Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00049758/9

Nieruchomość składająca się z działki nr 36/227 o pow. 64,5476 i części działki nr 36/236 o pow. 15,00 ha, położona
w obrębie 8 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

79,5476 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 8 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, teren byłego lotniska w Chojnie – ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno – usługowych (park technologiczny). Dla działki nr 36/227 wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw  fotowoltaicznych.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

636 400,00 zł + 23% podatku VAT rocznie

 

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość składająca się z działki nr 36/227 i części działki nr 36/236 została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

___________________________

 

 

 

Chojna, dnia 04 lipca 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 27 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych – obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha oraz część działki nr 36/236 o pow. 15,00 ha – KW SZ1Y/00049758/9 – zwane w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi. Dla działki nr 36/227 o pow. 64,5476 ha została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 25 MW.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta przed Notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.

Umowa dzierżawy może zostać przedłużona po upływie okresu, na jaki została zawarta.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 636 400,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 6360 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

 

Wadium w wysokości 130 000,00 zł należy wpłacić do dnia 13 września 2012 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Niektóre ważne warunki dzierżawy:

- Na terenie nieruchomości wykonana jest kanalizacja sanitarna, której przebieg i studzienki rewizyjne oznaczone są słupami betonowymi w kolorze biało-czerwonym. Dzierżawca będzie zobowiązany do udostępnienia przedmiotu dzierżawy w celu dojścia i dojazdu do nitki kanalizacji sanitarnej podczas remontu lub konserwacji kanalizacji, po wezwaniu przez odpowiednie służby,

- Dzierżawca winien będzie użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie
i na własny koszt,

 

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem – jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,

 

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,

 

- Dzierżawca winien będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia.

 

- Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii,

 

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

 

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie
z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,

 

- Dzierżawca jest zobowiązany do udostępnienia przejścia przez przedmiot dzierżawy osób zamieszkałych w miejscowości Kaliska, bądź zorganizowania dojścia do pasa startowego (działka nr 36/229) dla tych mieszkańców,

 

- Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych działki nr 36/227 oraz trzech znaków granicznych działki nr 36/236 od strony działki nr 36/229,

 

- W zależności od rodzaju inwestycji, Dzierżawca winien będzie uzyskać decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,

 

- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy,

 

 

- Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy,

 

- Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy – w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w dniu ustalonym przez Wydzierżawiającego.

 

Dalszych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 10 35 wew. 60.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 27 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych – obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha oraz część działki nr 36/236 o pow. 15,00 ha – KW SZ1Y/00049758/9 – zwane w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi. Dla działki nr 36/227 o pow. 64,5476 ha została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 25 MW.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta przed Notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.

Umowa dzierżawy może zostać przedłużona po upływie okresu, na jaki została zawarta.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 636 400,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 6360 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

 

Wadium w wysokości 130 000,00 zł należy wpłacić do dnia 13 września 2012 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Niektóre ważne warunki dzierżawy:

- Na terenie nieruchomości wykonana jest kanalizacja sanitarna, której przebieg i studzienki rewizyjne oznaczone są słupami betonowymi w kolorze biało-czerwonym. Dzierżawca będzie zobowiązany do udostępnienia przedmiotu dzierżawy w celu dojścia i dojazdu do nitki kanalizacji sanitarnej podczas remontu lub konserwacji kanalizacji, po wezwaniu przez odpowiednie służby,

- Dzierżawca winien będzie użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie
i na własny koszt,

 

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem – jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,

 

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,

 

- Dzierżawca winien będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia.

 

- Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii,

 

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

 

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie
z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,

 

- Dzierżawca jest zobowiązany do udostępnienia przejścia przez przedmiot dzierżawy osób zamieszkałych w miejscowości Kaliska, bądź zorganizowania dojścia do pasa startowego (działka nr 36/229) dla tych mieszkańców,

 

- Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych działki nr 36/227 oraz trzech znaków granicznych działki nr 36/236 od strony działki nr 36/229,

 

- W zależności od rodzaju inwestycji, Dzierżawca winien będzie uzyskać decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,

 

- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy,

 

 

- Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy,

 

- Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy – w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w dniu ustalonym przez Wydzierżawiającego.

 

Dalszych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 10 35 wew. 60.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 05-07-2012 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Radziszewski 10-07-2012 07:43