Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 6 czerwca 2011 r. O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW na lata 2012 - 2015 na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 6 czerwca 2011 r.
O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
na lata 2012 - 2015
na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie
oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Stosownie do przepisów art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), informuje się,
że w dniu 30 czerwca 2011 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników
do
Sądu Rejonowego w Gryfinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2012 - 2015.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie ustaliło następującą liczbę ławników do wyboru przez Radę Miejską w Chojnie na kadencję lat 2012 - 2015:

1) na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie:

a) ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości - 4

2) na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

a) ławnicy dla spraw pracy w ilości - 1

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późń. zm.; ostatnia zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. opublikowana w Dz. U. Nr 109, poz. 627).

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia,

 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zmianie ulegnie min. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, który do tej pory określony był w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370).
Nowy wzór karty udostępniony zostanie w najbliższym czasie na stronie www.bip.chojna.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, (druk zapytania rtf, pdf)
  (gdzie można uzyskać informację

 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (druk oświadczenia)

 3. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, (druk oświadczenia)

 4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji lub stowarzyszenia zgłaszającego kandydata na ławnika datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie i zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Chojnie, w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza, ul. Jagiellońska 2 (czerwony budynek) I piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91-414-18-79 lub 91-414-10-35
wew. 58.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 07-06-2011 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 10-06-2011 09:25