Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA


Chojna, dnia 24.03.2011r.

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW

I OCHRONY ŚRODOWISKA ...................................................................................................................................................................(nazwa stanowiska pracy )

 

 

 1. Wymagania :

          Wykształcenie:

wyższe kierunek lub specjalność: administracja publiczna, prawo i administracja, administracja samorządowa, inż. budownictwa.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. nieposzlakowana opinia,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  4. doświadczenie zawodowe, co najmniej roczny staż pracy, w administracji samorządowej lub rządowej,

  5. posiadanie wiedzy z zakresu:

   • Kodeksu postępowania administracyjnego,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

                    f.    rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 •        

 •         3.   Wymagania dodatkowe:

  1. wskazana znajomość języka obcego.

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   

  1. Przygotowywanie dokumentów w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy
   i decyzji celu publicznego.

  2. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji.

  3. Współdziałanie z instytucjami uzgadniającymi wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

  4. Nadzór nad terminowym wykonywaniem usług przez urbanistów w zakresie opracowywania projektów ww. decyzji.

  5. Znajomość programu ewidencji gruntów i budynków.

   

  1. Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny

   2. życiorys ( CV )

   3. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

   4. kserokopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

   6. kwestionariusz osobowy,

   7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

   8. oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

  • aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
   że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

   

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój Nr 12 Urzędu Miejskiego
  w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie”.

   

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2011r.

   

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

   

  O terminie naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

   

  Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony
  i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta na czas nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

   

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

  Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
  Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Anny Witek tel. (091) 4141035 w.32.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Monika Adamczyk 24-03-2011 14:06
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Mieszczańska 24-03-2011
  Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 24-03-2011 14:10