Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/BPI-01 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości (do pobrania)
 2. Oświadczenie zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt. 1 (do pobrania)
 3. Załączniki zgodnie z art. 97 ust. 1a w/w ustawy oraz zgodnie z w/w Rozporządzeniem, a w szczególności:
  1. 1. ZAŁĄCZNIKI:

   Art.  97. u.g.n.[Wniosek o podział nieruchomości]

   1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

   1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:   

    

   (etap I – złożenie wniosku - wstępny projekt podziału )

   1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4; (np.: w/w oświadczenie lub odpis z Ksiąg Wieczystych lub wypis z Aktu Notarialnego itp.)

   2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

   3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;

   3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (pozwolenie Konserwatora Zabytków na podział)

   4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;

    

   (etap II – projekt podziału – dokumenty dostarcza się po otrzymaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia)

   5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

   6) wykaz zmian gruntowych;

   7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

   8) mapę z projektem podziału.

    

   (etap I – złożenie wniosku - wstępny projekt podziału)

   1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

   2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

    

   ( W przypadku podziałów sporządzonych w oparciu o art. 95 u.g.n. należy dołączyć jednocześnie dokumenty etapu I i etapu II z wyłączeniem ust. 1a pkt 4 – wstępny projekt podziału)

    

   (etap I – złożenie wniosku - wstępny projekt podziału)

   (W przypadku podziałów sporządzonych w oparciu o art. 93 ust. 3b u.g.n. jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663 § 4 do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z widoczną ścianą, po której przebiegała będzie granica, wyraźnie dzieląca budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje).

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego, Remontów, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 9, nr tel. 91-414-10-35 wew. 69

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza  Gminy Chojna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Witek 21-06-2012 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 10-03-2016 08:20