Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/BPI-05 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

1) art.83- 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220  ze zmianami  )

2) Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 13 pażdziernika 2004r. w sprawie stawek opłat  dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U. Nr 228 poz. 2306 ze zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY - 
wniosek o usunięcie drzew,  krzewów , zgodnie z art. 83 ust. 4
 

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
 • tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 1. załączniki (w zależności od sytuacji):
  • decyzja  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • dokumentacja budowlana
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Chojna ,
  • zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym
  • zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością
  • oświadczenie o prawie do władania nieruchomością
  • oświadczenie o usunięciu drzewa/krzewu wynikającego / nie wynikającego z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),

   • (spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag).

II  OPŁATY

1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1)  drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2)  drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4)  drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5)  drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6)  drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7)  drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)  75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)  krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9)  drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11)  topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13)  drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Planowania Przestrzennego , Inwestycji,  Remontów  i Ochrony Środowiska, pok.  nr 10

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem  Burmistrza Gminy Chojna  w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji stronie.

 

VI. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY:

 
 • W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

   

 •   Wycinka drzew w pasie dróg publicznych wymaga uzgodnienia projektu  Decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Szczecinie

   

  Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie następujacych  drzew i krzewów:

  1)  krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

  2)  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

  3)  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  a)  35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  b)  25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  4)  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

  5)  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

  6)  drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

  7)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

  8)  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

  9)  drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

  10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

  11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

  12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

  13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

  14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

  a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

  b)  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

  15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-02-2006 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 07-06-2018 14:04