Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

statut Sołectwa Rurka załącznik nr 20

ZAŁĄCZNIK Nr 20 

do Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie

Nr VI/    /2011  z dnia ...................

w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna

STATUT   SOŁECTWA  RURKA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Sołectwo Rurka   jest jednostką pomocniczą Gminy Chojna.

        2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Rurka.

§ 2.1. Obszar Sołectwa obejmuje : wieś Rurka, osadę Przyciesie, osadę Rurczyna.

        2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś Rurka.

§ 3.Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Rurka   w tym:

1.      jego  zadania i zakres działania,

2.     organizację i zasady działania jego organów,

3.     zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływanie,

4.     zasady gospodarki finansowej,

5.      zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jej organów.

§ 4.Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1.      Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Chojna,

2.     Sołectwie- należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną

                        w § 1 niniejszego Statutu,

3.     Statucie- należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,

4.     Sołtysie- należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

5.      Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,

6.     Zebraniu Wiejskim- należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa 

§ 5.Sołectwo  działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
  • Statutu Gminy Chojna,
  • niniejszego Statutu.

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 6.1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego      mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców           sołectwa.

       2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

1.       inicjowanie działań organów Gminy,

2.      opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa ,

3.      podejmowanie rozstrzygnięć w formie uchwał zebrania wiejskiego,

4.      podejmowanie innych czynności i działań na rzecz wspólnoty samorządowej,

5.      gospodarowanie  mieniem gminnym , o ile zostało ono przekazane sołectwu,

6.      organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu, rekreacji, kultury i edukacji.

      3. Działania o jakich mowa w ust. 2 Sołectwo może podejmować jedynie                             w  zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

      4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 7.Do zakresu działania Sołectwa należy:

1.      inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

                  2. opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach w części                                      dotyczącej Sołectwa:

                        a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania                                                     przestrzennego  gminy,

                        b) uchwalanych przez Radę Miejską programów gospodarczych,

                        c) projektu budżetu gminy,

                        d) określenia przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania                                    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy                                       i położonych na terenie Sołectwa.

                   3. podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie określenia przeznaczenia                                    środków z budżetu gminy na realizację zadań Sołectwa.

Rozdział III

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 8.Organami Sołectwa są:

1.      Zebranie Wiejskie- jako organ uchwałodawczy.

2.     Sołtys- jako organ wykonawczy.

§ 9.1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we     wszystkich sprawach określonych w § 7 za wyjątkiem rozstrzygnięcia w           indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

        2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1/wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

2/ określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych          w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,

3/wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych  przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy ,

4/ dokonywanie oceny pracy sołtysa i rady sołeckiej,

5/ rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa lub rady sołeckiej.

§ 10.1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli              nad działalnością Sołtysa, Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie          może wyłaniać specjalne Komisje.

            2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu Komisji o jakich mowa               w ust. 1 określa precyzyjnie jej zadania oraz skład osobowy.

            3. Komisje o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji zadania określonego                      w  ust. 2 są upoważnione do:

1/ żądania wyjaśnień,

2/ przeglądania dokumentacji,

3/ przeprowadzania oględzin.

§ 11.  1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu   jego          zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa oraz posiadają czynne                                i  bierne  prawo  wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie.

            2. W przypadku  gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie       wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do    brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego  tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

 

§ 12.Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1.      inicjatywy uchwałodawczej,

2.     udziału w dyskusji i głosowaniu nad sprawami objętymi porządkiem obrad, zadawanie pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na Zebraniu Wiejskim przedstawicielom Gminy,

3.     żądanie utrwalenia w protokole własnych czynności wymienionych w pkt. 1 - 2 udziału w głosowaniach, zgłoszenia kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.

§ 13.1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.

          2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

a.      z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Sołeckiej,

b.      na żądanie organów Gminy,

c.       na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.  

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys.

            2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy

             członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

            3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania

            Wiejskiego i gdy nie udzieli upoważnienia żadnemu z członków Rady

            Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady

            Sołeckiej przez nią wybrany.

§ 15.1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1/kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2/udzielaniu głosu poza kolejnością,

3/określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego w mówców,

4/odebraniu głosu,

                         5/zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku                          obrad,

6/żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego w celach porządkowych.

            2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod          głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi             obrad.

§ 16.1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 13, ust. 2 przygotowują projekt   porządku  obrad Zebrania Wiejskiego, który podlega ogłoszeniu co najmniej na     7 dni przed Zebraniem w formie zwyczajowo przyjętej.

            2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek           zorganizowania obsługi techniczno - biurowej Zebrania Wiejskiego ,                          a w szczególności protokołowania jego przebiegu. W szczególnych           przypadkach  Sołtys może wystąpić do Burmistrza o zabezpieczenie obsługi          technicznej zebrania.

§ 17.O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania             Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych,    uczestniczących w nim.

§ 18.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania            Wiejskiego stosuje się odpowiednio Statut Gminy Chojna.

§ 19.1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone   przepisami prawa.

            2.Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

2/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

3/ wykonywanie uchwał organów Gminy,

4/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych .   

§ 20.1. W zakresie określonym w § 19 ust. 1 - 2 działalność sołtysa wspomaga Rada   Sołecka.

            2. Rada Sołecka składa się z 3 - 5 osób.

            3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 21.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed         Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed       upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają        postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

            2.Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu    zainteresowanych.

§ 22.1. W przypadku śmierci, utraty prawa wybieralności ( biernego prawa       wyborczego), odwołania lub ustąpienia          Sołtysa w  trakcie kadencji Burmistrz   zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego          Sołtysa.

            2.Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wyboru nowego składu   Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez        Sołtysa.

§ 23.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym          na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24.Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w             Statucie Gminy bez  prawa działu w głosowaniu.

§ 25.Obsługę techniczno - biurową Sołtysa zapewnia Urząd Miejski w Chojnie.

Rozdział IV

ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 26.1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4 lat na zebraniu             mieszkańców Sołectwa zwołanym przez burmistrza w ciągu 3 miesięcy od daty            wyboru Rady Miejskiej na nową kadencję.

            2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem    następujących zasad:

a.      tajności,

b.      bezpośredniości,

c.       powszechności,

d.      równości.

§ 27.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę      Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.                               Za akceptacją Przewodniczącego Rady Miejskiej  - Burmistrz może powierzyć           przewodniczenie Zebraniu radnemu tejże Rady.

            2. Informację o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady          Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa, co     najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

§ 28.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest         osobista obecność co najmniej ½ uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

            2. O ile w wyznaczonym terminie, określonym przez Burmistrza w trybie § 27             przez Burmistrza nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców,      wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę       obecnych na Zebraniu.

 

§ 29.1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie             Wiejskie powołuje 3 osobową komisję skrutacyjną.

            2. Do zadań komisji należy:

          a) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

          b) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

          c) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników                       głosowania i wyborów,

          d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.                                                              

            2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

            3. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i do Rady                  Sołeckiej.

 

 

 

§ 30.1. Kandydatury na stanowisko sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

            2.Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy Zebrania      Wiejskiego.

 

§ 31.Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur   na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych          przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§ 32.1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący         komisji skrutacyjnej poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wszystkie       zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one             zgłoszone.

            2. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej      głosów.

 

§ 33.1. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru członków Rady Sołeckiej na wniosek      Sołtysa.

            2.Postanowienia § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 34.1.Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej następuje na wniosek 1/10            uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu          tajnym.

         2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej wymaga formy pisemnej,      musi być podpisany przez osoby uprawnione do jego złożenia i winien zawierać     uzasadnienie.

 

 

Rozdział  V

GOSPODARKA  FINANSOWA  SOŁECTWA

 

§ 35. 1. Jeżeli Rada Miejska utworzy fundusz sołecki - Rada Sołecka opracowuje plan             finansowo – rzeczowy funduszu Sołectwa i przedkłada Burmistrzowi do dnia   30 września  roku poprzedzającego rok budżetowy.

            2. Potrzeby finansowe sołectwa, nie ujęte w planie funduszu sołeckiego mogą być ujęte w budżecie Gminy każdego roku budżetowego na podstawie wniosku sołectwa złożonego do dnia 30             września roku poprzedzającego   uchwalenie budżetu.

            3. Sołectwu nie przysługuje prawo własności mienia komunalnego.

            4. Sołectwo może otrzymywać składniki mienia komunalnego w bezpłatne       użyczenie, uprawniające do korzystania na własne potrzeby Sołectwa.

            5. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

            6.Obsługę finansowo – księgową Sołectwa prowadzi bezpośrednio Urząd           Miejski.

 

 

Rozdział  VI

NADZÓR  NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  SOŁECTWA

 

§ 36.Nadzór nad działalnością Sołectwa jest sprawowany na podstawie kryteriów      zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 37.Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są:

a)     Rada Miejska, która może zlecać zadania w zakresie nadzoru Komisji Rewizyjnej,

b)     Burmistrz.

 

§ 38.1. Organy nadzoru mają prawo do żądania niezbędnych informacji, danych i      wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, udostępniania dokumentacji,      dokonywania wizytacji  Sołectwa oraz uczestniczenia       w posiedzeniach jego         organów.

            2. Do wykonywania czynności o  jakich mowa w ust. 1 organy wymienione        mogą delegować swych przedstawicieli.

 

§ 39.1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa Zebranie Wiejskie           podejmuje uchwałę o odwołaniu Sołtysa.

            2. W przypadku podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa            bez niezwłocznego wyboru nowego Sołtysa  - Burmistrz wyznacza osobę do             pełnienia funkcji Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

            3.W czasie terminu określonego w ust. 2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie           w celu wyboru Sołtysa.

            4. Wybrani w trakcie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do     czasu zarządzenia wyborów przez Burmistrza kolejnej kadencji organów         Gminy.

 

Rozdział  VII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§. 40. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

 

§ 41.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

                 

Przewodniczący Rady

 

Kazimierz Komorzycki

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 24-03-2011 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 08:51