Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z VIII sesji

PROTOKÓŁ NrVIII/201l

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Do punktu 1. 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Na początku sesji odbyły się-sprawy nieproceduralne.

Przewodniczący udzielił głosu, księdzu Bogdanowi Przybyszowi z parafii w Siekierkach,

który w im. Księdza arcybiskupa zaprosił wszystkich samorządowców i pracowników

samorządowych   na   III   pielgrzymkę   samorządowców   i   pracowników   samorządu   do

Sanktuarium do Siekierek Matki Bożej w dniu 15 września 2011 r. od godz. 12.00.

Następnie burmistrz A. Fedorowicz podziękował ks. Przybyszowi za zaproszenie.

Dalej burmistrz przypomniał, że wiosną odbyły się wybory sołtysów. W imieniu władz

samorządowych bardzo podziękował szczególnie tym, którzy przez wiele długich lat tę

zaszczytną funkcję pełnili zmagając się z różnymi problemami lokalnymi działając dla dobra

lokalnej społeczności. Podziękował wszystkim sołtysom, którzy w tym momencie nie sąjuż

sołtysami i pogratulował tym, którym społeczeństwo powierzyło tą zaszczytną funkcję bycia

sołtysem na kolejne cztery lata.

Następnie,   jako   pierwszemu   byłemu   sołtysowi   Romanowi   Obielakowi   zadedykował

szczególne podziękowania za pełnienie funkcji sołtysa sołectwa Lisie Pole od 1973 roku,

kiedy w wieku 26 lat objął tę funkcję i wypełniał ją nieprzerwanie przez 38 lat.

Dalej burmistrz wręczył okolicznościowe dyplomy sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w

kadencji 2007 - 2011 i nowo wybranym sołtysom.

Przewodniczący K. Komorzycki na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych było 14 radnych. Nieobecna radna R. Bekier -usprawiedliwiona.

Do porządku obrad przewodniczący przedstawił wniosek burmistrza w sprawie wprowadzenia następujących projektów uchwał: w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego przez zarząd Gminnej Spółdzielni „SCh" w Chojnie do Rady Miejskiej,

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/451/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie gminy Chojna do specjalnej strefy ekonomicznej,

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011, jako punkty 27, 28, 29.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół z VII sesji został przyjęty 13 głosami za. (w trakcie głosowania radny A. Jamróz był nieobecny na sali obrad)

-  lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

-  lisia obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-  porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 4.

---------------  Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

3 maja odbyły się uroczystości na Placu Konstytucji związane ze świętem konstytucji.

4 maja odbyło się spotkanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej w Moryniu. 6 maja odbył się powiatowy Dzień Strażaka. 7 maja odbył się koncert gitarowy w Centrum Kultury.

11    maja  odbyło   się  spotkanie  z  przedstawicielami   spółki   Si   Power jak  również  z
przedstawicielami Pol Dano, która zabiega o budowę fermy trzody i biogazowni w m. Bara.

12  maja odbyło się spotkanie z dyrektorem Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie
utworzenia parku przemysłowego w specjalnej strefie ekonomicznej.

14 maja odbył się festyn w Krajniku Górnym. 16 maja odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Niemiec. 17 maja w Baniach odbyło się spotkanie w ramach Transgranicznego Planu Działania. 18 maja burmistrz uczestniczył w posiedzeniu rady programowej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie. 21 maja w Mętnie odbył się Dzień Seniora. 23 maja odbyła się wizyta w Zatoni Dolnej i Chojnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Staneckiej. Omawiano sprawy, które z punktu widzenia naszych planów i pewnych koncepcji są bardzo istotne, dotyczące terenów starego miasta i na lotnisku. 25 maja z okazji dwudziestolecia samorządu terytorialnego z-ca burmistrza spotkał się z prezydentem Komorowskim. 28 maja odbyły się kolejne targi Incontakt. 30 maja odbył się konwent gmin współpracujących z Ukrainą. W tym konwencie burmistrz jest jednym z siedmiu członków zarządu. Również 30 maja w Łukęcinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez wojewodę zachodniopomorskiego w ramach zarządzania kryzysowego. 1 czerwca odbyło się otwarcie świetlicy w Zatoni Dolnej. 4 czerwca odbył się Dzień Dziecka w Chojnie. 5 czerwca odbył się kolejny rajd Magnolii. 9 czerwca w Chojnie na cmentarzu Armii Radzieckiej odbyły się uroczystości ponownego pochówku 91 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na terenie naszego województwa. Tego samego dnia odbyło się otwarcie Akademii Futbolu pod patronatem piłkarzy Pogoni Maj dana i Stolarczyka.

10-12 czerwca odbyły się Dni Chojny. W dniach 18-19 czerwca w Hanowerze odbyły się Dni Chojny. 19 czerwca odbyły się międzygminne zawody strażackie w Trzcińsku Zdroju. W dniach 20-21 czerwca odbyło się VII Forum pn. wyzwania dla samorządu terytorialnego w nowej perspektywie europejskiej. 21 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z rolnikami i przedstawicielami Nadleśnictwa Myślibórz. Spotkanie dotyczyło szkód jakie wyrządza zwierzyna i co dalej należy robić. 22 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. 28 czerwca burmistrz spotkał się z prezesem Piwowarczykiem w sprawie umiejscowienia rentgena na lotnisku. Również 28 czerwca odbyło się spotkanie w Pinnow w ramach Transgranicznego Planu Działania i posiedzenie Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 5.
------------------

                    Przewodniczący K. Komorzycki poinformował, że wpłynęła uchwała składu

orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Chojny z wykonania

budżetu za 2010 rok.

Wpłynęło pismo od dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli z prośbą o informację w sprawie

restrukturyzacji szkół.

Od   burmistrza wpłynęły  informacje  w  sprawie  wykazu  nieruchomości  do  sprzedaży

stanowiących własność gminy Chojna.

Wpłynęło pismo z Wydziału Nadzoru i Kontroli stwierdzające nieważność § 2 uchwały w

sprawie wydzierżawienia lokalu na lotnisku przeznaczonego na cele medyczne.

Wpłynęła informacja zarządu Konwentu Gmin Współpracujących z Ukrainą o przyjęciu w

skład członków. 

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do burmistrza w sprawie komunikacji publicznej w czasie wakacji. W Krzymowie zlikwidowane są wszystkie kursy PKS. W jaki sposób nasi uczniowie, którzy mają osiągnięcia i są uzdolnieni mogą uzyskiwać stypendia. Jakie są procedury?

W punkcie informacyjnym w Centrum Kultury kończą się wszelkie pamiątki i przewodniki. Zaproponował, żeby na nowo wyprodukować i dawać po cenie, która by przynajmniej zwróciła koszty wytworzenia.

Radny J. Przygoda - Po rozmowach z mieszkańcami \ kolonii wynikła sprawa zagospodarowania placu zabaw. Czy planowane jest miejsce na plac zabaw dla dzieci? Jestem troszeczkę zawiedziony, że w sprawozdaniu pana burmistrza i pana przewodniczącego została pominięta gala boksu, jaka była zorganizowana w naszej miejscowości, na której byli mistrzowie Ukrainy, mistrzowie Węgier. Można było o tym wspomnieć, bo to była bardzo mocna promocja gminy. Można to było obejrzeć w telewizji szczecińskiej.

Radny P. Szczapa przedstawił interpelację w sprawie braku świetlicy wiejskiej w Nawodnej - załącznik nr 5 do protokołu.

Radny L. Stefański - Panie burmistrzu. Proszę o odniesienie się do posiedzenia burmistrza w dnia 13 kwietnia pkt. 14, w którym sprawa dotyczy aneksu do umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej. Chodzi o wskazanie terenów, które służyłyby celom publicznym.

Radny R. Skrzypek - Panie burmistrzu. Mam trzy sprawy. Sprawa pierwsza to stypendia. Czy osoby, które występowały na Dniach Chojny, jako te, które promują gminę dostały jakąś gratyfikację finansową, jakąś nagrodę.

Sprawa druga. Mamy połowę roku, nie goni nas czas i czy nie jest to dobry okres żeby pochylić się nad sposobem rozdysponowywania pieniędzy na sport. W grudniu, czy w styczniu znowu będą przepychanki, że mało jest czasu itd. Podczas swojej kadencji pan na klub sportowy Odra przeznaczył ok. 1 min zł. Dla porównania np. Orlik kosztuje gminę około 350 tysięcy. W tym roku okazało się, że ten sposób moim zdaniem jest nie najlepszy. Teza, że dać dużo to będą efekty w tym roku całkowicie opadła. Drużyny z chojeńskiej Odry mimo znacznego finansowania spadły ze swoich lig, co jest dowodem na to, że nie liczy się wielkość finansowania tylko zapał działaczy, zawodników itd. Czy nie jest to dobry moment, żeby teraz w połowie roku na spokojnie zebrać się, porozmawiać, w jaki sposób dzielić pieniądze, żeby nie było problemów.

Na ostatniej sesji stawiałem wniosek, aby pan burmistrz wystąpił do Starostwa w celu ewentualnej wspólnej budowy chodników w Krzymowie. Chciałem zapytać gdzie mogę ten wniosek do Starostwa zobaczyć i czy już jest ewentualnie odpowiedź i jaka.

Do punktu 7.

-------------  Radny W. Skrzypczyk - Komisja komunalna Rady Miejskiej spełniając pewne

postulaty sołtysów udała się w teren w celu lustracji dróg i ulicpowiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu zaprosiłem komisję wyjazdową przedstawicieli rady Powiatu, w tym przewodniczącego komisji budżetu i finansów Rady Powiatu pana Muchę i również uczestniczył radny z naszego terenu pan Wojciech Fedorowicz. Na to spotkanie również zaprosiłem pana Durmę tj. naczelnika wydziału zarządzania drogami w Starostwie. Pan Durnia zaproszenie telefoniczne przyjął, natomiast w przeddzień posiedzenia komisji wysłał pismo, w którym odmówił uczestniczenia ze względu na jakieś inne obowiązki. Następnie W. Skrzypczyk odczytał protokół z dokonanej lustracji dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Chojna - załącznik nr 5 do protokołu.


Dalej radny Skrzypczyk powiedział, że drogi wymienione w protokole wymagają natychmiastowej interwencji, natychmiastowego wykonania zwłaszcza w trzech newralgicznych miejscach gdzie występuje zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Pierwsze to brak chodnika przy cmentarzu przy ul. Słowiańskiej, drugie brak zabezpieczenia przepustu, który znajduje się na drodze między Stokami a Krzymowem i trzecie miejsce brak chodnika przy ul. Łyżwiarskiej. Poprosiłem przewodniczącą Rady Powiatu jak również pana starostę o ustosunkowanie się do tego protokołu i być może cos z tego wyniknie. Jeśli żadna czynności nie zostaną uwzględnione, zwłaszcza w tych trzech newralgicznych miejscach, gdzie występuje zagrożenie zdrowia i życia będę prosił wówczas radę o upoważnienie do skierowania do odpowiednich organów w celu wymuszenia usunięcia tych zagrożeń przez właściciela tych dróg.

Radny J. Przygoda - Jeżeli chodzi o drogę Brwice - Narost to rzeczywiście tam były bardzo duże dziury. Jadąc do Szczecina zajechałem do Starostwa, rozmawiałem na ten temat i na drugi dzień te dziury zostały usunięte.

Radny S. Drapaluk - Na dzień, kiedy były lustrowane drogi przez komisję komunalną takie dziury na odcinku Narost - Brwice istniały. Na dzień dzisiejszy tych dziur już nie ma, zostały załatane. Droga jest w miarę przejezdna, pobocza zostały wykoszone. Na nowo został oznakowany wjazd do Narostu z jednej i z drugiej strony tak, że niektóre sprawy zostały zauważone i na bieżąco zostały usunięte.

Radny W. Skrzypczyk - Ja się cieszę, że niektóre uwagi stwierdzone przez komisję zostały usunięte, ponieważ propozycja naszego spotkania wymusiła w Starostwie w tym samym dniu spotkanie na temat dróg powiatowych. Na to spotkanie nikt z nas nie został zaproszony, ale myślę, że jest to dobrym objawem, że te nasze uwagi, które wystąpiły w dniu 20 maja zostały w trybie jak gdyby natychmiastowym... Jest to pozytywne zjawisko. Nie wiedziałem o tym, bo jeszcze odpowiedzi żadnej nie otrzymałem. Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił przerwę.

Do punktu 8.

-------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 rok.

Naczelnik wydziału SKF A. Górska - Budżet gminy Chojna w 2010 roku został wykonany po stronie dochodów na kwotę 36.139.735 zł i 70 groszy. Po stronie wydatków na kwotę 42.779.240 i 82 grosze. W tym wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 8.566.641 i 1 grosz, co stanowi ok. 20% ogółu wydatków. Rok budżetowy 2010 zamknęliśmy deficytem w kwocie 6.639.505 i 12 groszy, który został sfinansowany różnicą między przychodami i rozchodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych obligacji na kwotę 8.170.673 zł i 7 groszy. Wobec powyższego stan wolnych środków na koniec 2010 roku wynosił 1.531.167 zł i 95 groszy.

W-ce przewodniczący N. Oleśków przedstawił uchwałę RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Chojny z wykonania budżetu za 2010 rok - załącznik nr 6 do protokołu.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Wobec braku głosów dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2010 rok.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/73/2011 została podjęta 12 glosami za, 1 przeciwnym. 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


 

Do punktu 9.

-------------  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy

Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Babiarz odczytał opinię Komisji dot. oceny wykonania budżetu gminy Chojna za 2010 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna za 2010 rok.

W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski odczytał uchwałę RIO w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Chojny z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Radny R. Skrzypek - Mam dwa pytania. Jeżeli chodzi o dochody zostały one zrealizowane w wysokości 99%, czyli praktycznie idealnie. Moje pytanie dotyczy wydatków gdyż wydatki zostały zrealizowane tylko w 86%. Skąd tak duża rozbieżność w stosunku do planu.

Burmistrz A. Fedorowicz - Planując budżet roku 2010 wzięliśmy pod uwagę wszystkie zadania, wszystkie inwestycje zgodnie z projektami i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niestety nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w tamtym roku stąd też nie było płatności z tego tytułu. Niemniej rada mogła w grudniu zdjąć pewne środki, czego nie uczyniliśmy. Natomiast nie chcieliśmy psuć wszystkich załączników unijnych i tych projektów, które wcześniej były składane, przesuwając pieniądze z jednego na drugi rok, bo harmonogram rzeczowo-finansowy był zaplanowany. .leżeli nawet inwestycja się nie rozpoczęła to dopiero w tym roku dokonywaliśmy pewnych przesunięć. Po prostu więcej zaplanowaliśmy wydatków niż faktycznie wydaliśmy na zadania własne i zlecone w roku 2010. Stąd ta różnica.

Rady R. Skrzypek - W roku 2010 gmina zrealizowała dochód w kwocie ok. 36 min 100 tysięcy zł. Jaki był dochód za dwa poprzednie lata, czyli żeby wiedzieć tendencję czy ten nasz dochód się zwiększa czy zmniejsza?

Burmistrz A. Fedorowicz - W zasadzie powinniśmy się cieszyć, że nasza tendencja jest wzrostowa, bo w roku 2008 wykonanie budżetu po stronie dochodów to było 30 milionów, w 2009 roku 33 a w 2010 roku 36. Gdyby ten trend się zachował to mamy mniej więcej każdego roku o 10% dochodów więcej. Na razie po stronie dochodowej jesteśmy w dobrej kondycji, natomiast mamy dużo więcej oczekiwań niż nasze możliwości. Stąd wynikają nasze rozbieżności w zakresie wydatków.

Radny R. Skrzypek - Budżet na rok 2010. Wydatki majątkowe w tym budżecie wyniosły ok. 8,5 mln - wydatki inwestycyjne. A kredyty i obligacje 8 mln 100 tys., czyli możemy zrównoważyć, że na inwestycje wydaliśmy tyle ile wzięliśmy kredytów. Jak by nie było kredytów byłoby „zero" inwestycji. Budżet na rok 2011 jest skonstruowany podobnie, dlatego miałem wątpliwości przy jego przegłosowaniu. Obawiam się, co będzie w roku 2012. Nie będzie już można brać kredytów i obligacji gdyż dojdziemy do tego progu 60%. Nasze dochody rosną, ale dużo wolniej niż wydatki a do tego dojdzie jeszcze konieczność spłacania wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Obawiam się, że takie konstrukcje jak na rok 2010 i 2011 prowadzą nas na ślepą uliczkę. Obawiam się, że nie wybrniemy z tej sytuacji, do której się teraz doprowadziliśmy i dlatego nie mogę się zgodzić na takie konstrukcje budżetu, czego przejawem będzie moje glosowanie nad absolutorium.

Burmistrz A. Fedorowicz — W tej kwocie, która pan radny podał są również zobowiązania, które spłaciliśmy za rok 2009. Patrząc na stronę wydatków inwestycyjnych to rzeczywiście było to 8.5 mln, natomiast deficyt 6,6. On musi być zgodnie z propozycją ministra znacznie mniejszy w roku 2012. To naprawdę ograniczy możliwości inwestowania i nie dlatego, że nie mamy pieniędzy tylko dlatego, że po prostu takie będą uregulowania prawne. Stąd te nasze działania zmierzające zracjonalizowania pewnych obszarów naszego


życia publicznego, oświaty, administracji tak, żebyśmy w latach kolejnych mniej wydawali na bieżące utrzymanie gminy a jednak mogli jakąś część środków przeznaczyć na inwestycje. Bo to, o czym pan radny mówi to jest oczywiście prawda, że nie tylko gmina Chojna stoi przed problemem, co w roku 2012 i latach kolejnych, jak realizować zadania, które są rozpoczęte i jak rozpocząć te, które są zaplanowane. Myślę, że w poprzednich latach też nie było, poza latami 90, kiedy Chojna była zasilana z targowiska to potem też nie było własnych środków na inwestycje i gmina też zaciągała kredyty, pożyczki chociażby na budowę oczyszczalni w kwocie 10 min, które spłacamy do dzisiaj. To na pewno będzie bardzo trudny budżet do zrealizowania w tym roku jak i każdy kolejny. Ale ten trud będą dźwigały nie tylko gmina Chojna, ale wszystkie samorządy w naszym kraju, ponieważ to wynika z pewnych uregulowań prawnych.

Radny J. Przygoda - Ja również uważam, że jeżeli chodzi o wynik operacyjny, to jest w druku nr 5, można zobaczyć, że w 2010 roku wynik budżetu był na minusie 2.264.000 zł a na przewidywane, wykonywane było minus 6.700.000 ponad. Widać, że gminę nie stać z własnych środków i musi pobierać cały czas kredyty. Nie jesteśmy w stanie spłacać i musimy cały czas na kolejne lata brać kredyty. Jak wiadomo w kolejnych latach będzie już coraz ciężej i uważam, że tu jest bardzo wielki problem, jeżeli chodzi o moje głosowanie, o absolutorium. Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne w 2010 roku. Jakie miała gmina i czy wszystkie zostały uregulowane?

Naczelnik wydziału SKF A. Górska - Zobowiązania wymagalne była to kwota 350 zł, która wynikała z zagubienia faktury za dofinansowanie kursów autobusowych. Faktura z listopada nie trafiła na czas i po 30 grudnia była fakturą wymagalną.

Radny J. Babiarz - Chciałem zwrócić uwagę, że absolutorium jest taką specyficzną formą kontroli i w zasadzie powinno się odnosić do wykonania budżetu a nie do całej ogólnej działalności burmistrza czy zarządu. Dlatego należy oddzielić te kwestie, które panowie radni wskazują od kwestii wykonania budżetu, czy został prawidłowo zrealizowany czy nie. Jeżeli został prawidłowo zrealizowany to normalną rzeczą powinno być udzielenie absolutorium.

Radny J. Przygoda - Panie radny Babiarz. Właśnie do tego dążę, że my, jako gmina z własnych środków nie jesteśmy w stanie spłacać kredytów. Dlatego likwidujemy szkoły itd. bo gmina nie jest w stanie. Wieloletnia prognoza wskazuje jednoznacznie, że nie jesteśmy w stanie. A jeżeli mam udzielić absolutorium dla pana burmistrza to jest też również praca, która była wykonana w 2010 roku, ale również za poprzednie lata.

Radny J. Babiarz - Mówimy o roku 2010 i absolutorium za 2010 i dotyczy to tylko i wyłącznie wykonania budżetu. W budżecie 2010 ówczesna rada miejska planowała i zatwierdzała określone wydatki, zadłużenia i to było wszystko akceptowane i jest kwestia jak to zostało zrealizowane. Z naszych wyników kontroli wynika, że dochody zostały zrealizowane, nie ma przekroczeń jeżeli chodzi o wydatki, więc jest wszystko pozytywnie. A ocena działalności burmistrza to jest całkiem inna opcja. Tutaj powinniśmy się ustosunkować tylko i wyłącznie do realizacji samego budżetu za 2010 rok. Ktoś wtedy planował, ktoś zatwierdzał i teraz kwestia jak zostało to zrealizowane w naszej ocenie.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący K. Komorzycki przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. Przypomniał, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciwko 2.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 została podjęta - załącznik nr 8 do protokołu. Burmistrz A. Fedorowicz serdecznie podziękował radzie za pierwsze prawdziwe absolutorium, jakie otrzymał, ponieważ to w 2007 roku nie do końca radni wiedzieli, czy udzielają jemu czy poprzednikowi. Przez kolejne trzy lata burmistrz nie otrzymywał absolutorium. Tym bardziej jest ono mobilizujące, nawet przy głosach przeciwnych. Dalej burmistrz powiedział, że gmina Chojna tak naprawdę od kilkunastu lat niewiele dużych inwestycji realizuje z własnych środków. Zawsze podpiera się jakąś formą czy to funduszy zewnętrznych, pożyczek, kredytów czy teraz obligacji. Niestety koszty obsługi całej gminy z roku na rok rosną i teraz musimy wspólnie razem wypracować taki model, żeby w przyszłości gminę Chojna było stać na więcej niż stać dzisiaj. Proszę o taką dobrą współpracę jak dotychczas a deklaruję również gotowość do działań na rzecz mieszkańców naszej gminy we wszystkich obszarach.

 

Do punktu 10.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500 zł. Są to środki pochodzące z darowizn otrzymanych na rachunku dochodów własnych na rzecz szkół i przedszkola z przeznaczeniem na wydatki w tych jednostkach.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/75/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 4.007 zł. Są to środki pochodzące m. in. z darowizn jak i odsetek. Również proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4.007 zł. W zakresie wydatków proponuje się również przesunięcie środków na kwotę 665.109 zł. Są to przesunięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach złożone przez naczelników wydziałów urzędu miejskiego jak i kierownika OPS.

W zakresie wydatków proponuje się wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych m. in. w dziale 600 remont i modernizacja drogi w m. Rurka gdzie udział własny gminy wynosi 205 tys. zł. Dział 750 – zakup samochodu służbowego 40 tys. zł. Dział 754 budowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej – 30 tys. zł. Dział 926 – utworzenie placu zabaw przy szkole na lotnisku w ramach realizacji projektu „Radosna szkoła” 66. 023 zł co stanowi 50% udziału w tej inwestycji. Drugie 50% daje kurator oświaty.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/76/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej są pochodną zmian w budżecie w zakresie zadań inwestycyjnych tj. przez wprowadzenie nowych zadań, która radni przegłosowali w poprzedniej uchwale jak również zmiana limitu na zadania, w których odpowiednio zwiększono lub zmniejszono plan.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny J. Przygoda – Chciałem potwierdzić, że z własnych środków nie jesteśmy w stanie spłacać kredytów i kredyt rodzi następny kredyt.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/77/2011 została podjęta 12 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do udzielania pożyczek w roku budżetowym przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Ustala się limit w wysokości 50 tys. zł do udzielania pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu winny być pokryte z dochodów własnych gminy.

Komisje nie głosowały nad projektem uchwały na swoich posiedzeniach, ponieważ projekt nie miał ostatecznego kształtu w swoim zapisie.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/78/2011 została podjęta 12 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawiła A. Górska.

W wymienionej uchwale z 27 stycznia 2011 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości § otrzymuje brzmienie: Na inkasentów określa się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Chojna oraz panią Beatę Drapaluk na terenie sołectwa Narost.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/79/2011 została podjęta 13 głosami za (w czasie głosowania radny J. Babiarz był nieobecny na sali)

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczył sprzedaży bezprzetargowej przy ul. Trakt Pyrzycki na rzecz wnioskodawców celem poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr VIII/80/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Do punktu 16.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczy sprzedaży użytkowania wieczystego na rzecz wnioskodawcy, który już jest właścicielem zabudowań występujących na tej działce. Jest to nieruchomość położona w Lisim Polu zabudowana pawilonem handlowym.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/81/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej na rzecz właściciela zabudowań występujących na ten nieruchomości.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/82/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Do punktu 18.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Jest to nieruchomość położona w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej. Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku glosowania uchwała Nr VIII/83/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła G. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia części nieruchomości lokalowej na rzecz wnioskodawcy.

Komisja Gospodarki Finansowej… nie głosowała przedmiotowego projektu uchwały, ponieważ zaistniały pewne okoliczności i komisja chciała dopytać jak wygląda sytuacja prawna.

Komisja Gospodarki Komunalnej… i Komisja Kultury, Oświaty – za przyjęciem projektu.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Na dzień przekazania materiałów sesyjnych był tylko jeden wniosek i ten był brany pod uwagę. Przedwczoraj pod koniec dnia po posiedzeniu drugiej komisji wpłynął wniosek tego dzierżawcy, któremu 30 czerwca wygasa umowa zgodnie z jego wcześniejszym wnioskiem. Ten pan tam od dwóch lat nie prowadzi działalności gospodarczej i tak naprawdę powinno to być rozpatrywane przez wynajmującego, czyli dyrektora ZGM. Ale z uwagi na to, że dyrektor jest chory i na zwolnieniu lekarskim w związku z tym, jako właściciele nieruchomości zajmujemy stanowisko w tej sprawie. Teraz pytanie do państwa, czy chcecie uznać, że ten wniosek, który wpłynął po czasie w ostatniej chwili rzutem na taśmę należy rozpatrywać, czy należy lokal wystawić na przetarg otwarty, czy też konsekwentnie zamykacie temat, bo wpłynął ten wniosek a ten dzierżawca, który już jutro kończy działalność a tak naprawdę tej działalności od dwóch lat już w tym miejscu nie prowadzi.

            Radna prawny urzędu K. Judek – Sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że jeżeli najemca składa wypowiedzenie to w tym momencie uruchamia „kulę śniegową”, którą może zatrzymać tylko za zgodą wydzierżawiającego. Jeżeli cofa wypowiedzenie to podobnie jak przy umowie o pracę cofnięcie wypowiedzenia jest skuteczne za zgodą drugiej strony. Są trzy możliwości do wyboru tj. wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia i wtedy wracamy do stanu poprzedniego i trwa umowa dzierżawy z pierwotnym dzierżawcą. Nie wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia, czy pominięcie milczeniem powoduje, że z upływem okresu wypowiedzenia umowa dzierżawy wygasa i wówczas można albo zawrzeć umowę dzierżawy z nowym dzierżawcą, jeżeli rada podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie polegające na wystawieniu lokalu na przetarg.

            Radny R. Skrzypek – Po raz kolejny chciałem zaapelować do wysokiej rady, aby tego typu uchwały odrzucać z automatu. Jeśli mamy podjąć uchwałę o bezprzetargowej sprzedaży czy dzierżawie odrzucajmy do gdyż rodzi to wiele niepotrzebnych kontrowersji i jakiejś kłótni. Pan przewodniczący musi „walczyć” panem z prezesem GS gdyż w takiej samej sprawie prezes występuje chcąc uczestniczyć w przetargu. Niech rynek zdecyduje.

            Radny L. Stefański  - Czy na dzisiejszej sesji można podjąć taką uchwałę, czy to nie będzie sprzeczne z wymogami formalnymi.

            Radca prawny K. Judek – Nie ma żadnych przeszkód.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny Skrzypek. Pan powinien się orientować, że gmina ma przed sobą jakieś zadania wobec społeczeństwa m. in. zapewnianie mieszkańcom tej gminy dostępu do pewnych usług, które zaspakajają potrzeby tych mieszkańców. Na dzień dzisiejszy ten pan, który wystąpił o umowę dzierżawy prowadzi działalność pn. naprawa sprzętu elektronicznego i to jest jedyny punkt, który znajduje się w gminie Chojna i chyba w gminach ościennych. Czyli on spełnia jakieś zadanie wobec gminy i my mamy mu to umożliwić i jeśli mówimy, żeby wydzierżawić w drodze bezprzetargowej to właśnie o to chodzi, żeby zaspakajał potrzeby naszej gminy w tym kierunku tj. naprawa sprzętu elektronicznego. Nasze społeczeństwo nie jest na tyle bogate, że każdy, któremu zepsuje się sprzęt elektroniczny kupi sobie nowy. Absolutnie zasadnym jest wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy. Jest to zgodne z prawem i zapotrzebowaniem społecznym.

            Radny P. Mróz – W jakiej kwocie kształtuje się obecna stawka dzierżawy na ten lokal i jaka zostanie zaproponowana nowemu najemcy.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – W tej chwili stawka wynosi 230 zł a jaka będzie zaproponowana nie umiem odpowiedzieć, bo administratorem jest ZGM.

            Radny R. Skrzypek – Do radnego Skrzypczyka. Pan prze chwilą powiedział, że pan lepiej wie od mieszkańców, co jest dla tych mieszkańców dobre, że pan, jako władza grzecznie im zagwarantuje dostęp do usług naprawy telewizorów. A ja panu mówię, przez tysiące lat historii ludzkości o tym nie decydował radny czy włodarz tylko wolny rynek. Jeżeli takie zapotrzebowanie będzie to za trzy dni jakiś wredny kapitalista przyjedzie i wystąpi z usługą naprawy telewizorów. To nie pan ma o tym decydować tylko sytuacja, rynek. Skąd pan wie, że jest to potrzebne? Być może nie jest potrzebne. Nie wiemy tego. Być może są potrzebne dwa to zaraz będziemy za miesiąc następnemu wydzierżawiali bez przetargu, bo pan Skrzypczyk uzna, że są potrzebne dwa zakłady a nie jeden. Dojdziemy zupełnie do absurdu.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny. Nie zrozumieliśmy się. Ja mówię, że istnieje jedyny taki zakład, który umożliwia wykonywanie tego rodzaju usług. Tak samo jak w Chojnie występuje jeden zakład pn. naprawa obuwia, który w ten sam sposób wykonuje usługi na potrzeby mieszkańców i też w tamtym przypadku oddawaliśmy lokal bez przetargu. Nic się nie stało i tamten pan spełnia warunki, ma zarejestrowaną działalność i jako jedyny punkt działa. Jeśli postąpiliśmy w tamtym przypadku postępujmy i w tym przypadku.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Mamy do rozstrzygnięcia pewną indywidualną kwestię, ale rada również podejmuje uchwały w kwestiach jednostkowych, czego przykładem były poprzednie uchwały. Tutaj też ustawodawca zdecydował, że w szczególnych przypadkach rada ma prawo podjąć takie rozstrzygnięcie i chodzi o ocenę tej sytuacji. A ocena jest taka jeden pan zrezygnował, wiemy, że nie prowadził tej działalności. W którymś momencie uznał, że rezygnuje z tej rezygnacji i chce wrócić. Ale burmistrz przesądził, że nie przyjmuje tej rezygnacji tylko, że ten zakład powinien być uwolniony. Natomiast nowy klient pojawił się w momencie, kiedy tamten zrezygnował z dzierżawy tego lokalu. Dlaczego on się pojawił? Dlatego, że prowadzi analogiczną działalność, której tamten już nie prowadził i do tego poszukuje lokalu, ponieważ kończy mu się dzierżawa wynajmowanego lokalu od osoby fizycznej. I tu nastąpiło zderzenie tych dwóch sytuacji i trzeba to po prostu ocenić. Burmistrz proponując tę uchwałę uznał, że należy to rozwiązanie zastosować i zwraca się o rozstrzygnięcie. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą „Pulsa” i „Kokosa” to też to rozstrzygnięcie była warunkowane określoną, konkretną sytuacją. Tego w uchwale nie ma, ale w domyśle, w uzasadnieniu i wyjaśnieniu burmistrza wszystkie aspekty związane z tamtą sytuacją tez państwo znaliście. Chodziło o to, żeby w takich przypadkach korzystać z delegacji i po to jest ta delegacja, żeby korzystać w takich sytuacjach i żeby rada mogła taką uchwałę podejmować. Bo jest takie uprawnienie ustawowe i można z niego korzystać. Skorzystanie z tego uprawnienia polega na tym, że albo się państwo zgadzacie albo nie. To jest kwestia woli wyrażonej w wyniku głosowania. Dlatego apelowanie o to, żeby z założenia nie stawiać takich uchwał jest nie na miejscu, niepotrzebne, bo uchwała jest przedstawiona a państwo wyrażacie opinię w postaci głosowania.

            Radny P. Mróz – Panie burmistrzu. Bez względu na to, jaką za chwilę decyzję podejmiemy ja apeluję, jako przewodniczący komisji finansowej, aby pan dopilnował, by stawka dzierżawna przyszłej umowy była bardziej dopasowana do dzisiejszych realiów.

            Radny R. Skrzypek – Panie przewodniczący komisji finansowej. A nie uważa pan, że tą stawkę najlepiej by określił rynek, czyli zapotrzebowanie? Bo teraz to pan burmistrz tą stawkę weźmie z kapelusza. Ja twierdzę, że ta stawka będzie niższa albo, co najmniej taka niż ta, która byłaby uzyskana na wolnym rynku. Myślę, że człowiek inteligentny tak jak pan zastępca Długoborski powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli czynsz będzie niższy przez „x” lat w kilkudziesięciu lokalach to nie ma na dziurę w chodniku, trzeba likwidować szkołę, trzeba brać kredyt, bo takie są skutki likwidowania wolnego rynku. Jeżeli ja dzisiaj ogłoszę, że chcę kupić działkę najlepszą budowlaną w gminie Chojna, bo będę zaspakajał zapotrzebowania mieszkańców np. malował jajka na Wielkanoc to też pan Skrzypczyk będzie za tym, żeby mi tą działkę bez przetargu sprzedać?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie czuję się obrażony, bo pan radny ma taki styl. Nie wiem tylko, dlaczego sugeruje, że ja będę działał na szkodę gminy. Stwierdzenie, że czynsz będzie niższy, a może taki sam to na moje szczęście albo nieszczęście to dyrektor ZGM podpisywał umowę i będzie podpisywał, natomiast, jaką stawkę zastosuje, na pewno nie niższą. Z tego, co pamiętam to dotychczasowy dzierżawca kiedyś narzekał, że w przetargu podbito mu cenę i płacił dużo więcej niż inni użytkownicy. Ma pan rację, że wolny rynek powinien te sprawy regulować. Natomiast tu był wniosek i przekazałem ten wniosek do rozpatrzenia i bardzo proszę o zajęcie stanowiska.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Jeżeli już tak głęboko rozpatrujemy tę kwestię i analizujemy z różnych stron to trzeba powiedzieć o jednym rozstrzygnięciu. Jeżeli byśmy przyjęli takie założenie, o którym pan radny Skrzypek mówi to historycznie rzecz biorąc należało wszystkie lokale uwolnić, również od tych, którzy już byli dzierżawcami i ogłosić przetargi na te wszystkie lokale. Tak się nie stało i pan doskonale o tym wie. Tylko ci dzierżawcy, którzy kiedyś historycznie te dzierżawy mieli dalej byli dzierżawcami na podstawie określonych stawek. Proszę zauważyć, że ten wolny rynek spowodował straszne rozwarcie nożyc w stawkach czynszu, ponieważ ci, którzy mieli do tej pory dzierżawy maj bardzo niskie stawki a ci, którzy w przetargach te lokale przejmowali mają bardzo wysokie stawki. To są pewne dylematy i obok tego samego lokalu jest drugi lokal, który ma trzy czy cztery razy wyższą stawkę. To nie jest takie łatwe i proste jakby się wydawało, że wolny rynek wszystko reguluje. Nie reguluje, bo są urzędy, które również regulują pewne sprawy na wolnym rynku; Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych. Szereg jest tego typu urzędów państwowych, które pewne kwestie też regulują. A prawo przewidziało, że takie regulacje również ma prawo robić rada, czyli organ stanowiący samorządu i z tego prawa dzisiaj korzysta na podstawie projektu uchwały przygotowanej przez burmistrza.

Po zakończeniu głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/84/2011 została podjęta 7 głosami za, 1 przeciwnym, 5 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.       

 

 

Do punktu 20.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 36/227 o pow. 64 ha oraz części działki 36/236 o pow. 15 ha położonej w obrębie 8 m. Chojna Lotnisko przeznaczonych pod budowę elektrowni słonecznych na rzecz spółki SI POWER z Warszawy.

Komisja Gospodarki Finansowej… nie głosowała w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie znała szczegółów negocjacji między firmą a burmistrzem.

Również Komisja Gospodarki Komunalnej… nie zajmowała w tej sprawie stanowiska.

Komisja Kultury, Oświaty… projekt uchwały przyjęła.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Może się okazać, że uchwała zostanie podjęta i nie zostanie skonsumowana, ponieważ spółka SI POWER w swoim wniosku zaproponowała stawkę 1 tys. zł, my zaproponowaliśmy 3 tys. zł. Z tego, co wiadomo, co do stawki nie mają zastrzeżeń, natomiast mają uwagi do przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego, bo chcieliby elektrownię słoneczną zainstalować na terenach tzw. rolniczych.

Jest to pewna kolizja, ponieważ my w planie mamy te tereny przemysłowe. Może się okazać, że spółka do inwestycji nie przystąpi. Planu nie będziemy zmieniać, chociaż taka inwestycja z punktu widzenia interesu społecznego, ogólnie pojętych korzyści gminy byłaby wskazana. Z tytułu dzierżawy gmina otrzymywałaby 200 tys. zł. Teraz mamy wielokrotnie mniej. Może do tego dojść, że jeżeli spółka policzy opłaty, które będzie musiała ponosić z tytułu dzierżawy, podatku i jeszcze 2% od wartości nieruchomości i gdybyśmy ich obciążyli wszystkimi obowiązującymi opłatami to mamy rocznie prawie pół miliona, które spółka musiałaby płacić.

Stąd też ich wniosek, żeby to nie były tereny przemysłowe tylko tereny rolnicze, dla których stawka jest wielokrotnie niższa. Docelowo mówią o tym, że na przestrzeni 27 lat, dwa lata okres inwestycyjny, 25 funkcjonowania elektrowni zatrudnialiby w trakcie budowy tej elektrowni ok. 30 osób a potem kilkanaście i dostarczaliby energię elektryczną do tzw. sieci. Może się okazać, że nawet, jeżeli my wykażemy dobrą wolę i spółka zgodzi się na naszą stawkę to jednak będą zabiegali o to, żeby znaleźć inne tereny rolnicze w innych częściach kraju a nie te, które w naszym planie są przeznaczone pod działalność przemysłową. Z kolei myślę, że nam nie zależy na tym, żebyśmy teraz uralniali tereny o powierzchni 80 ha zgodnie z wnioskiem tej spółki.

            Radny P. Mróz – Czy to jest jedyna przesłanka dla firmy, że domagają się tych terenów rolniczych, czy jedyną przesłanką jest wysokość podatku od nieruchomości?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Rada Miejska, jako organ stanowiący może podjąć uchwałę o podmiotowym zwolnieniu np. dla firm energetycznych. Wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej i na mocy tej ustawy na gminie będzie ciążyło wiele różnych zadań związanych z audytem, kontrolą przesyłu i planowaniem zużycia energii elektrycznej na obszarze gminy. Taki audyt i takie przymiarki w zakresie skonsumowania energii spółki energetyczne przygotowywały do roku 2014. My na kolejne lata będziemy musieli to przygotować. Może się okazać, że spółka zgodzi się na to, żeby to były tereny nie rolnicze tylko takie jak mamy zapisane przemysłowe, ale złoży wniosek o ulgę w podatku czy też zastosowanie jakichś preferencyjnych stawek. Nie mniej taką uchwałę przygotowujemy, ponieważ w związku z naszą wolą przekazania terenów do strefy ekonomicznej musi w gminie obowiązywać taka uchwała, która da możliwości nie tylko na terenie strefowym dla  wszystkich podmiotów funkcjonujących i planujących działalność na terenie gminy np. tych które będą tworzyły kilkanaście miejsc pracy. Taka uchwała o zwolnieniach podatkowych musi być podjęta. W związku z powyższym bardziej sensowne byłoby uwzględnienie, tego, że my nie zmienimy żadnych zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego lotniska. Natomiast w przyszłości na mocy uchwały spółka SI POWER i inne przedsiębiorstwa, które będą tworzyć miejsca pracy będzie można zwolnić z podatku czy też zastosować jakieś ulgi.

            Radny R. Skrzypek – W związku z tym, że nie wiem jak mam glosować nad tą uchwałą mam pytanie do szefa największego klubu. Czy pan będzie za oddaniem w dzierżawę bez przetargu? Jeżeli tak to, jakie potrzeby mieszkańców zapewni spółka SI POWER, że pan będzie za. Do pana burmistrza. To nie ja źle się wypowiedziałem tylko chyba pan mnie źle zrozumiał. Mi nie chodziło o to, że pan uszczupla budżet gminy tylko, że ewentualnie nie daje pan możliwości do wzrostu tego budżetu a to jest duża różnica.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny. Myli pan dwie różne sprawy. Na lotnisku jest 200 ha do zagospodarowania. Czy widział pan kolejkę, która się ustawia za przejęciem tych hektarów? Ja do tej pory nie widzę. Lotnisko stoi tyle lat puste i nikt się tym nie interesuje. Rośnie zboże i ktoś płaci symboliczny czynsz za to. Natomiast pojawia się jakiś inwestor, który chce tam inwestować tym samym ta inwestycja ma przynosić jakieś pożytki dla gminy, czyli zwiększy się dochód gminy tysiąckroć od tego, co w tej chwili wpływa za ten teren to oczywiście panie radny ja jestem za tym, żeby oddać w drodze bezprzetargowej dzierżawę na okres nawet na 30 lat. Stawki to jest inna rzecz i ta sprawa należy do burmistrza i burmistrz będzie ustalał, co będzie określała umowa. Jeśli dojdzie do podpisania jakiejkolwiek umowy to my, jako radni będziemy wiedzieli, jakie to są stawki. Myślę, że burmistrz będący gospodarzem również będzie się starał, aby te wpływy z dzierżawy były jak największe dla gminy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja stawek nie ustalam. Stawki podatkowe obowiązują. Spółka SI POWER odkryła rąbka tajemnicy, że za porównywalne tereny płaci gdzieś ok. 200 tys. zł. Stąd też, jeżeli złożyli ofertę, że są gotowi zapłacić tysiąc złotych to 80 ha razy tysiąc nie daje 200 tysięcy, dlatego zaproponowałem stawkę 3 tysiące złotych. Okazało się, że skalkulowali, że jednak im się to chyba jeszcze będzie opłacało. Natomiast stawki podatkowe obowiązują i ewentualnie uchwała o pewnych preferencjach, zwolnieniach może wyjść naprzeciw przedsiębiorcom.

            Radny J. Przygoda – Powinniśmy się może zastanowić, jeżeli chodzi o te 80 ha, czy to nie jest za mała suma, bo obliczając 80 ha a tam jest stawka 2,40 zł za 1m2 to wychodzi około 2 mln. Może warto poszukać większych firm albo zaproponować im wyższą stawkę, nie 3 tysiące a powiedzmy 6. Jeżeli mamy to oddać na 27 lat za kwotę pół miliona to nie jestem za tym, warto poszukać. Jest tam 200 ha, oddamy 80, zostanie 120 ha.  Może znajdzie się jakaś firma, jakaś fabryka, która zatrudni kilkaset ludzi w Chojnie a nie 10 czy 20. Może warto się nad tym zastanowić.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Kilka czy kilkanaście lat temu przedstawiciel japońskiej firmy z panem Gawrońskim byli w Chojnie. A gdzie są? Dlatego nie chciałbym żebyśmy znowu obudzili się za kilka lat i światu obwieścili, że mamy nadal 200 hektarów do zagospodarowania. Tu trzeba rzeczywiście rozważyć wszystkie za i przeciw. Na razie widzę tylko korzyści dla gminy a w przeszłości myślę, że większe korzyści, bo tania energia elektryczna, jaką będzie energia produkowana ze słońca spowoduje ściągnięcie inwestorów, którzy przede wszystkim pytają o infrastrukturę, o uzbrojenie terenu, o dostęp do prądu, taniego prądu. Liczę na to, że w ślad za tym pójdzie, dzięki urynkowieniu ceny korzystniejsza propozycja nie tylko dla mieszkańców, ale dla przedsiębiorców, którzy będą mogli inwestować korzystając z taniego prądu. W tym momencie byłoby już trochę mało eleganckie proponowanie dwukrotnie wyższej stawki od tej, która i tak jest trzykrotnie wyższa od ich propozycji.

            Radny S. Drapaluk – Co prawda od szeregu lat nie mamy takich chętnych nabywców na to lotnisko. Część tego lotniska została wydzielona pod cross. Ta część, o którą ubiega się ta spółka na dzień dzisiejszy jest w bardzo dobry sposób zagospodarowana dlatego, że dzierżawcy swego czasu doprowadzili tą ziemię do takiego stanu w jakim jest dzisiaj gdzie wycinali krzaki, rekultywowali. Na dzień dzisiejszy oni mają eleganckie podłoże do tego, żeby można było jakąś działalność produkcyjną stworzyć. A może wydzielmy im te 80 ha nawet za tańszą kwotę, żeby mogli sobie sami zagospodarować. Tutaj my im dajemy na patelni przygotowany grunt i jeszcze dyskutujemy nad tym jak to zrobić, żeby ich zadowolić.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków – Chojna cały czas ma fajne rzeczy do zaoferowania i zachowuje się trochę jak panna na wydaniu. Dużo fajnych rzeczy chcielibyśmy sprzedać a szukamy księcia. Tylko się później okazuje, że wiek mija i już mamy taką jedną na Ogrodowej pannę, którą się nikt za bardzo nie chce zaopiekować. Nie wiem czego szukamy? Pewne rzeczy są tyle warte ile ktoś chce za nie dać.

            Prezes PUK Z. Hippmann – Być może użytkownik wyciął krzaki, ale przy okazji zniszczył całą kanalizację, która była między pasami. Studzienki są zaorane, nie ma po nich śladu.

            Radny W. Skrzypczyk – Ja pełnię swoją funkcję od roku 98 i to, co pamiętam od wtedy było 200 ha na lotnisku i te 200 ha było jeszcze wcześniej. Więc czekajmy jeszcze może 20 lat i będziemy mieli dalej 200 ha, ponieważ tam ktoś posieje zboże. A jeśli to zboże siał w tamtym miejscu to zbierał z tego korzyści. Natomiast tej spółce najprawdopodobniej nie przeszkadzałby ani kamienie, które tam zostały wyzbierane, bo co ma wspólnego postawienie elektrowni, która nie ma styczności z gruntem. Dajmy tą możliwość dla gminy i dla budżetu, aby mógł zarabiać na tych terenach, które przynoszą nam zerowe dochody.

            Radny P. Mróz – Czy znana jest ewentualna liczba pracowników tam zatrudnionych? Czy jest już jakiś wstępny termin ewentualnych negocjacji z firmą SI POWER i czy na to spotkanie zostaną zaproszeni radni?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ma być zatrudnionych ok. 30 osób. Nie widzę żadnych przeszkód i poinformuję radnych o takim spotkaniu. Spółka chce przystąpić do okresu przygotowawczego natychmiast po uzyskaniu jakiegoś tytułu do gruntu. Jedna z największych w Europie elektrowni słonecznych do niedawna była w Saksonii na 40 ha. Gdyby doszło do tego, że w Chojnie powstaje na powierzchni ok. 80 ha elektrownia słoneczna jest to nawet atrakcja dla turystów zobaczyć tak wielką elektrownię słoneczną, pomijając atrakcje dla przedsiębiorców, którzy nawzajem będą się ewentualnie przyciągać.

            Radny M. Burak – Tu nie chodzi o tereny, że one są rolnicze, że my nie chcemy z czegoś skorzystać. To są najatrakcyjniejsze tereny, bo są pośrodku pasa jednego i drugiego. Po drugiej stronie jest masę terenu i czy nie warto się z tamtej strony pokusić i zaproponować.

            Radny J. Przygoda – Można spróbować zatrudnić jakiś sztab ludzi, jakąś firmę, która będzie poszukiwała sponsorów takich jak np. produkcja opon, gdzie zatrudnia 200, 300 osób a nie 5. Może poczekać, zebrać sztab ludzi, dać jakiś okres, żeby oni poszukiwali, bo uważam, że za tą kwotę a na pewno są to biznesmeni z SI POWER, którzy dali bardzo duże widełki. Jeżeli pójdą na taką kwotę a nawet i większą to oni wyjdą na korzyść, ale mniej gmina. Pomyślmy, nie podejmujmy tej uchwały pochopnie.       

            Radny J. Babiarz – uczestniczyłem z spotkaniu i rzeczywiście firma przedstawiała w swojej ofercie, że będzie to największa elektrownia w Europie i może być dużą atrakcją.  Wspomniano, że przez okres najbliższego roku, dwóch zapotrzebowanie na zatrudnienie to będzie ok. 100 osób a docelowo była mowa o zatrudnieniu ok. 30 osób.

Co do kwestii terenu, też się zastanawialiśmy. Jest to długi okres, ale jest jakiś pieniądz, który wpływa i jest przy tym możliwość w każdym momencie wypowiedzenia. Jest to sześciomiesięczne wypowiedzenie. Firma, która zainwestuje miliardy na tym terenie nie pozwoli sobie zapewne na to, żeby nas w jakiś sposób próbować oszukiwać. Tym bardziej, że te umowy muszą być odpowiednio sporządzone. Z drugiej strony nie przyjmując i czekając dalej tak jak wspominali tu już poprzednicy, cały czas czekamy, czekamy i nic się nie dzieje. Niekiedy coś trzeba coś kiedyś oddać, żeby zyskać. Nie oddajemy tego terenu na zawsze, bo o sprzedaży na razie nie ma mowy. Powiedzieli, że jeżeli ta decyzja by zapadła teraz, jest okres trzymiesięcznego wypowiedzenia dotychczasowemu dzierżawcy to od września, października wchodzą i przystępują do prac.

            Sołtys z Godkowa R. Rymsza – Mam własności 400 ha ziemi i na tak długą umowę i za tak niskie pieniądze takiej dzierżawy bym nie zrobił, bo to są dużo za małe pieniądze. Nie można ich spłoszyć, ale należy negocjować i na pewno dadzą więcej.

            Radny J. Przygoda – Jeżeli ja bym był przedstawicielem takiej firmy SI POWER z milionowymi zyskami to bym tak samo powiedział, że będzie 100 osób pracowało i też bym jak najlepiej mówił o tym, że będzie największa w Europie itd. żeby tylko przekonać do wydzierżawienia tego terenu. Trzeba się zastanowić, to jest za mała kwota. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy to jest potężna firma, która ma najlepszych prawników i myślę, że jak byśmy im wypowiedzieli w okresie sześciomiesięcznym umowę a oni włożyli tam miliony to na pewno gminy poniosłaby jakieś straty. Nie neguję tej firmy, nie mówię, że nie tylko trzeba się zastanowić i trzeba więcej wynegocjować. Tu chodzi o dobro naszej gminy, o finanse.

            Radny J. Babiarz – Mówiliśmy o kwocie 3 tys. zł tj. 250 tysięcy. Jeżeli będziemy mówili o kwocie 6 tysięcy to mówimy o kwocie 500 tysięcy. Będąc właścicielem takie firmy to wolałbym tą ziemię kupić, bo przez 27 lat jakbym miał płacić 500 tysięcy to mi wyjdzie dużo więcej. Skoro firma nie chce kupić tylko chce korzystać na określonych zasadach i my będziemy windować, więc może być decyzja pójdą gdzie indziej. Ja bym może na ich miejscu rozmawiał z panem Rymszą czy z kimś innym, bo mają teren typowo rolniczy i niech pójdą do prywatnego gospodarza.

             W trakcie dalszej dyskusji burmistrz powiedział: „Rzeczywiście pan w-ce przewodniczący ma rację, że zachowujemy się jak panna na wydaniu a za chwilę ta panna się rozsypie i nie będzie miała żadnego kawalera. Bo jak można porównać dotychczasową wielkość kwoty z tytułu dzierżawy do tej, która ewentualnie może zasilić budżet gminy.  

Jeżeli to jest mało to ile będzie dużo. Dzisiaj otrzymujemy za ten teren kilkanaście tysięcy a możemy dostać ponad 200. Czegoś tu nie rozumiem. Spółka SI POWER jest to spółka niemiecka z oddziałami w Polsce. Nie jest to firma, która się nagle pojawiła, hochsztaplerska,  która chce gminę przekręcić tylko chce realizować inwestycję. Żadna fabryka na początek swojej działalności nie potrzebuje kilkuset hektarów. Pod uprawy rolnicze tak. To jest piękny teren, ale my tam nie chcemy mieć roli tylko chcemy mieć tereny przemysłowe, tak to w planie jest zapisane. Jeżeli dzisiaj decydujemy się przekazać 10 ha do strefy na park przemysłowy to nadal nam pozostaje prawie 200 ha. Jeżeli przekażemy w dzierżawę kilkadziesiąt to nadal pozostaje 100. Nie widać czekających w kolejce, bo nie ma tego magnesu a to może być ten dobry początek. Strefa, tania energia i dalsze działania w infrastrukturę, którą realizujemy. Ten trend, o którym mówimy w skali globalnej, odnawialne źródła energii to są elektrownie słoneczne, wiatrowe, biogazownie. Przypominam tym, którzy pamiętają, nie tak dawno gmina zastanawiała się czy może uda się postawić wiatraki na lotnisku i okazało się, że po wielu bojach nagle one zostały wycięte z planu zagospodarowania, bo kłócą się z krajobrazem. Są inne miejsca wskazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w okolicy Grzybna, Strzeszowa. Natomiast tutaj niczym nie ryzykujemy, wręcz przeciwnie. Większe wpływy do budżetu, potrzebne ręce do pracy w okresie budowy elektrowni i później, jeżeli ta elektrownia przestanie funkcjonować gmina odzyskuje grunt. To nie jest tak jakby niektórym się wydawało, że jak ktoś ma miliony od razu zainwestuje 5 a zarobi 50. Nie. Produkcja energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych , z wiatru jest bardzo kosztowna, tylko, że póki są fundusze unijne z tego firmy chcą korzystać. Sprawa jest oczywiście w państwa rękach i tak jak w wielu innych przypadkach jestem wykonawcą. Moja osobista, subiektywna opinia jest taka, że należy wiele szans wykorzystać i zacząć zagospodarowywać zgodnie z przeznaczeniem tereny lotniska. Oczywiście mówimy o inwestycjach proekologicznych, takich, które nie będą kłóciły się z potrzebami mieszkańców. Proszę wysoką radę o zajęcie stanowiska.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/85/2011 została podjęta 10 glosami za, przy 4 przeciwnych i stanowi załącznik nr      do protokołu.

            Przewodniczący ogłosił przerwę.

 

Do punktu 21.

-----------------  Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar prowadzone przez gminę Chojna. Projekt uchwały przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Ustawa o systemie oświaty zobligowała samorządy do wprowadzenia regulacji prawnych, które określają m. in. że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dzienne. Art. 67 ustawy reguluje kwestie wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wysokość opłat za wyżywienie jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z burmistrzem.

Podstawa programowa, która została określona przez ustawę, że minimalnie przez 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciele muszą przeprowadzić odpowiednie zajęcia, które spowodują osiągnięcie odpowiedniego efektu w postaci umiejętności. Za tę podstawę programową dziecko nie płaci. Jeżeli dziecko będzie korzystało z dodatkowych godzin to za te godziny będzie płaciło. Opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową ustalana jest przez radę gminy na podstawie kalkulacji, która kalkulowana jest na podstawie pełnych nakładów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zajęć. Rozliczana na podstawie rzeczywistej liczby odbytych zajęć przez dziecko, pobierana z góry a rozliczana w następnym miesiącu. Od 1 września dyrektor przedszkola w imieniu przedszkola będzie zawierał umowę z rodzicami na świadczenie usługi, w której będą opisane prawa i obowiązki storn tej umowy. Jak doszliśmy do stawki 3.98 zł. Przedszkole od 1 września funkcjonuje już w nowym obiekcie, więc można było skalkulować na podstawie rzeczywistych kosztów, jakie były ponoszone w tym przedszkolu. Wzięto okres 6 miesięcy i w przeciągu tych 6 miesięcy nakłady wyniosły 628.214 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe była to kwota 127.454 zł. Razem 755.668 zł, czyli miesięcznie wyszło 125.945 zł. Ustalono, że rodzice zapisując dzieci do przedszkola od 1 września zdeklarowali na ile godzin będą posyłali dziecko do przedszkola. W związku z tym ustalono, że jest to 13.461 godzin miesięcznie ponad podstawę programową. Tych godzin jest dużo więcej, bo również są realizowane godziny podstawy programowej, ale tą proporcją liczby godzin tzw. podstawy programowej i liczby godzin ponad podstawę programową rozliczono kwotę 125.945 zł, czyli na podstawę programową przypada 94.500 zł i te koszt ponosi gmina natomiast koszty 45.585 zł mają ponieść rodzice, którzy będą posyłali na dodatkowe godziny do przedszkola.

Przyjęto frekwencję 85% w związku z tym rzeczywistych godzin odbytych z dziećmi będzie 11 441 czyli tą kwotę 45 585 zł podzielono przez tą liczbę godzin i wyszła kwota 3.98.

Ten system jest bardzo wrażliwy na frekwencję, bo przyjęto pewną frekwencję, która powoduje, że określona liczba dzieci na określoną liczbę godzin pojawi się w przedszkolu. Natomiast skoro to będzie rozliczane godzinowo i kiedy się okaże, że tych godzin będzie mniej to niestety przedszkole będzie miało pewien deficyt w postaci przychodu z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu. Wiec bardzo nam zależy na tym, żeby ta frekwencja była duża. Pojawia się konieczność skrupulatnego rozliczania godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Niestety w porozumieniu z radą rodziców, z radą pedagogiczną z rodzicami rozmawiano o systemie wprowadzenia kart z chipem, które będą w jakiś sposób regulowały czy rozliczały liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Chodziło o to, żeby nauczyciel nie był absorbowany tym, że co godzinę będzie musiał sprawdzać obecność.

Do tej pory rodzice płacili za pierwsze dziecko 166,32 zł, za drugie dziecko 152.46 zł. W przypadku, kiedy będzie to rozliczane na godziny, kiedy maksymalnie na wszystkie godziny dzieci będą posyłane do przedszkola ta opłata maksymalnie może wynieść ponad 250 zł dlatego, że to jest uzależnione od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Przedszkole będzie czynne od godz. 6 do 16 natomiast realizacja podstawy programowej będzie się odbywała od godz. 8 do 13. Godzina w przedszkolu to jest 60 minut. Pozostałe godziny od 6 do 8 są płatne i od godz. 13 do 16 również godziny płatne.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Na komisji oświaty pojawił się problem rozliczania części godzin.

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb – Ustala się odpłatność za świadczenia w wysokości 3.98 zł za każdą rozpoczętą godzinę realizowaną z dzieckiem. Jeżeli dziecko przyjdzie o 7.01 to już rozpoczęło godzinę i jeżeli dziecko by weszło o 7.59 więc też będzie zaliczana godzina. Nie przewiduje się dzielenia tego czasu na mniejsze kwanty. Rozliczenie będzie godzinowe.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Mówimy o 5 godzinach, które z mocy ustawy zapewnia gmina, nieodpłatnie i czy ta godzina zajęć dydaktycznych rozpocznie się za piętnaście ósma i skończy się za piętnaście pierwsza tych pięć godzin musi być. Każde pięć minut przed, czy po będzie tymi minutami kontrowersyjnymi. Dlatego myślę, że poza uchwałą organizacyjnie może pani dyrektor ustalić z rodzicami, że np. 15, 20 minut w skali dnia to jest ten bufor bezpieczeństwa, za który nie będziemy karać odpłatnością za godzinę, czyli jeżeli dziecko przyjdzie za pięć, za dziesięć czy za piętnaście ósma to ma liczony czas od ósmej. Jeżeli wyjdzie pięć po pierwszej, dziesięć po pierwszej to ma liczony czas do trzynastej. Dajmy sobie rok niech to się wszystko rozkręci, zacznie funkcjonować.

            Radny P. Mróz – Od której trwa czas spania najmłodszych dzieci i jak zostanie to potraktowane w tych ramach programowych.

            Dyrektor przedszkola E. Konecka – Najmłodsza grupa tj. trzylatki obecnie śpią od godz. 12 do 14, czyli dwie godziny w ciągu dnia. Od nowego roku szkolnego, czyli od września czas odpoczynku ulegnie skróceniu do godziny czasu, ponieważ od 13 do 14 jest godzina płatna.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński – Jaka byłaby kalkulacja, jakie byłyby koszty ponoszone przez gminę w przypadku zapewnienia dziesięciogodzinnego bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu, czyli w godzinach od 6 do 16.

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb – Kwota czterdzieści kilka złotych przeszłaby do części finansowanej przez gminę, wyniosłaby tyle ile budżet przedszkola. Na ten rok jest około 1.800.000 zł. Natomiast im więcej zbierzemy od rodziców tym mniejszy jest udział gminy w funkcjonowaniu przedszkola. Dotychczasowy system był systemem dosyć dla nas bezpiecznym, dlatego że mieliśmy praktycznie stu procentową ściągalność i z góry mieliśmy określoną kwotę, którą wiedzieliśmy, że ona wpłynie. Natomiast teraz niestety ustawodawca zmienił to w taki sposób, że trzeba rozliczać godzinowo i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Chcemy po jakimś czasie przeprowadzić analizę.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar prowadzone przez gminę Chojna. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/86/2011 została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Do punktu 22.

---------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Projekt uchwały mówi o stawkach opłaty za miejsce pod grób zarówno nowy jak i za przedłużenie po 20 latach. Ostatnie stawki były ustalane w 2003 roku.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… - za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… - zaproponowała następujące stawki:

- miejsce pod grób dziecka do lat 12 – 100 zł przy propozycji burmistrza 50 zł

- miejsce pod grób pojedynczy ziemny 200 zł przy propozycji burmistrza 100 zł

- miejsce pod grób podwójny ziemny 400 zł przy propozycji burmistrza 200 zł

- miejsce pod grób głębinowy pojedynczy 250 przy propozycji burmistrza 100 zł

- miejsce pod grób głębinowy podwójny 500 zł przy propozycji burmistrza 200 zł

- miejsce pod grób murowany pojedynczy 300 zł przy propozycji burmistrza 150 zł

- miejsce pod grób murowany podwójny 600 zł przy propozycji burmistrza 200 zł

- miejsce pod urnę 200 zł przy propozycji burmistrza 100 zł

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny W. Skrzypczyk – Podam przykład. 300 zł wg naszej propozycji miałoby kosztować miejsce pod grób murowany pojedynczy. Podzielić to na 20 lat to jest rocznie 10 zł i 50 groszy. Jeśli tą kwotę jeszcze podzielimy przez 12 miesięcy to będzie mniej niż 1 zł miesięcznie.

            Sołtys Godkowa Os. B. Rzeszowska – Pan radny może ma rację. Opłata roczna dzielona na miesiące, ale jeżeli będziemy musieli pójść z takim problemem, wykupić miejsce na 20 lat to zapłacimy od razu całą kwotę. Nie ma możliwości, że ta płatność rozkłada się na raty. Patrząc na kwotę podanego przykładu, grób murowany pojedynczy 74 zł dotychczas, proponowana stawka przez pana burmistrza 150 zł, czyli 100% więcej a pan chce jeszcze o dalsze 100% więcej. Uważamy, że stanowczo za dużo. Prosimy o wzięcie pod uwagę stawek proponowanych przez pana burmistrza.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Niezależnie od tego czy państwo przyjmiecie te, czy proponowane przez komisję komunalną stawki to dobrze, żebyśmy wiedzieli, że są to dochody własne gminy niezależnie od tego czy je gmina przekazuje do PUK, które zajmuje się wszystkim, co związane z opieką nad cmentarzami. A oczekiwania mieszkańców rosną szybciej niż opłaty, które wnoszą obywatele. Od poprzedniego roku, kiedy PUK zajęło się administrowaniem cmentarzami w wielu miejscach poprawił się wizerunek cmentarzy.

            Mieszkaniec Lisiego Pola R. Obielak – Przychylam się do stawek proponowanych przez burmistrza. Mieszkańcy Lisiego Pola sami ogrodzili cmentarz, doprowadzili wodę, zrobili na cmentarzu wszystko tak jak ma być.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej… Za przyjęciem głosowało 3 radnych, przeciwko 7, wstrzymało się od głosy 3.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr VIII/87/2011 została podjęta 12 głosami za 1 przeciwnym (radny P. Żebrowski nie był obecny na sali) i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 23.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników radny W. Skrzypczyk w imieniu klubu Wspólnoty Samorządowej zaproponował do składu zespołu radną E. Nowicką. Natomiast w wyniku rozmów prowadzonych z przewodniczącą klubu Inicjatywy Samorządowej radna R. Bekier (czasowo nieobecna na sesji powodu zasłabnięcia)

wyrażała zgodę, aby być w tym zespole.

Dalej W. Skrzypczyk zgłosił radnego Skrzypka. Radny R. Skrzypek nie wyraził zgody.

Radny W. Skrzypczyk zaproponował radnego A. Jamroza.

            Radny P. Mróz – Rozmawialiśmy na komisji finansowej z panią Bekier i proponujemy panią Ryszardę Bekier, jako przewodniczącą tego zespołu. W obliczu komisji wyraziła na to zgodę.

Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał zgłoszone kandydatury: E. Nowicka, A. Jamróz, R. Bekier – jako przewodnicząca. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/88/2011 została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 24.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działania Burmistrza Chojny w sprawie poprawności wypłaty w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom gminnych placówek oświatowych stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Komisja Rewizyjna w swoich wnioskach nie wykazuje, żeby doszło do jakichś nieprawidłowości w związku z wypłatą tzw. „trzynastki” za rok 2010 dla nauczycieli 31 grudnia 2010 roku. Komisja rewizyjna pracując miała do wglądu dokument sporządzony przez prezesa RIO z dnia 4 kwietnia 2011 roku. Prezes RIO w tym dokumencie pisze: „Uprzejmie informuję pana burmistrza, że RIO przeprowadziła w dniach… kontrolę doraźną gospodarki finansowej gminy Chojna w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wnioski RIO: Kolegium po wnikliwym rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy stwierdziło, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych gminy Chojna w dniu 31 grudnia 2010 roku z naruszeniem przepisów art.. 2 ust. 1 oraz innych o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej”. RIO też informuje w tym piśmie, że ta wypłata „trzynastek” nie naruszyła wydatków budżetowych gdyż w budżecie znalazły się środki na wypłatę „trzynastek”. Argumentując to wszystko prezes RIO powołuje się na odpowiednie ustawy i artykuły, w których jest sformułowanie, że „trzynastkę” wypłaca się po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Prezes RIO prosi burmistrza o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich nie wykonania. Pan burmistrz napisał do RIO, że nie zgadza się z tą argumentacją. Prezes RIO jest dla mnie autorytetem w sprawach finansowych. Z całym szacunkiem dla pana burmistrza, dla członków komisji rewizyjnej można próbować naprawdę naginać prawo, naciągać prawo, ale sprawa jest wg RIO oczywista. Trzynastki wypłacono z naruszeniem przepisów. Od roku 2009 ustawa gwarantuje nauczycielom minimalne wynagrodzenie. Gmina na koniec każdego roku musi podliczyć, czy poszczególne grupy nauczycieli takie wynagrodzenie otrzymali. Jeżeli nie to jest zobligowana wypłacić wyrównanie. Za rok 2009 wynagrodzenie było wypłacone, co oznacza, że nauczyciele w gminie Chojna zarabiają mało gdyż gmina była zmuszona takie wynagrodzenie wypłacić. W roku 2010 pan burmistrz spostrzegł, że też trzeba będzie wypłacić wynagrodzenie na początku roku 2011. W związku z tym wypłacił „trzynastki” 31 grudnia, co nie jest po przepracowaniu całego roku kalendarzowego, ale dzięki temu suma wypłat dla nauczycieli przekroczyła tą wymaganą kwotę, dzięki czemu nauczyciele nie dostali wyrównania. Prosiłem na komisji oświaty, żeby pan dyrektor Gołąb przygotował wyliczenie, jakie byłyby kwoty dla poszczególnych grup nauczycieli. Zaoponował pan z-ca Długoborski twierdząc, że byłoby to tak jakby podnoszenie napięcia, jątrzenie, że niepotrzebnie będziemy tym epatować, sprawa się zakończyła. Każdy ma prawo zarabiać tyle ile mu gwarantują odpowiednie przepisy a w naszej gminie dzięki specjalnym zabiegom prawno-księgowym udało się zaoszczędzić budżet gminy „set” tysięcy złotych, ale jak gdzieś się zaoszczędza to ktoś musi ponieść jakieś z tego tytułu konsekwencje. W związku z tym zwracam się do wysokiej rady o odrzucenie tego protokołu komisji rewizyjnej.

Mam pytanie. Czy wyliczając „trzynastkę” za rok 2010 wzięto pod uwagę do całorocznych dochodów tę „trzynastkę”.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Stwierdzenie, że 31 grudnia nie jest ostatnim dniem roku, to, który jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Kolegium stwierdziło. Bardzo fajnie czyta się wybiórczo, to co chce się przeczytać, żeby było wygodne dla pana radnego a nie rzeczywiście patrząc na całokształt. To, co kolegium stwierdziło to i tak jest niezgodne z tym, co stwierdziły panie podczas kontroli, która trwała trzy miesiące. Pytanie, kto ma rację. Czy panie, które wnikliwie przewracały kartkę po kartce, wszystkie dokumenty i uznały, patrząc na całą gospodarkę finansową, że w tym momencie stwierdzenie, że przedwcześnie nie jest naruszeniem prawa. My skorzystaliśmy z pomocy radcy prawnego mając na uwadze to, że wypłata może nastąpić nie później niż 31 marca. Jeżeli nie później to znaczy, że równie dobrze może nastąpić po rozliczeniu całego roku 31 grudnia i tutaj nie było żadnych spekulacji, żadnego kombinowania, oszczędzania. Bo jeżeli się okaże, że nauczyciele w tym roku zarobili mniej niż wynika to z pewnych zapisów ustawowych to wypłacimy w 2012 jeszcze więcej. Czyli to nie jest tak, że odbiliśmy piłeczkę i ona zniknęła. Tutaj tylko i wyłącznie mieliśmy na uwadze troskę o finanse roku 2010 wiedząc o tym, że w 2011 wcale nie będzie łatwo a może nawet gorzej. Teraz się zastanawiam czy rzeczywiście te pisma, do których się niektórzy nie przyznają to rzeczywiście anonimy.

            Radny R. Skrzypek – Cytuję prezesa RIO w Szczecinie. „Stanowisko kolegium wypływa z tej okoliczności, iż ustawodawca nie tylko określił koniec terminu tj. 31 marca następnego roku kalendarzowego, ale również początek tego terminu a ten początek jest formułowany, po przepracowaniu całego roku kalendarzowego”. Ja się nie znam na prawie, ja cytuję prezesa RIO a pan się zdenerwował na mnie nie wiem dlaczego.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie zdenerwowałem się tylko powiedziałem tylko powiedziałem, że 31 grudnia to jest ostatni dzień roku, kiedy zbilansowano, podsumowano, obliczono wszystkie składniki wynagrodzenia nauczyciela za cały rok.

            Radca prawny K. Judek – Mnie zawsze uczono, że jeśli chodzi o kwestie pracownicze wynagrodzenie płatne z dołu po przepracowaniu całego okresu może być płatne w ostatnim dniu tego okresu. Wynagrodzeniem płatnym z dołu po przepracowaniu miesiąca jest również wynagrodzenie płatne ostatniego dnia tego miesiąca. Uważam, że wynagrodzenie płatne ostatniego dnia roku jest wynagrodzeniem płatnym po przepracowaniu całego roku. Dlatego moja kancelaria wydała taką opinię.

(na sesję powróciła radna R. Bekier)

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb – Do obliczenia jednorazowego dodatku dla nauczycieli zostało obliczone na podstawie wynagrodzeń, które nauczyciele pobrali w 2010 roku. Wynagrodzenia to są składniki pensji, którą otrzymują nauczyciele oprócz dodatków socjalnych. Dodatki socjalne to jest dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski i inne dodatki socjalne wynikające z funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast wszystkie inne składniki są wynagrodzeniem. Trzynastka wypłacona w 2010 roku za 2010 rok weszła również w kwotę, którą wzięliśmy pod uwagę przy obliczeniu    wskaźnika wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela. Tak samo ja urząd skarbowy naliczył od tego odpowiednie podatki, tak samo jak inne instytucje naliczyły od tego składniki ZUS, składniki, które są pochodnymi od wynagrodzeń. Ten system jest systemem ciągłym w związku z tym zgodnie z zaleceniami, bo trudno traktować to pismo RIO, jako wtyk tylko jakieś zalecenia, żeby poinformować i w przyszłości nie stosować tej metody. W związku z tym zgodnie z tymi zaleceniami w roku 2011 nie będzie wypłacona „trzynastka” za 2011 rok, w związku z tym nie będzie to brane pod uwagę. Jeżeli rzeczywiście nauczyciele nie osiągną odpowiedniego wynagrodzenia to w 2012 roku gmina będzie musiała wypłacić określone świadczenia dla nauczycieli i wtedy w tej masie nie pojawi się „trzynastka” w związku z tym tej kwoty nie będzie, ten system jest ciągły i tutaj nie ma żadnego jak niektórzy próbują udowodnić oszustwa czy też chęci zagrabienia słusznie należnych pieniędzy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Należałoby się odnieść do kreatywnej polityki oświatowej, która w gminie obowiązuje od wielu lat. Pamiętam, że były takie zalecenia, żeby nauczyciele nie mieli nadgodzin, żeby jak najwięcej osób zatrudnić. Dzisiaj mamy tego skutki. Każda gmina po przeliczeniu ostatnich wypłat dochodzi do wniosku, że lepiej mieć nie dwudziestu, którzy pracują na gołych etatach tylko 15 a godziny pozostałe rozdzielić, jako nadliczbowe, żeby nauczyciel dobrze zarobił, żeby nie było potrzeby wyrównywania do ustalonych ustawowo najniższych składników wynagrodzenia. Dochodzimy do pewnych paradoksów i za chwilę kolejne proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty spowodują, że będziemy mieli kolejne problemy.

            Radny R. Skrzypek – Panie dyrektorze. Wyliczając „trzynastkę” dokonał pan rzeczy matematycznie niemożliwej. Żeby wyliczyć „trzynastkę” i wypłacić ją w tym samym roku trzeba wziąć pod uwagę wszystkie wynagrodzenia, w tym tą „trzynastkę”. Proszę stworzyć w  Excelu formułę, która by zakładała wynik tej formuły. To jest niemożliwe. To jest tak jakby samemu siebie podnieść za włosy. To jest matematycznie i logicznie niemożliwe, bo zawsze do którejś strony trzeba dodać, co powiększa tą stronę pierwszą.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działania Burmistrza Chojny w sprawie poprawności wypłaty w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom gminnych placówek oświatowych.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/89/2011 została podjęta 11 głosami za, 2 przeciwnych, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu. (radnego A. Jamroza nie było na sali)

 

Do punktu 25.

-----------------  Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie zasadności dofinansowania zakupu opału do ogrzewania obiektów sportowych Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Jako wnioskodawca tej kontroli chciałem się odnieść do jej efektów. 28 października 2010 roku na sesji rady miejskiej, na tej sali był obecny m. in. ówczesny prezes Odry pan Babiarz. Część klubów sportowych prosiła radę i burmistrza o dofinansowanie. Na ten wniosek odpowiedział naczelnik Hadrzyński. „Żeby takie dofinansowanie dostać wymagana jest stosowna uchwała rady. W tej chwili nie ma możliwości przekazania dotacji na klub Odra Chojna, na klub motorowy itd. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przydzielenia klubom sportowym pieniędzy dopóki nie ustalimy zasad i reguł przyznawania dotacji.” Pan burmistrz podczas tej dyskusji powiedział, że zaraz po złożeniu projektu budżetu 15 listopada przygotuje ofertę konkursową tak, żeby tuż po podjęciu uchwały można było ogłosić i natychmiast rozstrzygnąć konkurs. Jest faktem bezspornym, że 28 października 2010 roku nie można było przyznać. Przyznano dopiero w połowie marca wtedy, gdy te odpowiednie uchwały weszły w życie. Jak przekazano w grudniu nie mam pojęcia. Ale może znaleźć się głos, że to nie było dofinansowanie klubu tylko dofinansowanie budynku. Czy gmina Chojna mogła zakupić opał do budynku Odry? Cały stadion wraz z infrastrukturą jest użyczony klubowi Odra Chojna na podstawie umowy użyczenia z roku 2004. Ta umowa mówi o obowiązkach i o prawach stron. Jednym z obowiązków biorącego w użyczenie, czyli Klubu Odra Chojna jest używanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Obowiązkiem klubu jest dostawa wody, dostawa energii, okresowe przeglądy, badanie skuteczności zerowania obwodu, opinia kominiarza zakup opału na sezon grzewczy. Zgodnie z umową użyczenia to jest obowiązek klubu sportowego, gdyż dostał to w użyczenie i ma jakieś obowiązki. Gmina nie miała prawa tego zrobić gdyż nie musiała tam ponosić kosztów. Pan przewodniczący podczas zgłaszania mojego wniosku powiedział, że zasięgnął języka i wie, że około tych 10 tysięcy co roku wydawano na opał. Ja nie wierzę językowi, sięgnąłem do papierów. Rok 2008, czyli ostatni, w którym nie był prezesem pan Babiarz. Zakupiono opał 3 stycznia na kwotę 560 zł, tego samego dnia na 570 zł. 19 listopada zakupiono opał na 1750 zł i starczyło do końca roku. Razem 2280, czyli w roku 2008 dwa tysiące z hakiem wydano na opał. Rok 2010 – 18 stycznia 1500 zł, 27 – 1500, 22 lutego 1500, 22 marca 1500 zł, czerwiec drewno prawie 700 zł. Czyli wydano 6.700, dwukrotnie więcej niż w roku 2008, gdy prezesem nie był pan Babiarz. W grudniu 2010 jeszcze 10 tysięcy. Tym razem gmina. Gdzie pan przewodniczący zasięgał języka to nie wiem, proponuję sięgnąć do papierów. Jeżeli chodzi o sam protokół komisji rewizyjnej, komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości, ale ma jedną uwagę cyt. „ W celu obniżenia kosztów zakupu opału zakup ten należałoby dokonać w miesiącach letnich, ze względu na sezonowe obniżki cen opału stosowane przez firmy, jak też mniejszą wilgotność zakupionego opału”.

Nawet towarzysz Gomółka byłby dumny z takich wniosków racjonalizatorskich. Wydano 17 tysięcy na opał, którego nikt nie widział, a komisja pod przewodnictwem pana radnego Skrzypczyka proponuje, żeby stowarzyszenie, które nie ma nic wspólnego z gminą, do protokołu gminnego wpisuje, żeby opał kupować latem, bo będzie taniej.

            Radny W. Skrzypczyk – Ciężko jest dyskutować z domniemanologią stosowaną. Panie radny. Dostał pan protokół, do protokołu zostały dołączone wszystkie ewentualne dokumenty i z tych dokumentów wynikają wnioski, które są zawarte w protokole. Jeśli pan widzi co innego w tych dokumentach to już nie moja wina, że panu coś się troi i dwoi. My badaliśmy sprawę zakupu opału, który dokonywał klub Odra Chojna. Pan zgłosił temat zasadności przekazania opału dla klubu Odra. Jeśli pan chce więcej, żeby szukać, grzebać to niech pan zgłosi następny wniosek i będziemy dalej szukać, jeśli rada to przyjmie. Jeśli pan chce dalej jątrzyć sprawę, która w zasadzie nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek pana podejrzeniem, to może pan to czynić dalej. Niech pan nie obraża mnie, niech pan nie obraża innych radnych, którzy pracowali w tej komisji, którzy doszli do tych wniosków, które zostały zapisane. A to, że węgiel kupuje się latem, ja tak też czynię, po niższych cenach, czy to jest coś złego? Czy to jest coś z gomułkowszczyzny? Po prostu jest pan panie radny, przepraszam za wyrażenie, ale upierdliwy w tych sprawach. 

            Przewodniczący K. Komorzycki – Odniosę się do wypowiedzi radnego Skrzypka. Jeżeli chodzi o rozmowę to chodzi o pana Ireneusza Solarczyka. Rozmowa przeprowadzona dnia 14 lutego br. w kotłowni Szkoły Podstawowej w Krzymowie w trakcie przeróbek, które tam trzeba było dokonać. On i jeszcze dwóch świadków. Na pytanie ile potrzeba opału na ogrzanie budynku przy stadionie – około 20 ton plus miał, plus drewno na okres zimowy. Co trzeba zrobić, żeby zapobiec temu? Zmienić stolarkę, dokonać docieplenia budynku. Wyjęty był rok 2008 tj. zima 2008 – 2009. W styczniu zbieraliśmy grzyby i jagody i maliny w ogródku były. I zima tak naprawdę zaczęła się około 20 stycznia. Ale jeżeli się wybiera tylko jeden rok to można nie wiadomo, jakie wnioski wyciągnąć. Jeżeli ja mówię to znaczy mam miejsce akcji i osoby do potwierdzenia.

            Radny J. Babiarz – Nie uczestniczyłem w posiedzeniu komisji rewizyjnej, ale sprzeciw swój złożyłem odnośnie sugestii pana Skrzypka. Tą sugestię dzisiaj usłyszałem ponownie. Usłyszałem na tej sali, że 17 ton, których nikt nie widział, że zakupuje się opał do klubu, którego nikt nie widział. Są to zarzuty przeciwko mnie, przeciwko pracownikom klubu i prawdopodobnie jeszcze przeciwko sprzedawcom. Jeżeli chodzi o ogrzewanie budynku to jest nowy piec od dwóch lat. Wsad tego pieca, zgodnie z instrukcją wynosi 115 kg dwa razy na dobę to jest 230 kg. Przyjmując średnio, że w okresie zimowym gdzie temperatury były niskie tj. ok. 180 dni to przeliczając jest to ok. 40 ton opału, który powinien być spalony w tym piecu, żeby ogrzać budynek o kubaturze 560 m2. Takie są normy. Co do opału 6.900 kwota zakupionego opału zimą i brakło tego opału, bo tam jest grzana ciepła woda przez lato. W związku z tym, że zakupiono na kwotę następnych 10 tysięcy to mamy na okres zimy 2010 – 2011 i ten opał jeszcze do dzisiaj jest, bo nie został w całości wyczerpany. Na to, że został zakupiony, był przewożony, składowany i spalany jest dużo świadków i to potwierdzają a sugerowanie, że opał gdzieś ginął, że nie wiadomo czy on w ogóle był to chyba nie tu miejsce. Więc jeżeli pan Skrzypek uważa, że sprzeniewierzono pieniądze, że sprzeniewierzono opał top czekam cały czas na wniesienie sprawy do prokuratury i możemy się spotkać w sądzie, bo chyba to jest najlepsza droga. Zauważam jedną rzecz, że dla pana Skrzypka jak usłyszy cokolwiek na temat Odry to się od razu nóż otwiera w kieszeni i nie ważne czy to dotyczy dobrej rzeczy czy złej. Wszystko, co dotyczy Odry jest dla niego złe i kwestia doszukiwania się jakichś nienormalnych działań jest chyba nie na miejscu. Wielokrotnie publicznie zapraszałem będąc prezesem klubu do tego, żeby odwiedził klub. Może przyjść, możemy porozmawiać, może zobaczyć. Zakładam, że od przynajmniej dwóch czy trzech lat pewnie nie był ani razu na obiekcie. A ferowanie z tego, że gdzieś coś wyczytał to chyba nie tędy droga. Tu mówimy na forum publicznym o pieniądzach, o tym, że ktoś je ewentualnie sprzeniewierzył, albo nie. Jeżeli pan ma taką odwagę i jest pan pewien to proszę złożyć doniesienie do prokuratury a my czekamy, bo to jest właściwa droga w tym momencie.

Są wszystkie dokumenty potwierdzające to, że opał był zakupiony, że był dostarczany i jest spalany. A że jest spalany w mniejszej ilości niż wymaga dogrzanie tego obiektu to jest tylko na uciążliwość osób korzystających, bo zawodnicy, którzy korzystają mają tam temperaturę 15-16 stopni w okresie zimowym, gdzie na piecu jest maksymalna temperatura 50 – 60 stopni. Gdybyśmy nie wprowadzili ograniczeń w spalaniu to trzeba by było zużyć 40 ton, bo takie są normy tego pieca. A rzeczywistość jest taka, że jeżeli włożymy tam określone pieniądze na docieplenie budynku, na wymianę instalacji grzewczej to wtedy będzie ta oszczędność, będzie można zaoszczędzać na opale, ale przynajmniej osiągniemy temperaturę taką, jaka powinna być w pomieszczeniach. Na chwilę obecną zużywamy 20 – 25 ton opału i aż żal, że ten opał się zużywa, bo nie osiągamy tego, co powinniśmy osiągnąć.

            Radny J. Przygoda – Bardzo ładnie pan opowiada o tym, że nowy jest piec. Klub bokserski również ma taki sam piec i klub bokserski trenuje codziennie przez cały sezon zimowy. Sezon piłkarski w listopadzie się kończy a zaczyna się w lutym czy w marcu. Jeżeli klub bokserski ma taki sam piec i ogrzewamy ponad 300 metrów i spalam ok. 6 – 7 tysięcy na sezon zimowy a klub Odra 17 to ja bym poprosił panie burmistrzu o zwiększenie budżetu dla mnie w przyszłym roku. Klub bokserski trenuje przez cały sezon zimowy, piłkarski klub nie i niech pan nie kłamie, że w listopadzie, grudniu, styczniu trenujecie. Nie musicie ogrzewać wszystkich pomieszczeń tylko te, które są bardziej potrzebne. Jeżeli nie ma takiej opcji to znaczy, że tam jest źle rozstrzygnięte. Klub bokserski pali przez 24 godziny od poniedziałku do soboty, ale w dzień palimy samymi trocinami. Zapraszam do siebie, gdzie jestem trenerem do klubu bokserskiego. Kiedy mam wolny czas jestem zawsze na Odrze a pana Babiarza jeszcze nie widziałem u mnie na żadnym turnieju, a zapraszam.

            Radny J. Babiarz – Po pierwsze, piłkarze trenują cały rok, nawet w tej chwili. Po drugie nawet dzisiaj w piecu będzie palne, bo trzeba ogrzać wodę, gdyż zawodnicy będą po treningu i będą musieli się wykąpać. Nie ma możliwości wyłączenia segmentowego. Jest to piec typowo miałowy, więc powinien być opalany miałem. Dodatkowo bierzemy węgiel brunatny, żeby wykorzystywać go do grzania wody w okresie letnim.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan Przygoda powiedział, żeby zwiększyć dotację. Pan, jako radny też powinien prawa przestrzegać i skoro prosiłem pana, bo nie wiem czy pan reprezentuje klub, stowarzyszenie i jak jest pan umocowany, ponieważ pan działalności gospodarczej nie prowadzi, żeby być radnym, poprosiłem o przedstawicieli stowarzyszenia do podpisania umowy. W tej chwili jest klub Garda i jest stowarzyszenie i jest obiekt, który wisi w próżni, prawnie nikt do nie go nie ma tytułu. Tu publicznie apeluję, żeby do wydziału nieruchomości podejść i sprawę uregulować niezależnie od tego, jakie pana jest prywatne zdanie na ten temat. Fakty pozostają faktami i umowa, którą pan kiedyś wcześniej podpisał, jako Jarosław Przygoda powinna być zawarta przez stowarzyszenie, które zawiaduje klubem.  

            Radny J. Przygoda – Panie burmistrzu. Właśnie czekałem na te słowa. Pisałem ponad dwa miesiące temu, że uważam, że jest to bezprawnie. Jeżeli pan uważa, że źle napisałem to proszę odpisać, dlaczego. Ja, jako Jarosław Przygoda mam do 2016 roku dzierżawę. Zainwestowałem w ten obiekt własne, prywatne pieniądze, ponad 100 tysięcy. Panie burmistrzu ja robię coś dla gminy, promuję. Proszę to zauważyć, że nie, jako ja osoba tylko moi zawodnicy. Mamy mistrza Polski, mamy… nie będę tu wyliczał. Jestem trenerem kadry, mam czterech zawodników. Proszę zauważyć, że to robi klub bokserski, nie ja. Ja to stworzyłem po to, żeby promować naszą gminę.

            Radny R. Skrzypek – Rok czy dwa lata temu zauważyłem, że klub Odra Chojna płaci rachunki za energię w wysokości ok. 1000 zł. czyli 6 tysięcy rocznie. Pytałem przedstawicieli Odry, na co odpowiadali, że trzeba grzać wodę dla zawodników po treningu. Dzisiaj pan Babiarz mówi, że grzeją węglem. Pan Babiarz opowiada, że zawodnicy cały rok trenują, kluby zawodowe nawet całego roku nie trenują, bo jest okres przerwy. Pan Babiarz twierdzi, że w styczniu trenują a przecież nie biegają po budynku w kółko, tylko jak trenują to na sali w Nawodnej. Co to ma wspólnego ze spalaniem węgla?

            Radny J. Babiarz – Bojlery zostały zdjęte w ubiegłym roku, więc ogrzewanie wody jest tylko z pieca. Jeżeli pan radny nie interesuje się klubem, nigdy tam nie był to nie wie jak wygląda. Kiedyś rzeczywiście ogrzewanie wody dla zawodników było z bojlerów elektrycznych i dlatego tyle tej energii szło. W tej chwili jest woda ogrzewana z pieca, jest duży zbiornik i dlatego idzie ten opał. Za 2010 rok 2900 zł jeżeli chodzi o zużycie energii w klubie.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie zasadności dofinansowania zakupu opału do ogrzewania obiektów sportowych.

W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/90/2011 została podjęta 9 głosami za, przeciwko 2, 3 wstrzymujących (radny J. Babiarz nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 26.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego przez Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chojnie do Rady Miejskiej w Chojnie radca prawny urzędu K. Judek powiedział, że rozumie, że Gminna Spółdzielnia wszczęła składając ten wniosek o usunięcie naruszenia prawa do Rady Miejskiej, wszczęła procedurę zaskarżenia uchwały podjętej przez radę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przypomniał, że uchwała była podjęta na podstawie szczególnego przepisu pozwalającego na wyrażenie zgody przez radę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. Gminna Spółdzielnia zarzuca, że w sytuacji, gdy są inni chętni to rada nie ma prawa takiej uchwały podejmować. Ale przepis jest, jaki jest. Wtedy, gdy był niejasny to też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stanął na stanowisku, że rada takie uchwały podejmować jest władna, bo taka uchwała tego samego typu została zaskarżona przez ówczesnego radnego S. Kabata. Uważam, że istnieją podstawy do przyjęcia uchwały odmawiającej uchylenia tamtej uchwały skarżonej przez Gminną Spółdzielnię.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/91/2011 została podjęta 10 głosami za, 1 przeciwnym, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr    do protokołu.

 

 

Do punktu 27.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/451/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Chojna do specjalnej strefy ekonomicznej przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Pierwotnie wskazanie było kostrzyńsko-słubicka specjalna strefa ekonomiczna. Zgodnie z wolą Agencji Rozwoju Przemysłu bardziej poprawne będzie przystąpienie do specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec stąd propozycja zmiany zapisu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/92/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 28.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Od 1 lipca wchodzi nowa ustawa o działalności leczniczej, która zmienia zapis w art. 33 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zmienia się zapis dotyczący stawek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z lecznictwem. Nowa uchwała rozszerza krąg podmiotów, które będą mogły korzystać z tej stawki, dlatego należy zmienić wzory deklaracji na podatek od nieruchomości jak i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, które składają osoby fizyczne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/93/2011 została podjęta 14 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 29.

-----------------  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska. Analogicznie do poprzedniej uchwały należy zmienić zapis w uchwale odnośnie stawek i zakresu zwolnień z podatku od nieruchomości i w § 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie. Stawka 4.13 zł się nie zmienia, natomiast od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub części związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. To rozszerzenie polega na tym, że do tej pory tą preferencyjną stawkę mogły stosować tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, czyli np. u nas Salus. Natomiast, jeśli ktoś posiadał nieruchomość i wydzierżawiał ją np. stomatologowi, czy innemu lekarzowi to w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ten właściciel jest dzierżawcą i w tym momencie nie można było zastosować preferencyjnej stawki. Natomiast w tej chwili takie osoby będą miały prawo do wskazania niższej stawki w swojej deklaracji.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku losowania uchwała Nr VIII/94/ 2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 30.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w p-kcie 6 porządku.

Przewody publiczne w okresie wakacyjnym – Naczelnik wydziału BGK J. Będzak przyjmował uwagi radnych i sołtysów dotyczące różnych potrzeb, dostosowywał rozkład ustalając z przewoźnikiem, który dysponuje odpowiednim taborem optymalną stawkę i z tego co wiadomo na okres wakacji wystarczy.

Stypendia dla uczniów – To jest ważny temat, ponieważ nasza uchwała jest jakaś kulawa. Nie daje pewnych możliwości i będę starał się wychodząc naprzeciw różnym propozycjom na sierpień przygotować projekt znowelizowanej uchwały o udzielaniu stypendiów.

Co do gadżetów to miały być różne materiały reklamowe z projektu. Niestety projekt nie został przyjęty stąd też nie ma tego punktu informacji turystycznej w holu Centrum Kultury tylko jest dzięki naszym środkom w przybudówce i tam funkcjonuje. Pracownice Centrum Kultury i pracownicy wydziału promocji wydają materiały dzięki wsparciu sponsorów, czy też podmiotów, które chcą się zareklamować.

Plac zabaw na I kolonii będzie. Wykonano tam wspólnie szereg prac, mieszkańcy sami odkrzaczyli i uporządkowali teren. W międzyczasie PUK na zlecenie gminy wykonało drogę Paderewskiego. Która obecnie łączy się z drogą gruntową. Uporządkowano tam problem kanalizacji deszczowej. Jest kwestia ustalenia zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, co na tym placu miałoby się pojawić.

Odnośnie interpelacji złożonej przez radnego P. Szczapę dotyczącej braku świetlicy w Nawodnej. Temat jest zacny, bo od wielu lat największe sołectwo w naszej gminie jest pozbawione świetlicy. Są też inne sołectwa, które też nie mają świetlic. Jeśli chodzi o Nawodną tych koncepcji było tak dużo, że trzeba będzie pochylić się nad jedną, konkretną i rozpocząć proceduralnie jakieś działania. Zaplanować w budżecie np. w PROW środki na kolejny okres finansowania, przygotować dokumentację na budowę świetlicy albo w miejscu tej, która jest tylko mniejszej, albo wybudować w miejscu placu zabaw. Szkoda, że sala gimnastyczna porównywalna do sali w Grzybnie nie pełni takiej funkcji obiektu wielofunkcyjnego.

Odnośnie aneksu z Agencją Nieruchomości Rolnej dotyczy opinii, którą wydział inwestycji i planowania przestrzennego wydał w związku z zapytaniem, czy gmina Chojna w swoich planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie konkretnych działek pod jakieś inwestycje celu publicznego. Takich konkretnych wskazań nie ma, natomiast są wskazania czy to w Grzybnie czy to w Granicznej, ale tam planów nie ma, tam obowiązuje studium. Tutaj z mocy aktów wyższego rzędu należało uporządkować sprawy i podpisać aneks na wniosek Agencji.

Odnośnie osób, które zostały w jakiś sposób uhonorowane, czy otrzymały gratyfikacje finansowe, żałuję, ale nie. Bo uchwała o stypendiach nie do końca jest precyzyjna, natomiast nie mamy takich środków ekstra, żeby tym wszystkim ambasadorom jakieś nagrody ufundować.

Co do sposobu rozdysponowania pieniędzy na sport. Wiele samorządów już w tej chwili ma przygotowane projekty budżetu na rok 2012. Natomiast, co do samego podziału środków na sport mamy okres wakacyjny, pewne przemyślenia i we wrześniu będziemy zastanawiali się wspólnie z radami sołeckimi o podziale środków na fundusz sołecki, tak tutaj również możemy się spotkać i zastanowić jak te środki dzielić.

Natomiast muszę sprostować, że Orlik nie kosztował gminę 350 tysięcy tylko ok. 700 tysięcy, w ogóle ok. 1.300.000 zł z tym, że 660 tysięcy gmina otrzymała z ministerstwa i urzędu marszałkowskiego.

Co do wniosków w sprawie budowy chodników, to nie pierwsza wizyta osób, które powinny sobie wziąć do serca problem kanalizacji deszczowej, przepustów i stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej i chodników w Krzymowie. Administrator, właściciel nie do końca czuje „bluesa”. Po pierwsze nie mają pieniędzy w budżecie na to zadanie, po drugie już dawno lody puściły a wokół sprawy, o którą zabiegaliśmy nie zrobiono nic. Może tak jak pan naczelnik wydziału zarządzania drogami Durma chciał przyjechać tak i tą sprawą powiat chce się zająć. Ja proponuję, żeby zajęła się tym nasza komisja komunalna i przygotowała odpowiednie pismo dotyczące tylko i wyłącznie stanu technicznego tej drogi i tego chodnika.

PUK wygrał przetarg i materiał czeka do dzisiaj na to, żeby ten chodnik był zrobiony, a chodzi o Krzymów.

Do punktu 31.

-----------------  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Radny M. Burak – Zwrócił się do burmistrza, żeby rozszerzył temat „Radosna szkoła”.

Na jaki cel będzie przeznaczona pożyczka 50 tysięcy, do której udzielenia został upoważniony burmistrz.

            Burmistrz A Fedorowicz – W ramach programu „Radosna szkoła” ministerstwo edukacji partycypuje w kosztach budowy nowoczesnych placów zabaw z nawierzchnią poliuretanową i zgodnie z naszymi wnioskami zaplanowaliśmy budowę przy każdej szkole. Na ten otrzymaliśmy potwierdzenie, że jeden plac, ten największy, bo on jest najdroższy możemy wykonać. Mamy umowę z kuratorem na 132 tysiące, połowę z tego my przeznaczamy z budżetu, połowę kuratorium oświaty. Program trwa do roku 2014 i będą sukcesywnie zatwierdzane kolejne wnioski na budowę placów zabaw. Tam gdzie są szkoły place zabaw będą przy szkole.

Odnośnie pożyczki był jeden wniosek i nie sądzę, żeby było ich więcej, ponieważ okres aplikowania trochę trwa. Wniosek złożyło stowarzyszenie Terra Incognita, które od kilku lat funkcjonuje na naszym terenie. Stowarzyszenie realizuje różne zadania z obszaru historycznego, kulturalnego i kiedy otrzymało potwierdzenie możliwości realizacji projektu złożyło wniosek o pożyczkę zwrotną.

            Sołtys Godkowa Os. B. Rzeszowska – Mój wniosek będzie skierowany do przewodniczącego komisji komunalnej. Panie Skrzypczyk. Dzisiaj pan prezentował stanowisko zajęcia się kwestią remontu dróg powiatowych, naprawy chodników, która jest bardzo ważna dla naszych sołectw. Chciałam pana zaprosić do Godkowa, ponieważ już dosyć dawno temu złożyłam wniosek o to, żeby zająć się remontem drogi powiatowej, która biegnie przez jeden i drugi Godków w kierunku Jelenina. Również składałam wniosek o zaplanowanie budowy chodników przy drodze powiatowej wzdłuż posesji w Godkowie Osiedlu.

            Radny W. Skrzypczyk – Pani sołtys. Ja bardzo chętnie zajmę się wszystkimi sprawami, które pani zgłosi do komisji komunalnej. Prosiłbym, aby pani napisała te wnioski  skierowała do komisji komunalnej.

            Radny R. Skrzypek – Na ostatniej sesji zgłosiłem wniosek do pana burmistrza, aby wystąpić do starostwa w celu zaproponowania wspólnej inwestycji – remont chodników w Krzymowie. Pan burmistrz zobowiązał się, że wyśle takie zapytanie, ofertę. Mamy zaplanowane w budżecie 80 tysięcy. Szacowany koszt jest na 160 tysięcy. Na którymś zebraniu w Krzymowie pan burmistrz powiedział, że jak starostwo nie będzie chciało to w związku z tragicznym stanem chodnika zrobimy pół, ale ze swoich środków. Pan przewodniczący na zebraniach w Krzymowie odpowiada „Konarski blokuje”. Czy naprawdę tak ciężko wysłać pismo, że gmina jest chętna do wspólnej inwestycji. Jeżeli jest zaplanowane w budżecie to proszę zaproponować starostwu, bo to był, jako wniosek i pan kiwał głową, że wyraża zgodę. Jak ja mam prosić, nie wiem, co mam zrobić, może się do klubu większościowego zapiszę, to może wtedy będę miał większe szanse przebicia, bo nie wiem już jak mam prosić.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Może rzeczywiście powinienem bardziej zabiegać i codziennie wysyłać faks z tą sprawą, bo uważam, że jeżeli poważny organ, jakim jest starosta raz coś planuje, to tak jak ja powiedziałem i żałuję, że powiedziałem, że zrobimy to za własne pieniądze, bo się okazuje, że nawet, jeśli byśmy mieli sto milionów to bez posiadania tytułu do dysponowania nieruchomością nie ruszymy jednego kamyczka w tej drodze. I tego doświadczyliśmy. Musimy rozstrzygnąć, kto teraz będzie inwestorem, bo najpierw to my mieliśmy być i to był pomysł wydziału zarządzania drogami i starostwa. Sprawdzę w dokumentach, w których było zapisane, że propozycja jest taka, nie tak jak w Naroście, gdzie gmina była inwestorem i dostała dotację. Teraz ma być odwrotnie, Powiat będzie inwestorem a gmina przekaże dotację. My chętnie dotację zaplanowaną przekażemy.

            Radny R. Skrzypek – Czyli mam rozumieć, że pan burmistrz nie wystąpi do starostwa z propozycją wspólnej inwestycji.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wystąpię.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie radny. Czytałem protokół komisji komunalnej, który również mówił o tych chodnikach. Protokół został wysłany do pana starosty jak też został wysłany do rady powiatu. W związku z powyższym oczekujemy na zajęcie stanowiska. Jak do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Ja myślałem, że jako komisja komunalna, która miała w swoim gronie również przedstawicieli Powiatu zmobilizuje Powiat to tego, że chociaż ustosunkuje się do tego protokołu a tu się okazuje, że na razie nie. Cierpliwie czekam. Tak, że widzi pan gdzie jest, jaka wola, po której stronie.

Wobec wyczerpania porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.

Koniec obrad godz. 16.55. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                                Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                     Kazimierz Komorzycki

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 09-09-2011 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 09-09-2011 07:53