Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR VIII/ 94 /2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011


UCHWAŁA NR VIII/ 94 /2011

Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku
od nieruchomości na rok 2011Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chojnie Nr LIII/447/2010 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
(Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2300) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4) od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,13 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

UZASADNIENIE

Zmiany uchwały w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku
od nieruchomości na rok 2011 podyktowane są dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa. Zmienia się zapis w § 1, pkt 4).

Z dniem 1 lipca 2011r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), która w art. 133 zmienia zapis w ustawie z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Od 1 lipca 2011 roku

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

- art. 5 ust. 1 w pkt.2 lit. d . - otrzymuje on brzmienie:

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zl od 1 m2 powierzchni użytkowej,”

Stare brzmienie - - art. 5 ust. 1 w pkt.2 lit. d:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,”

Zmiana ta rozszerza krąg podmiotów korzystających z nowej stawki.

Wysokość stawki uchwalona 28 października 2010 roku pozostaje bez zmian 4,13 zł..

Powyższa zmiana powoduje również dokonania zmiany zapisu w części E.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI, pozycja 4. w deklaracji na podatek od nieruchomości
i zmiany zapisu w części E.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI, pozycja 4.
w informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - składanych przez podatników.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 13-09-2011 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2011 09:43