Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 - tekst jednolity po zmianach z dnia 2.02.2012 r.

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy 
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych gminy Chojna

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

b) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

c) programie - należy prze to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy;

d) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chojnie;

e) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna;

f) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chojna;

g) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;

h) budżecie gminy - należy przez to rozumieć budżet gminy Chojna.

IICEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;

b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

c) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć;

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Chojna opiera się na następujących zasadach:

a) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym  zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

b) partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

c) suwerenności - szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;

d) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

e) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

f) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  art. 4 Ustawy.

V. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.  

Do współpracy o charakterze finansowym należy:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form: - powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

- wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

b) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

Formy współpracy pozafinansowej:

a) o charakterze informacyjnym:

- konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, funduszy unijnych;

- prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu;

- prowadzenie  na stronie internetowej okienka „Organizacje pozarządowe”, gdzie każda organizacja będzie mogła zamieścić swoje ogłoszenia lub inne ważne informacje, w okienku tym zamieszczane będą również ogłoszenia  szczególnie kierowane do organizacji pozarządowych.

b) o charakterze promocyjnym:

- promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu;

- promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego;

- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

c) o charakterze organizacyjnym:

- udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na spotkania i zebrania;

- skierowanie w miarę możliwości  pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego;

- organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu;

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, szczególnie w miastach partnerskich;

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy;

- realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pomocy społecznej.

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności ustawowych zadań gminy realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Chojna, w następujących dziedzinach:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) ochrony i promocji zdrowia;

c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

f) turystyki i krajoznawstwa;

g) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

h) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok obowiązuje 
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1.Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych;

c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;

d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kwocie 400.000,00 zł

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie dokona oceny realizacji programu i przedłoży sprawozdanie Radzie Miejskiej w Chojnie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2013 r.

2. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące jego realizacji w ciągu roku, a w szczególności:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

b) liczba ofert złożona w otwartych konkursach ofert;

c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

d) wysokość kwot udzielonych dotacji;

d) liczba umów zerwanych lub unieważnionych

e) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;

f) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez podmioty.

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PREBIEGU KONSULTACJI

1. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określa terminy dotyczące:

a) składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu;

b) przygotowania przez właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miejskiego w Chojnie propozycji do projektu programu;

c) opracowanie projektu programu;

d) skierowanie projektu programu do konsultacji;

e) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu;

f) skierowanie projektu programu pod obrady sesji Rady Miejskiej.

3. Projekt programu opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy www.chojna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznejwww.bip.chojna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

4. Po uchwaleniu przez Rade Miejską program zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy www.chojna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl

XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

2. Do obowiązków Naczelnika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego realizującego konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w obszarach wskazanych w Rocznym Programie Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2012, należy prowadzenie spraw, związanych z powołaniem i pracą Komisji zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

a) przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Burmistrza;

b) pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie wyznaczeni przez Burmistrza;

c) dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie;

d) na wniosek Burmistrza w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkursy dotyczą;

4. Osoby, o których mowa w (pkt. 3c) zgłaszane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Burmistrz w Zarządzeniu.

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w punkcie 5 zostaje wyłączony z oceny podmiotu, z którym to powiązanie występuje.

7. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji wybiera Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

9. Sekretarza wyznacza Burmistrz.

10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

12. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 03-02-2012 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2012 09:12