herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO DS. PRZYGOTOWYWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Chojna, dnia   11.01.2012r.

BURMISTRZ   GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM

W CHOJNIE

NA STANOWISKO DS. PRZYGOTOWYWANIA DECYZJI O WARUNKACH

ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

PUBLICZNEGO

W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, REMONTÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

1.Wymagania :

Wykształcenie:

wyższe - kierunek lub specjalność: administracja publiczna, prawo i administracja, politologia, admnistracja samorządowa, budownictwo.

2.   Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d) wymagany staż pracy oraz doświadczenie pracy w samorządzie,

d) posiadanie wiedzy z zakresu:

-    Kodeksu postępowania administracyjnego,

-    ustawy o samorządzie gminnym,

-    ustawy Prawo budowlane,

-    ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

           e) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

3.  Wymagania dodatkowe:

a) wskazana znajomość języka obcego.

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.      Przygotowywanie dokumentów w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

2.      Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji.

3.      Współdziałanie z instytucjami w celu uzgadniania wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.

4.      Nadzór nad terminowym wykonywaniem usług przez urbanistów w zakresie opracowywania projektów w/w decyzji.

5.      Znajomość programu ewidencji gruntów i budynków.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys ( CV ),

c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d) kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f)  kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

h) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

-   aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-   zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój   Nr 12

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą

z dopiskiem na kopercie

Dotyczy naboru na stanowisko - do spraw przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Miejskim

w Chojnie". Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.01.2012r. Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta na czas nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.choina.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 20O8r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późniejszymi zmianami)).

Dane informacyjne będzie można uzyskać u p. Anny Witek tel. (91) 4141035 w. 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 10-01-2012 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 11-01-2012 10:07