Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2012 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2012 roku.

 

Burmistrz Gminy Chojna

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2012 roku.

 

Przedmiotem finansowania są zadania służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

 

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 400.000,00 zł.

 

Warunki konkursu:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami na realizację zadań należy złożyć:

·        w zamkniętej kopercie z napisem „Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w roku 2012”;

·        w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godz.1515;

·        w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, 
w przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia ofert decyduje data stempla pocztowego.

2. Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chojnie, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych (pokój nr 3, tel. 91 414 1035w. 64), i w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.chojna.pl.
 

3. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia nr 248/VI/2011Burmistrza Gminy Chojna z dnia 02 grudnia 2011r.

 

5. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów
formalnych:

 • złożenie oferty po wymaganym terminie;
 • złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników;
 • złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu.

           

6. Burmistrz Gminy Chojna, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

 

7. Od decyzji Burmistrza o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

 

8. Wyniki konkursu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

9. Dotacje nie mogą być udzielone na:

 • wypłatę wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;
 • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • zakup nieruchomości;
 • wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości);
 • finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 • działalności politycznej lub religijnej;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym.

 

10. Wymagane załączniki do oferty:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u (wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty), oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione statutowo;
 • statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo;
 • licencja uprawniająca do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
 • pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji).

 

Zarządzenie nr 248/VI/2011 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2012 na terenie gminy Chojna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 09-12-2011 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 09-12-2011 13:23