herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownika Działu Eksploatacji Mieszkań

                                                                                        

                                                                                                            Chojna, dnia 31.08.2011r.

 

 

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

 

 

………Kierownika Działu Eksploatacji Mieszkań…………..

(nazwa stanowiska pracy) 

 

 

Wymagania:

1. Wykształcenie:

     - wyższe

2. Wymagania niezbędne:

     a) obywatelstwo polskie

     b) nieposzlakowana opinia     c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

     d) licencja zarządzania nieruchomościami

     e) doświadczenie zawodowe kandydata:

     - posiada doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywał

       przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymogami na

       danym stanowisku

     - posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy,  ekonomiczno-finansowej jak również z

        budownictwa w stopniu ogólnym

    f) predyspozycje osobościowe:

     - dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dobra organizacja pracy, 

       odpowiedzialność

    g) posiada wiedzę z zakresu:

     - kodeks postępowania administracyjnego

     - kodeksu cywilnego

     - kodeksu pracy

     - ustawy o:

       samorządzie gminy,

       o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

            

 

3. Wymagania dodatkowe:

     - wskazana praktyka w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi    

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

     a) nadzór nad organizacją pracy działu administracji mieszkań

     b) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkaniowymi

     c) prowadzenie egzekucji administracyjnych w sprawach lokalowych

     d) prowadzenie nadzoru z zakresu utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych

e) współpraca z wykonawcami obcymi w realizacji remontów budynków

 

 

5. Wymagane dokumenty:

      a) list motywacyjny

      b) życiorys (CV)

      c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

      d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( kserokopia dyplomu

          lub świadectwa  szkolnego)

      e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

      f) oryginał kwestionariusza osobowego

      g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

      h) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

          ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

                                                                   - 2 –

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój nr 3 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

W przypadku przesłania pocztą z dopiskiem na kopercie:

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji Budynków w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.09.2011r.

 

     Dokumenty, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl   oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458).

 

 

 

 

           

                                                                                          ……………………………………..

                                                                                                    (podpis kierownika jednostki)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 31-08-2011 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 31-08-2011 14:09