskiego, po podjęciu uchwały sołectwa rada może zmienić przeznaczenie środków w ramach planu funduszu sołeckiego. Takie przemieszczenia zmiany kierunków wydatków były od października do dzisiejszego dnia wprowadzone na wniosek rad sołeckich. Ustawa o funduszu sołeckim wyraźnie mówi, że do końca roku należy plan wykorzystać. Przekroczeń nie może być, ponieważ jest to określony limit na dane sołectwo, który wynika z algorytmu.

Chciałam wprowadzić autopoprawkę. W projekcie uchwały budżetowej w podstawie prawnej nie ma wymienionych wszystkich zmian dotyczących ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała budżetowa jest prawem miejscowym, która podlega publikacji w Dzienniku         Urzędowym, w związku z powyższym podstawa prawna będzie zawierała wszystkie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. § 15 będzie miał inne brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.”

            Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do radnych, aby wszelkie poprawki i inne, żeby były przedstawiane przynajmniej przed komisjami, żeby były w formie konkretów,  najlepiej na piśmie, żeby nie przedłużać posiedzeń na sesji.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2011 rok wraz z autopoprawkami.

W wyniku głosowania uchwała Nr III/19/2010 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 12.

-----------------  Do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojna na lata 2011 – 2022 w-ce przewodniczący N. Oleśków odczytał uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojna – załącznik nr

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr III/20/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

 

 

Do punktu 13.

-----------------  Burmistrz przedstawił informację z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2010 rok – załącznik nr

 

Do punktu 14.

-----------------  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – nie było.

 

Do punktu 15.

-----------------  Wolne wnioski.

            Radny R. Skrzypek – Za który rok ma być oświadczenie majątkowe?

            Burmistrz A. Fedorowicz– Informacja o dochodach na dzień składania oświadczenia za bieżący rok. Natomiast PIT za 2009 rok.

            Radny M. Burak – Miał być podpisany projekt na wspólne finansowanie dywanika przy asfalcie i dokończenie chodnika w Godkowie. Ale nam nie wyszło i teraz idzie kanalizacja i byłaby prośba, żeby porozumienie przełożyć na 2010 rok.

            Sołtys z Lisiego Pola R. Obielak zwrócił się w sprawie odśnieżania dachów świetlic wiejskich, ponieważ bardzo dużo śniegu zalega, co może być niebezpieczne.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chcemy odśnieżyć szczególnie dachy płaskie. Jeżeli będzie to możliwe skorzystamy z usług naszych strażaków i jeżeli wymaga to specjalnych uprawnień do prac na wysokościach to musimy to zlecić, bo dachy są różne a my nie chcemy narażać strażaków na zagrożenia. Bardzo proszę przekazywać informacje do pana Będzaka i do pani Juzyszyn.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ponieważ pan przewodniczący odczytał to pismo, które dotarło do rady chciałem złożyć oświadczenie. Po pierwsze czuję się zaszczycony wyróżnieniem pana Prezydenta za odznaczenie mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, co zostało zauważone przez znakomitą większość mediów i mieszkańców. Niestety nie mam wpływu na tego typu działania i zachowania, jakie prowadzi pan Józef Lewandowski z panią Wandą Hołub z Gryfina. Nie zamierzam z tego czynić jakiegoś problemu, bo przyzwyczajony jestem do tego, że w działalności publicznej spotykają nas różne zachowania, różnych osób, którzy odbierają naszą aktywność publiczną i myślę, że tylko tak to mogę skwitować. Państwo również, jako osoby publiczne jesteście narażeni na tego typu reakcje różnych obywateli i myślę, że też potraficie to zrozumieć. W związku z powyższym pozostawiam to bez komentarza. Zastanawiam się jedynie jak dalece pan Lewandowski może w tych swoich paszkwilskich i oszczerczych działaniach i zachowaniach się posuwać. Ubolewam nad tego typu zachowaniami osób. Jestem przyzwyczajony, aczkolwiek nie jestem obojętny, ponieważ to każdego z nas powinno dotykać, jeżeli ktoś kogoś oczernia, oskarża.

Na prośbę radnego W. Skrzypczyka przewodniczący podał adres Komitetu Obywatelskiego w Gryfinie, w którym działa pan Lewandowski.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Czas trwania sesji godz. 12.00 do 15.05. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                                     Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                          Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 23-02-2011 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2011 08:44