Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE

 

Chojna, dnia 08.11.2011 r.

BURMISTRZ   GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE

NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE

1. Wymagania : Wykształcenie:

a)    wyższe o specjalności: administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia, budownictwo.

2. Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     nieposzlakowana opinia,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d)     doświadczenie zawodowe kandydata:

-   posiada doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku,

-   posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy, ekonomiczno-finansowąjak również z budownictwa w stopniu ogólnym,

e)   predyspozycje osobowościowe:

-  dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dobra organizacja
pracy, odpowiedzialność,

f)  posiada wiedzę z zakresu:

-    Kodeksu postępowania administracyjnego,

-    Kodeksu pracy,

-    ustawy o:

*   samorządzie gminnym,

*   o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

*    utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

*    prawo zamówień publicznych.

3.  Wymagania dodatkowe:

- wskazana praktyka w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi.

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  Wykonywanie czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem
zakładem tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie całości
procesów gospodarczych w ramach kierowanego zakładu, mających na celu
polepszenie metod i wyników gospodarczych zakładu z zakresu gminnego
zasobu mieszkaniowego.

2.   Prowadzenie w imieniu Gminy spraw związanych z własnością lokali
mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

3.      Składanie oświadczeń woli w sprawach zakupu, sprzedaży lub licencji środków trwałych (z wyjątkiem budynków, budowli i gruntów), materiałów i części zamiennych.

4.      Zawieranie umów na najem i dzierżawę budynków, budowli lokali mieszkalnych i użytkowych, maszyn urządzeń i środków transportu.

5.  Zawieranie umów o wykonywanie usług, innych umów cywilno-prawnych, umów sprzedaży i innych umów nienazwanych (z wyłączeniem umów darowizn).

6. Składanie oświadczeń woli o rozłożeniu na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy, dostaw robót i usług, niedoborów i szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys ( CV ),

c)      kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)      kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

f)       kwestionariusz osobowy,

g)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

h)     oświadczenie, że nie był kandydat skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

-    aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na świadczenie pracy na określonym stanowisku urzędniczym.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój   Nr 12)

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać listownie

z dopiskiem na kopercie:

.. Dotyczy naboru na stanowisko - dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Chojnie".

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2011r. do godz. 1500.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni

pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej www.bip.choina.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Jagiellońska 4.

Złożonych ofert nieodsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 08-11-2011 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 22-11-2011 09:44