Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332


Chojna, dnia 10.06.2011r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E ROKOWAŃ

 

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332.

 

Budynki tworzą jeden kompleks w skład, którego wchodzą:

budynek główny (2 kondygnacyjny) o pow. zabudowy 1173m2, kubaturze 17014m3,

budynek łącznika o pow. zabudowy 13m2,

budynek podjazdu karetek o pow. zabudowy 145m2, kubaturze 927m3.
Budynki w stanie surowym zamkniętym - niedokończona inwestycja budowy centrum medycznego (szpitala).

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- działka zabudowana.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na centrum medyczne, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535
z 2004r. ze zmianami).

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22 służebności drogowej, o której mowa w art.145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zmianami) - droga konieczna oraz ustanowienia służebności przechodu i przejazdu do działki nr 207/27.

 

W rokowaniach mogą wziąć udział podmioty, które:
- posiadają doświadczenie w prowadzeniu usług medycznych w ramach swojej działalności
gospodarczej m.in. w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- posiadają zdolność inwestycyjną umożliwiającą realizację inwestycji,
- posiadają podpisane kontrakty z NFZ

 

cena wywoławcza 440.000,00zł Zaliczka: 44.000,00zł

 

 

 

Rokowania odbędą się w dniu 25.08.2011r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Zaliczkę ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 22.08.2011r.

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

 

Podmioty, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz
z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zamkniętej kopercie z napisem ”ROKOWANIA -SZPITAL” w terminie do dnia 22.08.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie,
ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

 

Po przeprowadzeniu rokowań pisemnych dopuszcza się rokowania ustne.

Pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu.22.02.2011r., drugi przetarg ograniczony w dniu 18.05.2011r.

 

Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel.(091) 4141035 wew.61.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 27-06-2011 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 27-06-2011 13:45