Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół Sesja X

 

P R O T O K Ó Ł  Nr X/2011

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 września 2011 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy, prezes firmy EURO GRANT Maciej Pałucki. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny był radny A. Jamróz.

Do porządku obrad burmistrz zgłosił wprowadzenie punktu dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz punktu dot. przejęcia nieruchomości.

            Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej… P. Mróz w imieniu komisji złożył formalny wniosek o przesunięcie punktu 15 dotyczącego przejęcia nieruchomości od PKP Chojna (druk nr 7)  na następną sesję.

            Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W. Skrzypczyk w imieniu komisji zaproponował przesunięcie punktów 10 i 12 tj. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jako punkt 10 a punkt 10 tj. w sprawie zmian w budżecie jako 12. Powstała wątpliwość, czy najpierw nie powinien być rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej a później rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Czy jest to zasadne, żeby te punkty zmienić.

            Radca prawny I. Kozłowska – Ilu jest prawników tyle jest interpretacji. Nie jestem zwolennikiem tej interpretacji. Uważam, że to nie ma żadnego wpływu. RIO nie zajmuje w tej sprawie stanowiska, nie uważa, żeby to było rażące naruszenie prawa zmiana tej kolejności. Aczkolwiek pojawiają się takie poglądy gdzieś w Polsce. Natomiast nasze RIO nie ma stanowiska kategorycznego w tym zakresie. Najważniejsze jest to, żeby to było na tej samej sesji.

            Radny J. Babiarz – Wyczytałem we Wspólnocie Samorządowej opinię prawnika i on podkreślił, że taka kolejność powinna być zachowana, dlatego że wieloletnia prognoza jest i tak obowiązkowo wcześniej uchwalana niż uchwała budżetowa i że przy wszelkich zmianach powinna być ta kolejność zachowana. Czyli najpierw zmiany w wieloletniej prognozie a następnie uchwała budżetowa i że taka sama zasada powinna być zachowana przy zmianach.

Ale jeżeli pani rozstrzygnie, że nie będzie to rodziło skutków prawnych to nie będę się upierał.

            Radca prawny I. Kozłowska – Chciałam zaznaczyć, że to są bardzo nowe przepisy i jeszcze w tym zakresie żaden sąd się nie wypowiedział, to jeszcze nie było nigdzie w Polsce przedmiotem sporu. Nasze RIO na dzień dzisiejszy nie widzi w tym problemu.

            Radny W. Skrzypczyk – W związku z tą opinią komisja wycofuje ten wniosek.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał wniosek Komisji Gospodarki Finansowej…aby z porządku obrad wykreślić punkt 15 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (PKP Chojna).  W wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Kasacyjnego był jako punkt 20 a projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości w m. Bara jako 21.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z poprawkami. W wyniku glosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z IX sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu prezesowi firmy EURO GRANT Maciejowi Pałuckiemu, który przedstawił sprawozdanie nt. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Chojnie. W ubiegłym roku został złożony projekt, została podjęta uchwała rady gminy nt. podjęcia realizacji tego projektu. Celem tego projektu jest dostarczenie komputerów razem z dostępem do Internetu osobom ubogim lub osobom niepełnosprawnym będących mieszkańcami gminy. Projekt trwa trzy lata. Mamy obciążenie pięcioletniej trwałości projektu. Proponowane rozwiązanie poprzez jednego wykonawcę i przesunięcie całego ciężaru zobowiązań i utrzymania trwałości projektu zostało przez państwa przyjęte.

Założenia do projektu: 210 osób ma być objętych w świetlicach środowiskowych, do których zostanie skierowane 105 komputerów, 20 osób jest ŚDS tj. 10 komputerów, 50 osób w gospodarstwach domowych, czyli 50 komputerów i 25 osób w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych. W świetlicach środowiskowych będzie możliwość, żeby inne dzieci korzystały z tego projektu. 29 października 2010 roku został złożony wniosek na kwotę ponad 7 milionów złotych. Zostały zastosowane cięcia i wniosek został zaakceptowany na kwotę prawie 4.200.000 zł. W czerwcu 2011 r. została podpisana umowa dotacyjna. Złożyliśmy też wniosek o zaliczkę zgodnie z harmonogramem i uaktualnionym programem. Zaliczka w tej chwili jest na koncie projektowym w gminie. Gmina dostała 2.136.085 zł. Gdy podpisana została umowa dotacyjna rozpoczęto działania do wyboru firmy, która będzie zajmowała się medialną obsługą tego projektu. Wykonawcą jest firma …?

Ustaliliśmy, że konferencja prasowa otwierająca projekt nastąpi 19 października o godz. 13.00. Do 7 października chcemy zakończyć przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę tego projektu. Jesteśmy mocno zaawansowani, została nam tylko część infrastrukturalna. Planuję ogłoszenie tego przetargu na 10 października. Aktualnie pracujemy nad dokumentacją rekrutacyjną, nad ankietami, nad kartami oceny. Po konferencji prasowej zaplanowaliśmy otwarcie biura rekrutacji w OPS i chcemy przeprowadzić tą rekrutację w ciągu miesiąca. Pozostanie nam ustalenie planu fakturowania i aktualizacja harmonogramu.

            Radny R. Skrzypek – W jakiej technologii będzie dostarczany Internet? Szczególnie do gospodarstw domowych.

            M. Pałucki - Ma być to Internet szerokopasmowy. Ponieważ będzie to jeden wykonawca nie możemy ograniczać się do technologii, nie możemy wskazywać tej technologii, ponieważ  Internet szerokopasmowego może być dostarczony w każdej technologii.

            Radny R. Skrzypek – Ma być kupione około 200 komputerów, koszt jednego to około 2 tysiące, czyli komputery będą nas kosztowały ok. 400 tysięcy. Internet drugie tyle, szkolenia trzecie tyle to razem daje milion. Na co wydamy pozostałe 3 miliony, czyli skąd się wzięła kwota 4 milionów na projekt.

            M. Pałucki – Projekt to nie tylko. Projekt obejmuje m. in. platformę cyfrową, platformę ilernigową. Ponieważ komputery lądują docelowo w gospodarstwach domowych musimy, jako gmina raportować korzystanie z tych komputerów i udowodnić władzy wdrażającej, że te komputery przez trzy lata trwania projektu i pięć lat trwałości projektu nadal są wykorzystywane. Komputery będą kupowane, co najmniej dwa razy, ponieważ pod koniec trzeciego roku finansowania unijnego uwzględniliśmy w projekcie nakłady odtworzeniowe. Internet będzie dostarczany przez 8 lat dla tych osób z grupy docelowej. Są też koszty zarządzania tego projektu, ktoś musi tworzyć dokumentację rozliczeniową, ktoś musi opiekować się tym sprzętem i tymi ludźmi. Grupa docelowa jest specyficzna. Są to ludzie ubodzy, których nie stać na komputer. Będzie część szkoleniowa, czyli stacjonarne szkolenia, które odbędą się przed rozdaniem komputerów, ale też część uspołeczniania grupy docelowej w naszym społeczeństwie.

            Radny J. Babiarz – W jaki sposób zabezpieczymy sprzęt przed ewentualną odsprzedażą czy dewastacją.

            M. Pałucki – Cały ciężar, zgodnie z doświadczeniami z innych miast i gmin, w których taki projekt realizujemy, cały ciężar i ryzyko przerzucamy na wykonawcę. Jeżeli stanie się coś z komputerem to projekt umowy mówi, że wykonawca musi dostarczyć nowy sprzęt. Ten sprzęt może się nie tylko ulotnić, ale też może się zepsuć. Ryzyko przerzucamy na wykonawcę.

Przewodniczący podziękował prezesowi firmy EURO GRANT za przybycie i udzielił głosu burmistrzowi A. Fedorowiczowi.   

Burmistrz uzupełnił pisemne sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

21 września niezależnie od tego projektu, który przedstawił pan M. Pałucki odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki ESPOL i Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem Urbańczykiem i Arkadiuszem Gralakiem z propozycją objęcia gminy Chojna Internetem szerokopasmowym. W tej chwili spółka ESPOL montuje stację bazową na chojeńskim elewatorze. Ma takich stacji bazowych kilkanaście w całym województwie i w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie osób, które chcą mieć u siebie Internet szerokopasmowy, czy też telewizję cyfrową takie będzie ich zaangażowanie. Niemniej zapowiedzieli, słysząc o takim projekcie, że staną do przetargu.

Tuż po sesji sierpniowej odbyły się Dni Integracji, na których goszczono gości z Malty, Szherborne, z Rumunii, z Niemiec. W tym okresie odbyły się dożynki w Krzymowie i Chojnie. 27 sierpnia klub krótkofalowców obchodził swój jubileusz. Klub zrzesza nie tylko członków z naszej gminy, ale również z Niemiec m. in. były burmistrz Schwedt.

28 sierpnia odbyły się gminne zawody strażackie.

30 sierpnia jubileusz 50 lecia obchodziło 7 par małżeńskich z naszej gminy.

31 sierpnia odbył się zjazd gminny OSP i na prezesa ponownie wybrano pana Jana Będzaka. Na komendanta Miejsko-Gminnego Andrzeja Będzaka.

3 września odbyły się niemiecko-polskie dożynki w Pinnow. W dniach 9 – 10 września w Barzkowicach odbyły się kolejne targi. Również 9 września odwiedziła Chojnę orkiestra uliczna z Holandii.

W dniach 9 – 10 września burmistrz uczestniczył w zgrupowaniu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 10 września odbył się festyn rodzinny w Godkowie, w Nawodnej pożegnanie lata. Grupa AA Świt obchodziła jubileusz 15 lecia istnienia.

15 września odbyła się pielgrzymka samorządowców w Siekierkach.

16 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Enea Operator, spółki SiPower,z niemieckiej spółki ABB, polskiej Biowęgiel w sprawie planowanych inwestycji na terenie naszego lotniska a konkretnie budowy instalacji do produkcji paliw alternatywnych i elektrowni słonecznej. Niestety nasze prawne uregulowania nie do końca zadowalają potencjalnych inwestorów, bo mamy w tej chwili taki dualizm: Polskie Sieci Energetyczne i Enea Operator, czyli te dwie instytucje decydują o włączeniu prądu do sieci. Nasze linie nie pozwalają na włączenie tej ilości energii, którą potencjalni inwestorzy chcieliby wyprodukować. 23 września Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie zorganizowały spotkanie nt. energetyki odnawialnej jak również możliwości budowania oczyszczalni biologicznych. Ale najistotniejsze w ostatnich miesiącach jest to, że coraz więcej dyskutujemy na temat odpadów. To jest wynik ustawy, która wejdzie w życie od 1 stycznia. Do niedawna obowiązywał Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który zakładał, że w województwie powstanie kilka regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów. Nowa ustawa zrobiła pewną rewolucję i zrzuca na gminy obowiązek wyłonienia w przetargu przewoźnika odpadów a z drugiej strony miejsca docelowo wskazanego, jako to, gdzie będą składowane odpady. A jeszcze dyrektywy unijne zobowiązują nas do zminimalizowania odpadów tych składowanych. Trzeba wszystkie odpady wyłapać, opakowaniowe, plastikowe, szklane i inne, żeby jak najmniej oddać, bo im więcej oddamy na składowisko tym wyższe będziemy musieli ponieść koszty. Ustawa zakłada, że każdy obywatel na mocy uchwały, którą rady będą musiały podjąć będzie opłacał stałą opłatę. Nie będzie umów zawieranych z odbiorcami odpadów tylko będzie to podatek śmieciowy na bazie kosztów, które faktycznie gminy ponoszą. Statystyczny Kowalski będzie płacił stałą opłatę, ale gorzej jest w przypadku przedsiębiorstw, które bardzo często we własnym zakresie zagospodarowują odpady.

Dalej burmistrz powiedział, że podpisał porozumienie w sprawie wspólnego wykonania zadania pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie. Powiat ubiega się o realizację inwestycji w ramach tzw. schetynówek. Wartość wstępna to jest 2.5 mln zł. 30% pochodziłoby z budżetu państwa, 50% ze środków Powiatu, 20% ze środków naszej gminy.

            Przewodniczący udzielił głosu dyrektorowi ASiIS W. Gołąbowi, który przedstawił sprawę opłat za przedszkole.

Do końca roku 2010 i przez 8 miesięcy roku 2011 funkcjonowały opłaty wg starego systemu, czyli opłaty na zasadzie zryczałtowanej kwoty. Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. zmieniła ustawę o systemie oświaty i wprowadziła obowiązek, aby od 1 września 2011 roku rodzic miał prawo rozliczenia bardzo dokładnie obecności dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Czyli za każdą godzinę trzeba ustalić odpłatność, nie może być opłata zryczałtowana. Natomiast, jeśli chodzi o opłatę za wyżywienie to dyrektor kalkuluje opłatę w porozumieniu z burmistrzem. Jeżeli uzyska zgodę to wprowadza zarządzeniem odpłatność za wyżywienie i ona jest rozliczana dziennie. Odpłatność za wyżywienie jest za tzw. wsad do kotła, czyli te 4,20 zł które jest u nas w przedszkolu to jest wszystko to, co wkładamy do kotła. Natomiast koszty kucharek, koszty energii elektrycznej i wszystkich pochodnych, które są związane z przygotowaniem posiłku są kosztami gminy.

Od 1 września opłata za wyżywienie nie zmieniła się. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową musiała być skalkulowana. Kalkulacja była zrobiona na podstawie 6 miesięcy funkcjonowania przedszkola. Kalkulacja nie obejmuje ZFŚS, bo ten w całości pokrywa gmina. Nie ujmuje kosztów funkcjonowania przedszkola w wakacje, gdyż wtedy jest zero uczestnictwa dzieci i nie ujmuje kosztów funkcjonowania filii na lotnisku.

Ta kalkulacja zrobiona była w ten sposób, że wynagrodzenia z pochodnymi to było 628.214 zł, wydatki rzeczowe 127.454 zł . Razem 755.668 zł na 6 miesięcy. Otrzymujemy miesięczną kwotę 125.945 zł. Kiedy rozdzieliliśmy koszty pomiędzy podstawę programową i ponad podstawę programową to na część gminną 80.360 zł a to, co przypada na rodziców to była kwota 45.585 zł. Z deklaracji, które w kwietniu zebraliśmy od rodziców wynikało, że dzieci będą uczęszczały do przedszkola przez 13.460 osobogodzin. Musieliśmy również wziąć do kalkulacji kwestię frekwencji i do kalkulacji przyjęliśmy 85%. Z tego wyszło 11.441 godzino-przedszkolaka w przedszkolu. Dzieląc tą kwotę 45.585 zł przez 11.441 godzin otrzymujemy stawkę 3.98 zł za godzinę. W 2010 roku podział kosztów między gminę a rodziców wynosił w ten sposób, że 73,5% czyli 1.178.340.70 zł to były koszty gminy. Natomiast koszty rodziców to było 424.028.96 zł czyli 26.45%. Praktycznie ¾ kosztów funkcjonowania przedszkola jest po stronie gminy. Ten wskaźnik w tym roku będzie podobny, przy czym wielkości będą wyższe ze względu na to, że w tym roku szkolnym mamy dwie grupy przedszkolne więcej. Pierwszego dnia kiedy rodzice przyprowadzili dziecko do przedszkola musieli wnieść opłatę, która wynosiła 355.08 zł i to było z wyżywieniem. Wyżywienie jest rozliczane dniówkowo a obecność w przedszkolu rozliczana jest godzinowo. Mamy 22 dni obecności dziecka w przedszkolu i później rzeczywistą liczbę dni, którą dziecko przebywało w przedszkolu. Taka kalkulacja pozwala zaobserwować to, co będzie się działo w następnym miesiącu, bo w następnym miesiącu mamy 21 dni kalendarzowe, w których dzieci będą uczęszczały do przedszkola i znowu to daje jakąś kwotę na koniec miesiąca i gdyby dziecko było w przedszkolu 100% dni to ta kwota wpłacona w pierwszym dniu zużyta byłaby do końca miesiąca i trzeba byłoby nową opłatę wnieść na nowy miesiąc. Ale mamy rozliczanie godzinowe i dniówkowe. W związku z tym zadeklarowano 22 dni a dziecko było 19 dni w przedszkolu. W związku z tym za te 3 dni nieobecności dziecka trzeba to odliczyć. Wtedy nowa kwota na nowy miesiąc jest pomniejszana o kwotę niewykorzystaną we wrześniu i mamy rzeczywiste opłaty na następny miesiąc. W ciągu tego miesiąca za wyżywienie planowaliśmy zebrać 2310 zł z jednej grupy a zebraliśmy 1810.20 zł, czyli 78% planowanej wcześniej kwoty. Rodzice bardzo skrupulatnie i dokładnie pilnują czasu pobytu dziecka w przedszkolu i my musimy też to skrupulatnie robić, przy czym wprowadziliśmy bufor czasowy i przyprowadzenie dziecka 10 minut przed równą godziną i zabranie dziecka 10 minut po godzinie nie jest traktowane, jako zaliczenie następnej godziny. System wymusza ciągłe doskonalenie pracy przedszkola, żeby ta oferta programowa przyciągała dzieci do przedszkola, żeby rodzice chcieli zostawiać dziecko w przedszkolu na więcej godzin.

Samorządy zostały pozostawione same sobie i muszą się z tym problemem borykać. Nasza gmina jest jedną z gmin, która zrobiła to poprawnie. Wojewoda nie zakwestionował tej uchwały. Natomiast jest wiele gmin, które będą miały te uchwały do poprawki gdyż wszystko co zostało zrobione nie było w oparciu o kalkulacje, w oparciu rzeczywiste koszty.

            Burmistrz A. Fedorowicz podziękował dyrektorowi ASiIS za syntetyczne przedstawienie analizy wydatków. Bardzo często na samorządy spada ciężar pewnych zadań i musieliśmy to udźwignąć. Okazuje się, że w całym województwie jest już kilkanaście uchwał, które wojewoda uchylił. Na pewno po miesiącu dokonamy pełnej analizy wpłat, kosztów. Jeżeli będzie taka potrzeba to zwrócimy się do rady z prośbą o zmianę tej uchwały, bo być może okaże się, że te koszty będą faktycznie troszkę inne. Wiele osób mówi, że ten system naliczania opłat jest bardziej sprawiedliwy od tego poprzedniego. Bo w tamtym systemie, jeżeli dziecko zachorowało rodzic nie miał prawa otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt dziecka. Płacił ryczałtem 166 zł.

Dalej burmistrz przekazał, że odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach w związku z proponowanym podziałem funduszu sołeckiego i uchwałami, które podejmowały sołectwa.

Burmistrz bardzo gorąco podziękował sołtysom za sprawne przeprowadzenie zebrań jak również opiekunom za to, że merytorycznie wspierali i byli na każdym zebraniu.

            - sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący rady K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Przekazał, że wspólnie z burmistrzem uczestniczył w różnych spotkaniach.

31 sierpnia do biura rady wpłynęła informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze oraz o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2011 r., które wszyscy radni otrzymali.

2 września odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia pracowników gminy w ramach działalności Instytutu Rozwoju Regionalnego. Niezwykle ważne dla usprawnienia pracy gminy i spraw związanych z działalnością urzędu.

Dalej przewodniczący przekazał, że uczestniczył w festynie w Godkowie oraz w 15 spotkaniu trzeźwościowym, które odbyło się w Ratuszu.

12 września uczestniczył w spotkaniu z radą rodziców i dyrektorem ASiIS w przedszkolu.

12 września przewodniczący otrzymał telefon z prośbą o spotkanie od wspólnoty mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 i 20 września odbyło się spotkanie z tymi mieszkańcami w sprawie negocjacji przy przeniesieniu własności nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 17.

22 września przewodniczący przyjmował delegację uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z naczelnikiem wydziału ZBF urzędu M. Hadrzyńskim.

19 września z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo z prośbą o odpowiedź na skargę GS”SCh” w Chojnie.

Wpłynęło pismo z Centrum Medycznego HCP w sprawie bezprzetargowego przekazania nieruchomości z rozpoczętą budową szpitala przy ul. Ogrodowej w Chojnie.

Pismo odczytał w-ce przewodniczący rady N. Oleśków.    

W trakcie dyżurów przewodniczącego wniesiona została skarga na zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Dotyczyła remontu budynku komunalnego w Zatoni Dolnej. Skarga mieszkańca Krzymowa na uciążliwe zachowanie przebywających tam Bułgarów.

Odnośnie zebrań wiejskich przewodniczący przekazał, że uczestniczył we wszystkich w swoim okręgu. Mieszkańcy zgłaszają kłopoty z wodą i podtopieniami. Miejscowości zgłaszają sprawy dróg i chodników.

Dalej przewodniczący przypomniał, że na poprzedniej sesji ustalono, że w trakcie dyskusji prowadzona będzie lista mówców. W-ce przewodniczący Oleśków zobowiązany został to tego, żeby pilnować kolejności i żeby nie przekraczać czasu ustalonego w statucie.

 

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący K. Komorzycki – Jakie są skutki reorganizacji sieci szkół podstawowych w gminie tj. zatrudnienie nauczycieli, dowożenie, adaptacja uczniów w nowym środowisku.

Sprawa przeniesienia kwoty 80 tysięcy z chodnika w Krzymowie, która to inwestycja miała odbywać się we współpracy ze Starostwem.

 

Do punktu 7.

---------------  Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 8.

--------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.

Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu radnej R. Bekier – przewodniczącej zespołu, która odczytała opinię zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że wybory ławników odbywają się w trybie tajnym, więc należy dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. Zaproponował skład komisji w liczbie 3 osób.

Radna R. Bekier zgłosiła kandydaturę radnego L. Stefańskiego.

Radny P. Mróz zgłosił kandydaturę radnej R. Bekier.

Radny W. Skrzypczyk zgłosił kandydaturę radnej E. Nowickiej.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący poddał pod glosowanie zaproponowany skład w osobach: L. Stefański, R. Bekier, E. Nowicka.

Za przyjęciem ww. składu głosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało.

Przewodniczący K. Komorzycki poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Komisja przystąpiła do pracy. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji L. Stefański odczytał zasady głosowania tajnego.

Radna E. Nowicka odczytywała kolejno z listy obecności radnych, którzy po otrzymaniu karty do głosowania i dokonaniu wyboru wrzucali głosy do urny.

Przewodniczący K. Komorzycki na czas liczenia głosów przez komisję skrutacyjną ogłosił przerwę.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.    

Przewodniczący komisji skrutacyjnej L. Stefański odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Przewodniczący rady K. Komorzycki odczytał treść uchwały, w której stwierdza się, że na ławników zostały wybrane: Jadwiga Hołyńska, Ewa Janina Stasiak, Anna Joanna Walczak.

            - uchwała nr X/106/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 9.

---------------  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2011 roku.

            Skarbnik T. Kuflowska – Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku burmistrz jest zobligowany do przedłożenia radzie dwóch dokumentów do dnia 31 sierpnia – informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze br.

Jeśli chodzi o realizację budżetu po stronie planu dochodów ogółem zostały wykonane w wysokości 46.2%. Z tego dochody bieżące 51,2%, majątkowe 10,4%. W dochodach majątkowych są skomasowane dochody ze sprzedaży majątku 15,3%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na poziomie 52,3% z czego wydatki majątkowe stanowią 25,6%. Przychody wykonano w 51%, rozchody w 38,4%. Budżet za I półrocze zamknął się deficytem w wysokości 3.058.73797 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Do informacji nie wniesiono uwag.

            - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu10.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały budżet wzrasta o tę samą kwotę po stronie planu dochodów i wydatków o 2.231.397.65 zł. W dniu dzisiejszym pan burmistrz przedłożył autopoprawkę dotyczącą zwiększenia wydatków. Jest przemieszczenie między grupami. Wydatki bieżące związane z realizacją własnych zadań gminy zamiast kwoty 298.544.99zł będzie kwota 248.544.99 zł. W grupie wydatki majątkowe kwota 2.180.411.66 zł zostanie zastąpiona kwotą 2.230.411.66 zł. Grupa wydatków majątkowych jest rozszerzona o kolejny dział 600 transport o kwotę 50.000 zł. Zostało to podyktowane tym, że został rozstrzygnięta przetarg na dokończenie inwestycji z zakresu remontu dróg gminnych. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o 50.000 zł. Dotyczy to m. Rurka.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zgłosić poprawkę w dziale 600 transport. Uchwalając budżet zaplanowaliśmy 80 tysięcy na remont chodników w Krzymowie. Po raz czwarty czy piąty budżet z rzędu, w którym jest ta kwota i nie jest ona wydatkowana. 28 kwietnia na sesji poprosiłem pana burmistrza, aby wystąpił do Starostwa Powiatowego z propozycją wspólnej budowy, remontu chodnika w Krzymowie z informacją, że mamy zaplanowane w budżecie, że chcielibyśmy się dołożyć, bo taki był zamiar planowania w budżecie. W maju nie było żadnej sesji. 29 czerwca na kolejnej sesji złożyłem, wniosek, aby pan burmistrz pokazał zainteresowanym radnym jak ten wniosek wygląda i co na to odpowiedziało Starostwo. Wtedy pan burmistrz w odpowiedziach poinformował, że takiego wniosku nie złożył uzasadniając tym, że to jest droga powiatowa, że nie będzie codziennie słał faksów do Starostwa itd. Zapytałem: cytuję „czyli mam rozumieć, że pan burmistrz nie wystąpi do Starostwa z propozycją wspólnej inwestycji.” Pan burmistrz odpowiedział jednym słowem „wystąpię”. Cały lipiec nie było sesji. 1 sierpnia składam podanie do urzędu, aby udostępnił mi korespondencję między gminą a powiatem, abym ja ewentualnie mógł interweniować, żeby ten chodnik został wyremontowany. Mija dwa tygodnie ustawowe i żadnej odpowiedzi nie dostaję. Dlatego na komisji oświaty 22 sierpnia pytam obecnego wtedy pana zastępcę Długoborskiego, dlaczego nie dostałem tej odpowiedzi i kiedy mogę się spodziewać. Pan Długoborski informuje, że to jest nie dopuszczalne, żeby nie otrzymywać odpowiedzi na pisma i taką odpowiedź z załącznikami jak najszybciej dostanę. Tej odpowiedzi do dzisiaj nie dostałem. Natomiast we wrześniu panowie burmistrzowe zaplanowali zmianę w budżecie o zabraniu 80 tysięcy na remont chodników w Krzymowie. Ta zmiana musiała być przygotowana, co najmniej tydzień przed sesją, czyli około 20 września lub wcześniej. Tym czasem przedwczoraj na zebraniu wiejskim w Krzymowie pan burmistrz informuje, że zrobi wszystko, aby te chodniki powstały. Tylko jak zwykle oczywiście Powiat blokuje. Pan burmistrz wie o tym, że zaproponował sam zmianę o wycofaniu a informuje mieszkańców, że jednak zrobi wszystko. Pani sołtys rozmawiała z naczelnikiem czy z urzędnikiem w gminie, który poinformował, że nawet jakbyśmy chcieli to zrobić i Powiat się szybko zgadza to nie zdążymy tego zrobić do końca roku. Myślę, że pan naczelnik się myli. Bo jeśli byłaby to prawda to by znaczyło, że od września nic się w gminie nie dzieje. Nic nie można zrobić, żadnego przetargu ogłosić, bo przecież nie zdążymy do końca roku. Pan naczelnik pewnie ma tak jakby zakodowane w głowie to ostatnie porozumienie, gdzie była data graniczna, grudzień. A czy nie możemy podpisać porozumienia z Powiatem z terminem wykonania do np. czerwca 2012. Jak przed zimą nie zdążymy to robimy po zimie. To jest proste i logiczne. A my od 5 lat zapisujemy w budżecie. Czy naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby tę sprawę do końca załatwić? Dlatego formułuję mój wniosek. W dziale 600 nie przyjmować przesunięcia 80 tysięcy z dróg publicznych powiatowych na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem państwu coś wyjaśnić, przeczytać i powiedzieć, ponieważ widzę, że jak zawsze poza złośliwymi atakami wystąpienie pana radnego nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj pan starosta na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie powiedział takie zdanie „Każda jednostka samorządu terytorialnego ma swoje zadania i powinna je realizować”. Zawsze mówimy, że każda jednostka, powiat, gmina województwo ma swoje zadania i państwa wolą było zabezpieczenie środków finansowych na pewne zadania, które powiat zaplanował realizować. Pan mówi o 29 czerwca a 3 lipca to zaledwie 4 dni później nasze pismo do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego: „W nawiązaniu do spotkania odbytego we wsi Krzymów w dniu 21 stycznia 2011 r. w sprawie odwodnienia i wykonania chodników przy drogach powiatowych na odcinkach przechodzących przez m. Krzymów Gmina Chojna prosi o informację o sposobie rozstrzygnięcia podnoszonych tam zagadnień celem poinformowania zainteresowanych mieszkańców m. Krzymów. Jednocześnie Gmina Chojna podtrzymuje deklarację współfinansowania do kwoty 80 tysięcy zaplanowanych w tegorocznym budżecie Gminy Chojna na współfinansowanie zadań na drogach powiatowych w m. Krzymów albo projektu odwodnienia albo remontu chodnika lub podzielenia tych środków odpowiednio na oba zadania.” Dwa dni później kolejne pismo do wydziału zarządzania drogami; „ W związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców m. Krzymów problemów z wodami opadowymi w drodze powiatowej Chojna – Piasek w m. Krzymów burmistrz Gminy Chojna zwraca się z prośbą o wykonanie następujących prac poprawiających doraźnie sytuację na drodze;

Na wysokości boiska piłkarskiego usunięcie ziemi z części jezdni, dokonanie ścinki pobocza tak, aby wody opadowe swobodnie spływały po gruncie i skarpie nie tworząc w trakcie opadów potężnego jeziora, które nie jest w stanie spłynąć przecinkami wykonanymi w poboczu przez konserwatora Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Udrożnienie studzienek deszczowych zorganizowanych na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Krzymów. Na skrzyżowaniu w trakcie intensywnych dreszczów powstaje duże rozlewisko, które powoli spływa po zaprzestaniu deszczu. Jednocześnie zwrócono się go gminy z pytaniem, czy zarządca drogi powiatowej nie mógłby zwiększyć powierzchni kratek ulokowanych na wysokości starego przedszkola w Krzymowie przechwytujących wodę celem zatrzymania części wody spływającej z drogi od strony Kuropatników na to skrzyżowanie. Prosimy o potraktowanie sprawy, jako pilnej, bo w trakcie opadów deszczu dochodzi w tych miejscach do niebezpiecznych zachowań kierowców”.

25 lipca otrzymuję takie pismo: „ Nawiązując do pisma z dnia 3 lipca Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada w załączeniu propozycję umowy w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej w m. Krzymów. Prosimy o przeanalizowanie zapisów umowy a w przypadku akceptacji o podpisanie w czterech egzemplarzach i przesłanie na nasz adres.” Ponieważ po konsultacji z radcą prawnym należało nanieść poprawki, bo powiat zaplanował, że inwestorem w przypadku chodnika będzie gmina, inwestorem w przypadku odwodnienia będzie Powiat. Taki dualizm jest niepotrzebny. My zgodnie z deklaracją zaplanowaliśmy 80 tysięcy i w każdej chwili byliśmy gotowi przekazać na mocy uchwały Rady Miejskiej Powiatowi, żeby to zadanie realizował. Nie było żadnej odpowiedzi i w związku z powyższym 10 sierpnia po raz kolejny wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Gryfinie. Pismo jest zbyt obfite i myślę, że bardzo ostre. Gdyby ktoś z państwa chciał się zapoznać jest do wglądu u pana Będzka.  Dalej burmistrz zacytował fragment pisma: „Gmina Chojna po raz kolejny podtrzymuje swoją wolę i deklarację udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji na realizację zadania”. Jest wymienione zadanie, kwota do 80 tysięcy złotych. Chodzi o Krzymów – wykonanie remontu chodnika i poprawę systemu odwodnienia.

Wczoraj otrzymaliśmy projekt porozumienia na odwodnienie. Ja już je podpisałem. Na odwodnienie wg kosztorysu, który został zweryfikowany, była to kwota 20 ale wykonawcą ma być pan Rzeczycki i ustalono, że będzie to kwota 12 tysięcy z podziałem 50% Powiat, 50% my na odwodnienie drogi powiatowej w m. Krzymów.

Dzisiaj rozmawialiśmy z naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami panem Durmą, który powiedział, że w tym roku Powiat już nie dysponuje żadnymi środkami, żeby wykonać chodnik. Skoro nie dysponują środkami, żeby zrobić chodnik to, po co mamy mrozić pieniądze, żeby i tak je gdzieś na sesji październikowej, listopadowej, czy grudniowej zdjąć.   

Proszę nie mówić, że nic nie robimy. Natomiast na pewno nie będziemy innych samorządów wyręczać w zadaniach. Tak jak nie jesteśmy w stanie zrobić przejazdu przez Chojnę, modernizacji drogi krajowej.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Czy w następnym roku budżetowym podobna kwota jest planowana.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Radni zatwierdzają budżet a ja zaproponuję. Takich problemów jak ma Krzymów jest dużo więcej i równie dobrze moglibyśmy dołożyć do Generalnej Dyrekcji na chodnik przy ul. Barwickiej, w Lisim Polu, w Krajniku gdzie po ostatnich opadach mieszkańcy przeżywają dramat, bo droga zniknęła z powierzchni ziemi, w piwnicach mają wodę i tam też na zasadzie współfinansowania tego typu przedsięwzięcie można wykonać. Nie wspomnę o Białęgach i innych miejscowościach gdzie jest wiele zadań do wykonania. Tylko pytanie, co udźwignie Powiat w kolejnym roku i na ile nas będzie stać. W każdym roku te pieniądze na Krzymów, Krajnik, Narost i inne sołectwa były zabezpieczone. Pewne zadania Powiat realizował, wykonał chodnik w Nawodnej, chociaż nie wszystkich zadowalający, bo mieszkańcy mówią, że powinien być uzupełniony. W Naroście to samo i wielu innych miejscowościach. Trudno mi w tej chwili powiedzieć co Powiat zaplanuje, natomiast ja gwarantuję państwu, że zaproponuję w projekcie budżetu na rok 2012 nie mniejsze środki na te zadania a może nawet większe.

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Cieszę się, że jakieś pisma były. Szkoda tylko, że ja o tych pismach nie do końca wiedziałem. Jest propozycja Powiatu na piśmie złożona do gminy i wczoraj wypowiedziane słowa naczelna Durmy, że nie mają pieniędzy. Z całym szacunkiem, ale pan wielokrotnie podkreślał, że pan Durma nie jest zbytnio wiarygodny. Stoimy dzisiaj na tym, że mamy na piśmie propozycję Powiatu, że chcą wspólnej inwestycji.

Apeluję do radnych. Nie przesuwajmy tych pieniędzy, nie róbmy ludziom kolejnej przykrości. Będzie odpowiedź na piśmie, że Starostwo nie chce to przesuniemy. Apeluję do radnych o zagłosowanie nad moją poprawką.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Przyszła jedna propozycja, odesłaliśmy ją z poprawkami. W międzyczasie długo, długo nic i dwa dni temu w poczcie pojawiła się ostatnia propozycja – w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w m. Krzymów. Przedmiotem umowy jest uzgodnienie zasad finansowania, terminu i sposobu płatności umożliwiające realizację robót drogowych na drodze powiatowej nr 13 w m. Krzymów. Zakres robót obejmuje poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez cięcie pobocza oraz formowanie rowu odwadniającego przy posesji nr 7. Zakres prac zostanie wspólnie uzgodniony przez strony. Termin realizacji robót IV kwartał 2011. Czyli na ten rok Powiat zaplanował 20 tys. zł, jako wspólne przedsięwzięcie, czyli po 50%. Zapytaliśmy pana Durmę czy będzie jeszcze inna propozycja dotycząca innych zadań drogowych. Nie. Nie będzie. Ja nigdy nie mówiłem, że pan Durma nie jest wiarygodnym urzędnikiem.

            Radny W. Skrzypczyk – Przypominacie chyba sobie, kiedy odczytywałem protokół komisji komunalnej z lustracji dróg powiatowych. Ta lustracja odbyła się 20 maja 2011 r. i w punkcie 10 jest zapis: „Droga od krzyżówki z drogą krajową do m. Krzymów wymaga natychmiastowego uzupełnienia niebezpiecznych dziur. W miejscowości Krzymów na wszystkich drogach powiatowych wymagane jest natychmiastowe wykonanie instalacji odwadniających i udrożnienie już istniejących. Ponadto konieczne jest pilne wykonanie brakujących chodników wzdłuż tych dróg oraz remont już istniejących.

Droga Krzymów – Stoki wymaga generalnego, natychmiastowego remontu, brak jest oznakowania bardzo niebezpiecznego miejsca na przepuście rowu melioracyjnego w odległości ok. 2 km od miejscowości Stoki.”

Ten protokół został wysłany do Zarządu Powiatu jak również do Rady Powiatu w celu zajęcia odpowiedniego stanowiska. Otrzymałem odpowiedź od Zarządu Powiatu i ta odpowiedź dotyczyła tylko chodnika przy cmentarzu na Barnkowie. Natomiast w odniesieniu do Krzymowa odpowiedź brzmi: „A w aspekcie pozostałych wyszczególnionych pozycji informujemy, iż sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych likwidowane są i będą nieprawidłowości a tym samym poprawiany stan techniczny dróg powiatowych.

Z Rady Powiatu pani Kotowicz odpisała mi również jak gdyby wymuszone stanowisko i to było do pana przewodniczącego rady pismo, które mówi wprost, że to stanowisko jak gdyby rady zostało scedowane na Zarząd Powiatu. Napisała, że jednocześnie informuję, że zgłaszane przez wszystkich zainteresowanych remonty i inwestycje drogowe w miarę możliwości znajdują swoje odzwierciedlenie w budżecie Powiatu przy uwzględnieniu priorytetów i możliwości finansowych. Na szeroko rozumiane zadania drogowe Powiat angażuje ok. 20% budżetu. To jest z 27 sierpnia. Mamy tutaj namacalny, w jaki sposób Starostwo odnosi się do swoich zadań, które ma wykonywać.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Myślę, że tu trzeba bardzo racjonalnie podejść do tematu. Po prostu Powiat tak jak każda inna jednostka samorządu pod koniec roku zrobiła rachunek sumienia i okazało się, że więcej wydano w innych obszarach, w innych zadaniach i tych pieniędzy do końca roku nie ma tak, żeby swobodnie podzielić na zadania zaplanowane. My też zaplanowaliśmy wiele zadań, które do 31 grudnia nie będą zrealizowane. Nie dlatego, że nam się nie chciało tylko dlatego, że z jednej strony nie otrzymaliśmy odpowiedzi np. z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ja bym chciał, żeby te remonty świetlic ruszyły. Środki są zabezpieczone, możemy już ruszyć. Ale jeżeli zaczniemy za wcześnie to potem może się okazać, że pod koniec roku przyjdzie odpowiedź pozytywna, będziemy mieli wniosek zatwierdzony, umowę też, ale Urząd Marszałkowski powie, że wy już część rzeczy zrobiliście to my mamy środki kwalifikowane, czyli tego po prostu nie będzie można uznać. I tak samo tutaj. Jest to pierwszy etap i na rok 2012 Powiat zapewne zaplanuje drugi etap, czyli wykonanie chodnika. Tak jak my również zaplanowaliśmy wiele zadań, które przesuniemy na rok 2012. Nie mówię o tych kluczowych, na które niektórzy czekają. Mówię o takich drobiazgach jak wykonanie linii, podłączenie lampy, bo rzeczywiście czasami w trakcie roku pojawia się dużo bardzo pilnych zadań związanych np. obroną przeciwpowodziową, którą musimy wykonać, bo to jest pilniejsze niż np. kawałek chodnika aczkolwiek to też jest bardzo ważne. Nie mówię tu o Krzymowie, mówię np. o Krajniku gdzie też mieszkańcy bardzo cierpią z tego powodu, że m. in. Powiat ma pretensje do mieszkańców, że wypompowują wodę z piwnic, która degraduje drogę. Jestem przekonany, że to zadanie będzie zaplanowane zarówno w budżecie Powiatu Gryfińskiego jak również deklaruję zaplanowanie dotacji w budżecie gminy Chojna.

            Sołtys z Krzymowa A. Komorzycka – Powiedział pan, że nie ma projektu porozumienia a jeszcze wcześniej powiedział pan, że w kwestii chodnika Powiat przesyła projekt umowy, w którym to gmina ma być inwestorem. Natomiast w kwestii odwodnienia drogi Powiat ma być inwestorem. Taka dwoistość nam jest niepotrzebna. To jest projekt w kwestii chodnika? Stratą cennego czasu jest i nieporozumieniem jest wysyłanie przez zarząd Powiatu niezgodnie z ustaleniami projektu umowy w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych w m. Krzymów, w którym Powiat Gryfiński proponuje przypisanie gminie Chojna, roli głównego inwestora. Czyli ja z tego pisma rozumiem, że jednak projekt jest. Nie taki jakbyśmy chcieli. Logiczne byłoby, żeby to Powiat był głównym inwestorem, ale jednak jakieś porozumienie jest, w którym oni wyrażają wolę realizowania tego zadania.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Projekt był. Aktualne porozumienie dotyczy tylko odwodnienia, czyli to, co było na początku lipca jest nieaktualne, ponieważ nasze uwagi zostały w taki sposób potraktowane, w jaki zostały potraktowane. Czyli uwzględniono nowe porozumienie, wykonanie odwodnienia i nic ponadto. To, do czego się mamy teraz odnosić?

            Radny P. Mróz – Ja rozumiem, że w czwartym kwartale być może zostanie wykonane odwodnienie. To dlaczego zabieramy pełne 80 tysięcy, czy ewentualnie z innej puli pójdzie, czy po prostu zostawić te 10 czy 6 tysięcy.

            Przedstawicielka Krzymowa Teresa Szajnowska – Bardzo bym prosiła wszystkich radnych, nie zabierajcie nam tych pieniędzy. Bardzo proszę. Dajcie to, co jest na odwodnienie a tych część pieniędzy zostawcie. My pojedziemy po niedzieli do Powiatu, do Starostwa i będziemy jeszcze tam rozmawiać. Wstrzymajcie się z tymi pieniążkami. Ja was wszystkich bardzo serdecznie proszę. My nie chodzimy już chodnikami, my chodzimy drogą. Ta droga jest uczęszczana przez samochody, duże sprzęty. My naprawdę nie mamy jak chodzić. Bardzo proszę żebyście się wstrzymali dzisiaj nie zabierając nam pieniędzy. A jeżeli nic nie wskóramy w Powiecie, bo my kobiety pojedziemy tam i obiecuję, że na następnej sesji przywieziemy pismo jakie oni wystosują do pana burmistrza i do pana przewodniczącego. Bardzo proszę dzisiaj przy głosowaniu zostawmy te 80 tysięcy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Proszę o kilka minut przerwy i z panią skarbnik ustalimy kierunek zmian, żeby potem nikt nie mówił, że rzeczywiście wszystko zabieramy jednym a nikomu nie dajemy.

            Radny S. Drapaluk – Chciałem wystąpić z wnioskiem, żeby się zastanowić, czy ta kwota koniecznie ma być dzisiaj zdjęta. Bo jeżeli jest jakaś inwestycja, która faktycznie musiałaby być zapłacona już teraz to należałoby zastanowić czy nie przesunąć terminu płatności a tutaj zastanowić się jeszcze nad tym. Jeżeli faktycznie nie będzie możliwości realizacji tego zadania to wówczas siłą rzeczy tą kwotę przeznaczymy na inny cel.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Właśnie jest m. in. jedno z zadań – remont drogi w Rurce współfinansowany z Urzędem Marszałkowskim. Mamy podpisaną umowę do końca listopada. Ale niezależnie od tego jestem też za tym, żebyśmy te środki pozostawili i spróbujemy dokonać innych przesunięć. Ewentualnie, jeżeli w listopadzie okaże się, że Powiat nie będzie w stanie, co do finansów i czasu wykonać tego zadania to w tym roku zdejmiemy a na 2012 zaplanujemy.

            Wiceprzewodniczący Rady N. Oleśków – Czy w związku z tym, jeżeli się okaże, że Powiat nie ma takiego funduszu w tym roku, czy jest możliwość zawarcia porozumienia, żeby zobowiązać Powiat do jakiegoś terminu i wyegzekwować to. Żeby zaproponować jakiś termin w przyszłym roku.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Każde porozumienie jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Ja podpisałem porozumienie, ale w ostatnim paragrafie porozumienia jest zapis: po uzyskaniu akceptacji, po podjęciu przez radę stosownej uchwały o zabezpieczeniu środków na dotację dla Powiatu. Każde przedsięwzięcie związane czy to z drogami powiatowymi czy innymi zadaniami jest możliwe, jeżeli wysoka rada na to pozwoli. Tutaj musimy mieć na uwadze pewną kolejność.

            Radny P. Mróz – W związku z tym, że pani skarbnik za chwilę będzie zajęta obliczeniami, a następne punkty porządku obrad również dotyczą zmian finansowych wnoszę o 5 minut przerwy.

            Przewodniczący ogłosił 11 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i udzielił głosu skarbnik.

            Kwota 2.594.916.65 zł zamieniamy na 2.644.916.65 zł. Punkt 2 pozostaje w pierwotnym brzmieniu, czyli wydatki związane z realizacją płatnych zadań statutowych

Kwota 298.544.99 zł tak jak dotychczas. W paragrafie drugim, punkt drugi zmniejsza wydatki budżetu gminy o kwotę 413.519 zł. zamiast kwoty 363.519 zł. Po stronie zmniejszeń wydatki majątkowe zamiast kwoty 37 tysięcy będzie to kwota 87 tysięcy. Dochodzi nowy dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 tysięcy. Częściowo rezygnujemy z planu na inwestycję pn. trans graniczna sieć niemiecko-polskich placówek kształcenia i spotkań w Krajniku Górnym.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Czyli reasumując 80 tysięcy pozostaje w drogach powiatowych jako dotacja na chodnik w Krzymowie.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w raz z poprawkami. W wyniku głosowania uchwała Nr X/107/2011 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr    do protokołu.

 

Do punktu11.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały są podyktowane zwiększenia planu budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.531.167 zł. Głównie skierowane są do dwóch działów tj. do działu 801 oświata i wychowanie i 852 pomoc społeczna. Zwiększając wydatki automatycznie zwiększa się deficyt. Po podjęciu tej uchwały deficyt gminy Chojna wzrośnie do kwoty 9.356.737 zł. Po konsultacjach z pracownikami RIO w Szczecinie mam prośbę o przegłosowanie przedłożonego projektu uchwały w wersji pierwotnej dotyczącej § 2, który mówi, że ustala deficyt budżetu w kwocie 9.356.737 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: sprzedaży papierów wartościowych, zaciąganych kredytów, zaciąganych pożyczek, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Oczywiście będę przeciw tej uchwale. Chciałbym, żeby radni zwrócili uwagę na to, że deficyt w tym roku wyniesie ponad 9 milionów. Przychody gminy będą o 9 milionów mniejsze od dochodów. Przypominam, że w roku następnym w związku z pukaniem czołem o próg konstytucyjny nie możemy się już zadłużać. W tym roku, tak jak pani skarbnik mówiła, że faktury z września nie zalegają, bo wzięliśmy 1 mln obligacji, ostatnią transzę. W październiku coś popłacimy jak nastąpi sprzedaż. Jak nie nastąpi to… Mimo to mamy 9 milionów a za rok musimy ustalić budżet, który będzie na plusie. Nie wiem czy państwo radni zdają sobie sprawę, że jesteśmy na progu bankructwa.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Myślę, że wszystkie samorządy w Polsce, w świetle nowej ustawy o finansach publicznych stanęły za progiem bankructwa, bo niektóre mają wskaźniki gorsze od naszych albo lepsze, zależy, kto, z której strony patrzy. Znam samorządy, które mają 100% zadłużenia, jeśli chodzi o wskaźniki. Te lata szczególnie 2010, 2011, 2012 to są lata, kiedy absorpcja środków unijnych jest tak duża, że grzechem byłoby nie skorzystać z tego, co jest do wzięcia. W związku z tym zaplanowaliśmy wiele inwestycji i kończymy budowę kanalizacji do Godkowa, bo to jest zadanie m. in. z funduszów unijnych. Zakończyliśmy kanalizację w Grzybnie. W przyszłym roku zakończymy rozbudowę, nadbudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Czyli bardzo duże, kosztowne inwestycje, wielomilionowe zakończymy. Oczywiście trzeba będzie zobowiązania spłacać natomiast nie będziemy mieli tak wielkiej potrzeby. Aczkolwiek życzę gminie, żeby miała taką potrzebę zaciągania zobowiązań na konto nowych inwestycji na kolejny okres finansowania 2014 -2020. Natomiast, jaka będzie alokacja tych środków niebawem wszystko będzie wiadomo. Mówi się o pewnych zmianach, zmniejszeniu środków na „Kapitał ludzki” a zwiększeniu nakładów na PROW, czyli skierowanie środków do obszarów wiejskich, tak, żeby można wiele zadań w miejscowościach do 5 tysięcy zrealizować. My niestety jesteśmy tym nieszczęśliwym miastem, które ma więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Wiele gmin z naszego województwa, nawet nasi sąsiedzi Moryń, Cedynia, Trzcińsko, Mieszkowice, Banie, Widuchowa sięgają po fundusze na różne inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną, siecią kanalizacyjną, wodociągową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chojna nie może sięgnąć, bo ma 7 tysięcy mieszkańców. A w każdym sołectwie nie ma potrzeby budowania i nie ma możliwości, bo 1 km kanalizacji to jest 1 milion złotych. Gdybyśmy chcieli skanalizować wszystkie sołectwa to mamy dzisiaj ok. 100 milionów. Tylko nielicznym w Polsce udało się tą starą techniką to zrobić. Dlatego zmieniamy strategię i planujemy budowę oczyszczalni biologicznych, nowoczesnych, dużo tańszych w poszczególnych sołectwach. Tam gdzie jest to możliwe od zaraz np. Strzelczyn, Łaziszcze, Czartoryja. To są miejsca gdzie z bloków można bezpośredni strumień ścieków odprowadzić do takiej oczyszczalni i nie trzeba budować kilometrów rur kanalizacyjnych tak jak to do tej pory robiliśmy. Jestem przekonany, że nie będą to łatwe lata nie tylko dla Chojny, ale dla wielu samorządów dlatego, że budżet państwa też jest w takiej a nie innej kondycji. Cieszyłbym się gdyby nie było gorzej, ten kryzys, który jest widoczny i dotyka nas pośrednio przez różne zawirowania dotyka również gospodarki, mimo że jesteśmy w dobrej kondycji. Bo właśnie dzięki inwestycjom Polska jest w budowie, co widać. Czy to dotyczy autostrad, czy innych inwestycji, ale to dzięki wszystkim mieszkańców naszego kraju.

Zapewne gdyby nasz budżet był większy, gdybyśmy mieli pewną rezerwę z lat poprzednich to może byśmy sięgnęli po większe fundusze unijne, bo mielibyśmy więcej pieniędzy na wkład własny. Posiłkowaliśmy się pożyczkami, kredytami, obligacjami a pieniądz publiczny ma to do siebie, że kiedyś trzeba go oddać i przyjdzie ten czas oddawania. Natomiast po to jest wieloletnia prognoza finansowa, żeby zaplanować bieżące wydatki tak, żeby tych wskaźników nie przekroczyć. Jestem przekonany, tak jak było do tej pory, tak i teraz uda nam się tych wskaźników nie przekroczyć. Natomiast państwo zapewne bardziej rygorystycznie, restrykcyjnie będzie spoglądało na finanse samorządów. Tym bardziej, że budżet państwa jest mocno zagrożony również tym, że dług publiczny rośnie z roku na rok, deficyt rośnie. Jeżeli ktoś mówi, że obniżymy podatki i damy większe emerytury to nie ma odrobiny wyobraźni w tym, że to ma przełożenie na budżet. Myślę, że będziemy nadal realizowali wiele zadań, ale one niekoniecznie muszą być tak kosztowne.

            Radny R. Skrzypek – Rozpoczęliśmy rok 2011 z deficytem 5 milionów. W trakcie roku kilkakrotnie deficyt zwiększaliśmy i dzisiaj przegłosujemy, że deficyt ma wynosić 9 milionów 300 tysięcy. Gminy w Polsce dzielą się na dwie grupy. Na takie, które są ostro zadłużone jak nasza, czyli są źle zarządzane i takie, które nie są zadłużone, czyli są dobrze zarządzane.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem przypomnieć nie odnosząc się do wystąpienia pana radnego Skrzypka, że konstrukcja budżetu była deficytowa. Budżet był z założenia na starcie deficytowy a więc nie mówcie, że dzisiaj coś się zwiększa. Projekt budżetu zakładał 5.688.905 zł. W tamtym roku mieliśmy planowany dużo większy deficyt, ale nie wykorzystaliśmy obligacji, które przeszły z roku na rok, czyli z 2010 na 2011.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr X/108/2011 została podjęta 9 głosami za, 1 przeciwnym, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 12.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011 – 2022 przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W związku z wcześniej podjętymi uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie przedłożony został projekt uchwały gdzie zostały uwzględnione podjęte wcześniej uchwały. Zgodnie z wytycznymi art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie JST powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W naszej sytuacji zaistniały ku temu przesłanki, ponieważ wzrosły przychody budżetu gminy o kwotę 1.531.167 zł jak też z tytułu rozdysponowania wolnych środków deficyt budżetu został o tę kwotę podwyższony.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr X/109/2011 została podjęta 10 głosami za, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

            Skarbnik T. Kuflowska – Ostateczna wersja wieloletniej prognozy finansowej to jest wydruk, który złożyłam w dniu dzisiejszym na ręce pana przewodniczącego. Jest to już po autopoprawce. W związku z powyższym część objaśniająca też zostanie troszeczkę odchudzona o zobowiązania wymagalne dotyczące roku 2008, 2009. 2010, ponieważ aktualny wydruk mówi o latach 2011 – 2022. Przez automat pewne kwoty zostaną wyeliminowane.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

W przedłożonym projekcie uchwały jest propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. Dotyczy to Szkoły Podstawowej w Grzybnie, gdzie o kwotę 7.144 zł wzrastają dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym subkoncie tytułem likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową i otrzymane środki zostaną przeznaczone na odnowienie i pomalowanie zalanych pomieszczeń.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr X/110/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przyległej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 17 przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem wspólnoty mieszkaniowej, który wpłynął do burmistrza w sprawie wydzielenia dodatkowej części gruntu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki dla mieszkańców bloku nr 17 przy ul. Kościuszki. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami burmistrz może zastosować bonifikatę i w projekcie została zaproponowana 50%.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu Nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr X/111/2011 została podjęta 7 głosami za, przeciwko nie było, 7 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału ZBN        M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem, jaki wpłynął z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy Chojna nieruchomości położonych w Godkowie. Dwie z tych nieruchomości są zabudowane, dwie niezabudowane.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr X/112/2011 została podjęta 13 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym przedstawił dyrektor ASiIS W. Gołab.

W związku z reorganizacją sieci szkolnej na terenie gminy Chojna zaistniała potrzeba stworzenia nowej funkcji kierowniczej, kierownika punktu filialnego. Przy okazji, że wprowadzany nowe stanowisko zaistniała możliwość uporządkowania zniżek godzin dla pozostałych nauczycieli funkcyjnych w szkole. Punkty od 1 do 5 w § 1 nie uległy zmianie tylko wykreślone zostały niektóre niepotrzebne zdaniem burmistrza zapisy.

W przypadku kierownika filii, jeżeli filia ma do czterech oddziałów to zniżka godzin wynosi 2 godziny w stosunku do pensum a jeżeli filia będzie miała wielkość powyżej czterech oddziałów to zniżka godzin dla nauczyciela będzie wynosiła 6 godzin, czyli 12 godzin dydaktycznych na rzecz dzieci.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr X/113/2011 została podjęta 13 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr   

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/2011 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacanie niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna przedstawił dyrektor ASiIS W. Gołąb.

Projekt uchwały jest wynikiem tego, że także stanowisko kierownicze, które wcześniej zostało usankcjonowane, nauczyciel, który wykonuje tą funkcję powinien otrzymywać dodatek funkcyjny, jako że w tabelach naszych nie było takiego stanowiska. Trzeba to również usankcjonować od strony finansowej i w § 3 w punkcie 8 wprowadzamy kierownika punktu filialnego i widełki od 100 do 800 zł dodatku funkcyjnego. To stanowisko obsadzane jest przed dyrektora szkoły macierzystej w porozumieniu z organem prowadzącym na zasadach podobnych jak ustala się zastępcę dyrektora szkoły. Jednocześnie rozszerza widełki możliwości przyznania dodatków funkcyjnych na poszczególnych stanowiskach i w porównaniu do poprzedniej uchwały dyrektor przedszkola 200 zł więcej, punkt 2 -200 zł więcej, punkt 3 - 200 zł więcej, z-ca dyrektora w punkcie 4 – 200 zł więcej i kierownik świetlicy szkolnej 200 zł więcej. W przypadku opiekuna stażu stawka została pozostawiona na tym samym poziomie co poprzednio i w przypadku wychowawcy klasy została zwiększona z 90 zł do 150 zł. Również zmienia się możliwość przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z 300 zł do 400 zł i daje się możliwość kalkulowania kwot przeznaczonych na dodatki motywacyjne z 60 zł do 100 zł. Zwiększone wydatki związane ze zwiększona wysokością dodatku motywacyjnego skutkują tym, że miesięcznie byłaby to kwota 6.738.40 zł. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów są w przedziale od 1200 do 1600 zł, kierownicy świetlicy od 300 do 600 zł, wicedyrektorzy od 400  do 1200 zł.

Stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej… i Komisji Gospodarki Komunalnej… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… komisja wnioskuje o wprowadzenie poprawki. Zmiana ta dotyczyłaby § 3 i dolnych progów w wierszach od 1 do 5 i 8 o 200 zł w górę.

Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej od 300 do 800 zł.

            Radny J. Babiarz – Tworzenie widełek w dodatku funkcyjnym powoduje to, że nie zawsze jest wiadomo, który dyrektor, za co dostaje odpowiednią kwotę. Dlatego moja propozycja jest taka, aby zrezygnować z widełek i ustalić stałe kwoty dodatku funkcyjnego. Proponuję również stawki: dyrektor przedszkola 1000 zł, dyrektor szkoły do 10 oddziałów 1100 zł, dyrektor szkoły powyżej 11 oddziałów 1500 zł, z-ca dyrektora 600 zł, kierownik świetlicy szkolnej 300 zł, opiekun stażu 75 zł, wychowawca klasy 200 zł, kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej 600 zł. Do tego jeszcze jest dodatek motywacyjny a w tych widełkach można się doszukiwać zakamuflowanego systemu dodatku motywacyjnego i on jest mało czytelny. Czy nie lepiej, żeby dyrektorzy startując nawet do konkursu uzyskując tą funkcję nie wiedzieli od razu, jaka jest stawka dodatku funkcyjnego. Zawsze istnieje możliwość zwiększenia tego dodatku funkcyjnego. Propozycja, aby przegłosować wniosek o zmianę stawek tabelarycznych.

            Radna R. Bekier – W nawiązaniu do wystąpienia pana radnego mam pytanie. Czy my możemy w ten sposób przystąpić do zaniechania widełek. Czy to nie będzie złamaniem prawa?

            Dyrektor ASiIS W. Gołąb – Ta uchwała jest taką specjalną uchwałą, która rządzi się jeszcze dodatkowymi obostrzeniami, które trzeba było spełnić, by ona mogła być przedłożona pod obrady. Musiała być uzgodniona ze związkami zawodowymi, które reprezentują nauczycieli. O ile ta pierwsza propozycja podnosząca dolny pułap wydaje się, że nie grozi ze strony związków zawodowych żądanie unieważnienia tej uchwały, natomiast ta druga propozycja zmienia kompleksowo filozofię. Jeżeli państwo byście przegłosowali to należy natychmiast podjąć decyzję o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad i poddać ponownej procedurze uzgodnień ze związkami zawodowymi. Czyli stan prawny będzie taki, że pozostanie w aktualnym układzie i nie będzie zmienione.

            Burmistrz A, Fedorowicz – Proponuję utrzymanie w takim zapisie, w jakim jest, ewentualnie pochylenie się nad regulaminami wszystkimi i wypracowanie stanowiska, które będzie wszystkich zadowalało. Zarówno tych, którzy oczekują jakieś dodatki i tych, którzy maja wpływ na to jak je kształtować. Bo możemy się spotkać z taką sytuacją, jaka miała miejsce w przypadku statutów sołectw, kiedy nie było konsultacji społecznych i trzeba było je przeprowadzić we wrześniu. To samo może dotknąć tej uchwały. Nie ma złotego klucza, jeśli chodzi o wszystkie składniki dodatkowego wynagrodzenia to zawsze będą różne propozycje. Można zaproponować wartość stałą tego dodatku. Natomiast proszę się nie obawiać, dyrektorzy nie mają tych górnych poziomów. Mamy dwóch dyrektorów dużych szkół, pozostali to dyrektorzy mniejszych szkół. Państwo możecie zaproponować inny wariant niż ten, ale na dzień dzisiejszy jest to taka propozycja. Żeby wszystkim formalnościom stało się zadość, żeby to się odbyło zgodnie z ustawą, czyli poprzedzone powinno być konsultacjami ze związkami zawodowymi to moja serdeczna prośba, żeby przyjąć uchwałę w tym brzmieniu. Ona niczego nie burzy. Natomiast przystąpimy do przygotowania propozycji i postaramy się z państwem przedyskutować te propozycje, żeby mieć więcej czasu i ewentualnie w nowym roku coś poprawić.

            Radny J. Babiarza – Moja propozycja nie obniżała tych dolnych pułapów a rozumiem, że główne konsultacje ze związkami zawodowymi dotyczą dolnych pułapów. A górna stawka powinna być taka, na jaką jednostkę samorządową stać. Nie wiem, czy wszyscy dyrektorzy otrzymują górne stawki, czy średnie. Było od do i dlatego jeden ma mniej a drugi ma więcej. Dlatego bardziej byłoby czytelne gdyby te stawki były jednolite.

            Dyrektor ASiIS – W praktyce jest ten system stosowany. Dyrektorzy tzw. małych szkół mają 1200 zł, dyrektorzy tzw. dużych szkół mają 1600 zł. W związku z tym ten system, o który pan wnioskuje jest stosowany i jest ujednolicony. Natomiast widełki dają burmistrzowi możliwość regulowania. Ale burmistrz do tej pory nie stosował nigdy, żeby wypowiadał dodatki czy zmniejszał je.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jedno zdanie w kwestii różnych innych wynagrodzeń w innych resortach, gdzie bardzo często obowiązuje dualizm, czyli stawka wynagrodzenia zasadniczego od – do i dodatki od – do. Czyli te przedziały są normą prawie dla każdego, czy to jest administracja publiczna, rządowa, czy pracownicy oświaty. Nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają ustaloną stawkę, co nie znaczy, że nie może być zmieniona. Niektóre samorządy wprowadziły wyższą stawkę zwiększając pensum godzin obowiązkowych, dodając również jakieś pieniądze, które by to zrekompensowały.

            Radny J. Babiarz – Trzymam za słowo pana burmistrza, że rozważy opcje ustalenia stałych stawek. Niech one będą określone, czytelne tym bardziej, że jest po to dodatek motywacyjny dla dyrektora, żeby ewentualnie regulować. W tym układzie wycofuję swój wniosek, ale prosiłbym o uzupełnienie wniosku komisji oświaty o zmianę jednej kwoty tj. kwota stawki dla wychowawcy klasy ze 150 na 200 zł dlatego, że wychowawcy to są nauczyciele, którzy mają ten najbliższy kontakt i najwięcej pracy z młodzieżą. Z tego, co wiem, nie wszyscy nauczyciele chcą prowadzić wychowawstwo klas ze względu na to, że są to zbyt małe stawki.

            Dyrektor ASiIS W. Gołąb – Na terenie gminy jest 97 oddziałów, czyli ta propozycja, którą przedstawił pan radny to jest dodatkowo 5 tys. zł miesięcznie wynagrodzenia.

            Radny R. Skrzypek – Do radnego Babiarza. Zgadzam się z pana propozycją. Na komisji oświatowej zgłosiłem bardzo podobną tylko nie tak daleko idącą. Złożyłem, żeby widełki zawęzić. Pan burmistrz Długoborski odparł, że jestem demagogiem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Idąc tropem demagogii zaproponuję kolejną demagogię, że może w przyszłości wypracujemy takie stanowisko, że też uzależnimy to wynagrodzenie dla wychowawcy od liczby dzieci. Bo praca nauczyciela z ośmioma uczniami a z dwudziestoma jest inna, ale tego nie można, bo my już to kiedyś przerabialiśmy. Natomiast w tym przypadku kwota musi być stała.

            Radny P. Szczapa – Wnioskuję autopoprawkę i zwiększenie tej kwoty ze 150 zł na 200 zł w wierszu 7 dotyczącym wysokości dodatku dla wychowawcy klasy.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Obawiam się, że wszystkie te kwoty o ile nie zostały skonsultowane ze związkami zawodowymi, o ile ktoś zaskarży to mogą być odrzucone. Przenieść tą uchwałę na następną sesję.

            Radny J. Babiarz – Te poprawki dotyczą progów niższych, czyli podwyższenie, czyli to raczej nie będzie przeciwne dla związków. Tak samo jak kwota zwiększenia dla wychowawcy też na pewno nie będzie przeciwko.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Czasami się pojawia w przepisie zwrot, jeśli chodzi o związki zawodowe albo „po uzgodnieniu” albo „w porozumieniu.”  Są to dwa zwroty, ale interpretacja jest bardzo daleko idąca, jeśli chodzi o nadzór. W tym momencie nie ma znaczenia czybyście państwo chcieli zmienić to w ten sposób, że byłoby to korzystniejsze dla nauczycieli, czy mniej korzystne to w tym momencie jesteśmy na etapie, że uzgodnienia

Ze związkami nie mamy. Uzgodnienie jest takie, jakie jest w zaproponowanej treści. W tym momencie uzgodnienia nie ma a uzgodnienie, jeśli chodzi o organ nadzoru tak daleko jest idące, że oni uważają, że jest to zwyczajna zgoda związków zawodowych. A domniemywać czyjejś zgody nie możemy. Ja nie wiem, jaką decyzję podejmie wojewoda, bo organ nadzoru zmienia poglądy czasami z miesiąca na miesiąc, czasami w zależności od zmiany stanowiska inspektora, który sprawdza. Może być tak, że państwo przegłosujecie tą poprawkę pójdzie uchwała w treści zaproponowanej po poprawce i będzie wszystko w porządku, ale opcja druga jest taka, że wojewoda uzna, że to jest bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi, bo nie będzie tej opcji. Na przyk.ład wpiszemy w uchwale, że to jest po uzgodnieniu ze związkami a organ nadzoru poprosi o dodatkowy protokół z uzgodnień ze związkami a tego protokołu już po poprawkach mieć nie będziemy i w tym zakresie może uznać, że to jest rażące naruszenie prawa. Pewności stu procentowej nie dam, że będzie tak czy tak. Natomiast na pewno będzie zwracał na to uwagę.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Moja propozycja była, żeby to uchwalić a potem pochylimy się ewentualnie nad dalszymi zmianami. Państwo sami zauważyliście, że wszystkie uchwały oświatowe są na cenzurowanym. Dotyczy to likwidacji szkół, opłat za przedszkole i bardzo skrupulatnie nadzór wojewody przegląda wszystkie uchwały. Nas też pytano przy likwidacji szkół, czy zgodnie z procedurami wszystko zrobiliśmy tak jak należy. Nie chodzi o kwotę czy w górę, czy w dół, chodzi o samą zasadę, o te, że jakiekolwiek zmiany by nie były one wymagają konsultacji ze związkami zawodowymi.

            Radny J. Babiarz – Mam prośbę, aby przyszłościowo przy wszystkich uchwałach dotyczących nauczycieli sygnalizować nam wcześniej, że albo daną uchwałę przyjmujemy w takim stanie, w jakim jest, albo jej nie przyjmujemy Anie dyskutujemy nad tym, co jest w środku. Bo z tego wniosek, że propozycje zmian, jeżeli chodzi o kwoty czyli to co jest w środku my nie możemy zrobić i tylko możemy przyjąć w takim stanie albo nie przyjąć.

            Radny W. Skrzypczyk – Nasuwa się następny wniosek przy tego rodzaju uchwałach, uchwałach, które zmieniają treść poprzedniej uchwały. Powinienem otrzymywać stary tekst uchwały, czyli ten, który zmieniamy i wtedy wiem, na czym polegają różnice.

            Radny P. Mróz – Proponuję poddać pod głosowanie propozycję komisji oświatowej, bo bez sensu rozmawiamy w tej chwili nad czymś, czego nie wiemy jaki będzie wynik. Przegłosujemy pozytywnie przekażemy pod konsultacje związkom zawodowym i przełożymy to na następną sesję. Nie przegłosujemy poprawki będziemy głosować nad stanem obecnym.

            Radny P. Szczapa – W § 3 w wierszu pierwszym dyrektor przedszkola; wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie złotych brutto od 800 – 1800.

Dyrektor szkoły do 10 oddziałów od 800 – 1800 zł.

Dyrektor szkoły powyżej 11 oddziałów od 1000 – 2000 zł, z-ca dyrektora 400 – 1400 zł,

Kierownik świetlicy szkolnej od 300 – 1000 zł, wychowawca klasy 200 zł, kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej od 300 – 800 zł, opiekun stażu pozostaje bez zmian.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Nie jest to sprawa, którą byśmy przyjęli dzisiaj w tej uchwale. Jest to projekt do pracy na przyszłość.

            Radca prawny urzędy I. Kozłowska – Można zrobić w ten sposób, że państwo teraz decydujecie. Jeżeli ta poprawka przejdzie to w tym momencie podejmujemy decyzję, że to jest przedmiot konsultacji ze związkami zawodowymi. Nad uchwałą odrębnie będziecie musieli głosować. Jeżeli poprawka nie przejdzie to mamy sprawę jasną i głosujemy nad uchwałą.

            Radny J. Babiarz – Czy odsunięcie dzisiaj tej uchwały i przesunięta byłaby o miesiąc, czy to będzie skutkowało jakimiś kwestiami płacowymi dla kierownika filii, czy odsunięcie nie będzie skutkowało finansowo.

            Dyrektor ASiIS W. Gołąb – Podwyższenie dolnych limitów w naszym przypadku jest sztuką dla sztuki. Podnosimy tylko po to, żeby zachować, że ten dolny pułap jest niższy, chociaż wiemy, że żaden dyrektor takiego niższego pułapu nie otrzymuje. Otrzymują wszyscy wyższy. Tak naprawdę chcemy zwiększyć tylko ten dodatek za wychowawstwo z 90 do 200 zł, co możemy zrobić na następnej sesji czy za dwie sesje, czy kiedykolwiek indziej. To o czym mówi radny skutkuje tym, że rzeczywiście wszyscy, którzy są ujęcie w starej uchwale otrzymują ten dodatek, natomiast kierownik filii nie otrzymuje tego dodatku do czasu, kiedy ten dodatek zostanie uchwalony. Jest jeszcze jedna rzecz w tej uchwale, która nie jest zgodna z zasadami pisania uchwał. My ja podejmujemy 29 września z mocą obowiązującą od 1 września. To nie jest dobry sposób, ale jest dopuszczalny. Apelowałbym do państwa abyście państwo jednak odrzucili te propozycje, podjęli uchwałę natomiast później pochylili się nad filozofią tych wszystkich dodatków i wypracowaniem jakiegoś modelowego rozwiązania, które by skutkowało od 1 stycznia, czy też od 1 września przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli czas na rozmowy ze związkami zawodowymi. Jeżeli chcemy zmienić filozofię to rzeczywiście trzeba będzie dużo czasu poświęcić na negocjacje ze związkami zawodowymi, bo teraz jest dosyć prosto. To się nic nie zmienia w filozofii tylko się zmieniają pułapy. Natomiast jak zmienimy filozofię to trzeba wtedy związki zawodowe do tego przekonać.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków – Sam jestem nauczycielem i wiem jaka jest trudna rola wychowawcy, ale zaproponowane 200 zł to jest trochę duża stawka. Tym bardziej, że zaproponowano również stawkę od ilości uczniów. Proszę wziąć pod uwagę wychowawców z innych szkół, gdzie pracując z piętnastką, dwudziestką dzieci w porównaniu do trzydziestki. U nas w szkole mamy dodatek dzisiaj podniesiony z 95 zł na 105 zł. Tutaj z 90 zł została podniesiona do 150 zł a ty jeszcze zaproponowano ekstra, czyli to jest ponad 100%. To jest troszkę dużo. Tak mi się wydaje.                      

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Jeżeli chodzi o dodatki funkcyjne to najczęściej w widełkach dawało się środek. Taka była praktyka. Jeżeli chodzi o uchwałę i podwyższanie lub obniżanie ustalonych ze związkami stawek byłoby ryzykowne, nie róbmy tego. Jeżeli już to przejdźmy do następnej sesji, bo nasza uchwała może być uchylona. W związku z tym proszę o formalne wycofanie.

W dyskusji radni uznali, żeby głosować najpierw poprawki.

Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem poprawek w formie, w której zaprezentował przewodniczący komisji oświatowej.

Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko 8.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 5 radnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

            - uchwała Nr X/114/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

Jest to uporządkowanie stanu prawnego, ta uchwała nie jest realizowana, ponieważ była uchwałą dla całej gminy Chojna. Jeżeli zgłosi się jakiś inwestor, który będzie chciał budować wiatraki to wtedy wskażę konkretną lokalizację i będziemy mogli podjąć nową uchwałę o przystąpieniu do zmian studium w zakresie tej lokalizacji.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… komisja nie głosowała.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… i Komisji Gospodarki Komunalnej było za.

            Na prośbę radnego P. Mroza naczelnik wydziału BPI A. Witek dogłębniej omówiła projekt uchwały. Była podjęta uchwała w zakresie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków dla całego terenu gminy. W międzyczasie zmieniły się przepisy i doszły nowe formy ochrony przyrody, m. in. Natura 2000, które pozostają jak gdyby w konflikcie z możliwością lokalizacji ferm wiatrowych na całym terenie gminy. Musimy automatycznie wyłączyć te tereny z możliwości lokalizacyjnych lub przeprowadzić szerokie badania w zakresie oddziaływania tych wiatraków na ludzi, na zwierzęta, na przyrodę, na formy ochrony przyrody. Aby tego uniknąć i aby ta uchwała nie wisiała, tym bardziej, że nie mamy na razie takiego inwestora, który by określił konkretny termin i konkretny teren, gdzie chciałby realizować swoją inwestycję. To jest porządkowanie, bo ta uchwała nie jest realizowana.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała NR X/115/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

W trakcie głosowania na sali nieobecni byli radni: J. Babiarz, P. Mróz, P. Szczapa, R. Skrzypek.

 

Do punktu 19.

----------------  Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ulic Jagiellońska, Ogrodowa, Towarowa w Chojnie przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek. Uchwałę tą chcemy uchylić ze względu na to, że teren w międzyczasie został zagospodarowany poprzez decyzję o warunkach zabudowy. Kierując się oszczędnością i racjonalnością postępowania uważamy, że dalsze zagospodarowanie może być też przeprowadzone w formie decyzji o warunkach zabudowy, a wiadomo, że plany zagospodarowania kosztują i trzeba wydać na nie pieniądze.

Stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej… i Komisji Kultury były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Finansowej… nie głosowała w sprawie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr X/116/2011 została podjęta 11 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 20.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Cała filozofia tych wszystkich odwołań jest taka, że skoro zaczęliśmy to trzeba iść do końca, żeby usłyszeć ostateczne rozstrzygnięcie. Kto ma rację. To jest taki ewenement w przypadku Wodociągów Zachodniopomorskich, które rozszerzyły zakres swojej działalności i mówi się o terminach, które nie zostały zachowane. Być może wojewoda ma rację, być może my mamy rację. Ale ostatecznie musi to rozstrzygnąć Sąd Administracyjny, który może właśnie wydając wyrok w tej sprawie pomoże innym samorządom, które miały lub będą miały tego typu doświadczenia.

            Radna R. Bekier – Proszę chociaż w pigułce omówić te niuanse. Nie do końca wiem o czym mowa.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Najważniejszą kwestią, dlaczego ta uchwała nasza została uchylona to była kwestia interpretacji, jak należy rozumieć podjęcie nowej działalności przez dostawcę wody. Wojewoda uznał, że rozszerzenie zasięgiem terytorialnym działalności zakładu wodociągowego nie jest podjęciem nowej działalności. W związku z tym, że te przepisy w tym zakresie są dosyć świeże biorąc pod uwagę jakiekolwiek interpretacje. Nie ma żadnego stanowiska wypracowanego. Myśmy doszli do przekonania podejmując uchwałę, że jest to podjęcie nowej działalności i tym trybem to poszło. Natomiast wojewoda uznał, że rozszerzenie zasięgu terytorialnego to nie jest nowa działalność tylko to jest kontynuowanie, zawężając się do takiego poglądu, że tylko w sytuacji, kiedy by powstał zupełnie nowy dostawca na rynku, wtedy to jest nowa działalność. Natomiast poszerzanie zasięgiem terytorialnym nie. My nie do końca się z tym zgadzaliśmy z tego względu, że w tej chwili w ogóle jest tendencja do interpretowania przepisów raczej stosowania wykładni celowościowej. Taki jest kierunek, jeśli chodzi o przepisy unijne również. Ta wykładnia nie powinna być literalna tylko raczej celowościowa. A celowościowo wg takiej interpretacji zmierza to w tym kierunku, żeby jedna uznać poszerzenie zasięgu jako nową działalność, bo to jest całkowity brak znajomości rynku przez takiego dostawcę, bo on nie działał wcześniej na tym terenie. Nie zgodził się z nami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, bo skarga została oddalona. Jednakże jest jeszcze możliwość nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i warto z tego skorzystać chociażby dlatego, że całkowity brak jest orzecznictwa w tym zakresie. Gmina nie ponosi żadnych opłat zawiązanych z wniesieniem skargi kasacyjnej.

            Radna R. Bekier - Jeśli te wszystkie odwołania nie zaskutkują pozytywnie to czym zaskutkują. Czy tu coś się pojawi dla nas, jeżeli będzie racja wojewody?

            Radca prawny I. Kozłowska – W tym wypadku uchwały nie ma, bo wojewoda stwierdził, że jest rażąco sprzeczna z prawem.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr X/117/2011 została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr     

(przed głosowaniem salę opuścił radny R. Skrzypek)

 

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości przedstawił naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem, jaki wpłynął do burmistrza od J. Smolarek zamieszkałej w m. Bara w sprawie przekazania lokalu własnościowego do mienia gminy Chojna w zamian za otrzymanie lokalu komunalnego położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 41F/9.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… 1 głos za przyjęciem projektu uchwały.

Na posiedzeniu Komisji Kultury… nie głosowano nad projektem uchwały.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej… nie rozpatrywano projektu uchwały.

            Radny P. Mróz – Ja do pana burmistrza odnośnie tego lokalu na lotnisku. Jak to się stało, że ten lokal komunalny jest wolny i jak to się ma do komisji przydzielającej mieszkania. Jak wpłynie ta zamiana na kolejność.

            Naczelnik wydziału BGK J. Będzak – Lokal jest wolny, dlatego gdyż toczyła się do tej pory sprawa sądowa o wydanie lokalu. Ta sprawa już była wcześniej na radzie poruszana m. in. w powodu pracownika gminy, gdzie lokal został źle przydzielony. Odebraliśmy go. Pani Smolarek zwróciła się z prośbą o przydział innego lokalu mieszkalnego. Gmina chce zrobić tą zamianę z tego tytułu, że tamten lokal, który przekazuje ma dwa pokoje, jest trochę większy i przydzielilibyśmy, jako lokal socjalny dla kogoś, kto nie płaci, żeby ruszyć eksmisję. W ten sposób zrobi się jakiś ruch. Mamy kilku dłużników po kilkadziesiąt tysięcy złotych tak, że chcemy zrobić eksmisję. Jest to daleko od Chojny tak, że będzie to jakiś straszak.

            Radny W. Skrzypczyk – Jaką powierzchnię ma lokal, który chce otrzymać w zamian ta pani Smolarek i jak się ma to do wartości jednej i drugiej. Za jaką kwotę ta pani będzie mogła nabyć ten lokal, kiedy otrzyma umowę najmu i w tym wypadku będzie mogła nabyć po zniżkach to mieszkanie. Jak to się ma do działalności komisji mieszkaniowej dotyczącej tego lokalu.

            Naczelnik wydziału BGK J. Będzak – Sprawa była rozpatrywana na komisji mieszkaniowej i komisja jest za. Wartość lokalu u pani Smolarkowej 50 tysięcy. Powierzchnia lokalu na lotnisku, który będzie przydzielony tej pani jest to kawalerka 30m2. A na jej miejsce byśmy mogli skierować rodzinę. Dlatego dla nas jest to korzystniejsze, że możemy tam 4, 5 osób skierować.

            Radny W. Skrzypczyk – Czy to mieszkanie wymaga remontu i jak wygląda to mieszkanie na lotnisku.

            J. Będzak – Mieszkanie wymaga wymiany instalacji elektrycznej, która będzie kosztowała ok. 3,5 tys. zł. Tak wycenił ZGM i to jest wszystko. Mieszkanie na lotnisku wymaga malowania. Pani Smolarek będzie mogła wykupić zgodnie z zasadami za 5% wartości, jeżeli będzie chciała wykupić.

            Radny W. Skrzypczyk – Ile wynosi czynsz za mieszkanie, które ma otrzymać pani Smolarek?

            J. Będzak – Około 300 0 350 złotych. Ta pani ma emeryturę i będzie płaciła i to jest też główny plus, że będzie płaciła za mieszkanie.

Na Barach jest etażowe ogrzewania a na lotnisku centralne z sieci.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciwko 3, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr X/118/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 22.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie „interpelacje i zapytania radnych.

Odnośnie skutków reorganizacji sieci szkół w gminie. Doskonała. Dzieci są zadowolone, zaadoptowały się. Oby tak dalej. Co do zatrudnienia to zwolnionych zostało 19 nauczycieli w tym 18 znalazło zatrudnienie, czyli 13 w pełnym, 5 w niepełnym wymiarze godzin. Niektórzy znaleźli pracę w innych gminach. Na przykład nauczycielka języka polskiego z Godkowa znalazła pracę w gminie Trzcińsko i jest zadowolona, bo dostała pełny wymiar godzin. Tutaj pewno tego pełnego etatu by nie dostała.

            Radny P. Mróz – Na jakim etapie jest realizacja placu zabaw projektu „radosna szkoła”.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Podpisaliśmy umowę i wykonawca ma czas do końca listopada a rozliczenie do końca roku kalendarzowego.

           

Do punktu 23

---------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący przypomniał, że prosił o zdanie do pisma Centrum Medycznego HCP.

            Radny W. Skrzypczyk – Rada gminy już wyraziła swoją wolę, kiedy dopuściła do sprzedaży tego obiektu w drodze przetargowej, ale ta sprzedaż nie doszła do skutku. W związku z powyższym jest tu zachowana linia i w tej chwili negocjacje i ta spółka powinna przystąpić do negocjacji. Jeśli nie przystąpiła do negocjacji to jest chyba błąd w tym piśmie, że my mamy wyrazić zgodę, na co. W drodze negocjacji mogą nabyć tą działkę.

            Radny P. Mróz – Moim zdaniem odpowiedzią powinno być zaproszenie do kolejnego etapu rokowań.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Niniejszym to uczynimy, ponieważ zostały ogłoszone drugie rokowania, bo prawo na to pozwala i jeszcze jest aktualna wycena. Wypada mi tylko wyrazić swoje zdumienie, że tak daleko idąca nasza otwartość nie zaskutkowała wystąpieniem spółki HCP z propozycją, którą zapewne przyjęlibyśmy. 440 tysięcy rozłożylibyśmy na jakieś raty i lata to przy tej inwestycji, tej wartości to są nie duże pieniądze. Aczkolwiek tak jak pan prezes powiedział czekają na tą symboliczną złotówkę. Ja prosiłem pana mecenasa Judka, żeby znalazł formułę prawną, która daje taką możliwość. Nie ma innej formuły jak ewentualnie utworzenie spółki celowej, gdzie gmina aportem wnosi nieruchomość wartości 1.100.000 zł, bo to jest ostatnia wycena a spółka ponosi jakieś nakłady inwestycyjne i w przyszłości może udziały gminy odkupić. Taką propozycję składaliśmy mniej więcej rok temu. Spółka zastanawiała się i nie do końca była z tego usatysfakcjonowana mówiąc, że jako właściciel mają większe gwarancje bankowe na…

Myślę, że odpowiedź powinna być taka, jakie jest pismo, czyli nadal podtrzymujemy swoją deklarację w zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ewentualnie możemy tutaj również mówić o spółce celowej jeżeli spółka HCP wyraziłaby zgodę na przystąpienie do takiej spółki jeżeli to zagwarantowałoby tak jak mówią pozyskanie kredytu inwestycyjnego.

            Radna R. Bekier – To już trwa zbyt długo. A może warto zaprosić do rozmowy mając na uwadze, albo zasygnalizować, że jest zainteresowanie i właściwie to my możemy mieć jeszcze inne rozwiązanie.

            Radny P. Mróz – Panie burmistrzu. Gdy taka ewentualność w związku z usługami medycznymi nie wypali, czy rozważa pan zmianę sposobu inwestycyjnego tej nieruchomości i ewentualnie jaką.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Rozważam, bo wszystkie ewentualne rozstrzygnięcia hipotetyczne sposoby wykorzystania nieruchomości trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli to stoi 25 lat to może stać następne 25 lat i nie z tego nie będzie. Ale myślę, że największą potrzebą naszej gminy w tej chwili są mieszkania. To jest jeden z kierunków, w którym możemy podążać. Ja nawet przyznam szczerze nie w kontekście tej nieruchomości, ale koszarowców na lotnisku przeprowadziłem kilka rozmów z ewentualnymi inwestorami zainteresowanymi, może nie tyle utworzenie spółki celowej, co wyremontowaniem obiektu pod klucz a potem przekazanie gminie Chojna kilku mieszkań. Czyli my nie mając dzisiaj nic możemy też nie mieć nic, ewentualnie znaleźć kilkanaście milionów na remonty, oddać mieszkania dla najemców i potem jeszcze ewentualnie jeszcze utrzymywać je. Jest takie niewielkie zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami. Takie formuły niekoniecznie związane z partnerstwem publiczno - prywatnym są w Polsce. Pytanie, czy znajdzie się chętny inwestor deweloper, który będzie chciał czy top koszarowiec, czy ewentualnie ten obiekt wykorzystać na cele mieszkalne i potem znaleźć formułę, żeby znaleźć chętnych. W Mieszkowicach wyremontowano i w tej chwili mieszkania czekają. Gdyby nasze społeczeństwo bogaciłoby się to tego problemu by nie było. A nasze społeczeństwo, jak patrzymy na listy oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne to niestety ubożeje. To też wynika z pewnych kryteriów jakie obowiązują, że obywatel może otrzymać przydział na lokal komunalny jeżeli zarabia nie mniej niż… Natomiast jeżeli zarabia mniej to może być tylko na liście socjalnej i ta lista socjalna nam się strasznie rozciągnęła. W tej chwili mamy około 30 rodzin, które oczekują na komunalne. Lawinowo rośnie zadłużenie mieszkańców wobec ZGM, czyli wobec gminy i to też jest wynik wielu różnych zawirowań, chociażby, że stawki rosną. Przede wszystkim bieżące koszty utrzymania, opłaty za ciepło. Jeżeli państwa wola będzie inna to ja się przychylę do państwa ustaleń. Natomiast nie sądzę, żeby nam zależało na kolejnym markecie, żeby koniecznie sprzedawać akurat tę nieruchomość na cele komercyjne nie związane w wcześniejszą ideą zagospodarowania tego terenu. Zrobię wszystko żeby zgłosił się chętny do zainwestowania w usługi medyczne. Jeżeli to nie nastąpi… bo widzicie państwo co się dzieje.

Szpitale powiatowe też są poddawane ciężkim próbom i będą prywatyzowane. Usługi medyczne podążają w innym kierunku niż oczekiwania pacjentów. Chcielibyśmy, żeby były jak najtańsze, jak najlepsze, co, do jakości a okazuje się, że są drogie i bardzo często niedostępne. Nasz rynek jest rzeczywiście ubogi, nie mamy konkurencji jak w innych dziedzinach naszego życia publicznego. Natomiast nie powiedzie, że będzie dużo lepiej, jeżeli ktokolwiek się pojawi. Ale jeżeli ktokolwiek się pojawi to przynajmniej będzie nadzieja, że może być lepiej.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Chciałbym otrzymać upoważnienie do tego, żeby wspólnie z panem burmistrzem napisali pismo i wspólnie podpisali w tej sprawie.

            Radny W. Skrzypczyk – Szanowni państwo. Panie i panowie radni. Smutny jestem jak zauważyliście całą sesję. A to z jednego powodu. Szkoda, że nie ma pana radnego Skrzypka w tym momencie, bo to rzecz dotyczy pana radnego Skrzypka. Od dłuższego czasu pan radny, jako nauczyciel nie powinien tego czynić. On ma wychowywać i jakąś kulturę samym sobą reprezentować. Natomiast od dłuższego czasu ubliża nie tylko burmistrzowi, zastępcy, ale zaczął za radnych się brać. Przypomnę z poprzedniej sesji wystąpienie w stosunku do mojej osoby. Odczytam słowa pana radnego Skrzypka: „Jestem kompletnie za mały, żeby coś wymyślić na te pana słowa, dlatego posłużę się cytatem z Tuwima: „próżnoś repliki się spodziewał. Nie dam ci prztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet pies cię… bo to mezalians byłby dla psa”. Czyli w odpowiedzi na moją jakby krytykę pan radny jak gdyby mnie porównał niżej niż psa. W związku z powyższym myślę, że chyba dość jest ubliżania przez pana radnego i trzeba pana radnego sprowadzić chyba na ziemię i spróbować mu powiedzieć: panie radny, posuwa się pan do granic przyzwoitości, albo poniżej tych granic.

Ja myślę rozstrzygnąć tą sprawę. Myślałem, że pan radny się opamięta i przynajmniej podejdzie w pewnym momencie i powie: no słuchaj stary, że w uniesieniu itd. powiedziałem, co powiedziałem. Przepraszam cię. Tego nie zrobił. Nie uczynił tego wcześniej do pani Ewy De La Torre, którą obraził, nie uczynił tego do burmistrza, do wiceburmistrza. Nie uczynił również do innych pracowników, których wprost obrażał. Niestety ja nie mogę sobie na to pozwolić, żeby pan radny w ten sposób odnosił się do mojej osoby. Chcę to zrobić na drodze prawnej. Natomiast od znajomych dowiedziałem się informacji, że pan radny miał sprawę karną i być może moje wystąpienie do sądu nie będzie musiało nastąpić w momencie, kiedy się okaże, że pan radny, pozycja prawna pana radnego jest taka, że pan radny nie powinien pełnić tej funkcji. W związku z powyższym zgłaszam wniosek do pana przewodniczącego rady o wystąpienie do rejestru skazanych jak również do sądu, w którym toczyła się sprawa o sentencję wyroku. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, że w stosunku do mnie kiedyś po partyzancku to robiono. Występowano bez wiedzy mojej jak i wiedzy radnych po kryjomu do tych organów, żeby coś się dowiedzieć. Występowano również w stosunku do mnie do urzędu skarbowego o to, żeby stwierdzić czy przypadkiem nie prowadzę jakiejś dziwnej działalności gospodarczej, gdzie nie wykazuję swoich dochodów w zeznaniach majątkowych. To się wszystko działo zza węgła. Natomiast ja chciałbym być w tych sprawach jawny i dlatego panie przewodniczący zgłaszam ten wniosek i proszę wysoką radę o zajęcie w tej sprawie odpowiedniego stanowiska, czyli udzielenie panu przewodniczącemu delegacji do tego, żeby wystąpił o stwierdzenie stanu prawnego pana radnego Skrzypka.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Czy są w tej sprawie inne wypowiedzi.

Z uwagi, że innych wypowiedzi nie było przewodniczący powiedział: Wynika z tego, że będę musiał spełnić ten niezbyt przyjemny dla mnie obowiązek procedowania. To mój były uczeń.

            Radny L. Stefański – Mam pytanie do pani mecenas. Jak w kwestii prawnej ta sprawa wygląda i jaka jest rola radnych i rady. Czy to jest sprawa prywatna radnego?

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Jeśli chodzi o karalność czy nie karalność to nie jest sprawa prywatna. Natomiast, jeśli chodzi o jakieś obrażanie, o naruszanie dóbr osobistych to jest odrębnie zupełnie inna droga, którą pan radny może wytoczyć na drodze cywilnej. To już jest jakby osobista, prywatna sprawa. Natomiast sprawdzenie w zakresie karalności zawsze to można sprawdzić. W tym momencie to jest związane z rolą publiczną, jaką pełni radny. Może wystąpić, żadnego upoważnienia rady nie potrzebuje, bo reprezentuje radę z mocy samego prawa, więc w tym zakresie tylko tyle. A jeśli chodzi o osobiste sprawy to już jest zupełnie odrębna rzecz, jeśli ktoś poczuł się urażony.

            Radny J. Przygoda – Panie przewodniczący. Proszę jeszcze prześwietlić również mnie, bo kilkakrotnie tutaj słyszałem, że również jestem karany. Jak pan będzie wysyłał wniosek to może od razu i mnie niech pan prześwietli.     

            Radny W. Skrzypczyk – Wiem o tym, że sprawa obrażenia mnie osobiście jest moją sprawą. Ja powiedziałem to, że chcę wystąpić na drogę sądową. Natomiast chcę wiedzieć, czy pan radny Skrzypek, może rzeczywiście posiadając pewne informacje, bo ludzie mówią o tym. Być może na tej sali nie będzie mnie obrażał, jako radny. Natomiast, jeśli nie będzie tego pana tu na sali, nie będzie miał i nie będzie miał okazji by mnie obrażać to być może zrezygnuję z tego wystąpienia do sądu. Jeśli to jest prawda, że ma ten wyrok i jest to wyrok prawomocny skutkujący tym, że nie może pełnić obowiązków radnego wówczas uznam to, że pan radny wypowiadał to, jako osoba, która nie powinna w ogóle tu zabierać głosu.

            Radny J. Przygoda – Gdyby pan radny Skrzypek był karany to by pismo na pewno przyszło do Administracji Szkół.

            Radny W. Skrzypczyk – Na poprzedniej sesji zgłosiłem wniosek do rady, aby rada upoważniła komisję komunalną do przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi, jaką napisała pani Wierzbicka mieszkająca na ulicy Rogozińskiego. Pani Bekier miała pewne wątpliwości czy to trzeba, czy nie trzeba. Ja jestem ciekawy czy pani Bekier przeczytała to pismo, które nie jest zatytułowane „skarga”, ale z lektury tego pisma wynika, że jest to skarga na dyrektora ZGM i zgodnie z prawem rada miejska ma rozpatrzyć tą skargę. A jeśli rada ma rozpatrzyć to musi posiadać pewne informacje na ten temat. Myślę, że akurat to leży w kompetencji komisji komunalnej i komisja komunalna przedstawi radzie wnioski przeprowadzonej kontroli. Natomiast wiem, że w poprzednich sytuacjach, kiedy były tego typu skargi to rada upoważniała daną komisję do przeprowadzenia kontroli i w tym przypadku potrzebne jest upoważnienie, żeby komisja zajęła się tą skargą. A jeśli rada uzna, że nie trzeba to można pozostawić tą skargę bez rozpatrzenia, ale to będzie uwłaczało prawu a ja nie chciałbym, żeby jakiekolwiek skargi pisane przez kogokolwiek pozostały bez rozpatrzenia.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Jeżeli jakiś obywatel kieruje skargę i obojętnie do kogo ją wyśle czy do pana burmistrza czy do przewodniczącego rady to w zależności od właściwości organu, który się tym zajmuje, a mówi o tym kpa, w jakich przypadkach i na kogo jest to skarga, kto ją rozpoznaje. Jeżeli mamy wątpliwości na kogo jest ta skarga, w jakim zakresie zawsze można wezwać osobę, która składa skargę do doprecyzowania na kogo się skarży i w jakim zakresie. W tym wypadku, jeżeli nie ma wątpliwości, że jest to skarga na kierownika komórki organizacyjnej to właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada. W tym momencie rada gminy działając w komisjach przystępuje do rozpoznania sprawy. Skarga musi skończyć swój bieg w ten sposób, że rada gminy podejmuje uchwałę albo o przyjęciu zasadności skargi albo uznania tej skargi za bezzasadną. Natomiast absolutnie nie ma potrzeby udzielania oddzielnego upoważnienia dla komisji, dlatego, że właśnie jest po to taki cel powoływania komisji, że zajmują się one określoną materią. Nie znam państwa statutu ani planu pracy komisji, żeby wiedzieć, która komisja powinna się tym zająć. Najczęściej w gminach zajmują się tym komisje rewizyjne, które są właściwe w takich sprawach, co nie oznacza, że inni członkowie komisji nie mogą uczestniczyć w tym. Wtedy komisja pochyla się nad taką skargą łącznie z tym, że może wezwać na takie posiedzenie komisji osobę, która składa skargę. Może wezwać kierownika, żeby wyjaśnienie na tej komisji złożył i tak wypracowane stanowisko przedstawia się radzie, łącznie z uzasadnieniem, dlaczego uważamy skargę za bezzasadną bądź zasadną. Natomiast upoważnienie jest zupełnie tu niepotrzebne, dlatego, że w takiej sytuacji za każdym razem, kiedy komisja podejmuje jakąkolwiek pracę czy czynność musiałaby prosić o zgodę radę. A to się mija z celem. Bo z mocy prawa i formy organizacyjnej w radzie działają komisje, które się zajmują tym, czym się zajmują, zgodnie ze swoim planem pracy i zgodnie z zadaniami, jakie mają spełniać. Nie potrzebują do tego upoważnienia rady.

            Radny W. Skrzypczyk – Czyli pani mecenas twierdzi, że zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o obowiązkach przewodniczącego i zakresu jego uprawnień, który brzmi: „zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.”

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Pan przewodniczący organizuje pracę rady. To jest organizacja pracy rady. Nie musi być żadnego upoważnienia. Pan jest członkiem danej komisji, która zajmuje się określonymi zadaniami a rolą pana przewodniczącego jest zorganizować pracę tej rady, czyli łącznie z tym, żeby przekazać odpowiednie zadania odpowiednim komisjom. Po to są komisje i taki jest ich cel, żeby przygotować pracę radzie i w ten sposób rozpoznają również wstępnie skargę. Ostateczną decyzję podejmuje rada na sesji. Tu nie można mówić o jakimkolwiek upoważnieniu. To jest zadanie, które dana komisja, czy komisje spełnia i to jest zadanie, które wypełnia pan przewodniczący, organizuje jej pracę.

            Radny W. Skrzypczyk – Czyli mam rozumieć, że nie może tym zajmować się komisja rewizyjna ponieważ komisja rewizyjna musi posiadać upoważnienie przewodniczącego do przeprowadzenia jakiejkolwiek kontroli.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Ale to nie jest kontrola. To, co będzie robić dana komisja w zakresie rozpoznania skargi, rozpoznaje skargę. Nie dokonuje żadnej kontroli. Może wzywać skarżącego, może wzywać tego, którego działalność jest skarżona o wypowiedzenie się w tej kwestii. Natomiast w tym zakresie takiej kontroli nie przeprowadza. Może tylko prosić o złożenie wyjaśnień daną osobę. Natomiast nie przeprowadza żadnej kontroli, bo nie ma aż tak daleko posuniętych uprawnień w zakresie badania skargi. Brak jest podstawy prawnej do upoważnienia komisji do takiego działania.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Skarga wpłynęła do biura rady do mnie, to znaczy do rady. Ponieważ to dotyczyło warunków mieszkaniowych poprosiłem przewodniczącego komisji komunalnej pana radnego Skrzypczyka o sprawdzenie sprawy. Czyli uważam, że moje postępowanie była jak najbardziej zasadne i zgodne z prawem.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Merytorycznie ta komisja być może była najbliższa tematowi i bez sensu jest dawać do innej komisji, która nie ma o tym pojęcia, albo się tym w ogóle nie zajmuje. A pan organizuje tą pracę i pan kieruje a komisja przygotowuje swoje stanowisko, które przedłoży ewentualnie radzie.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym tylko uspokoić pana radnego Wojtka, że śmiało może prowadzić, jako przewodniczący komisji komunalnej tą sprawę, rozpoznać i przedstawić radzie wnioski i my to rozstrzygniemy. A rzeczywiście najbliższa jest tutaj komisja komunalna, a tym bardziej, jeżeli pan przewodniczący komisji jest tak bardzo aktywny i chce tą sprawę rozstrzygnąć i przygotować jakieś rozstrzygnięcie, więc nie widzę problemu.

            Radny W. Skrzypczyk – Ja jestem bardzo spokojny, ja to już rozpatrywałem natomiast boję się przedstawić wnioski. Żeby tą sprawę rozstrzygnąć i sformułować wnioski czy jest zasadna, czy nie jest zasadna ja muszę mieć dostęp do teczek mieszkaniowych tej pani. Niech się pani nie śmieje pani radna, bo to nie jest śmieszne. Ta pani skarży się już od czterech lat i ani razu nie została merytoryczna odpowiedź jej udzielona, a to dlatego, że komisja nie zaglądała do tych teczek mieszkaniowych tej pani i nie jest w stanie wypracować mądrych wniosków, żeby przedstawić to radzie. Jeśli pani uważa, że przewodniczący komisji, czyli mogę pójść do zakładu mieszkaniowego, poprosić o teczuszkę, żeby się zapoznać z dokumentami zgromadzonymi, bo ta pani występowała dziesięć tysięcy razy i do rady i do dyrektora zakładu mieszkaniowego i gdzieś indziej. To nie są pisma jawne, z którymi każdy radny może zapoznać się, bo tam również są dane osobowe.

            Radny P. Mróz – Mam taką propozycję, że wyjaśnienie tej sprawy nie musi się odbywać poprzez oglądanie teczki osobowej, tylko wystąpienie z zapytaniem do kierownika jednostki organizacyjnej, żeby on to przedstawił.

            Radny W. Skrzypczyk – W takim razie panie przewodniczący ja prosiłbym żeby mimo wszystko zajęła się tym komisja pana Mroza. Być może dowie się dopiero, bo nie przeczytał najprawdopodobniej tej skargi, tego pisma i nie wie, o co chodzi.

            Radna R. Bekier – Uśmiecham się nie bez kozery. Nie jestem od kilku dni radną, wiedzę mam z tej dziedziny na innym polu działania i naprawdę rozmawiając na ten temat pod merytoryczny… sprawy i mówiłam o swoich odczuciach, ale o posiadaną wiedzę. Jeżeli my próbujemy zrobić coś takiego jak komisję śledczą Rady Miejskiej w Chojnie to gdzieś się pogubiliśmy panie radny. Są organa do tego powołane. Jest to mieszkanka gminy Chojna. Jeżeli była nieusatysfakcjonowana rozwiązaniami przyjętymi wcześniej to jest ścieżka postępowania w danym zakresie. Jest gospodarz gminy, jest burmistrz gminy i są ludzie władni do podejmowania decyzji. Ja naprawdę nie widzę, dlaczego się upiera przy tym, że jedna komisja będzie sprawiedliwym wśród narodów świata. A sięganie aż tak daleko jako organ już kontrolny to już chyba w ogóle wychodzi z zakresu każdej naszej komisji. Nie wiem jakby to było gdybyśmy tę sprawę przekazali do komisji rewizyjnej, która jakby ma nadane prawa kontrolne. Natomiast wybieganie przed szereg to naprawdę uważam za niezasadne.

            Radny W. Skrzypczyk – W związku z powyższym ja mam pytanie do państwa radnych. Kto przeczytał skargę tej pani. Pan przewodniczący i chyba tylko ja czytałem. W związku z tym, jeśli pani mówi, że wie, o czym mówi to bzdura, bo pani nie wie, o czym pani mówi.

            Radna R. Bekier – Mówię o zasadach postępowania a pan radny mógł nas zapoznać.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.

Koniec obrad godz. 16.15. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                             Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                  Kazimierz Komorzycki

           

              

     

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 29-11-2011 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Będzak 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2011 08:50