herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora w: PRZEDSZKOLU MIEJSKIM w CHOJNIE

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 

PRZEDSZKOLU MIEJSKIM w CHOJNIE

 

Do konkursu może przystąpić:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)       ukończył/a studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu albo ukończył/a studia pierwszego stopnia lub wyższe studia zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył/a kolegium nauczycielskie lub kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;

2)        ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)       uzyskał/a:

a.       co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub

b.       pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c.       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)       posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       nie był/a karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)       nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o ubezwłasnowolnienie;

9)       nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

2. osoba niebędąca nauczycielem, która:

1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)   ukończył/a studia magisterskie;

3)   posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)nie toczy się przeciwko niemu(ej) postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2,5,7 i 9;

3.nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1- 3 oraz 5-9.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

2)       poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo staż pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;

7)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

10)   oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów  ( Dz.U. 2007r., Dz.U. Nr 63,poz. 425 ze zm.) ( załącznik nr 1a).

11)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005r. Nr 164,poz. 1365 ze zm.)- w przypadku nauczyciela akademickiego;

14)   Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie”, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na adres: ogłoszenia tj. do 12 kwietnia 2012r., na adres:

 

            Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

 

            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

            Burmistrza Gminy Chojna - Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci     zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Adamczyk 30-03-2012 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2012 07:59