Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/2011

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny był radny  J. Przygoda. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, radca prawny urzędu, naczelnicy wydziałów urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad przewodniczący wniósł, aby po punkcie 21 wprowadzić punkt 22 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości.

            Radny R. Skrzypek zaproponował do porządku obrad wprowadzenie punktu po punkcie 14 pn. Informacja burmistrza na temat zmiany sieci szkół. Uzasadnił, że jako radny oficjalnie nie ma żadnych informacji na temat prac, jakie się dokonują i dlatego wydaje się, że wskazane jest przynajmniej kilka zdań, na jakim etapie te prace są, dlaczego w tym kierunku.

            Przewodniczący K. Komorzycki powiedział, że o tej sprawie burmistrz będzie mówił w punkcie 4.

            Radny R. Skrzypek – Takie podejście do sprawy zamyka usta radnym gdyż w tym punkcie nie jest przewidziana dyskusja. Jeśli byłby osobny punkt możliwa byłaby dyskusja.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Prace nad restrukturyzacją sieci szkół w zasadzie dopiero startują. Zasadniczą sesją i uchwały podejmowane będą 17 lutego. Jeżeli ma to być jakaś szeroka dyskusja to w zasadzie po rozeznaniu sytuacji, po spotkaniach z radami pedagogicznymi, po spotkaniach ze społecznością lokalną będziemy dyskutować.

            Radny R. Skrzypek – Proszę potraktować jako wniosek formalny i poddać pod głosowanie.

            Radny S. Drapaluk – Chciałem się zapytać czy to jest konieczność wprowadzenia tego 22 punktu, który zaproponował przewodniczący. Źle się dzieje, że nam takie kukułcze jaja są podrzucane bezpośrednio przed sesją. Moim zdaniem, skoro na dzisiaj można było przygotować taki projekt uchwały mógł być w poniedziałek, czy we wtorek na komisjach. Jeżeli faktycznie nagli nas jakiś termin to tak, ale jeżeli nie to ja bym proponował, żeby w ogóle na dzisiejszą sesję nie wprowadzać tego punktu, skoro 17 lutego ma być następna sesja.     

            Burmistrz A. Fedorowicz – Oczywiście możemy kukułcze jajo przerzucić do innego gniazda i czekać następny rok, bo dzierżawca nie płaci już dwa lata. Firma Kokos jest winna gminie ponad 100 tysięcy złotych. Firma składa rezygnację i nie będzie prowadziła działalności, przynajmniej  w tym lokalu, a na ten, gdyby innego nie było, bo nastąpiłaby eksmisja po wyroku sądowym. Prowadzący sklep Puls, przedstawiciele firmy Best doszli do porozumienia z prowadzącym sklep Kokos i my, jako gmina chcemy, nie tracąc dzierżawcy tylko zyskać spłatę należności. Jest to uwarunkowane, że wysoka rada zgadza się na zmianę miejsca Pulsa na lokal, w którym jest Kokos, bo Kokos rezygnuje z działalności. Ta sprawa była przedmiotem rozmów dzierżawców i tak naprawdę wczoraj dopiero podjęli ostateczne decyzje i na telefon zapytali się czy byśmy się zgodzili. Powiedzieliśmy, że spróbujemy uszykować projekt uchwały i przedstawić taką propozycję. Dlatego tak późno.

            Radny S. Drapaluk – Czy pisemne oświadczenia obu stron są w urzędzie czy ich nie ma, czy to było załatwianie ustnie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jest oświadczenie Pulsa, pisemne z wnioskiem o dzierżawę, bo oni się dogadali. Kokosy jeszcze w tej chwili pan dyrektor nie ma. Natomiast my nawet bez oświadczenia, to ten Kokos tak naprawdę na mocy wyroku będziemy eksmitować.

            Radna R. Bekier – Dostaliśmy przed chwilą ten projekt uchwały i nie ma uzasadnienia.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Uzasadnienie było z informacją, która nie do końca jest prawdziwa, czyli, że są wnioski obu stron i uznaliśmy, że to uzasadnienie powinno być zmodyfikowane. Warunkiem zmiany dzierżawcy jest uregulowanie całości należności z tytułu dzierżawy wobec ZGM.

            Radna R. Bekier – Dopytywaliśmy się o oświadczenie dzierżawcy Kokosa i na ten moment nie ma, a pan burmistrz dodał następną wersję, że jeżeli nie będzie to na mocy wyroku. Czy ten wyrok zapadł, czy w takim aspekcie to rozpatrujemy. Byłoby dobrze dla pewnych rozstrzygnięć, żeby się albo to oświadczenie pojawiło i nie budziło żadnych wątpliwości.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ponieważ te rozstrzygnięcia między stronami zapadły wczoraj, dzisiaj rano pan dyrektor kontaktował się na razie bezskutecznie, natomiast to było oświadczenie słowne, telefoniczne, które miało się przełożyć na dokument. Jeżeli takiego dokumentu nie ma to proszę pana dyrektora, żeby powiedział czy bazujemy na tym, co zostało powiedziane, że ten dokument za chwilę będzie lub też nie, czy bazujemy na rozstrzygnięciach sądowych.

            Dyrektor ZGM S. Matolicz – Jeżeli nie będzie tego oświadczenia, to na podstawie rozstrzygnięcia sądu. Jest oświadczenie ustne pana Karaczuna, że on rezygnuje z tego lokalu.

            Radny W. Skrzypczyk – Jest to wniosek o uzupełnienie porządku, natomiast to co w tej chwili już deliberujemy to będzie wynikało z przyjęcia uchwały i proponuję tą dyskusję przenieść jeśli przyjmiemy uzupełnienie porządku obrad.

            Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał wniosek radnego R. Skrzypka o rozszerzenie porządku obrad o informację burmistrza w sprawie restrukturyzacji sieci szkół i poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciwko 7, wstrzymał się 1. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 22 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości.

Za przyjęciem głosowało 8 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 6 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II sesji. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Dalej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z III sesji. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 13 głosami za przy 1 wstrzymującym (radny S. Drapaluk).

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

---------------  Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił informację z prac w okresie międzysesyjnym. 6 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Sybiraków. 9 stycznia odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

10 stycznia odwiedził przedstawiciel spółki zainteresowany inwestycjami na lotnisku tj. posadowieniem korektorów słonecznych. 11 stycznia odwiedził nas przedstawiciel spółki Bio Węgiel, który złożył propozycję utworzenia spółki celowej z gminą, która zajęłaby się przetwarzanie biomasy roślinnej i zwierzęcej, budową bioga1zowi, elektrowni słonecznej czyli inwestycji związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii.

Naszym wkładem byłby określony grunt po wycenie przekazany aportem na rzecz spółki. Natomiast w przyszłości, kiedy spółka produkowałaby energię i czerpała z tego zyski gmina miałaby 20 % udział w podziale tych zysków, co przy planach związanych z tak wielkim przedsięwzięciem może przełożyć się na wielomilionowe zyski, ale nie dzisiaj, mniej więcej za 4, 5 lat one zasilałyby finanse naszej gminy.

W dniach 11 – 12 stycznia odbyły się przeglądy kolęd i pastorałek w Centrum Kultury.

14 stycznia w Strzelczynie zawaliła się ściana szczytowa budynku mieszkalnego gdzie natychmiast pojawili się ochotnicy straży pożarnej, straż miejska, policja, przedstawiciele OPS, a dzień później nadzór budowlany i w zasadzie zrobiono wszystko, co należy w tej sprawie zrobić. Zaopiekowano się dwoma braćmi, którzy mieszkali w tym budynku. Zgłosili się inni członkowie rodziny zainteresowani wyremontowaniem budynków gospodarczych na potrzeby mieszkania dla tych osób.

19 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również z prezesem szpitala gryfińskiego w związku z różnymi propozycjami i różnymi wariantami dotyczącymi inwestycji w służę zdrowia. Prezes szpitala ponownie zadeklarował gotowość zainstalowania rentgena w Chojnie. Spółka złoży oficjalną prośbę dotyczącą adaptacji pomieszczeń a sam zakup rentgena będzie sfinansowany przez szpital.

Na umiejscowienie rentgena byłyby przeznaczone pomieszczenia, które dzierżawił pan Karpiak na lotnisku.

20 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie jeziora Jeleńskiego. Spotkanie dało możliwość uświadomienia wszystkim obecnym poważnej sytuacji z wszystkim, co jest związane z gospodarką wodną w naszym regionie. Jezioro Jeleńskie dotknął problem wysychania. Od lat dopływy nie były na tyle udrożnione, żeby poziom był stabilny i wystarczający. Również 20 stycznia odbyło się coroczne spotkanie noworoczne z przedstawicielami różnych środowisk.

24 stycznia odbyło się spotkanie z panem Piotrem Wajdykiem dyrektorem biura Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, który od kilku miesięcy przejął obowiązki i chciałby, żeby to stowarzyszenie bardziej dynamicznie i skutecznie pozyskiwało środki. My złożyliśmy wniosek rok temu i tak naprawdę imprezy zostały zrealizowane przez koła gospodyń a zrefundowania środków nie widzimy i też tak szybko nie zobaczymy, ponieważ dokumentacja jest ciągle weryfikowana. Czekamy na zwrot 22 tysięcy.

            Projekt reorganizacji sieci szkół nie jest projektem nowatorskim. Sprawy oświaty przewijają się w różnych miejscach, a szczególnie dotykają radnych od kilkunastu lat. Kilkanaście lat temu rozpoczęto inwestycje w różnych miejscowościach. W Nawodnej wybudowano salę gimnastyczną, w Brwicach rozbudowano szkołę i wybudowano salę gimnastyczną z jakąś myślą, z jakimś zamierzonym działaniem. W Grzybnie również po adaptacji świetlicy wiejskiej, to jest w zasadzie obiekt wielofunkcyjny, ale tam też jest m. in. sala gimnastyczna. Są szkoły, które mają można powiedzieć komfortowe warunki albo prawie komfortowe i są szkoły, które takiej bazy nie mają, co nie znaczy, że gorzej pracują. Mają wyniki podobne, może nawet lepsze, ale wszystko zależy też od populacji, od rocznika. Przy 10 czy 15 uczniach czasami wystarczy jeden, który zaniży wynik i wtedy okazuje się, że szkoła w rankingach z pierwszego miejsca trafia na przedostatnie i odwrotnie. W szkole, w której mamy 100 absolwentów jeden czy dwóch nie ma czasami przełożenia na wyniki.

Państwo wiecie doskonale o tym, że finansowanie zadań oświatowych coraz dotkliwiej odczuwają samorządy, bo państwo…? Od lat nasza subwencja w zasadzie jest stała to jest rząd ok. 7 mln zł, ale tylko w ciągu kilku lat wydatki na oświatę wzrosły o 100%, czyli tak jak w 2005, 2006 roku gmina wydawała poniżej 10 mln tak teraz zbliżamy się do granicy bez mała 20 mln. W tym roku musieliśmy pociąć wszystkie wydatki nie tylko w oświacie o 3 mln, w OPS też, w administracji, wszędzie na wszystkich zadaniach, w drogownictwie, bezpieczeństwie zmniejszyliśmy budżet, ponieważ w tym roku znowelizowana ustawa o finansach publicznych nie pozwala na konstrukcję budżetu tak jak w latach poprzednich. Przychody ze sprzedaży nieruchomości w tamtych latach można było przeznaczyć na wiele zadań, które gmina, radni wskazali, które wymagały dofinansowania np. oświata. W tym roku przychody ze sprzedaży nieruchomości, a w ostatnich latach jest to rząd pomiędzy 2 a 3 mln można przeznaczyć tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne. A więc jeżeli byśmy nawet chcieli dołożyć którejkolwiek ze szkół jedną złotówkę to tego nie możemy stąd zabrakło tych  środków na realizację pewnych zadań statutowych. To, że państwo daje 7 mln to nie znaczy, że te 7 mln na oświatę wystarcza. Niewiele gmin w Polsce utrzymuje oświatę z subwencji. Niektóre dokładają 10, 20 inne 100 % albo więcej. My jesteśmy jedną z takich gmin, która do tych 7 mln dokłada drugie tyle, trochę więcej, tym bardziej, że ciągle jakieś inwestycje realizujemy; budowa przedszkola, termomodernizacja szkoły w Krzymowie, remonty bieżące dachów, stołówek, nadbudowa i rozbudowa szkoły na lotnisku gdzie dwuzmianowość i wadliwa konstrukcja dachu były największym argumentem, że trzeba było to zadanie podjąć. Demografia w zasadzie jest skutkiem tego, co wszyscy widzimy. Mimo, że był wyż demograficzny kilkanaście lat temu dzisiaj do szkół podstawowych dociera niż demograficzny. W szkołach, do których nie tak dawno uczęszczało ok. 80 – 100 uczniów dzisiaj uczęszcza 30, 40, 50, coraz mniej. Niestety prognozy nie są zadowalające, bo nie widać tego wyżu. Szukamy różnych rozwiązań, ale póki, co rozmawiamy. Dlatego wszelkie spekulacje związane z tym, co gmina, co burmistrz, co rada robi są nie do końca poprawnie uzasadnione. Ponieważ zgodnie z ustawą o systemie, zgodnie z procedurami po podjęciu uchwały intencyjnej dopiero rozpoczyna się proces konsultacji społecznych i proceduralnych działań. My wybiegliśmy przed orkiestrę, my już po tym trudnym budżecie, po konstrukcji zaczęliśmy się zastanawiać, co robić, żeby zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2011 – 2022 w 2022 roku gmina Chojna swobodniej funkcjonowała. Bo to, że możemy mieć jakieś wpływy z różnych tytułów to możemy, ale ich dzisiaj fizycznie nie mamy i musimy budżet konstruować na bazie faktów a nie wizji. Fakty niestety są brutalne i z liczbami nie dyskutujemy tylko przekazujemy informacje. Ilu mamy uczniów, ile kosztuje wyedukowanie ucznia statystycznego, a jest to rząd pomiędzy 5 a 14 tysięcy w zależności od liczby uczniów w szkole. To, co dzisiaj robimy to są naprawdę szczere rozmowy, przedstawiamy tylko i wyłącznie argumenty, które wynikają z danych statystycznych, ale też wsłuchujemy się w głosy często krytyczne, często agresywne, ale nie oczekujmy, że będzie…? Bo to jest temat trudny, budzi emocje, tym bardziej, że argumenty, które przedstawiają nauczyciele i rodzice są słuszne. Również słuszne jest to, że chcemy żeby troska burmistrza i radnych przekładają się na troskę o wszystkich, o zrównoważony rozwój. Ja wiem, że w szkole, która funkcjonuje od lat a w niektórych miejscowościach i dla wielu osób od zawsze informacja o zamiarze przeprowadzenia jakichkolwiek zmian już budzi emocje. Na nic się zdają czasami nasze argumenty, że mamy tysiąc propozycji, bo to nie jest argument najistotniejszy. Chcemy szkoły, nie chcemy likwidacji szkoły. Dlatego chcemy wysłuchać wszystkich głosów, spotykamy się z wszystkimi. Spotkaliśmy się z radą pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Godkowie. Jutro spotykamy się w szerszym gronie z rodzicami i m. in. posłem Hocem. W poniedziałek spotykamy się z mieszkańcami Strzelczyna. W miniony poniedziałek spotkaliśmy się z mieszkańcami sołectwa Lisie Pole. Dopiero po tych wszystkich spotkaniach na sesji 17 lutego przedstawimy wszystkie „za” i „przeciw” i państwo będziecie decydowali, co dalej, czy te argumenty, które my przedstawiamy przeważają czy są słuszne. Mam tylko jedną prośbę, żeby te rozmowy przebiegały nadal w takim klimacie, w jakim przebiegają, żeby były rzeczowe, merytoryczne. Nie szukajmy tematów zastępczych, bo nie o to chodzi. Rozmawiajmy o oświacie, rozmawiajmy o tym, że mamy taką a nie inną sieć, takie struktury, że mamy tyle pieniędzy i nie więcej i jakie w miarę racjonalnie podzielić, żeby wszystkich zadowolić. Wiele innych zadań poza oświatowych też są bardzo ważne, bardzo istotne. Dochody bieżące gminy Chojna są w miarę stałe od kilku lat natomiast wydatki lawinowo rosną i też nie można mieć pretensji do państwa, że zapewniło nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń w ostatnich latach o 7% i że nauczyciel musi zarobić określone minimum na określonym poziomie awansu zawodowego. Natomiast, jeżeli jednym się zapewnia stały wzrost to komuś trzeba zabrać. Kondycja państwa przekłada się na kondycję samorządu i odwrotnie, samorządy są tak silne jak silne jest państwo, a dzisiaj państwo na kilkaset miliardów zadłużenia i nie będzie przekazywało więcej środków na oświatę, wręcz przeciwnie już są nowe pomysły dotyczące zmian w systemie finansowania oświaty i to wszystko będzie z kieszeni samorządów. A więc każda gmina będzie poszukiwała różnych rozwiązań, natomiast my nie chcemy wprowadzać jakichkolwiek niepotrzebnych działań, nie chcemy podsycać emocji, bo i tak są tacy, którzy podsycają. Chcemy rozmawiać.

            - sprawozdanie za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

---------------  Przewodniczący przekazał, że przeglądu oświadczeń majątkowych radnych. Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie swoich oświadczeń, ponieważ w niektórych pozycjach niektórzy radni nie zamiast słów „nie dotyczy” postawione są kreski, co powinno być poprawione.

Następnie poprosił wice przewodniczącego N. Oleśkowa o odczytanie pismo, które dotarło z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedno pismo dotyczyło badania uchwały Nr II/9/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

            Radny W. Skrzypczyk – W związku z informacją, którą przekazał pan burmistrz na temat oświaty, a na sesję przyjechali przedstawiciele szkół z Lisiego Pola i Godkowa, chcieliby zabrać głos. Oczywiście porządek obrad jest tak przyjęty, że to powinno odbyć się w wolnych wnioskach, ale państwo chcieliby już, ponieważ mają swoje plany w szkole, więc proszę o udzielenie im głosu.

            Radna R. Bekier – Padł wniosek radnego Skrzypka o możliwości dyskusji. Został negatywnie potraktowany a w tej chwili na wniosek innego radnego dopuszczamy. Brak konsekwencji wypowiedzi.  

            Radny W. Skrzypczyk – Tu nie chodzi o dyskusję. Ja wnoszę, żeby ci państwo przedstawili swoje stanowisko w sprawie. Dyskusja odbędzie się na sesji w lutym.

            Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielce rady pedagogicznej z Lisiego Pola, która przedstawiła list protestacyjny dotyczący zamiaru likwidacji szkoły w Lisim Polu – załącznik nr

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godkowie L. Czarna – W imieniu grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców i uczniów prosimy o rzetelne, dokładne zapoznanie się z materiałami, które zostały przygotowane i w których są argumenty przemawiające za utrzymaniem naszej szkoły. Nadmienię, że podczas debaty, która miała miejsce 20 stycznia pan burmistrz powiedział, że mimo wielu trudności finansowych gmina stara się, aby oświata była na jak najwyższym poziomie. My również czynimy wszelkie starania, aby tak było i tam są dowody na to. Jednocześnie chciałabym zaprosić wszystkich radnych na jutrzejsze spotkanie, które odbędzie się w naszej szkole o godzinie 13. Myślę, że będą wszyscy. Panowie burmistrzowie również otrzymali dużo wcześniej takie zaproszenie.

 

Do punktu 6.

---------------  Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny R. Skrzypek – Ile kosztowało spotkanie noworoczne i z jakich środków.

Proszę o podanie informacji na temat aktualnych stawek wynagrodzeń z-cy burmistrza, pani sekretarz, pani skarbnik i dyrektora Centrum Kultury z uwzględnieniem ewentualnej podwyżki.

Kolejna sprawa dotyczy protokołu z posiedzenia burmistrza z dnia 23 grudnia gdzie Burmistrz rozpatrzył pozytywnie wniosek MKS Odra Chojna w sprawie zakupu opału do ogrzania obiektu i polecił zakupić opał za kwotę 10 tys. zł. Na jakiej podstawie prawnej pan burmistrz dofinansował MKS Odra Chojna, gdy w miesiącu wrześniu, październiku kluby zwracały się o dofinansowanie. Decyzja pana burmistrza po długich rozmowach m. in. panem naczelnikiem była taka, że nie ma podstaw prawnych dofinansowania działalności klubów poza konkursem.

Prosiłbym również o dostarczenie na koniec sesji ksero faktury za zakup tego opału.

Dlaczego akurat 10 tysięcy, z czego ona wynika. Czy pan burmistrz ma rozeznanie ile Odra wydawała na opał np. w roku ubiegłym i czy ta kwota jest porównywalna. Jeżeli był to np. węgiel 10 tysięcy to jest w okolicach 14, 15 ton  węgla. Ciężko mi sobie wyobrazić, że tam się spaliło 15 ton węgla. Ja sam opalam 70 metrów mieszkania 2 tonami przez cały rok.

Gdzie jest ten węgiel? Czy już został spalony, czy wyparował?

            Radny L. Stefański – Proszę o dodatkowe informacje w sprawie podziału działki 179.

            Radna R. Bekier – Prosiłabym na następną sesję o odpowiedź ile wynosiło, jak kształtuje się całkowity koszt przebudowy, remontu w świetlicy w Zatoni Dolnej.

 

Do punktu 7.

---------------  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej przekazał, że jest jeden wniosek komisji do wszystkich radnych i sołtysów, aby zgłaszali wnioski dotyczące dróg, chodników do komisji komunalnej, żeby komisja komunalna mogła sobie zrobić plan pracy, żeby wszystkie uwagi ująć w tym planie pracy.  

Inne komisje nie zgłosiły wniosków.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Do punktu 8.

---------------   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów ogółem budżetu o kwotę 36.055 zł. Będą to środki, które gmina Chojna pozyska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministerstwa Finansów na realizację projektu unijnego „Rozwój dzieci przeszłością regionu”. Ta samo kwota jest po stornie planu wydatków. Kolejne zmiany po stronie planu dochodów dotyczą dostosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej po nowelizacji rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej. Po stronie wydatków na wniosek dwóch sołectw, zmiana budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego. Dotyczy to sołectwa Nawodna, sołectwa Graniczna przemieszczenie kierunku wydatków między działami jak również wprowadzenie dofinansowania z budżetu Ministerstwa Finansów.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/21/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 9.

---------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zmiany dotyczą tylko strony wydatków. Pan burmistrz wnioskuje o zwiększenie budżetu po stronie wydatków majątkowych o kwotę 2.136.665 zł a jednocześnie zasilenie trzech działów. Działu 600 transport i łączność, działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska i działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki majątkowe zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek też w kwocie 2.136.665 zł.

Stanowiska komisji Gospodarki Finansowej… i Komisji Gospodarki Komunalnej były za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… przeciwko.

            Radny R. Skrzypek – chciałbym, żeby państwo zrozumieli, co mamy przegłosować. W grudniu uchwaliliśmy budżet ze wskaźnikami zadłużenia i deficytu. Mija dwadzieścia parę dni stycznia i pan burmistrz daje nam zmianę w budżecie tj. zwiększenie budżetu po stronie wydatków. Nie było ani słowa zwiększenia budżetu po stronie dochodów. Oznacza to kolejne zadłużenie naszej gminy o kwotę ponad 2 mln zł. Jeszcze na koniec grudnia zadłużenie planowane było 19 teraz będzie 21 milionów. Po przegłosowaniu tej uchwały poziom zadłużenia naszej gminy będzie wynosił 56,5% przy dopuszczalnym limicie 60%. Gdy pan burmistrz obejmował swoją kadencję cztery lata temu ten poziom wynosił mniej niż 17%. Jeszcze pół roku temu pewna gazeta, która już teraz zbankrutowała pisała, że gmina nie jest zadłużona, bo jest tylko zadłużenie na poziomie 7 milionów i jest wszystko pod kontrolą. Pół roku było 7 teraz mamy mieć 21. Czy ktoś tym statkiem steruje? Jest to już rzucone na żywioł. Wzywam radnych do opamiętania się i głosowania przeciw takiemu projektowi, przeciw kolejnemu zadłużaniu naszej gminy.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny Skrzypek. Bardzo pana lubię i znam pana możliwości w rozumieniu czytania. Nie życzę sobie, żeby pan mnie próbował mówić czy ja wiem, nad czym będę głosował. Akurat na komisji komunalnej toczyliśmy na ten temat dość długą dyskusję. Myśmy też to zauważyli, nie tylko pan jest najmądrzejszy na tej sali. My też potrafimy czytać ze zrozumieniem i patrzyć, co ta uchwała niesie. Natomiast nie ma możliwości nie przyjęcia tej uchwały z tego względu, że to jest fakt. Niestety nam też było przykro, że coś takiego tak szybko po przyjęciu budżetu. Jest to przymus i ja odbieram głosowanie nad ta uchwałą, jako przymus. Jeśli pan chce narazić gminę na to, żeby gmina była pociągnięta do sądu, bo nie opłaci faktur to gratuluje panu. Faktury muszą być opłacone. Ma pan prawo krytykować tylko proszę mi nie wciskać, że ja czegoś nie rozumiem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Według prognozy na rok 2010 nasz deficyt miał być 14 mln. Ile będzie ostatecznie okaże się wtedy, kiedy całkowicie rok zostanie zamknięty i zbilansowany. Według prognoz na ten rok to jest poziom zmieniony z 19 na 21. Według prognozy długu publicznego na koniec 2021 roku to jest 359 tysięcy i to będzie prawdopodobnie pół procenta a nie 56. Jeżeli rozpoczęliśmy za 7 mln budowę kanalizacji do Godkowa, za 4 przedszkole, za 5 rozbudowujemy szkołę na lotnisku, za jeszcze kolejne miliony rozpoczynamy nowe inwestycje to przy stałym poziomie dochodów z pustego Salomon nie naleje. A więc trzeba sięgać po pieniądze, czy to pożyczki, czy kredyty, czy unijne na te zadania lub inne, a potem realizować zadania bieżące taniej, bo np. jeżeli termomodernizacja szkoły w Krzymowie spowoduje, że ogrzewanie tego obiektu będzie tańsze o 60% to znaczy, że po czterech, pięciu latach inwestycja się zwraca i zamiast 100 tysięcy rocznie na opał wydamy 40. A więc tym statkiem jeszcze ktoś kieruje. Dzisiaj nikt nie odpowie na pytanie czy ten prognozowany poziom na lata 2015 – 2021 to będzie ten, który osiągniemy, czy wyższy lub niższy. Zakładając, że dochody będą wyższe, bo idziemy w kierunku zagospodarowania terenów lotniska to zamiast długu publicznego może pojawić się plus kilka milionów i tego wszystkim mieszkańcom i sobie życzę. Natomiast dzisiaj to jest ciągle prognoza. Możemy z czegoś zrezygnować, możemy czegoś nie robić, zmniejszyć zadłużenie, po unijne fundusze nie sięgać. Ale jak państwo pokusicie się ta to, żeby spojrzeć na inne budżety jednostek samorządu terytorialnego innych miast i gmin to one są porównywalne. Tylko bardzo bogate gminy mają rezerwy na to, żeby zadania z własnych środków realizować. Natomiast wszystkie pozostałe średnio bogate, biedne po prostu szukają funduszy, sięgają po unijne. Im więcej mają własnych tym więcej zadań realizują. My zapewne moglibyśmy jeszcze więcej zadań realizować tylko pytanie skąd wziąć wkładu własnego na te zadania. A więc w kolejnych latach jest tylko spadek tego zadłużenia, bo będziemy raczej więcej spłacać niż rozpoczynać inwestycji. Aczkolwiek, jeżeli będą inne dochody, które mogą się pojawić to tych zadań, które czekają w kolejce na realizację może być dużo więcej. I takim jednym z kolejnych przedsięwzięć, które ma szanse być zrealizowany to jest umowa, którą chcemy podpisać, umowa spółki celowej na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. W tej chwili przygotowujemy razem z Instytutem Rozwoju Regionalnego informację o terenach inwestycyjnych pod konkretnego, jednego dużego inwestora, który planuje budowę na terenie lotniska fabryki z linią produkcyjną długości jednego kilometra. Ciągle zabiegamy o to, żeby na 10 hektarach, które dzięki państwu zostały wyznaczone, jako podstrefa, póki co kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że te tereny mogą być terenami podstrefy mieleckiej, ponieważ tam jest większy potencjał, więcej inwestorów, które pewne części działań chcieliby przerzucić na zachodnią część naszego kraju.

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Mówi pan, że tym statkiem jeszcze ktoś kieruje. Nawet było słychać na spotkaniu noworocznym, że nawet orkiestra jeszcze gra. Ale wracając do uchwały. Według słów pani skarbnik na komisji oświatowej problem 2 mln do zapłaty pojawił się w związku z tym, że wykonawcy przedstawili faktury pod koniec roku i nie było fizycznej możliwości zapłaty za wykonane roboty w roku 2010 w związku z tym przenosimy zapłatę na rok 2011. Ale jeżeli nie zapłacono to znaczy, że pieniądze zostały w tamtym roku. W związku z tym, po co w tym roku brać kredyt? Ja rozumiem pana Skrzypczyka, że jesteśmy pod ścianą i trzeba zapłacić tylko, dlaczego pan zgadza się na wzięcie kredytu. Jeżeli miał pan zamiar kupić telewizor w 2010 roku, ale nie dowieźli do sklepu to z tymi samymi pieniędzmi idzie w 2011 i go kupuje. A jak ktoś panu podpowie weź kredyt to pan go wygoni, bo, po co kredyt jak mam pieniądze z tamtego roku. Nie rozumiem, dlaczego mamy zwiększać deficyt i się po raz kolejny zadłużać.

            Burmistrz A. Fedorowicz – To nie było tak jak pan myśli. Nie wiem jak pan rozumuje, że pieniądze leżały na kupce. Od kilku lat mamy deficyt a więc ciągle ich brakuje. Posiłkujemy się pożyczkami, kredytami, obligacjami, które wyemitowaliśmy w tamtym roku. To było tak, że nie wykorzystaliśmy pewnych rezerw obligacyjnych i kredytowych. W związku z tym ten zamiar zakupu telewizora, na którego nie było kasy przechodzi na ten rok. Taki sam zamiar i taki sam sposób sfinansowania zakupu tego telewizora. Też z kredytu.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko 1(R. Skrzypek), wstrzymało się od głosu 4 radnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr IV/22/2011 stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojna na lata 2011-2022 przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały zostały uwzględnione wcześniej podjęte dwie uchwały dotyczące zmian budżetu gminy Chojna w roku 2011, czyli wprowadzenie nowych źródeł dochodów, wprowadzenie zmiany jeśli chodzi o przeznaczenie wydatków z zakresu funduszu sołeckiego jak również zwiększony deficyt.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr IV/23/2011 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się 5 i stanowi załącznik nr    do prot.

 

 

 

 

Do punktu 11.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawiła naczelnik wydziału urzędu SKF A. Górska.

Na inkasentów proponowani są sołtysi sołectw z dwoma wyjątkami sołectwa Narost Beata Drapaluk i sołectwa Godków Janina Burak. Zmiana jest podyktowana pełnieniem przez sołtysów funkcji radnego, którzy nie mogą pełnić funkcji inkasenta. Zarządzenie poboru podatków nie wyklucza możliwości wpłat przez podatników podatków w kasie urzędu lub banku. Proponuje się wynagrodzenie 10% zainkasowanych kwot.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/24/2011 została podjęta 12 głosami za, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 5 minut przerwy.

 

Do punktu 12.

----------------  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla, którą przedstawiła A. Górska.

Projekt uchwały przewiduje dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla za pracę w jednostce pomocniczej gminy i udział w sesjach rady w wysokości 330 zł miesięcznie.

Dieta, o której mowa nie przysługuje sołtysom, którzy pełnią funkcję radnego. W przypadku, gdy sołtys nie bierze udziału chociażby w jednej sesji rady w danym miesiącu lub gdy sesja się nie odbywa otrzymuje on zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 90%.

Diety będą wypłacane do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą ustalenie wysokości diety stanowić będzie lista obecności sołtysów. Przysługuje również zwrot kosztów dojazdu do urzędu w celu załatwiania spraw związanych z funkcją i proponuje się zwrot nie więcej niż cztery razy w miesiącu. Zwrot obejmuje cenę biletu komunikacji publicznej w obie strony. Dieta w kwocie 330 zł miesięcznie w tej chwili obejmie również ryczałt telefoniczny sołtysów, ponieważ mamy sygnały, iż nie należy wypłacać ten ryczałt i w tej chwili on się zawiera w diecie. Od stycznia 2011 roku nie będzie wypłacany ryczałt za telefon. Natomiast w stosunku do tych sołtysów, którzy posiadają telefony na gminę Chojna, jest to 8 osób, będziemy szli w kierunku rozwiązania tych umów. W porozumieniu z sołtysami zostaną wypowiedziane i sami zdecydują, czy zechcą utrzymać te telefony, czy też nie.

Komisja Gospodarki Finansowej… i Komisja Gospodarki Komunalnej pozostawiła projekt uchwały bez rozpatrzenia.

Komisja Kultury, Oświaty… projekt uchwały przyjęła.

            Radna R. Bekier – Wydawałoby się, że już wszyscy mieszkańcy na wsi mają komórki, mają telefony, to tak by się nam wydawało. Natomiast wiem, z jaką częstotliwością korzystają z telefonu pani sołtys. Wnioskując wcześniej o zmianę choćby kosztem diet radnych, na wniosek radnego Skrzypka, sądziliśmy, że procentowa wartość tej podwyżki będzie troszeczkę większa. Pierwotnie nie zakładaliśmy rezygnacji z dopłat telefonicznych. Już poszło w eter, że sołtysi mają podwyżkę, natomiast nie do końca poszło jeszcze w eter, że te dodatki będą wchłonięte przez tą podwyżkę. Teraz mogą zrezygnować z telefonów, mogą ewentualnie przejąć i nikt nie potraktuje tego, że pani sołtys, czy pan sołtys mają własne prywatne telefony i prywatnie płacą abonamenty. Ten aspekt dałabym pod rozwagę, ponieważ nie analizowaliśmy tego tak dokładnie na swoich komisjach. Jeżeli już tak to ma być, bo było to jakby nieformalne, to teraz zastanówmy się, co do kwoty. Czy możemy zrekompensować telefony uznając, że te 36 zł będzie tylko podwyżką.

            Radny W. Skrzypczyk – Nie wiem jak często sołtysi dzwonią do urzędu załatwiając służbowe sprawy. Na pewno jest to kontrolowane w jakiś sposób i nie ma wątpliwości, że nie dzwonią na numer 0 800 tylko dzwonią do urzędu. Natomiast nie wiem, jakie wysokości sołtysi zarabiają, kiedy zbierają należności podatkowe, gdzie mają te 10 czy 12% od zebranej kwoty i myślę, że to jest m. in. kosztem tego, że sołtysi z tym niewielkim kosztem telefonu chyba sobie poradzą. Zastanawialiśmy się na komisji, dlaczego to ma być 10 czy 12% z tego inkasa. Doszliśmy do wniosku, że ta propozycja mimo wszystko pozostaje na tym miejscu i tutaj telefony chyba nie są takim wielkim kosztem jak się wydaje.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Sołtysi, którzy mają własne telefony i wykorzystują je do swojej pracy dostają zwrot za abonament 42.70 zł plus 10 zł za ryczałty za rozmowy telefoniczne. Natomiast w przypadku 8 osób są to telefony gminne, które ponad tą kwotę dopłacają nam.

            Radny W. Skrzypczyk – Czy może pani powiedzieć, pewnie to są różne kwoty, to zależy od aktywności sołtysa, od inkasa.

            Naczelnik wydziału SKF A Górska – Zależy to od wielkości wsi i od liczby podatników i duża jest rozbieżność. Pierwszy kwartał jest największy, bo sołtysi wówczas zbierają największe kwoty i prowizja jest pobierana od kwot, które zainkasują, czyli inkasują od 25 tysięcy do 800 złotych.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Uznaliśmy, zresztą państwo przegłosowaliście, że te 10% powinno być pochodną prowizyjną od kwoty zebranej przez sołtysów. To już jest niestety sytuacja indywidualna każdego sołtysa, że ma albo większe sołectwo, albo więcej podatników, więcej się musi nachodzić, albo jest nielubianym sołtysem i wtedy podatnicy przynoszą pieniądze do kasy. Wracając do diet państwo wyraziliście swoją wolę, żeby te diety troszeczkę podnieść kosztem waszych diet. W związku z powyższym, żeby to było uczciwe to stanie się tak jeżeli państwo przegłosujecie tę uchwałę, że do 252 zł, które państwo do tej pory otrzymywali w ramach diety dokładamy, czego nie powinniśmy zrobić, ponieważ ryczałt telefoniczny nie przysługuje sołtysom, ale tak było 52,70 zł co dawałoby  ok. 310 zł plus 20 zł więcej co daje 330 zł ryczałtowo. Na dobrą sprawę to, to jest zwiększenie o ok. 70 zł. Myśmy zaproponowali 330 złotych i w tym momencie dyskusja na temat telefonów jest zbędna, bo to konsumuje tę utratę kwoty wynikającej z zabranego ryczałtu. A technicznie to musi być tak zrobione, że telefony, które są przypisane gminie powinny być zlikwidowane. Ale czy sołtys zechce ten telefon przepisać na siebie to już jest jego wola.  

            Radna R. Bekier – Ponieważ wszystkie informacje na temat wysokości diet i wszelkich zmian finansowych będą opublikowane mam prośbę. Przy te informacji proszę napisać zdanie, że telefony, które posiadają sołtysi są ich własnością prywatną.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z art.  37 ustawy o samorządzie przysługuje dieta i zwrot kosztów. Myśmy nienależnie wypłacali ryczałt. Poza dietą i zwrotem kosztów nic innego się nie należy i nie powinniśmy wypłacać. W tej chwili mamy kontrolę i jeśli to nam wytknie to będziemy mieć problem. Ten zapis nie może w uzasadnieniu się znaleźć, bo to było nienależnie wypłacane.

            Radna R. Bekier – Nie mówię o wpisywaniu uzasadnień tylko mówię o publikacji i kiedy w Internecie ukaże się informacja na temat zmian diet to proszę o uwagę, że telefony sołtysów na wsi są ich własnością prywatną.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Mam nadzieję, że wykorzystamy obecność pana Ryssa i to o wiele szerzej naświetli.

            Radny W. Skrzypczyk – Są zebrania wiejskie i proszę poinformować mieszkańców, że taka uchwała zapadła i tak jest z telefonami.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr IV/25/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

Do punktu13.

----------------  Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy przedstawił z-ca burmistrza        W. Długoborski.

Staraliśmy się skonsumować wszystkie państwa uwagi, które padały i pewne założenia, które państwo zgłaszaliście idące w kierunku zamrożenia diet, a jednocześnie w wyniku kontroli RIO, która stwierdziła sprzeczność dwóch uchwał z poprzedniego okresu, należało przygotować jednolity tekst i nową uchwałę, która konsumuje wszystkie uwagi oraz uchyla dotychczasowe cztery uchwały w tej sprawie od 2002 roku.

Paragraf 1 projektu przesądza o wysokości diet dla poszczególnych kategorii radnych.

Zwykły radny ma mieć dietę miesięczną w wysokości 590 złotych. Przewodniczący rady miesięczną dietę otrzymywałby w wysokości 1230 zł, w-ce przewodniczący rady i przewodniczący komisji 900 zł. radnemu, który jednocześnie pełni funkcję sołtysa lub radnego, który jest członkiem dwóch stałych komisji przysługiwałby dodatek w wysokości 100 zł. Te poziomy są niższe od dotychczasowych, ale patrząc przez pryzmat poprzednich uchwał, który był podstawą do obliczania diety to w tym roku ta dieta byłaby jeszcze wyższa. W związku z tym to obniżenie i zamrożenie powoduje, że ona jest niższa od tego, co byłoby możliwe pod rządami dotychczasowych rozwiązań. Proponujemy zastosowanie dwóch przypadków obniżek. 10% diety miesięcznej za nieobecność nieusprawiedliwioną na każdym posiedzeniu komisji rady a przypadku nieobecności na sesji rady 20 %.  Autopoprawka – za każdą nieobecność na sesji rady.

Stanowiska komisji dotyczące projektu uchwały pozostały bez rozpatrzenia.

            Radna R. Bekier – Nie zawsze z dużym wyprzedzeniem są zwoływane posiedzenia i koliduje to z pewnymi sprawami. Zdarzyło mi się dwukrotnie, że nie uczestniczyłam w swojej komisji, tylko komisji stałej innej. Zostało to później wyjaśnione, ale pierwotne było takie, że nastąpiło potrącenie zgodnie z uchwałą. Uważam, że mimo, że nie miałam prawa głosu, nie mogłam głosować to bardzo rzetelnie przepracowałam tę komisję. Musiałam wziąć dzień wolny, żeby móc uczestniczyć w tej innej komisji. Wiec uważam, że spełniłam swój obowiązek i tutaj również nie znajduję tego zabezpieczenia. To się może zdarzyć i nie widzę powodu do karania radnego tylko, dlatego, że wypadek losowy tak pokierował danym dniem. Większość z nas jest zatrudniona i nie zawsze będzie możliwe żebyśmy uczestniczyli, z przyczyn od nas niezależnych. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie tej kwestii dzisiaj przed przegłosowaniem projektu uchwały. Drugi aspekt, który budzi moje wątpliwości, że usprawiedliwieniem będzie zwolnienie lekarskie. Jakie, zaświadczenie lekarskie, że dana osoba była w niedyspozycji zdrowotnej? Nie wiem czy lekarze L4 czy podobny druk wydają na potrzeby radnych. Chciałabym o sprecyzowanie tego, żeby to znowu nie kolidowało z przepisami.

            Radny N. Oleśków – Na komisji rozmawialiśmy o nieobecności na dzisiejszej sesji radnego Przygody, ale pełniąc obowiązki szefa klubu reprezentuje gminę Chojna poza granicami naszego kraju. Jak rozstrzygnąć tą nieobecność?

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – W obu przypadkach ta dieta jest nienależna i następuje potrącenie. Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z opinią pana radcy nie możemy dochodzić do takiego momentu, kiedy każdorazowe uzasadniony jakiś wyjazd do pracy, czy inne sprawy prywatne będą usprawiedliwione i przewodniczący rady czy komisji będzie to akceptował. Nie ma takiej możliwości. Tylko nieobecność w przypadku choroby lub wyjazd służbowy w celach reprezentowania gminy, jako radny usprawiedliwia. Natomiast każdy inny przypadek niestety nie.

            Radna R. Bekier – Mam tylko jeden apel do wszystkich przewodniczących komisji stałych, a szczególnie do przewodniczącego mojej komisji, aby ustalać terminy posiedzeń w porozumieniu z radnymi.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zaproponować formalną poprawkę do tej uchwały. Ona nie dotyczy osobiście osób, o których będę mówił tylko o funkcji, żeby koledzy radni nie mieli do mnie żalu, ja nie mówię o nich osobiście. Chodzi mi o zapis w § 1 pkt 3 o wiceprzewodniczących radny i przewodniczących komisji gdzie jest proponowana dieta w wysokości 900 zł. Rozumiem, że musi być różnica między dietą radnego funkcyjnego a dietą zwykłego radnego, ale ja nadal twierdzę, że ta różnica jest za duża. Sami w innym punkcie wyceniamy obecność na komisji, gdzie schodzi cały dzień na 100 zł to myślę, że jakby ta dieta radnego funkcyjnego było o ok. 100 zł większa od diety radnego nie funkcyjnego byłoby to w miarę uczciwe. Nie dużo większych obowiązków radny funkcyjny od radnego nie funkcyjnego. Mogłoby to spowodować jakieś oszczędności. Dlatego zgłaszam formalną poprawkę zamiast kwoty 900 na kwotę 700 zł.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Muszę się odnieść do minionej kadencji. Pan radny patrzy przez pryzmat poprzedniej kadencji i w poprzedniej kadencji być może przewodniczący komisji nie do końca wypełniali swoje funkcje właściwie, tak jak powinni. To, co pan Skrzypczyk zaproponował w pracach komisji to widzę, że przygotowuje się do pracy z bardzo bogatym programem. To jak pan przewodniczący gania swoich zastępców do roboty i pracują w prezydium, to pokazuje, że po prostu te funkcje wymagają zwiększonego wysiłku i w związku z tym pozostawienie na dotychczasowych z poprzedniej kadencji a nawet niższym poziomie wydaje się być uzasadnione. Ale to jest państwa wola i decyzja.

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Proszę się zastanowić, kto ma więcej pracy, sołtys czy wiceprzewodniczący rady.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna działa w tej chwili bardzo intensywnie. To nie znaczy, że tylko tutaj na tej Sali siedzą i gadają, ale działa w terenie. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 14 – 15 wyjazdów. Ja osobiście w każdym uczestniczyłem. Niech pan nie mówi, że przewodniczący komisji jest mało aktywny. Tyle, co przejechałem kilometrów swoim samochodem to już powinienem właściwie wystawić rachunek za używanie tego pojazdu. Natomiast nie będę się zwracał do pana przewodniczącego, żeby wystawił mi delegację, bo to jest mi niepotrzebne. To jest rekompensata m. in. za to, że jestem aktywny i tak to odbieram.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego R. Skrzypka w sprawie obniżenia wysokości diety wiceprzewodniczącym rady i przewodniczącym komisji z 900 zł do 700 zł.

Za obniżeniem głosował 1 radny, przeciwko 7, wstrzymało się od głosu 4 (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie, aby w § 1 w punkcie 5 podpunkt „b” dodać „każdą”.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymał się 1 radny.

Dalej, aby w § 2 w punkcie 3 ppkt „a” dodać słowa „lub zaświadczeniem”. W wyniku głosowania poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. W wyniku głosowania uchwała NR IV/26/2011 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 14.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Gminy Chojna polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił dyrektor AS i IS W Gołąb.

Jest to uchwała dotycząca upoważnienia burmistrza do działań, które są związane z realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Godkowie i Szkole Podstawowej w Brwicach. Są to dodatkowe zajęcia z języka obcego i dodatkowych zajęć, które będą realizowane po feriach.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/27/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 15.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/28/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 16.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/29/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy. Z dzierżawy gruntu rezygnuje pan Jankowski a wnioskuje o wydzierżawienie tego terenu pan Poprawski.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/30/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 18.

----------------- 

                        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy. Z dzierżawy lokalu użytkowego rezygnuje pan Piotr Żebrowki na rzecz pani Moniki Żebrowskiej. Ponieważ pan P. Żebrowski objął mandat radnego nie może  prowadzić działalności gospodarczej na mieniu gminy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/31/2011 została podjęta 13 głosami za ( Radny P. Żebrowski nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

 

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy. Z dzierżawy gruntu pod garaż rezygnuje pani Barbara Zjawin na rzecz pana Kielara.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/32/2011 została podjęta jednogłośnie za  i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy. Z dzierżawy gruntu pod garaż rezygnuje pan Zygmunt Cholewski na rzecz pana Damiana Bondii.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/33/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr       do protokołu.

 

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Uchwała dotyczy zmiany dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca rezygnuje w dzierżawy na rzecz innego dzierżawcy, czyli kontynuacja umowy dzierżawy. Z dzierżawy gruntu pod uprawę warzyw zrezygnował pan Dariusz Kłodziński na rzecz pani Eweliny Truong.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr IV/34/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr        do protokołu.

 

Do punktu 22.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Przeczytał uzasadnienie do projektu uchwały. „Wnioskiem z dnia 27 stycznia 2011 r. PHU „BeSTT” wystąpiła o dzierżawę lokalu użytkowego położonego na działce 207/28 w obrębie 7 m. Chojna. Przedmiotową nieruchomość dzierżawiła dotychczas pani Urszula Karaczun zam. Nawodna. Warunkiem zmiany dzierżawcy jest uregulowanie w całości należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego przez panią Urszulę Karaczun wobec ZGM w Chojnie.

Nie ma tu żadnych zagrożeń. Puls, który funkcjonuje nadal będzie funkcjonował. Firma Kokos rezygnuje nawet, jeżeli by tego nie zrobiła to pan dyrektor podjął działania w celu wyeliminowania tego dzierżawcy.

            Radna R. Bekier – W 2009 roku były pisma, petycje do radnych, że ponieśli jakieś nakłady i nie zostały uwzględnione. Sprawa została skierowana do sądu, ale nie znamy na dziś rozstrzygnięcia. Czy zapadł wyrok w tej sprawie i czy definitywnie zakończono.

            Dyrektor ZGM S. Matolicz – Były wyroki z Sądu rejonowego w Gryfinie jednak pani Karaczun zaskarżyła te wyroki i zostały skierowane do Sądu Gospodarczego w Szczecinie. Zapadł jeden wyrok w sprawie zapłaty, pozytywny na rzecz gminy, że pani Karaczun ma zapłacić. Pozostałe są jeszcze w trakcie realizacji. Ten wyrok zapadł 23 grudnia.

            Radny A. Jamróz – Z jakiego tytułu pani Karaczun zrezygnowała z ubiegania się o roszczenie o zwrot nakładów.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Dzierżawca poniósł pewne nakłady związane z malowaniem, remontem obiektu. Dotyczyło to powierzchni wewnątrz i zewnątrz. Natomiast kosztorys, który dotyczył tej rekompensaty był dużo większy niż faktycznie wykonane prace. Powołałem komisję, pracownicy urzędu, przedstawiciele ZGM poszli tam i stwierdzili, że ten wniosek jest nieuzasadniony, że to roszczenie o zrekompensowanie nakładów jest nieuzasadnione. Jakieś prace były tam wykonane aczkolwiek zgodnie z umową do obowiązków dzierżawcy należy utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym i prace bieżące malarskie należały do tamtej strony a nie wynajmującego, czyli ZGM. Większe prace budowlane należą do właściciela obiektu. Tamten wniosek został oddalony.

            Radny W. Skrzypczyk – Czy to znaczy, że ten obiekt będzie wydzierżawiony na dotychczasowych warunkach jakie miał Kokos czy na zmienionych.

            Dyrektor ZGM S. Matolicz – Na pewno będą prowadzone negocjacje, żeby jednak ta stawka była wyższa, bo Puls do tej pory wynajmuje obecny lokal za kwotę ok. 8 zł za 1m2.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Widzę pytanie, a może byśmy wystawili na przetarg i może byśmy więcej na tym zarobili. Był przetarg na lokal po Pulsie. Skończyła się umowa i zgodnie z prawem wystawiliśmy lokal na przetarg. Nikt się nie zgłosił tylko Puls. Tego typu lokali mamy w Chojnie kilka i gdyby drzwiami i oknami pchali się dzierżawcy to byśmy taką taktykę stosowali. Natomiast w tej sytuacji chcemy przede wszystkim w trosce o finanse gminy zapobiec dalszej katastrofie spółki, która nie płaci. Tych sto kilka tysięcy to nie jest bagatela. Jest nadzieja skoro tamte strony się dogadały, że wszyscy sobie nawzajem pomożemy. Gmina odzyska pieniądze, firma, która straciła rentowność odetchnie a ci, którzy funkcjonują będą funkcjonować.

Przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do głosowania w sprawie projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, 1 się wstrzymał, 4 nie brało udziału w głosowaniu. Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził, że uchwała została przyjęta.

            - uchwała Nr IV/35/2011 stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 23.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 6 porządku obrad.

Pan Skrzypek zapytał ile kosztowało spotkanie noworoczne. Dokładnie podam na następnej sesji. Część pieniędzy z promocji z urzędu miejskiego a większość zadania z Centrum Kultury, jako ich zadanie.

Co do stawek wynagrodzeń osób z-cy, skarbnika, sekretarza i dyrektora AS i IS nie zmieniły się. Dyrektor Centrum Kultury otrzymuje wynagrodzenie niższe w stosunku do wynagrodzenia poprzedniego dyrektora.

Co do zakupu opału do budynku Odry Chojna faktura jest do wglądu w wydziale finansowym. Natomiast gdzie jest węgiel odpowie jeszcze urzędujący prezes.

                Radny J. Babiarz – Tak dużo opału a mimo tego budynek jest niedogrzewany. Opał w klubie jest przeznaczony na ogrzewanie jak również na ogrzanie wody. Jeżeli chodzi o zużycie to nominalne zużycie przez piec c.o. to jest ok. 300 kilogramów na dobę, aby osiągnąć minimum, jakie ten piec powinien mieć. Faktem jest, że przy tych temperaturach, jakie miały miejsce w ubiegłym roku tego opału idzie bardzo dużo. Opał z poprzednich zakupów kończył nam już się we wrześniu i w związku z tym, że klub, co było zgłaszane i wcześniej również monitowane radzie, były deklaracje wsparcia. Oczywiście tych funduszy nie otrzymaliśmy, więc klub borykał się z problemami finansowymi m. in. część kwoty, którą musielibyśmy przeznaczyć na dodatkowy zakup opału, który był potrzebny na bieżącą zimę. Odbyło się to na zasadzie, że wzięliśmy opał na zasadzie nie opłacania, czyli a konto. Następnie staraliśmy się o zapłatę. Zarząd złożył wniosek do burmistrza o zakup ze względu na to, że klub wcześniej pieniędzy nie dostanie jak w marcu, a wiadomym jest, że są to obiekty też gminne. To nie jest budynek tylko klubu, ale jest to obiekt gminny. Nie możemy doprowadzić go do degradacji, jeżeli nie będziemy go ogrzewać, tym bardziej, że również odbywają się w nim zajęcia. W związku z tym ten opał, który został już pobrany na październik, listopad został opłacony plus dodatkowy i część tego opału została przywieziona do klubu, część znajduje się jeszcze u sprzedawcy ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne. Nie sposób było przewieźć 12 ton i wysypać to pod budynkiem klubowym. Jest to uzgodnione ze sprzedawcą tak, że na podstawie wz mamy pobierane te należności, które są do odebrania. Całościowo zużycie tego opału jest w granicach nawet ponad 20 ton w ciągu roku. Powierzchnia tego budynku to jest ok. 700 m2. Trzeba również przyjąć pod uwagę, iż tam jest duża ilość okien starego typu, których przenikalność cieplna jest bardzo duża. Budynek jest nieocieplony. Teraz idziemy w kierunku takim, żeby, jeżeli nam finanse pozwolą, żeby ocieplić przynajmniej tą część administracyjno sportową, to wówczas te koszty opałowe na pewno zostaną zmniejszone. Na pewno opał nie znajduje się w mojej piwnicy, bo używam piec na gaz. A jeżeli pan radny Skrzypek ma jakieś ku temu uwagi, że zostało to sprzeniewierzone to są odpowiednie drogi.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan radny Stefański zapytał o działkę. To jest teren zakupiony przez przedsiębiorstwo z Inowrocławia po dawnym PROGRES przy ul. Bałtyckiej. Firma ma problem z uzgodnieniami z Generalną Dyrekcją i Powiatem dot. wjazdu, zjazdu, ponieważ tam jest tylko możliwy wjazd. Od dwóch lat proponują różne rozwiązania w związku z tym zaproponowaliśmy spotkanie żeby w szerszym gronie te problemy omówić i znaleźć jakieś rozwiązanie.

Koszt przebudowy świetlicy w Zatoni Dolnej około 305 tysięcy. To są wszystkie koszty razem z inspektorem nadzoru. Jest opóźnienie, co do czasu realizacji inwestycji z uwagi na warunki pogodowe i fizyczna niemożliwość wykonania muru oporowego. Po obfitych opadach śniegu przyszła odwilż i trzeba poczekać, bo inaczej ten mur oporowy spłynąłby razem ze świetlicą. W zasadzie większość inwestycji jest zakończona. Z tej kwoty 300 tysięcy ponad 50% otrzymamy zwrotu w PROW po rozliczeniu zadania.

 

Do punktu 24.

-----------------  Radna R. Bekier – W związku z planowanymi feriami i przerwą w komunikacji autobusowej już dzisiaj zwracam się z prośbą o uruchomienia na ten okres komunikacji zastępczej, bo problem jest bardzo poważny. Pragnę podziękować za to, co się zdarzyło w przerwie między świątecznej. Natomiast zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców o uruchomienie komunikacji zastępczej.

Drugi wniosek kieruję na ręce pana przewodniczącego. Bardzo proszę o powrót odbywania sesji na godzinę 10. Godzina 12 koliduje z wieloma sprawami. Jeżeli otrzymam dzień wolny to Grzybno nie ma połączenia w godzinach 11 – 12, bo ma o godz.8.15 i 14.22. Tamta kadencja była o godzinie 10 i obecność sołtysów była pełniejsza frekwencja. Jeżeli będzie to możliwe to składam wniosek pod rozwagę.

            Przewodniczący K. Komorzycki – To nie jest samodzielna decyzja przewodniczącego. Przewodniczący jest wyrazicielem większości przybywających na sesję. Sprawa jest do załatwienia.

            Radny R. Skrzypek – Gdy pytałem o węgiel, to pytałem na jakiej podstawie prawnej zostało to dofinansowane, bo pan tłumaczył, że nie można dofinansować i nagle okazało się, że siedem dni przed końcem roku jeden z klubów jednak prezent pod choinkę dostał. Czy w jakiś sposób pan burmistrz sprawdził tą kwotę 10 tysięcy, skąd to się wzięło? Czy była analiza wydatków w poprzednim roku, czy pan uwierzył na słowo prezesowi Odry. Co do odpowiedzi pana prezesa to wiem, co dzisiaj dzieciom na wieczór, jaką bajkę opowiem. To będzie bajka o węglu.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Kiedyś spalałem dwie tony. W tym roku spaliłem cztery i wiem, że będzie mało, kupiłem jeszcze dwie, czyli spalę sześć ton przez zimę. Nie dlatego, że jestem rozrzutny tylko dlatego, że tak ten węgiel się spala. Raz jest lepszej jakości raz gorszej i temperatury też są takie jakie są. Tamta zima była długa, dotkliwa, ta się zaczęła wcześniej i jeszcze się nie skończyła. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jeżeli pan uważa, że tak nie jest to… Dotacji udzielić nie można było, bo nie było możliwości. Natomiast była możliwość, żeby dbać o obiekt, bo obiekt nieogrzewany niszczeje. Mamy wiele tego typu przykładów, kiedy nieogrzewany budynek prawie w powietrze wylatuje, kiedy zamarzają kaloryfery… czy lepiej było opalać cały czas nawet, jeżeli jest nieczynny, czy potem remontować i wydać więcej niż kosztował ten węgiel. Tam jest siłownia, tam jest wiele innych zajęć na tej powierzchni, o której mówił pan prezes. To było na podstawie porównawczej, czyli porównania zużycia z lat poprzednich i potrzeb, które zarząd klubu miał w stosunku do dzierżawców.

            Radny J. Babiarz – Bajki to pan Skrzypek bardzo ładnie opowiada na swojej stronie internetowej. Jeżeli są jakieś niejasności to zapraszam do sądu, bo pan ma też praktykę w sądach ostatnio. Mam nadzieję, że się do końca okaże, jaka. Ale to na marginesie. Najbliższe pieniądze, jakie stowarzyszenia dostaną to jest najprawdopodobniej koniec marca. Więc jeżeli budynek ma być ogrzewany, a policzymy, że idą trzy, cztery tony miesięcznie na ogrzanie tego budynku, z którego korzystają ludzie, a to już nie jest moją winą, że przez wiele lat był tak zaniedbany. Nie doprowadzono do docieplenia itd. że nawet teraz zużywając tyle opału osiąga się temperaturę 14 stopni w pomieszczeniach i tam ludzie muszą pracować. Co innego, jeżeli ćwiczą np. na siłowni to im taka temperatura wystarczy, ale są ludzie, którzy pracują, bo w ubiegłym roku były tam biura i prawdopodobnie teraz od lutego będą również biura. To nie był żaden prezent dla klubu i ani ja, jako prezes ani żaden z członków stowarzyszenia sobie tego nie wziął, nie wykorzystał. A jeżeli pan Skrzypek nie wierzy, że takie ilości trzeba zużyć to zapraszam do klubu, a nawet może pan zostać u nas palaczem. Jeżeli tylko będzie miał pan odpowiednie kompetencje, żeby palić w takim piecu, zapraszam.

            Radny R. Skrzypek – Panie przewodniczący komisji rewizyjnej. Ja nigdy nie miałem jakichś wielkich nadziei, co do poziomu inteligencji oficerów Ludowego Wojska Polskiego i pan przed chwileczką to potwierdził.

            Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił uwagę, że to było za bardzo…? Nie wolno w ten sposób robić. Nie na sesji.

Następnie przewodniczący wróci do propozycji radnej Bekier dotyczącej godziny rozpoczynania sesji. Przypomniał, że były propozycje, żeby sesje rozpoczynać o godz. 13, 14. Godzina 12 okazała się optymalnym czasem.

            Radny S. Drapaluk – Kogo pan pytał? Własnego klubu? Dla mnie godzina 10 jest optymalna. Przypuśćmy radny Burak, który prowadzi gospodarstwo rolne i ani do południa, ani po południu, a na sesji powinien być. Wielu jest z nas takich, że można jeszcze coś w tym dniu zrobić. A jeśli jest sesja o 12 to się już nic nie zrobi.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Ci ludzie, którzy do mnie się zgłaszali mówili, że to jest najbardziej optymalna godzina, która powinna zadawalać wszystkich.

Następnie odczytał zaproszenie od rady sołeckiej i mieszkańców Godkowa Os. na spotkanie w sprawie projektu likwidacji szkoły w Godkowie, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 13.

Również podobne spotkanie w podobnej sprawie odbędzie się w Strzelczynie 31 stycznia o godz. 18.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Proponuję, że jeżeli porządek obrad będzie obfity to proponuję sesję na godzinę 10, a jeżeli będzie tych punktów mniej godzinę 12.

            Radny J. Babiarz – Dla mnie odpowiada godzina 10, może nawet być na godzinę 8. Rozważmy to, porozmawiajmy z sołtysami i przedstawmy jakąś propozycję. Wcale  nie upieramy się za godziną 12. Ja jestem za 10.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godzina 15.50. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                                   Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                        Kazimierz Komorzycki

 

             

     

 

 

 

 

 

             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 23-02-2011 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2011 08:45