Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XI

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XI/2011

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 października 2011 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza

W. Długoborski, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz zaproponował wniesienie punktu dot. informacji przewodniczącego rady o oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący K. Komorzycki zaproponował, aby był to punkt 9 a wszystkie następne punkty, jako kolejne numery.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie porządku obrad z uzupełnieniem

W wyniku glosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do protokołu z X sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz przedstawił dodatkowe informacje do sprawozdania w okresie międzysesyjnym.

30 września zakończyliśmy zbieranie wniosków sołectw dotyczących funduszu sołeckiego do budżetu 2012. Tego samego dnia odbyły się dwie uroczystości 30 lecia przedszkola w Chojnie i święto Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie.

1 września odbył się pierwszy bieg w Dolinie Miłości w Zatoni Dolnej a 18 października oficjalnie otwarto Park po zakończonej rewitalizacji. 5 października podpisaliśmy umowę z firmą doradczą Deloitte na odzyskanie podatku VAT. Firma świadczy usługi dla samorządów w kraju. W przypadku gminy Chojna możliwe jest odzyskanie kwoty około 1 – 2 milionów za ostatnie 5 lat.

8 września odbyły się dożynki w Godkowie. 11 października spotkałem się z dyrektorem Robertem Drozdem z ENEOS w celu omówienia szczegółów związanych z oświetleniem zabytków w Chojnie.

14 października odbył się Dzień Edukacji. 15 października odbyło się święto ziemniaka w Lisim Polu i tu zaszczycił nas swoją obecnością poseł Bartosz Arłukowicz.

16 października w m. Mark Landin w ramach wspólnego projektu, w ramach trans granicznego planu działania, do którego należy kilkanaście gmin po stronie polskiej i niemieckiej odbyło się tzw. wbicie pierwszej łopaty. Jak państwo pamiętacie wbicie pierwszej łopaty odbyło się w maju w Baniach i to dotyczy projektu, w którym nasza gmina odtwarza ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Podmurze.

19 października odbyło się bardzo ważne dla mieszkańców Krajnika Dolnego, Krajnika Górnego i Zatoni Dolnej spotkanie w sprawie przyszłości drogi gminnej Krajnik – Zatoń oraz utrzymania wału przeciwpowodziowego i remontów dróg powiatowych oraz budowy kanalizacji deszczowej i odwodnień w Krajniku i Zatoni w ciągu drogi powiatowej. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zakończy inwestycję pn. budowa umocnień przeciwpowodziowych, a konkretnie chodzi o tzw. larseny w Krajniku Dolnym i umocnienie wału wzdłuż drogi Krajnik – Zatoń. Na niektórych odcinkach rzędna drogi podniosła się o prawie półtora metra, czyli tam gdzie były wjazdy niemożliwe jest wjechanie do posesji. W związku z tym wykonano różne inne zamiennie wjazdy do niektórych nieruchomości. W koronie wału jest droga, która kiedyś była nieco niżej. Odra ją zabrała, więc potem należało ją przesunąć i ta inwestycja była przez gminę Chojna dzięki funduszom unijnym wykonana na przełomie roku 2006 – 2007. Niestety ciągle ta droga była skutecznie przez Odrę zabierana w związku z tym dzisiejszy poziom tej drogi w koronie wału jest wystarczający, ale jej parametry, co do szerokości nie są wystarczające, żeby to była droga dla samochodów. W związku z tym padły propozycje, żeby tę drogę wyłączyć z ruchu kołowego całkowicie, czyli pozostawić drogę Krajnik Dolny – Zatoń Dolna, jako ciąg pieszo – rowerowy. A dojazd do parkingu przy Dolinie Miłości odbywałby się drogą powiatową przez Krajnik Górny i Zatoń.

19 października o godz. 13 zainaugurowaliśmy projekt dotyczący wykluczenia cyfrowego.

W 20 – 21 października byłem w Brukseli, w parlamencie europejskim i spotkaliśmy się przedstawicielem z komisji europejskiej, osobą, która odpowiada za akceptację wniosków, które wpływają bezpośrednio do Brukseli. Są różne kanały pozyskiwania funduszy unijnych. My, jako samorządy korzystamy z kanału wojewody i Urzędu Marszałkowskiego, czy jak w przypadku projektu wykluczenie cyfrowe bezpośrednio z Ministerstwa. Natomiast są projekty, szczególnie skierowane do organizacji pozarządowych takich, które w naszym mieście, naszej gminie działają, pozyskują pieniądze, ale nie zawsze wiedzą, że można przygotować wniosek i bezpośrednio złożyć w Brukseli. Są takie możliwości i po to tam byliśmy, żeby przetrzeć szlaki, które przez 8 lat przecierał poprzedni prezydent Douzelage Ed Weber i ma rozległe kontakty i wie, z kim rozmawiać i jak skutecznie taki wniosek złożyć i pozyskać fundusze.

24 października Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy unijnych m. in. na termomodernizację obiektów komunalnych i nie tylko. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że mimo ogłoszenia zamieszczonego w prasie, które zamieściliśmy, jako gmina frekwencja była żadna. Było trzech pracowników urzędu, trzech przedstawicieli Agencji i jeden przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. A my jako gmina chcemy w przyszłym roku przygotować duży projekt na 2 miliony i razem ze wspólnotami złożyć wniosek na termomodernizację obiektów.

25 października odbyło się kolejne posiedzenie Fundacji Kościół Mariacki. Tego samego dnia

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego zorganizowała w Gryfinie spotkanie w ramach programu „Czas na zmiany, zmiana na czas” dotyczące komunikacji publicznej i tego, co w przyszłości czeka samorządy.

Wczoraj odbyła się konferencja dotycząca zagospodarowania odpadów w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również zagospodarowania odpadów.

Euroregion Pomerania wczoraj zorganizował konferencję, sześćdziesiąte polsko-niemieckie forum przedsiębiorców, w którym również uczestniczyli przedstawiciele samorządów. Przedstawiono tam m. in. koncepcję utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej na bazie tego, co funkcjonuje na pograniczu niemiecko – francuskim.

Dzisiaj w Schwedt odbywa się spotkanie w sprawie wspólnej koncepcji marketingowej Parku Hugenotów i Doliny Miłości.

Prowadzone są konsultacje i organizowane spotkania w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2 listopada spotykamy się z przedstawicielami samorządów naszego powiatu i z gminy Pyrzyce i Myślibórz.

Prowadzimy rozmowy na różnych szczeblach administracji samorządowe, rządowej w tym z Biurem Obsługi Inwestora Zagranicznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Polską Agencją Inwestora Zagranicznego w sprawie zagospodarowania terenów lotniska. Niezależnie od tego czy są chętni inwestorzy, czy czekają na inne rozstrzygnięcia przede wszystkim zabiegamy o to, żeby w Chojnie czy okolicy powstały tzw. autostrady energetyczne. Mamy GPZ, mamy linie wysokiego napięcia 110 kilowoltów, natomiast brakuje nam linii 400 kilowoltów, które będą w stanie przesłać wyprodukowaną energię do tzw. systemu, czyli do sieci.

Prawdopodobnie nie odbył się przetarg, bo nie było wadium. Dzisiaj o 10 był pierwszy przetarg na 64 hektarową działkę na lotnisku. Dwa kolejne przetargi dotyczą dwóch pozostałych nieruchomości i są ogłoszone na 17 listopada. Zainteresowanie jest ogromne, ale chyba cena jest troszeczkę zaporową.

Spółka SiPower jest mocno zainteresowana budową elektrowni słonecznych, dla którego państwo podjęliście uchwałę i wyraziliście zgodę na podpisanie umowy dzierżawy tego terenu. Myślę, że to będzie ten bardzo poważny partner, z którym powrócimy do rozmów, bo jednak zapewniamy stałe źródło dopływu pieniądza do budżetu. Jeżeli mówimy o kwocie miliona rocznie z tytułu podatku od nieruchomości jak również dzierżawy terenu to jak dobrze policzymy w ciągu 25 lat gmina otrzyma 25 milionów i nadal jest właścicielem tego terenu.

            - sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Od burmistrza wpłynęła informacja o sprzedaży nieruchomości gminnych.

W dniach 21 – 22 października przewodniczący brał udział w szkoleniu przewodniczących rad w Połczynie Zdroju.

Wpłynęła informacja z RIO o tym, że w ramach funduszu sołeckiego można przesuwać środki na inne zadania. Nie powinno się finansować placówek oświatowych, działalności kościołów i związków wyznaniowych, działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne, wypłacanie wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, zakupów alkoholu, papierosów i innych używek.

Do wiadomości rady złożona została skarga sołtysa Krajnika Górnego do wojewody na Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Wpłynęło pismo ze szpitala w Gryfinie, w którym podtrzymują wniosek w sprawie wydzierżawienia lokalu przy ul. Narciarskiej 57 w Chojnie z przeznaczeniem na rentgen.

Wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o terminie rozprawy związanej ze skargą GS w Chojnie. Termin wyznaczono na 3 listopada.

10 października wspólnie z burmistrzem udzielili odpowiedzi do Centrum Medycznego HCP w Poznaniu.

Treść pisma odczytał wiceprzewodniczący rady N. Oleśków. Cyt. „Odpowiadając na pismo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie be przetargowego przekazania działki położonej w obrębie 7 Chojna, uprzejmie informuję, że obecnie są ogłoszone drugie rokowania na sprzedaż niniejszej nieruchomości. Termin rokowań wyznaczony jest na dzień 10 listopada 2011 roku o godzinie 10. Zapraszamy do skorzystania z tej formy sprzedaży nieruchomości i złożenia swojej oferty. Powyższa forma sprzedaży daje obu stronom możliwość realizacji zamierzonych celów tj. w gminie Chojna może powstać nowa placówka zdrowia potrzebna mieszkańcom a państwa spółce nabycie ww. nieruchomości stwarza możliwość szybkiego rozpoczęcia inwestycji w sferze działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu usług medycznych. Gmina informuje o możliwości rozłożenia na raty ustalonej w wyniku rokowań ceny zakupu ww. nieruchomości. Jednocześnie informuję, że w oparciu o artykuł 37 ust. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa nieruchomość może być sprzedana w drodze bezprzetargowej partnerowi publiczno-prywatnemu lub spółce, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego do spółki celowej. Z naszej strony jesteśmy otwarci na państwa propozycje.”

Wpłynęła prośba od Rady Powiatu Kędzierzyn-Koźle o wsparcie w związku ze szkodami spowodowanymi powodzią.

12 października wpłynęła propozycja zarządu Powiatu Gryfino w sprawie umowy o współfinansowanie remontu chodnika w Krzymowie.

17 października radny Rafał Skrzypek zwrócił się z prośbą do przewodniczącego rady o pomoc w uzyskaniu od burmistrza odpowiedzi na zapytanie, które wystosował dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie chodników w Krzymowie.

17 października przewodniczący komisji rewizyjne zwrócił się do przewodniczącego rady o pozwolenie na podjęcie czynności kontrolnych na targowisku w Krajniku Dolnym.

W związku z wnioskiem radnego W. Skrzypczyka z poprzedniej sesji odnośnie karalności radnego R. Skrzypka złożone zostało zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego. Jednocześnie złożone zostało zapytanie w sprawie radnego J. Przygody z jego osobistej inicjatywy. Otrzymałem odpowiedzi z treścią: Rafał Skrzypek nie figuruje, Jarosław Przygoda nie figuruje.

21 października wpłynęły wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od Wodociągów Zachodniopomorskich i PUK w Chojnie.

Również 21 października wpłynęła prośba z nadzoru prawnego wojewody o przesłanie uzasadnienia faktycznego i prawnego do uchwał z poprzedniej sesji nr 112 i 118 dotyczących przekazania na rzecz gminy własności PKP.

25 października złożona została skarga mieszkanek Mętna na zachowanie w stosunku do nich radnego Rafała Skrzypka podczas zabawy wiejskiej w Krzymowie. Cyt. „Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie. Informujemy, że dnia 24.09.2011 r. miało miejsce następujące zdarzenie w Krzymowie, w świetlicy wiejskiej odbywała się zabawa wiejska o charakterze otwartym. Na tej imprezie były obecne także mieszkanki Mętna i radny Rady Miejskiej w Chojnie-funkcjonariusz publiczny pan Rafał Skrzypek. Znamy go dobrze, ponieważ widywałyśmy go na zebraniach wiejskich w Mętnie. Pan radny Rafał Skrzypek zwrócił się do nas w chwili, gdy chciałyśmy kupić sok następującymi słowami: „nie ma i wypierdalać stąd”. Słyszały to także inne osoby. Mimo, że to my byłyśmy adresatkami tych wyszukanych słów. Nadmieniamy, że zabawa w świetlicy wiejskiej nie była zabawą prywatną pana radnego Rafała Skrzypka. Odbywała się w obiekcie należącym do gminy. Poczułyśmy się obrażone przez osobę, która zasiada w Radzie Miejskiej m.in. żeby reprezentować nas. Pan Skrzypek jest z naszego okręgu i martwi nas takie zachowanie. Nie licuje to z powagą funkcji, którą ze społecznego nadania sprawuje pan Rafał Skrzypek. Do dzisiaj nie usłyszałyśmy słowa „przepraszam”. Pozwalamy sobie w tej sprawie zwrócić się do pana Skrzypka na sesji Rady Miejskiej w Chojnie, ponieważ uważamy, że żaden członek Wysokiej Rady nie może obrażać mieszkańców.”

            Przewodniczący K. Komorzycki – 12 października powiadomiono mnie, że została naruszona procedura w pracy zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Powiadomił mnie o tym radny A. Jamróz. Udało mi się spotkać z panią Nowicką i z panem Jamrozem. Do pani Bekier w tym czasie nie dotarłem telefonicznie. Uznałem, że zaistniała potrzeba spotkania się w szerszym gronie. W tej sytuacji pisemnie poprosiłem o spotkanie, które wyznaczyłem na dzień 18 października. Na spotkanie zaprosiłem prezydium rady, zespół opiniujący, panią sekretarz i przewodniczących klubów. Z racji, że pani Bekier jest przewodniczącą klubu, w jej zastępstwie poprosiłem pana L. Stefańskiego. Poprosiłem również naszego radcę prawnego. W trakcie tego spotkania obecni członkowie zespołu opiniującego, to co powiedzieli można uznać za naruszenie procedur. Konsultując się z panem radcą doszliśmy do wniosku, że należy wszcząć procedurę od nowa i przeprowadzić kolejne wybory ławników jednocześnie uchylając poprzednią uchwałę. Wiem, że takie spotkanie zespołu opiniującego było. Przygotowany został nawet projekt uchwały. Jednak na dzisiejszej sesji brak inicjatywy uchwałodawczej. Jednocześnie informuję, że jako główny podpisany pan radny A. Jamróz wystąpił z pismem do wojewody o uchylenie poprzedniej uchwały.

Wiceprzewodniczący N. Oleśków odczytał treść ww. pisma: Cyt. „Wojewoda Zachodniopomorski. Wniosek o uchylenie uchwały. W związku z błędami proceduralnymi tj. nie wyczerpaniu procedur nakazanych prawem, w wyłanianiu kandydatów na ławników w gminie Chojna, wnoszę o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr X/106/2011 z dnia 29 września 2011 r. Uzasadnienie. W dniu 29 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr VIII/88/2011 został powołany zespół do wyboru ławników w składzie p. Ryszarda Bekier – przewodnicząca zespołu, p. Andrzej Jamróz członek zespołu, p. Elżbieta Nowicka członek zespołu. W dniu 29 września 2011 na X sesji Rady Miejskiej w Chojnie, przewodnicząca zespołu w trakcie omawiania projektu uchwały o powołaniu ławników odczytała treść opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 19 września 2011 r. podpisanej tylko przez przewodniczącą zespołu opiniującego p. Ryszardę Bekier. W opinii tej przewodnicząca poinformowała radę, iż zespół opiniujący dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na łaników na posiedzeniu w dniu 14 i 19 września 2011 r. Natomiast ja, jako członek tego zespołu stwierdzam, iż nigdy nie uczestniczyłem w jakimkolwiek posiedzeniu tego zespołu, a tym bardziej w dniu 14 i 19 września 2011 roku. Wcześniej nie mogłem interweniować w tej sprawie, ponieważ ze względów osobistych nie uczestniczyłem w posiedzeniu rady w dniu podejmowania kwestionowanej uchwały, ani też w przedsesyjnym posiedzeniu komisji stałych rady. O powołaniu ławników dowiedziałem się z lokalnej prasy. W związku z tym przedzwoniłem do przewodniczącej p. R. Bekier i zapytałem, w jakich dniach odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego. Ta poinformowała mnie, że przez jakieś niedopatrzenie nie zostałem poinformowany o posiedzeniach, za co serdecznie mnie przeprasza, ale kandydatury były opiniowane i głosowane w czasie posiedzeń zespołu i przeszły większością głosów. W związku z tym zapytałem się drugiego członka zespołu opiniującego p. Elżbietę Nowicką czy uczestniczyła w posiedzeniach zespołu opiniującego. Ta kategorycznie stwierdziła, że nigdy nie uczestniczyła w posiedzeniu tego zespołu, jak też nigdy nie była informowana o takim posiedzeniu. Dlatego uznać muszę, iż opinia zespołu opiniującego – jako podstawa do podjęcia przez radę kwestionowanej uchwały jest dokumentem zawierającym poświadczenie nieprawdy, a więc posiadała błąd prawny dyskwalifikujący podstawę podjęcia kwestionowanej uchwały, który to błąd dyskwalifikuje pozostawienie w obiegu prawnym kwestionowanej uchwały. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępnie. W podpisie Andrzej Jamróz.”

            Przewodniczący K. Komorzycki – W związku z tym pismem do burmistrza powiadomieniem rady wpłynęło pismo od wojewody o wyjaśnienie i wspólnie z burmistrzem postaramy się to wyjaśnić.

Dalej przewodniczący przekazał, że otrzymał telefon, żeby zreorganizować dowożenie dzieci z Narostu. Były inne głosy i sugerowano nawet, żeby ewentualnie rozpoczynać w szkołach zajęcia w godzinach umożliwiających…  

 

Do punktu 6.

---------------  Interpelacje i zapytania radnych.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Jadąc do Krzymowa od krzyżówki jest zakręt śmierci. Niecały miesiąc temu pochowaliśmy kolejną ofiarę wypadku. Wiem, że to nie nasza droga, ale przeszkadzają tam kasztany. Niech to będzie jakoś oznakowane, pomalowane albo postawione znaki, że w tym miejscu są wypadki. Na tym konkretnym zakręcie było 8 ofiar śmiertelnych. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne.

Następna sprawa to przystanek w Krzymowie. Jest zdewastowany i trzeba byłoby się tym zająć, jeżeli to możliwe.

Jeszcze wiosną wypłynęła sprawa funduszu stypendialnego. Mam na uwadze fundusz stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Można byłoby pomyśleć o tym, ponieważ jest czas tworzenia budżetu.

            Radny S. Drapaluk – Mam prośbę do pana przewodniczącego. Jeżeli ktoś dzwoni i mówi coś na temat dowożenia dzieci to ja chciałbym konkretnie wiedzieć, o jakie to dzieci chodzi. Bo jeżeli chodzi i nasz dowóz dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjum to ja nie sądzę, że jest jakiś problem. Autobus jest kilka razy w ciągu dnia, lekcje w Brwicach rozpoczynają się o 8.30, autobus odjeżdża z Narostu 8.15 i nie ma problemu. Z tego, co ja wiem, a że była telewizja to też wiem, ale chodziło o dzieci ponadgimnazjalne. Ja nie widzę problemu z dowożeniem dzieci przez gminę.

            Radny W. Skrzypczyk – Odnośnie informacji z moim wystąpieniem dotyczącym pana Rafała Skrzypka. Mój wniosek brzmiał nieco inaczej. Chodziło o wystąpienie do KRK, ale również do sądu o sentencję ewentualnego wyroku. Bo chyba wszyscy wiemy, że pan Skrzypek był uwikłany w proces sądowy dotyczący tego nieszczęsnego wypadku, śmierci jednego z zawodników. Jeśli jest to wyrok uniewinniający to chciałbym wiedzieć a jeśli było umorzenie to chciałbym wiedzieć, że to jest umorzenie. A jeśli był jakiś inny wyrok to chciałbym wiedzieć.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Ja próbuję działać rozważnie i zgodnie z prawem. W tej sprawie tak, jaki w sprawie ławników radziłem się naszych radców prawnych.

            Radca prawny I. Kozłowska – O odpis wyroku może wystąpić tylko osoba, która jest stroną w postępowaniu. Nikt tu z obecnych poza zainteresowanym nie jest stroną tego postępowania, więc jedyna i możliwa opcja, która mógł zrobić pan przewodniczący i którą zrobił to było wystąpienie do KRK z zapytaniem. Natomiast zwracanie się o odpis jakiejkolwiek sentencji, czy wyroku jest niedopuszczalne, bo taki wniosek zostanie odrzucony. Nie ma opcji, żeby ktoś, kto nie jest stroną mógł się zwrócić o odpis wyroku.

            Radny R. Skrzypek – Zastanawiam się skąd u radnego Skrzypczyka taka chęć poznawania prywatnych informacji o życiu innych osób. Skąd to się u niego wzięło, że chce wszystko o innych wiedzieć. Jak przyszło, że nie karany to teraz do sądu. Z sądu przyjdzie, że nie karany, to liczba dzieci ślubnych i nieślubnych, numer buta. Czy ja mam wszystko panu radnemu Skrzypczykowi podawać? Co pana interesuje moje prywatne życie?

W związku ze znanymi faktami z życiorysu pana radnego Skrzypczyka, jak ktoś nie pamięta to przypominam – odebrano mandat w poprzedniej kadencji zaprawo mocny wyrok. Proszę pana przewodniczącego o sprawdzenie, czy radny Skrzypczyk figuruje w rejestrze skazanych oraz o sprawdzenie, czy w dniu wyborów posiadał prawo wybieralności.

Druga prośba, aby pan radny Skrzypczyk, pan radny Jamróz, pan przewodniczący nie bawili się w jakieś pisemka, skargi do wojewody tylko od razu nas wzięli, aresztowali, na Syberię wysłali i będzie święty spokój.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Przed wyborami pan Skrzypczyk został sprawdzony na czyjąś skargę. Natomiast, jeżeli chodzi o pisemka ja wiem co należy do moich obowiązków i nie wystąpienie przeze mnie to właśnie będzie naruszeniem prawa.

            Radny R. Skrzypek – Proszę o sprawdzenie radnego Skrzypczyka. Czy mogę oczekiwać odpowiedzi?

            Przewodniczący K. Komorzycki – Ja odpowiedziałem przed chwilą, że przed wyborami pan radny został sprawdzony to, po co jeszcze.

            Radny R. Skrzypek – Ja też przed wyborami byłem sprawdzony i na prośbę pana Skrzypczyka pan mnie sprawdził. Dlatego proszę teraz nie cudować, nie odwracać kota ogonem tylko napisać pisemko, dać pani sekretarz, zwolnić ją na cały dzień z pracy i niech pojedzie i sprawdzi. To jest moja interpelacja i oczekuję pisemnej odpowiedzi na dwa pytania. Na dzisiaj czy jest karany i czy był karany na dzień wyborów.

            Przewodniczący radny K. Komorzycki – Proszę o zachowanie powagi. Odwracanie kota ogonem i inne nie będą tu przyjęte. Proszę grzeczniej.

            Radny W. Skrzypczyk – Pani mecenas o panie radny Skrzypek. Poprzednia kadencja, w której pan uczestniczył również pozbawiła mnie mandatu. Dlaczego? Otóż, panie radny wówczas rządząca koalicja w osobach, których reprezentował pan Kowalczyk wystąpiła do sądu o sentencję wyroku. Wówczas nie było opinii tego typu, że ktoś bezprawnie… Pani mecenas. Proszę powiedzieć czy wówczas tamte czynności były prawne, czy bezprawne. Bo ja się odwoływałem od stanowiska rady i wojewoda nie uchylił żadnego z tych stanowisk, czyli wystąpienie o sentencję wyroku do sądu było prawne. Czy się prawo zmieniło?

            Radny J. Babiarz – Panie przewodniczący. Szanujmy to, co uchwaliliśmy, czyli jest porządek obrad, zapytania, interpelacje i na końcu jest punkt „odpowiedzi”, gdzie każdy będzie mógł się ustosunkować. Teraz zadawajmy pytania.

Chodzi mi o liczbę nauczycieli, jaka znalazła zatrudnienie w szkołach, których prowadzenia należy do gminy.

Jaka jest rzeczywista zwyżka kwoty na dowożenie dzieci do szkół? Czy wydłużenie tras powoduje zwiększenie kosztu dojazdu.

            Radny J. Przygoda – Dochodzą różne informacje, że w Krzymowie i Stokach coraz więcej przebywa Bułgarów. Wiadomo, że są to rodziny, dzieci, których matki pracują w naszej gminie, spacerują między Chojną a Krajnikiem. Może trzeba porozmawiać z różnymi służbami, policja, strażą graniczną, bo z tego, co wiem jest to plaga.

Chciałem się dowiedzieć, jaka jest przyczyna skargi sołtysa z Krajnika Górnego? Czego to dotyczy? 

 

Do punktu 7.

--------------- Wnioski komisji.

Komisja Gospodarki Komunalnej… Radny J. Babiarz przekazał, że komisja wnioskuje o ustanowienie czasowego ograniczenia parkowania lub strefy płatnego parkowania na parkingach przy Skwerze Jagiellońskim, Placu Konstytucji oraz przy Urzędzie Miejskim w Chojnie. Jest kwestia rozważenia, która opcja byłaby tańsza i bardziej skuteczna. Jest to podyktowane tym, że gro mieszkańców, czy też użytkowników, czy dzierżawców przede wszystkim przy Skwerze Jagiellońskim skarży się na notoryczne parkowanie samochodów przeznaczonych na sprzedaż. Przedwczoraj o godzinie 10 przejeżdżając przez ten Skwer widziałem 12 zaparkowanych samochodów naprzeciwko budynku po Straży Granicznej 8 było wystawionych do sprzedaży i stoją dłuższy czas. Zarówno na tablicach polskich jak i na niemieckich. Jest duże blokowanie miejsc parkingowych dla tych, którzy rzeczywiście chcą korzystać z usług punktów handlowych. Dlatego wskazanym byłoby ograniczenia czasu parkowania lub wprowadzenie parkowania płatnego.

 

Do punktu 8.

--------------- Do informacji z działalności straży gminnych oraz ewidencji wyników działań Straży Miejskiej w Chojnie za okres styczeń-wrzesień 2011 nie wniesiono uwag.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

Do punktu 9.

--------------- Informacja przewodniczącego rady oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący K. Komorzycki przestawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych.

Zgodnie a art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym wszyscy radni zobowiązani ustawą złożyli oświadczenia majątkowe za 2010 rok w wyznaczonym przez ustawę terminie. Po analizie oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 9 czerwca przekazano do Urzędu Skarbowego w Gryfinie 14 oświadczeń majątkowych wraz z kserokopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010.

Do dnia dzisiejszego nie została przekazana informacja z Urzędu Skarbowego w Gryfinie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowym. Do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostały przesłane oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady K. Komorzyckiego i burmistrza A. Fedorowicza. Wojewoda dnia 14 września przekazał informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń. Burmistrz A. Fedorowicz wypełnił oświadczenie z sposób zupełny, z zachowaniem formuły „nie dotyczy” przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze oświadczenia. Przewodniczący rady nie wykazał w części A pkt VIII kwot rocznych dochodów uzyskanych z tytułu emerytury oraz innych  źródeł ujętych w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010. Wpłynęła również informacja burmistrza Chojny o złożonych oświadczeniach przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych, prezesa spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Chojna i samorządowej instytucji kultury.

Zgodnie z art. 24 h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 14 radnych złożyło swoje pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania tj. do dnia 2 stycznia 2011 r.

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 597 zł. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 314.597 zł i zmniejszeniu o 314.000 zł, czyli ogółem kwota budżetu po stronie planu wydatków ulegnie również zwiększeniu o kwotę 597 zł. Jeśli chodzi o pilną potrzebę wprowadzenia autopoprawek po stronie planu wydatków na wniosek OPS w Chojnie został zasilony dział 852 pomoc społeczna o łączną kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. W grupie wydatków majątkowych zostały dokonane przemieszczenia między działami. W dziale 900 między zadaniami, czyli są zaproponowane zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych o tę samą kwotę 220.000 zł. Aby zasilić dział 852 o kwotę 68.000 zł zostały dokonane niewielkie korekty w działach 400, 550, 700, 900, 921 i 926.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – W dziale 801 jest punkt przedszkola – zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy przedszkolu miejskim i kwota minus 180 tysięcy złotych. Wynika z tego, że w tym roku tego ogrodzenia zagospodarowania placu nie będzie. Pan burmistrz na komisji wyjaśnił, że zbliża się zima i nie zdążymy tego zrobić. Przecież pan burmistrz o tym przedszkolu i jak każdej innej inwestycji wiedział już w styczniu. Pytanie, co robił w lutym, marcu, kwietniu, maju, w czerwcu. Budżet jest dla burmistrza najważniejszą uchwałą i zadaniem burmistrza jest realizować budżet. Radni z tej realizacji go rozliczają. Ja nie mam wątpliwości, jakie będzie rozliczenie za rok 2011, wszystko będzie cacy. Radni oczywiście nie pytają, dlaczego tak się dzieje, nikt nie ma żadnych wątpliwości, wszystko jest dobrze, gmina się rozwija, a 15 można spokojnie można sobie podejść do kasy po dietę.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie będę mówił co robiłem w lutym, marcu, kwietniu i maju aż do dzisiaj, bo to zajęłoby dużo czasu. A zresztą w swoich sprawozdaniach wielokrotnie powtarzałem. Też nie będę porównywał pracy nauczyciela do pracy urzędnika, bo ile tutaj osób siedzi, każdy miałby swoje zdanie na ten temat, czy też do skuteczności, wdrażania programów, pomysłów i efektów pracy. Powiem krótko. Nasz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę łącznika pomiędzy ul. Wilsona a Bogusława rodził się w bólach a to dlatego, że my sami sobie takiej decyzji wydać nie możemy a więc został wybrany organ zastępczy, który dwukrotnie przedłużał termin rozpatrzenia wniosku. Tym organem była gmina Gryfino i taką informację dopiero na papierze pozytywnie rozpatrzono, otrzymaliśmy w poprzednim miesiącu. W związku z powyższym uznaliśmy, że skoro kończymy dokumentację zarówno na zagospodarowanie placu jak i na parking to nieracjonalne i nieuzasadnione byłoby dzielenie tego zadania, które wydaje się jednorodnym zadaniem, który można wykonać razem, czyli i drogę i parkingi i zagospodarowanie terenu.

W związku z powyższym, jeżeli mamy rozpocząć wszystkie prace kompleksowo to wykonamy zadanie w przyszłym roku, bo w tej chwili nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę, bo wydanie decyzji o warunkach zabudowy pozwoliło nam tylko ubiegać się o pozwolenie na budowę. Kiedy będziemy mieli pozwolenie na budowę wtedy możemy przystąpić do dalszych prac związanych z budową drogi, łącznika i zagospodarowania placu.

            Radny J. Babiarz – W dziale 500 jest dołożenie 30 tysięcy na przebudowę targowiska w Krajniku Dolnym. Mam nadzieję, że te zmiany, ewentualne przygotowanie tego projektu będzie poparte kompleksowym przygotowaniem w kwestii zasadności przebudowy tego targowiska i czy jest sens jego przebudowy. Ostatnie lata wskazują na to, że do działalności targowiska gmina corocznie dopłaca. W związku z tym, że teraz jest otwarcie tych projektów odnośnie przebudowy i trzeba szybko coś w tym kierunku robić i mam nadzieję, że taka koncepcja odnośnie targowiska oraz kwot, jakie tam trzeba będzie wyłożyć i ewentualnych możliwości korzystania i osiągania zysków czy też przynajmniej bilansowania się tego targowiska zostanie wypracowana. Żeby nie było tak, że 30 tysięcy zostało wydane niepotrzebnie, bo od nowego roku nie będzie funkcjonowało targowisko.

Aktualnie komisja rewizyjna prowadzi kontrolę dotyczącą funkcjonowania targowiska i mamy już pewne wyobrażenie jego funkcjonowania i ewentualne wnioski. W związku z tym, że to przesunięcie jest planowane należałoby wziąć pod uwagę opcję, iż trzeba rozważyć zasadność. Bo jeżeli ma to być wyłożenie następnej kwoty 400 czy 500 tysięcy na przebudowę targowiska a do samego funkcjonowania będziemy co roku i tak musieli dopłacać to po prostu nie ma sensu wykładać jeszcze następnych pieniędzy jak co roku mamy straty około 100 tysięcy. Dlatego tutaj najważniejszym jest jak najszybciej rozważyć opcje reorganizacji czy to nadzoru czy organizacji tego targowiska tak, żeby przynajmniej wszystko się bilansowało.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ministerstwo Rolnictwa za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich planuje ogłoszenie naboru na modernizację targowisk z możliwością udostępnienia rolnikom stanowisk do sprzedaży płodów rolnych. Zarówno w centrum Chojny jak również w Krajniku płody rolne się sprzedaje, ale tu są pewne kryteria, że musi być minimum 50% powierzchni handlowej. Tłuste lata Krajnik ma za sobą. Targowisko, które kiedyś miało ponad 1000 tzw. bud ma mniej w tej chwili mniej niż 10% z tego i chcemy pewne status quo utrzymać. Tak jak wielokrotnie rozmawiamy w kuluarach „ładna panna na wydaniu ma większe szanse na wzięcie”. Tak samo targowisko. Jeżeli my po modernizacji zlikwidujemy te wszystkie puste alejki, które straszą, jeżeli wykonany 70 – 80 w miarę estetycznych, porządnych kontenerów z oknem, drzwiami i zadaszeniem i będą to europejskie pasaże handlowe to mamy szanse na utrzymanie przez pewien okres a jeżeli nie to łatwiej będzie oddać w dzierżawę. Szacowany wstępnie koszt to jest inwestycja rzędu 500 tys. zł, z czego około 50, 60% moglibyśmy pozyskać. Mamy tę świadomość, że od pewnego czasu targowisko jest deficytowe, natomiast pewnie jeszcze trochę ten handel będzie kwitł, bo, którzy zadbali o to, żeby była lepsza estetyka i lepsza jakość towarów całkiem nieźle funkcjonuje. Jeżeli jest pewien stały dopływ klienta, to jeżeli zadbamy o drugą stronę i atrakcyjność targowiska to tych klientów będzie nie mniej a może więcej. Dlatego tuż po ogłoszeniu naboru chcemy złożyć wniosek i wykonać kompleksową modernizację targowiska tak, żeby ewentualnie pozostawić tylko to, co jest niezbędne a pozostały teren sprzedać, wydzierżawić czy w jakiś inny sposób zagospodarować. Bo w tej chwili poważny areał a tak naprawdę to tylko 10% tego miejsca to jest ta część tzw. handlowa.

            Radny J. Babiarz – Ja i tak będę się upierał, aby zrobić wcześniej symulację i ewentualne rozpoznanie wśród handlowców, czy oni będą tym zainteresowani. Wyłożenie takich pieniędzy bez opcji gwarantującej, że tam będą ci handlowcy, bo zakładam, że te stawki będą musiały być wyższe za stanowiska, że to w perspektywie najbliższych dwóch lat ta inwestycja się zwróci i nie będzie powodowała deficytu. Bo na chwilę obecną przy tych stawkach, jakie są i przy naszym zaangażowaniu nie bilansuje się w ogóle a przynosi straty. W ubiegłym roku wydano 240 tysięcy jeżeli chodzi o koszt funkcjonowania targowiska, na ten rok szacuje się, że to będzie ponad 300 tysięcy. Z tego na minus wychodzi około 100 tysięcy to dołożenie następnych 500 tysięcy to chyba nie tędy droga.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Tedy droga dlatego, że to są fundusze unijne w dużej mierze. Natomiast zarządca targowiska po konsultacji z kupcami przekazał informację,  że kupcy w zamian za modernizację wyrażają zgodę na podwyższenie opłat o 10, 20%, żeby ta inwestycja się zamortyzowała.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XI/119/2011 została podjęta 10 głosami za, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

         

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2011-2022 przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zmiany dotyczą modyfikacji załącznika do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania realizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 są wymienione trzy przedsięwzięcia wieloletnie. Jeśli chodzi o kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej do m. Godków Os. zmiana koresponduje z poprzednim projektem uchwały, jest zwiększenie nakładów na to przedsięwzięcie o 150 tys. zł. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia po raz pierwszy nowego przedsięwzięcia – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna. Z kolejną zmianą mamy problem a dotyczy to trans granicznej sieci niemiecko-polskich placówek kształcenia i spotkań w Krajniku Górnym, ponieważ jest za dużo znaków. Program Bestia przewiduje maksymalnie 280 znaków a treść tego zadania opiewa na 380 znaków, czyli po sesji nasi informatycy muszą nam pomóc, żeby wprowadzić do tego programu pełną nazwę tego przedsięwzięcia.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XI120/2011 została podjęta 12 głosami za, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minutową przerwę.

 

Do punktu 12.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Projekt przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Stawki podatku od nieruchomości proponuje się zwiększyć w stosunku do roku 2011 o wskaźnik cen, towarów i usług tj. o 4,2%. Proponowane stawki mieszczą się w górnym limicie ogłoszonym przez ministra finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki kształtują się następująco: budynki mieszkalne – 51 gr. budynki związane z działalnością gospodarczą – 17,94 zł, budynki przeznaczone pod materiał siewny – 8,58 zł,

Budynki zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych – 4,31 zł, budynki gospodarcze – 3,47 zł, stodoły – 60 gr. budynki pozostałe – 5,68 zł, budowle – 2%, grunty związane z działalnością gospodarczą – 69 gr. grunty pod jeziorami – 4,20 zł, grunty pozostałe – 11 gr.  

            Skarbnik T. Kuflowska – Otrzymujemy rokrocznie metryczkę z Ministerstwa Finansów, w której jest podany mechanizm wyliczania wszystkich składników subwencji oraz udziały. Daleko idące zmiany miały pod koniec 2010 roku a mianowicie w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do wyliczenia subwencji części oświatowej, części równoważącej i wyrównawczej są brane pod uwagę zgodnie z nowelą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody podatkowe gminy w przypadku roku 2012 za 2010 rok wg sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych. Dochody podatkowe zgodnie z ustawą zostały wykonane na poziomie 10.153.880.25 zł. Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłaty skarbowej. Te wymienione dochody podatkowe zostały wykonane wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta a z podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez prezesa GUS. A w przypadku innych podatków stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatku obowiązujące w danym roku. Bez względu na to jakie rada ustali stawki do celów obliczenia subwencji oraz udziału w podatku dochodowym ministerstwo finansów bierze maksymalne stawki, które są wymienione w komunikacie GUS.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej… zgłosiła wniosek w sprawie zmiany stawek proponowanych w projekcie uchwały. Uzasadnia to tym, że gmina otrzymuje coraz więcej zadań zleconych przez Skarb Państwa. Żeby je realizować musi mieć jakieś zwiększone dochody. Nie tylko powiększone o stopień inflacji, ale musi mieć jeszcze coś ponadto, żeby można było realizować inne zadania. Komisja proponuje, aby do limitu odnieść się do stawek procentowych, jakie obowiązywały w roku 2006.

Komisja proponuje, aby za budynki mieszkalne ustalić stawkę 0,55 zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostawić 17.94 zł, od powierzchni użytkowej budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 8.82 zł,

Od budynków związanych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 4,45 zł, budynki gospodarcze 3.55 zł, stodoły 0,62 zł, budynki pozostałe 5,83 zł, budowle 2%, grunty związane z działalnością gospodarczą 0,69 zł, grunty pod jeziorami 4,33 zł, pozostałe grunty 0,11 zł.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Do wnioskodawcy poprawek. Powiedział pan, że Skarb Państwa składa na gminę dodatkowe zadania. Jakie w tym roku Skarb Państwa złożył dodatkowe zadania.

            Skarbnik T. Kuflowska – Zwiększyliśmy dział 852 na wypłatę świadczeń przez OPS ponieważ w bieżącym roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej. Wojewoda w sierpniu poinformował, że na wypłatę zasiłków oraz świadczeń społecznych budżet państwa jest jedynie w stanie wygenerować 80% potrzeb, czyli samorządy muszą wyasygnować z własnych budżetów brakującą kwotę 20%. W międzyczasie zmieniały się ustawy, podział zadań się zmienił. Jesteśmy pozbawieni dotacji na oświetlenie ulic, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W wyniku zmian ustaw gmina przyjmowała nowe zadania nie pozyskując żadnych środków. Zmieniła się radykalnie ustawa o opłacie skarbowej, bardzo dużo pieniędzy wypłynęło z gmin.

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej…

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciwko 6 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Przewodniczący stwierdził, że nie ma większości głosów.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały wg propozycji burmistrza.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr XI/121/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Na rok 2012 proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie gminy w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z wyłączeniami powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych oraz przekazanych w posiadanie zależne osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Ponadto proponuje się zwolnienia dla budynków lub ich części oraz gruntów związanych z tymi budynkami wykorzystywanych na potrzeby działalności kulturalnej, czyli świetlice, domy kultury.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XI/122/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Stawki podatku od środków transportowych proponuje się zwiększyć o wskaźnik cen, towarów i usług czyli o 4,2% w poszczególnych masach całkowitych dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, naczep i przyczep oraz dla autobusów w zależności od miejsc do siedzenia. Zaproponowane stawki mieszczą się w limitach ustalonych dla stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniach ministra finansów obowiązujących w 2012 roku.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… nie podjęła w tej sprawie decyzji, wszyscy się wstrzymali od głosowania.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XI/123/2011 została podjęta 9 glosami za, 6 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Na 2012 rok proponuje się stawkę 55 zł za jedną tonę żyta, jako podstawę do naliczania podatku rolnego w gminie Chojna. Jest to stawka ustalona na podstawie średniej krajowej ceny skupu żyta publikowanej przez prezesa GUS, która wynosi, jako górna stawka 74.18 zł.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… utrzymać, jako podstawę naliczenia podatku na 2012 rok cenę żyta z poprzedniego roku, czyli 34.10 zł.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… przyjęła projekt uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… pozostawiła bez rozpatrzenia.

            Radny R. Skrzypek – Poprzednie dwie uchwały zwiększały obciążenie podatkowe mieszkańców naszej gminy o wskaźnik inflacji, o 4,2%. Ta uchwała zwiększa obciążenie innej grupy mieszkańców o 46%. Jest to wręcz niespotykany w normalnych gminach skok obciążeń. Ustawodawca powiązał cenę podatku z ceną żyta choć dla każdego rozsądnego radnego jest oczywiste, że cena żyta nie ma nic wspólnego z zyskiem jaki się osiąga w działalności rolniczej. Jakieś trzy lata temu Unia Europejska wycofała żyto z wsparcia w taki sposób, że była cena minimalna, co spowodowało to, że rolnicy przestali siać żyto i cena żyta pierwszy raz przekroczyła cenę pszenicy. Żyta nie ma, jest sztucznie napompowana jego cena. Rolnicy tego żyta nie sieją a musimy uchwalić podatek przez pryzmat ceny żyta. Ustawodawca, mimo że powiązał to z ceną żyta to jednak dał ostateczne decyzje do rozpatrzenia przez radnych licząc na rozsądek. Popatrzcie na tabelę, co się działo w roku 2010 w porównaniu do 2009. Cena żyta na rynku bardzo mocno spadła z 55 na 34 zł w ciągu jednego roku. Co zrobiła nasza rada i pewnie sąsiednie? Nie obniżyła podatku, mimo że cena żyta spadła to radni podatek uchwalili na maksymalną możliwą kwotę. Teraz mamy odwrotnie. Cena żyta została sztucznie napompowana.

            Radna R. Bekier – Przychylam się do wypowiedzi pana radnego, bo wiemy, jaka sytuacja istniała w tym roku od momentu zasiewu zbóż jarych do zbioru. Graniczyło to z kataklizmem. Zbiory były niższe i proporcjonalnie podniesiono cenę zbóż. Natomiast konsekwencje podniesienia podatku będzie skutkowało przez następny rok. Dlatego proszę, jeśli musi ten podatek wzrosnąć to żeby to był procent, który nie skrzywdzi tej grupy producenckiej.

            Radny J. Babiarz – Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli dotyczy to podatku wcześnie uchwalonego to my nie podnieśliśmy tego podatku, bo to jest tylko o wzrost inflacji i jest to w zasadzie utrzymanie tego, a realnie obniżyliśmy go. Jeżeli chodzi o podatek rolny, to jeżeli ktoś ustala i kilka lat temu była stawka 27 zł jako limit i rada uchwalała również 27 zł to wtedy nie było boju. Teraz, jeżeli ktoś ustala stawkę limitową wysoką to też chyba w jakiś sposób to obrazuje. A najlepiej byłoby chyba, żeby obniżyć wszystkie podatki, ale wtedy zadania gmina będzie wykonywać na takim etapie, na jakim będą pieniądze. Co roku słyszymy o problemach szczególnie w rejonach wiejskich, że chodników nie ma, drogi są nie takie itp. A wiadomo, że główny pieniądz, jaki wpływa w naszej gminie to pochodzi z podatków i one są w tej chwili prawie na tym samym poziomie a ceny wszystkiego rosną. Ktoś te ceny ustala, dlatego tutaj wyjściową kwotą, jeżeli ktoś przyjął opcję produktu typu żyto to jest jakiś odnośnik a tutaj i tak tą stawkę proponujemy niższą. Ponadto każdy z mniejszych rolników, którzy mają jakieś problemy w trakcie roku związane z anomaliami pogodowymi mają możliwość zwrócenia się do burmistrza o ulgi, o umorzenie podatku i w indywidualnych przypadkach jest to realizowane.

            Radny W. Skrzypczyk – Już prawie byłem przekonany, że powinienem zagłosować za propozycją komisji finansowej, żeby pozostawić stawki z roku ubiegłego. Już byłem bliski tej decyzji, ale ta decyzja by świadczyła o tym, że sobie odmrożę uszy na złość sobie. Natomiast na teraz do wszystkich rozsądnych, którzy tu siedzą na tej sali zwracam się, zagłosujcie za propozycją, którą zgłosił burmistrz. Ja w tej chwili jestem na wsiach i wiem, jakie są potrzeby. Obcinając te podatki „do widzenia” z tymi potrzebami. A są potrzeby w pięciu wsiach niebotyczne i mają rację ci ludzie, że coś tam trzeba robić. Tylko skąd wziąć pieniądze? Ktoś musi ponieść te koszty. Nie chcecie, żeby ponosili koszty ci, którzy wcześniej mieli być płatnikami, nie chcecie teraz podwyższyć, to nie róbmy nic. Zadowólmy się tylko tym, że możemy utrzymać administrację. Ja byłem przerażony, kiedy usłyszałem na komisji finansowej, kiedy pani Bekier mówi o tym, że w jakiejś gminie całkowicie zniesiono podatki. Gdyby pani radna, chociaż wiedziała cokolwiek na temat podatków to by wiedziała, że mimo wszystko trzeba ustalić nawet stawką zerową, ale trzeba ustalić. Nie ma rezygnacji z podatków.

            Radny R. Skrzypek – Do pana Skrzypczyka. Zgadzam się, że dwie rzeczy są pewne na świecie, podatki i śmierć. Pan płaci podatki i rolnicy płacą podatki. Tylko panu w tym roku podatki wzrosną o 4,2%, natomiast jednej grupie zawodowej z naszej gminy pan proponuje, nie wiedzieć czemu, żeby wzrosło o 46%. Ja tego nie rozumiem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wszystko zależy od sposobu zinterpretowania pewnych propozycji, zapisów i odniesienia się do tego, co jest, co było, czy co będzie. Na bazie wstępnych rozmów z przedstawicielami samorządów sąsiednich, czyli wójtów i burmistrzów i propozycji, które przedstawią organom stanowiącym wywnioskowałem, że stawka podatku będzie na poziomie ok. 60 zł. Czyli w tym momencie sąsiedzi proponują obniżenie o ok. 20% od stawki maksymalnej. Propozycja, którą wcześniej złożyłem uwzględnia obniżenie o 30% a więc wszystko zależy od tego jak do tego podchodzimy, czy mówimy o poziomie dotychczasowych podatków czy odnosimy się do komunikatu i cen żyta i obniżenia o jakiś procent. Nikomu dzisiaj nie żyje się łatwo i takie decyzje są bardzo trudne. U niektórych budzą emocje, u niektórych śmiech, u innych złość. Ale taka jest konstrukcja naszego państwa, systemu podatkowego, finansów, że państwo część środków przekazuje a pozostałe sobie wypracujcie i musimy sobie wypracować, żeby mieć potem na dalszą redystrybucję tych pieniędzy i przekazywać wedle oczekiwań, wedle potrzeb zachowując pewne priorytety. Zawsze dla każdego sołectwa pięć metrów kwadratowych chodnika będzie najważniejsze, czy też droga. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby zaspokoić oczekiwania wszystkich, bo tych potrzeb jest coraz więcej, bo chcemy coraz lepiej żyć, chcemy podnosić standard życia, bo patrzymy na swoich sąsiadów, że oni to mają a my jeszcze tego nie mamy. W związku z tym złożyłem taką propozycję wydawałoby się wyważoną, która i tak wzbudziła różne kontrowersje i emocje. Natomiast nie wiem czy całkiem rozsądne będzie ściskanie tych podatków w dół do poziomu zerowego, czy minimalnego, bo to będzie miało przełożenie na wszystkie inne składniki naszego budżetu, czyli w tym momencie będzie jeszcze trudniej niż dotychczas wykonać montaż finansowy budżetu na rok 2012. W tej chwili mamy w miarę stabilną tendencję wzrostową, że około kilku, do 10% te podatki na wszystkie globalnie i dochody własne w budżecie wzrastają. Mimo kryzysu i mimo tego, że wydatków mamy jeszcze więcej, bo mamy budżet deficytowy, czyli posiłkujemy się kredytami, pożyczkami czy też obligacjami i staramy się te dziury załatać. Ale dzięki temu realizujemy wiele inwestycji. Teraz niestety przyjdzie czas wyhamowania tego tempa i myślę, że to dotyczy wszystkich samorządów, bo żaden z samorządów nie będzie chciał być przez RIO cały czas wytykany, że przekraczają wskaźniki. A do tego dochodzi, bo są takie samorządy, które mają dług na poziomie 100%, z tym, że to zależy od dynamiki budżetu. Nasza dynamika jest w miarę stabilna, nie mamy wahań ani na plus ani na minus, które spowodowałyby rewolucję w budżecie. Natomiast też nie mamy w tej chwili takich perspektyw, że ten budżet wzrośnie o 100%, bo nam zwiększą się wpływy podatkowe.

            Radny S. Drapaluk – Panie burmistrzu. Powiedział pan, że zasięgał opinii w sąsiednich gminach. Zgłaszając wniosek na komisji finansowej trochę innymi kryteriami myślałem. Nie mówię, żeby nie obciążać rolników z naszej gminy. Zaproponowałem taką kwotę, dlatego że rok, który teraz jest dla rolnictwa nie był rokiem sprzyjającym. Rolnicy nie są przygotowani do płacenia zwiększonych opłat. Maj i czerwiec były to miesiące suche. Na naszym terenie zostało to uznane, jako klęska żywiołowa. Komisja wojewódzka jeździła po polach, sprawdzała, pisała protokoły. Ale z tego nie ma nikt ani grosza. Po drugie wszystko idzie w górę, dlatego trzeba tu rozsądnie rozważyć tą kwotę. Jeżeli nawet rolnik uzyskał dopłatę unijną to zaraz musiał to przeznaczyć na zakup nawozów, środków ochrony roślin. Temat sąsiedzki. Jeżeli chodzi o grunty to te położone w naszej gminie nie ma jakiejś trzeciej klasy jak ma Trzcińsko, Moryń, Mieszkowice, Cedynia. Oni dają tam połowę nawozu tego, który daje rolnik w naszej gminie to będzie miał plon w granicach 50, 60 a może i 80 kwintali z hektara. A tutaj stosując nawożenie w granicach 350 kg polifoski i 200 czy 300 kg azotowego to jest duży koszt i on uzyska 40, 50 ton. A w tym roku to nawet po 30 nie uzyskali. Kiedyś płaciło się 300 zł za tonę polifoski. Na dzień dzisiejszy 1800 zł. Pytanie, skąd ten rolnik ma wziąć. Jeżeli inne podatki podnieśliśmy o 4,2% to zastanówmy się ile możemy podnieść dla rolników.

            Radna R. Bekier – Wczoraj na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy informację, co do tej uchwały i kwoty, że została wniesiona autopoprawka na kwotę 55 zł.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Jest to autopoprawka pana burmistrza 55 zł.

Pozostawienie stawki 34.10 zł w tym roku skutkuje brakiem wpływu do budżetu w stosunku do stawki proponowanej przez pana burmistrza na kwotę ok. 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o 2011 rok  ilość wydanych decyzji w podatku rolnym – 942, w tym do 100 ha 923, powyżej 100 ha 19. Osoby prawne ilość deklaracji 30. Do 100 ha 18, powyżej 100 ha 12.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 5 minut przerwy.

            Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

            Radny L. Stefański – Na posiedzeniu komisji oświatowej nie znaliśmy stawek w sąsiednich gminach, dlatego nie głosowaliśmy żadnej propozycji.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – To są stawki proponowane. Widuchowa 67 zł, Banie 59,34 zł, Trzcińsko 60 zł, Cedynia stawka GUS tj. 74,18 zł, Moryń 74,18 zł.

            Sołtys z Godkowa R. Rymsza – Powiem o cenach żyta, które są na podwórku. Przyjeżdża auto, ładuje się całego tira a za kilka godzin jest telefon, że są zanieczyszczenia i wilgotność. Oczywiście tych zanieczyszczeń i wilgotności nie ma a trzeba opuścić 50 złotych na tonie. Oczywiście GUS w tym momencie nie ma. Drugie auto przyjeżdża i za pięć godzin dzwonią, że są szkodniki i tu już jest 200 zł na tonie. Oczywiście są szkodniki, ale polowe a nie magazynowe. W tym roku w gminie Chojna średnia zbioru żyta to jest 2 - 2,5 tony z ha. Produkcję zrobiono na 5 ton, ale pogoda zweryfikowała 3 tony. Dziś żyto kosztuje 23 euro to jest prawie 100 zł, ale nikt nie osiągnie tej ceny, bo tego żyta nie ma i nie było go też za wiele po żniwach. Zostało wszystko sprzedane. Podatki podnosić owszem, ale nie tak wysoko jak proponujecie.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Finansowej… w sprawie utrzymania stawki na wysokości obecnego roku tj. 34,10 zł.

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciwko 8 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

            Radny W. Skrzypczyk – Panie Drapaluk. Czy to rzeczywiście był blef z pana strony, po to, żeby podnieść dyskusję, czy chodziło o to, żeby tą stawkę ustalić. W tej chwili pan kłamał.

            Radny S. Drapaluk – Panie radny Skrzypczyk. Ja mówiłem o realiach w naszej gminie a nie o głupotach. Powiedziałem prawdę. Stańmy do tego tematu, ale realnie.

Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy radnym J. Babiarzem a radnym S. Drapalukiem.

Następnie radny J. Babiarz zwrócił się do przewodniczącego K. Komorzyckiego, aby przestrzegać procedury, czyli porządku obrad.

            Radny S. Drapaluk – W związku z tym, że propozycja komisji finansowej upadła w imieniu klubu zgłaszam wniosek o naliczenie za kwintal żyta 45 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek klubu radnych.

Za przyjęciem wniosku glosowało 6 radnych, przeciwko 8, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 ze stawką 55 zł za kwintal żyta.

Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 7 radnych, przeciwko 6, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

            - uchwała Nr XI/124/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 16.

---------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen drewna do obliczenia podatku leśnego na rok 2012 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się stawkę 186 zł za metr sześcienny, jako podstawę do naliczenia podatku leśnego. Stawka została zaproponowana w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna publikowaną przez prezesa GUS, która wynosi 186,68 zł.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… komisja była za odrzuceniem projektu uchwały z uzasadnieniem, że to Skarb Państwa nalicza sobie wysokość podatku to, dlaczego my jako gmina dla Skarbu Państwa mamy obniżać ten podatek. Jest to nielogiczne, dlatego komisja wnosi o odrzucenie tego projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… komisja pozostawiła projekt uchwały bez rozpatrzenia.

            Radny W. Skrzypczyk – Pytanie do pani mecenas. Czy, jeśli rada zagłosuje przeciwko tej uchwale, nie podejmie tej uchwały to, jaka będzie obowiązywała stawka?

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Jaka stawka to nie wiem ale generalnie to jest dokładnie tak jak z podatkiem rolnym. Rada gminy ma uprawnienie do obniżenia stawki, która jest ogłaszana przez GUS. Jeżeli państwo tego nie zrobicie będzie obowiązywała… To jest identycznie jak w podatku rolnym.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek komisji komunalnej w sprawie odrzucenia projektu uchwały

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 6 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została uchwalona. Tym samym zostały przyjęte stawki zaproponowane przez GUS.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 17.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, położonej w Chojnie ul. Skwer Jagielloński 5 przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały z kwietnia dotyczącej sprzedaży na rzecz M. Żebrowskiej. W § 1 zmienia się nazewnictwo z nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym na lokal inny niemieszkalny i w § 2 zmienia się numer działki oraz dodaje się, że nieruchomość będzie zbyta na rzecz najemców udziale ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.                               Radny R. Skrzypek – Mam nadzieję, że radni Wspólnoty te swoje słowa, które wypowiedzieli, że trzeba zwiększać dochody budżetu, że jest tyle potrzeb, że trzeba chodniki na wsiach budować, że te słowa nie były pod publiczkę i teraz zagłosują przeciw po to, żeby zwiększyć dochody, ogłosić przetarg i sprzedać jak najdrożej ten lokal.

            Radny J. Babiarz – Zmiana uchwały dotyczy tylko fragmentów, nie procedury czy sprzedać czy nie sprzedać. Dlaczego są te zmiany.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Przy zatwierdzaniu projektu podziału konserwator zabytków nie wyraziła zgody na taki podział, przedstawiła inną propozycję i zgodnie z tą propozycją został sporządzony inny podział i na podstawie opinii zezwalającej zbycie tej nieruchomości. Została wydzielona jedna nieruchomość, na której są położone dwa lokale. Jeden, w której działalność prowadzi pani Żebrowska i drugi lokal, w którym jest zakład fryzjerski. Lokal sprzedawany na rzecz pani Żebrowskiej będzie sprzedany w udziale, zgodnie z obliczeniem powierzchni lokalu do powierzchni gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.

            Radny S. Drapaluk – Czy gmina przygotowując tą działkę wcześniej nie pytała pani konserwator? Bo jeżeli nie pytała a zrobiła to po swojemu to tak nie powinno być. Najpierw powinny być wszystkie uzgodnienia a później projekt uchwały w sprawie sprzedaży. Gmina zrobiła, konserwator nie wyraża zgody i trzeba dostosować do jej pomysłu. To są podwójne koszty.

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Kosztami tego podziału obciążymy wnioskodawcę w udziale do jednej drugiej.

            Radny J. Przygoda – Czy rzeczoznawca wycenił tą działkę. Jaka cena będzie tego obiektu?

            Naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn – Zleciliśmy dla rzeczoznawcy majątkowego, której na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 8 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Radny P. Żebrowski nie brał udziału w głosowaniu.

            - uchwała Nr XI/125/2011 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 18.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawiła M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia przez gminę Chojna od PKP trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Chojnie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… jednogłośnie wstrzymała się od głosu.

Stanowisko Gospodarki Komunalnej… przeciwko podjęciu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… za przyjęciem projektu uchwały.

            Radna R. Bekier – Ta forma przekazania na rzecz gminy wzbudzała emocje. Prosiłabym pana burmistrza o ustosunkowanie się do tego projektu uchwały jak widzi przejęcie tego dobra, bo dużo emocji wzbudzały te działki, jakieś kawałeczki. Ten plac, który chciałoby się zamienić w piękny parking. Jest rampa, z której na pewno będą korzystać inne podmioty, co będzie dewastacyjnie działało na parking. Jest tam pawilon handlowy, który przynosi kolei określone zyski a my jesteśmy z tego okrojeni.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Moje stanowisko w zasadzie wszyscy znają. Ja uważam, że wszystkie nieruchomości w granicach administracyjnych gminy powinny być zarządzane przez gminę, czy to dotyczy Agencji Nieruchomości Rolnych czy inne. Tak samo w kwestii dróg uważam, że drogami gmina się zajmować a mamy w tej chwili taki rozjazd kompetencji i nie wiadomo, kto kogo ma, do czego przywoływać. Natomiast tutaj główną ideą jest wyjście naprzeciw planom zarówno Powiatu Gryfińskiego jak i gminy Chojna w zakresie zrealizowania inwestycji w związku z wnioskiem złożonym o modernizację ulic Żółkiewskiego i Jagiellońskiej – poprawa bezpieczeństwa. Wniosek został złożony, nie przeszedł jeszcze oceny formalnej, ale jest poprawny i ma bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach tzw. schetynówek. Przygotowujemy się do wykonania kanalizacji w ulicach Jagiellońska, Żółkiewskiego, Dworcowa i Wilsona, przygotowujemy dokumentację, żeby przed wykonaniem nawierzchni zrobić to zadanie. To gminie Chojna pomogłoby w realizacji wielu zadań. Idąc w tym kierunku, który zasygnalizowaliśmy kolej jest w stanie dalej przekazywać nam inne nieruchomości.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku glosowania uchwała Nr XI/126/2011 została podjęta 8 głosami za, 1 przeciwnym, 5 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

 

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Chojnie przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z uregulowaniem granicy dla Ogrodów Działkowych. W latach 90 otrzymując w użytkowanie wieczyste działkę, na której są urządzone ogrody działkowe nieruchomość została źle ogrodzona i w tej chwili Ogrody Działkowe dokonały zmiany podziału i wnioskują o uregulowanie granicy. Ogrody Działkowe mogą otrzymywać nieruchomości tylko i wyłącznie w użytkowanie wieczyste i nieodpłatnie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała NR XI/127/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w Gryfinie przez Gminę Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Projekt uchwały jest dopełnieniem naszych propozycji, które były składane dla zarządu powiatu. Otrzymaliśmy projekt porozumienia, które by zamykało całość sprawy. Chodzi o przebudowę chodników w m. Krzymów na drodze powiatowej Krzymów – Piasek oraz o wykonanie odwodnienia na wysokości świetlicy w dół. Uchwała jest rozbita na dwa lata. W  tym roku będzie wykonane odwodnienie za kwotę 12 tysięcy z czego gmina dofinansowuje powiat w wysokości 6 tysięcy złotych. Realizacja chodnika za kwotę 120 tysięcy, z czego gmina dofinansuje 60 tysięcy złotych. Realizacja będzie w drugim i trzecim kwartale przyszłego roku. 

            Burmistrz A. Fedorowicz – To wynika z treści porozumienia, że to odwodnienie za kwotę 12 tysięcy będzie jeszcze w tym roku a drugie zadanie – przebudowa chodnika w drugim i trzecim kwartale 2012 roku. To porozumienie wpłynęło do nas w okresie między sesjami 11 października.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XI/128/2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 21.

----------------  Burmistrz odpowiedział na pytania zadane w punkcie 6 porządku obrad.

Odnośnie dowożenia dzieci. Naszym zadaniem jest zapewnienie dowożenia uczniów do szkół podstawowych o gimnazjum. Natomiast wielokrotnie wychodziliśmy naprzeciw i nadal będziemy wychodzić naprzeciw różnym propozycjom, oczekiwaniom mieszkańców z miejscowości z gminy Chojna i uczniów, którzy uczęszczają do szkół ponagimnazjalnych, bo takie sygnały były żebyśmy dostosowali czas wyjazdu autobusów w różnych miejscowościach. Nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów o jakichkolwiek nieprawidłowościach, czy potrzebach związanych z dowożeniem uczniów z Narostu. Wypadałoby, żeby najpierw zgłosić problem do sołtysa, do burmistrza czy do naczelnika wydziału, czy do dyrektora ASiIS a nie zaczynać od telewizji. My jesteśmy zawsze za tym, żeby w miarę możliwości, ale nie zawsze są takie możliwości, bo czas pracy różnych szkół, różnych zajęć pozalekcyjnych nie zawsze jest wygodny, żeby kierowca z młodszymi dziećmi czekał np. dwie godziny na starszą młodzież. Ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy wszystkie samorządy będą musiały zająć się wszystkimi przewozami publicznymi to, to się uporządkuje, bo wtedy będzie kurs, który zabierze wszystkich.

Odnośnie zakrętu śmierci. To rzeczywiście jest zakręt śmierci. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce normalnie jechać to przejedzie ten zakręt, ale słuszne są różne uwagi mówiące o tym, że człowiek jest ważniejszy niż drzewo. Wystąpimy najpierw z wnioskiem o zabezpieczenie a ewentualnie o wycinkę tych kasztanów. Najrozsądniej byłoby postawić tam jakąś barierkę.

Co do przystanku w Krzymowie to muszę zwrócić się do prezesa PUK, żeby wysłał kogoś do oszacowania zniszczeń i w jakim stanie jest obecnie ten przystanek i co należałoby z nim zrobić. Fundusz stypendialny – Państwo radni otrzymali materiały, żeby był czas na przemyślenia, dyskusje, by ewentualnie w listopadzie na sesji zająć stanowisko, co do propozycji dotyczących stypendiów dla uczniów.

Odnośnie liczby nauczycieli, jaka znalazła zatrudnienie po reorganizacji i dowozów odpowiedzi udzielił dyrektor ASiIS W. Gołąb.

Liczba nauczycieli, która znalazła zatrudnienie w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna jest liczba 13 nauczycieli. Natomiast, jeżeli chodzi o dowozy po przetargu to ogólna liczba kilometrów, którą dziennie pokonują wszystkie środki transportu to jest ponad 1300 km z tytułu wzrostu liczby kilometrów w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy mieliśmy trochę inną sieć szkolną tj. 68 km dziennie, czyli wzrost o 5,23%.

Z przetargu mamy informację, że rocznie wydawaliśmy w latach od 2008 do 2011 kwotę 565.294 zł. Natomiast obecnie po przetargu jest to kwota 792.208.58 zł. Wzrost o 40,1%. Czyli to, o czym podczas różnych debat mówiliśmy w czasie przygotowywania i prognozowania tych zdarzeń, które będą po likwidacji szkół ziściły się. Wzrost kosztów transportu jest wynikiem przede wszystkim tego, że przewoźnicy ten trzyletni „celibat” wzrostu kosztów przerzucili sobie na ten rok. Na niektóre trasy to jest wzrost 16%, ale są takie trasy, na których przewoźnicy mają wzrost 45% a nawet 83%. W związku z tym, że nie ma wielkiej konkurencji, jeżeli chodzi o przewozy to te kwoty za kilometr przejazdu są np. 5,29 zł, 3,89 zł, 4,50 zł, 3,37 zł. Nie mniej jednak jeszcze nikt nie pobił rekordu sprzed 4 lat, kiedy jeden z przewoźników miał stawkę 8,03 zł.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym dopytać. Skąd się wzięło tych 13 etatów nauczycielskich? Czy to jest związane z odejściem na emeryturę nauczycieli w tych placówkach, czy takie były wakaty i trzeba było przyjąć tych nauczycieli i czy to są decyzje dyrektorów, czy administracji.

            Dyrektor ASiIS W. Gołąb – Chciałbym uroczyście powiedzieć, że Administracja Szkół nie jest instytucją do zatrudniania, zwalniania i w ogóle jakiegokolwiek ruchu służbowego u nauczycieli i również pracowników obsługi w szkołach. Suwerennym w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia i zwalniania są dyrektorzy szkół wybrani w konkursach. Nigdy nie biorę udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji personalnych. Natomiast etaty wzięły się stąd, że po likwidacji szkół powstały różne inne formy nauczania tzn. mamy filie, w których muszą nauczyciele uczyć te dzieci. Również powstały pewne etaty z tytułu naturalnych odejść w Szkole Podstawowej nr 2 trzy etaty nauczycielskie. To było bardzo skrupulatnie sprawdzane i w trakcie ruchu służbowego wykonaliśmy bardzo dużą pracę tj. dyrektorzy, burmistrz polegającą na tym, żeby ci nauczyciele z tych likwidowanych szkół przeszli do tych nowych jednostek bez otrzymywania jakichkolwiek odpraw, jakichkolwiek świadczeń finansowych.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan radny Przygoda jest zatroskany tak jak ja i wielu innych mieszkańców naszej gminy cudzoziemcami. To przecież my decydujemy, że oni tutaj są, nie mieszkają w lesie tylko mieszkają u ludzi, konkretnych z imienia i nazwiska. Skoro to jest taki biznes, to nie bardzo wiem jak się zachować, bo ten temat wraca jak bumerang. Kilkanaście lat temu w kilku innych miejscowościach zamieszkiwali cudzoziemcy różnej narodowości. Tak czy inaczej bardzo często interweniuje policja, straż miejska i straż graniczna, która może tylko wylegitymować i stwierdzić, że jest to obywatel Unii Europejskiej, który może tu przebywać i na nic pytanie, czy zbiera grzyby, czy udeptuje drogę, po prostu jest. Rzeczywiście wiemy, czym te panie się zajmują, bo grzybów nie zbierają. Ale to jest taka służba drogowa, która pilnuje krawędzi jezdni, żeby się nie rozsypała. Natomiast nie wiem na ile możliwe są kontrole w domach naszych mieszkańców. Każdy ma prawo przyjąć gości pod swój dach, jakich chce przyjąć, niezależnie od tego, czy jest to Polak, czy obywatel innej narodowości. Dopóki „te sprawy” nie zostaną inaczej uregulowane to dopóty będziemy bezsilni na jakieś radykalne działania.

Strefy płatnego parkowania to też jest temat bardzo gorący, aczkolwiek chcemy się tym zająć. W poniedziałek rozmawiałem z pracownikami w celu przygotowania pewnych informacji na temat innych stref, jak to funkcjonuje w innych gminach. Bo rzeczywiście te dwa parkingi przy Skwerze Jagiellońskim i Plac Konstytucji są coraz częściej zawalone samochodami, które stoją tam po kilka tygodni a nawet miesięcy. Jest kartka „sprzedam” tak jak by to był rzeczywiście autokomis a nie parking dla osób, które potrzebują na kilka minut się zatrzymać. Są takie propozycje, zobaczymy jak to przeprowadzimy, bo w tej chwili kupienie parkometru to jest jakiś wydatek. Może oddamy teren w dzierżawę komuś, kto będzie tym zainteresowany i będzie pilnował poboru opłat. Na pewno ten wniosek jest uzasadniony, bo potrzeba jest coraz więcej miejsc parkingowych.

Następnie burmistrz zaprosił wszystkich na obchody Święta Niepodległości na dzień 10 listopada o godzinie 17.00 do kościoła Świętej Trójcy a następnie na dalsze uroczystości na Plac Konstytucji 3 Maja.

Dalej burmistrz powiedział, że patrząc na to, co zostało nazwane skargą nie dopatruje się skargi zarówno sołtysa z Zatoni Dolnej jak i M. Harbata. Nie miało to treści ani charakteru skargi. Było to rzeczywiście wystąpienie, bo na zebraniach wiejskich padały głosy, że nic się w sprawach drogowych, wodnych nie dzieje i takie były postanowienia, że trzeba pomóc mieszkańcom, żeby inni zrobili to, co do nich należy. Bo jeżeli było dwóch inwestorów do umocnienia brzegowego jak i rewitalizacji parku to tego sprzętu codziennie przemieszczało się bardzo dużo. Samochody zdegradowały nie tylko drogę w samej Zatoni, czy dojazdową do Zatoni, ale również te odcinki dróg powiatowych od krajówki do Krajnika Górnego czy w kierunku Piasku. Jeżeli kilkadziesiąt ciężarówek o ładowności czterdzieści kilka ton przejechało to rzeczywiście ta droga wygląda tak jak wygląda. Teraz troszeczkę została podreperowana, ale to jest tylko tak doraźnie. Znowu przyjdzie zima będzie padał śnieg, będą mrozy, będzie woda i znowu wiosna pokażą się dziury jeszcze większe. A ponadto Krajnik Górny jest w takim położeniu, w jakim jest i tam większość mieszkańców od początku tego roku pompuje wodę i jej wypompować nie może. W piwnicy mają cały czas wodę i trudno ich winić za to, że nie chcą mieć wody w piwnicy, a więc gdzieś tą wodę muszą odprowadzić. W związku z tym sołtysi postąpili tak jak im sumienie nakazywało i społeczność. Postąpili właściwie. Natomiast dziwnym trafem Zachodniopomorski Zarząd Melioracji, a szczególnie pan dyrektor poczuł się urażony, że oni taką potężną inwestycję zrobili w naszej gminie a my jeszcze mamy do nich o coś pretensje. Chodziło tylko o to, co zresztą potem miało miejsce, bo zaraz dwa dni po wysłaniu tych wszystkich pism, bo my też pisaliśmy o naprawę dróg wszystkie służby się zmobilizowały i na mocy porozumienia, które i Starostwo Powiatowe i inwestor i wykonawca podpisali te drogi zostały naprawione.

            Radny W. Skrzypczyk – Odpowiadając na pytanie, które do mnie skierował pan radny Skrzypek powiem skąd ta moja ciekawość odnośnie pańskiego... Przyjął pan protokół z poprzedniej sesji i tam było dokładne uzasadnienie, dlaczego wystąpiłem z tym wnioskiem. Nie wszyscy są zadowoleni z tego, jeśli pan kogoś porównuje do psa. Natomiast ja oczekuję odpowiedzi od pani mecenas.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Z tego, co się orientuję to przepisy kpk w zakresie od początku, kiedy ten kodeks postępowania karnego został uchwalony nie zmieniły się i tylko stronom daje się odpisy. Jeżeli w tamtej sprawie zostały wydane odpisy to prawdopodobnie któraś z tych osób była strona postępowania, mogła być oskarżycielem posiłkowym i wówczas odpis bez problemu dostanie, bo jest stroną postępowania. Osobie, która nie jest stroną postępowania nie wydaje się takich dokumentów.

            Radny W. Skrzypczyk – Warunkowe umorzenie postępowania karnego, które dotyczyło mojej osoby nie skutkuje umieszczeniem w rejestrze skazanych. Natomiast skutkuje uchyleniem mandatu, ponieważ mówi o tym ordynacja wyborcza i jeśli ktokolwiek z radnych posiada wyrok warunkowego umorzenia postępowania karnego, w jaki sposób rada ma się dowiedzieć, czy ktokolwiek inny o takim wyroku.

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Nie wiem jak ma się dowiedzieć, ale nie ma możliwości, żeby ktoś, kto nie jest stroną uzyskał odpis z akt sądowych. Tylko strona i wyłącznie strona ma prawo żądać takich dokumentów.

            Radny R. Skrzypek – Czy prawdą jest, że osoba mająca wyrok warunkowego umorzenia nie figuruje w rejestrze karnym?

            Radca prawny urzędu I. Kozłowska – Wydaje się, że tutaj pan ma rację, ale musiałabym to sprawdzić, bo to wynika wprost z Krk i w przypadku warunkowego umorzenia musiałabym to sprawdzić, bo taka pewna nie jestem i niechęcę kogoś wprowadzać w błąd.

            Radny S. Drapaluk – W imieniu mieszkańca Jelenina. Chodzi mu o to, że mieszkańcy Jelenina składają różne petycje i zapytania do urzędu w sprawie ich jeziora i proszą o to, że jeżeli o coś się pytają, o jakąś poradę prawną, żeby ze strony gminy mieli jakieś wsparcie w tych swoich poczynaniach, bo oni chcą doprowadzić do jakiegoś użytkowania w miarę przyzwoitego. Od jakiegoś czasu na pisma oni nie mają konkretnej odpowiedzi. Mieszkaniec Jelenina prosił, żeby zająć się sprawą, żeby jakiś pracownik sprawdził, co by można było i w jakim czasie na kąpielisku coś zrobić dla poprawienia bezpieczeństwa. Moja prośba jest taka, żeby na ich zapytania, ktoś chciał konkretnie odpowiedzieć.

Czuję dzisiaj niesmak, dlatego, że chcielibyśmy, żeby tu w tej radzie był jakiś kompromis a wynika z tego… Panowie. Nie jesteście związani bezpośrednio z rolnictwem i podatek, który został uchwalony to naprawdę jest na choinkę dla rolników pięknym upominkiem. Subwencja i podatki to jest to, na co może liczyć gmina, bo będąc dwadzieścia parę lat rolnikiem wiem jak rolnicy płacą podatek. Oni płacą i płaczą, ale wy tego nie rozumiecie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Staramy się odpowiadać na pisma. Ja nie mówię, że wszyscy w stu procentach zawsze otrzymuje odpowiedź, bo zdarza się, że urzędnik z różnych powodów jak każdy człowiek o czyś zapomni. Natomiast nie przypominam sobie, żeby to były pisma w liczbie mnogiej nierozpatrzone. Państwo zajmowaliście się uchwałą w sprawie ustanowienia strefy ciszy. To był temat, który był poruszony zarówno tu na forum jak i przez radę Powiatu Gryfino. Nie znam w tej chwili wszystkich rozstrzygnięć, czy to było pismo zarządu powiatu, ale chyba rada powiatu też podejmowała uchwałę. Ubolewam, że nasz wspólny wniosek lokalnej grupy rybackiej, w którym Chojna zaplanowała jakąś inwestycję nad jeziorem Jeleńskim po raz drugi poległ. Dlatego będziemy robili wszystko, żeby przygotować dokumentację i w mniejszym zakresie, z innych źródeł pozyskać pieniądze na przynajmniej wykonanie tych niezbędnych prac, które pozwolą na to, żeby tam można było bezpiecznie się kąpać, żeby to była czysta plaża, normalny pomost i ewentualnie kilka domków campingowych. Będziemy robili wszystko, żeby to jezioro wizytówką i żeby kiedyś uzyskało status kąpieliska, bo gmina Chojna nie ma kąpieliska.. Mamy miejsca wykorzystywane do pływania. Możemy zapewnić, że będziemy starali się z funduszy unijnych i własnych wykonać to, co było dotychczas i co jest potrzebne i na co oczekują mieszkańcy i turyści w jakimś lepszym standardzie, bo to, co jest w tej chwili to rzeczywiście jest mizeria a chcemy, żeby było lepiej, żeby to czyste jezioro było zagospodarowane.

Przygotowujemy się do dokumentacji na budowę kanalizacji do Jelenina. W przyszłym roku wykonamy dokumentację, złożymy wniosek o kolejne pieniądze na budowę kanalizacji do Jelenina i wtedy będziemy mogli spokojnie podłączyć wszystkich, którzy chcą się budować nad jeziorem jak również zapewnić odbiór ścieków zgodnie z przepisami.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący

K. Komorzycki zakończył obrady. Koniec obrad godzina 15.25. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                          Kazimierz Komorzycki   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 23-11-2011 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 23-11-2011 13:07