Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/BGK-08 WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
 • Uchwała Nr XXVII/267/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4,
 • kopię decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
 • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał),
 • inne dokumenty - patrz UWAGI.

III. OPŁATY

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXVII/267/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej I piętro pok. nr 18, Tel. 414-10-35, wew. 51.

VII. UWAGI

Jeżeli wnioskodawca składa tylko wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń bez konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym, do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokument potwierdzający brak sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (przy zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Idzi 05-07-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 17-09-2012 13:17