Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332


Chojna, dnia 2.12.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW 46332.

Budynki tworzą jeden kompleks w skład, którego wchodzi:

budynek główny (2 kondygnacyjny) o pow. zabudowy 1173m2, kubaturze 17014m3,

budynek łącznika o pow. zabudowy 13m2,

budynek podjazdu karetek o pow. zabudowy 145m2, kubaturze 927m3.
Budynki w stanie surowym zamkniętym.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - „Tereny budowlane”. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”- działka zabudowana.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę
i przebudowę istniejących budynków na centrum medyczne, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22 służebności drogowej, o której mowa w art.145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zmianami) - droga konieczna.

Przetarg ogranicza się do podmiotów, które:
- posiadają doświadczenie w prowadzeniu usług medycznych w ramach swojej działalności gospodarczej m.in. w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
- posiadają zdolność inwestycyjną umożliwiającą realizację inwestycji,
- posiadają podpisane kontrakty z NFZ

cena wywoławcza wynosi 1.100.000,00zł Wadium: 110.000,00zł

minimalne postąpienie 11.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2012r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 7.02.2012r.

Podmioty chcące przystąpić do przetargu winny spełnić następujące warunki:

- wpłacić wadium w ustalonym terminie i wysokości,

- przedłożyć zaświadczenie z NFZ o wykonywaniu przez firmę usług w zakresie lecznictwa
medycznego oraz rodzaju podpisanych kontraktów,

- przedłożyć wypis KRS lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- przedłożyć pełny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

- przedłożyć program inwestycyjny dotyczący realizacji inwestycji - centrum medyczne,

Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze terminem przetargu. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić do dnia 7.02.2012r. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji oraz poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, która zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Chojnie (parter- tablica ogłoszeń) w dniu 9.02.2012r.

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ewentualnych nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrzowi Gminy Chojna przysługuje prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 14 85 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 06-12-2011 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2011 14:47