Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chojnie określający przyjmowanie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

 


WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
  2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

 


OPŁATY:

Podanie i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zwolnione są z opłat.

 


MIEJSCE ZŁOŻENIA

Skargi i wnioski w formie pisemnej składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4,  I piętro. Skargi i wnioski składane ustnie do protokołu mogą przyjmować urzędnicy, spisując protokół, który  podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  1. Wydział Organizacyjny (w przypadku, gdy organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Burmistrz Gminy).
  2. Referat Biura Obsługi Rady i Burmistrza (w przypadku, gdy organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska w Chojnie).

 


TERMIN ZAŁATWIENIA 

Zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego, każda skarga lub wniosek jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawsze zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w terminie miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia.

 


TRYB ODWOŁAWCZY: 
  1. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Idzi 05-07-2012 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 16-09-2020 23:16