Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin - w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęfarm wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania oraz niezbędnąinfrastrukturątowarzyszącą, dla terenów położonych w obrębach Grzybno i Kamienny Jaz celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, Gm. Trzcińsko-Zdrój, dla terenów położonych w obrębie Grzybno w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęboiska sportowego i cmentarza

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA                                                

Nasz znak: BPI.6720.1.2012.AK

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin - w celu

przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęfarm wiatrowych wraz ze strefą

oddziaływania oraz niezbędnąinfrastrukturątowarzyszącą,

dla terenów położonych w obrębach Grzybno i Kamienny Jaz

celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych

w rejonie miejscowości Strzeszów, Gm. Trzcińsko-Zdrój,

dla terenów położonych w obrębie Grzybno w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęboiska sportowego i cmentarza.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla teren
ów położonych
w obr
ębach:

•          Czartoryja, Barnkowo, Jelenin - w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęfarm wiatrowych wraz ze strefąoddziaływania oraz niezbędną infrastrukturątowarzyszącą;

•          Grzybno, Kamienny Jaz - celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój;

•          Grzybno - w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęboiska sportowego i cmentarza

opracowywanej w oparciu o uchwałęnr XV/157/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2012r.

-  o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu
prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań
przyjętych w ww. projekcie Zmiany Studium.

Zainteresowani mająmożliwośćzapoznaćsięz niezbędnądokumentacjąw związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   Chojna   w   zakresie,   o   którym   mowa   powyżej   i   przeprowadzaną  strategiczną  oceną


oddziaływania   na   środowisko,   w   godz.   od   800   do   1500   w   Urzędzie   Miejskim   w   Chojnie,

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna oraz wnieśćwnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia

podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosićna piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza sięrównieżskładanie

uwag  i wniosków za  pomocąśrodków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa   w ustawie z dnia 18 września 2001r.

o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130 poz.1450].

Wniosek, uwaga powinny zawieraćnazwisko, imię, nazwęi adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku

oraz   oznaczenie   nieruchomości,   której   dotyczy.   W   przypadku   posiadania   tytułu   prawnego

do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podaćtytułprawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

o środowisku  i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach

oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.   nr  199,  poz.   1277  z  późniejszymi  zmianami),  organem

właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Chojna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 11-05-2012 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 08:23