Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VII/USC-02 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity)  oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Chojną
  • dla osób urodzonych w Chojnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 
   Dokumenty do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Chojną,
  • dla osób urodzonych w Chojnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub  wyrok  sądu.
   Dokumenty do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość. (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 3. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Chojną,
  • dla osób urodzonych w Chojnie kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.
   Dokumenty do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość (dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
   Do wglądu:
  • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

 


OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnie – Bank Spółdzielczy w Chojnie 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do siedmiu dni.

 


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), tel. 91-4141398.
e-mail  usc@chojna.pl

 


TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby  zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca  zameldowania. 

 


UWAGI:
 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny złożyć dokumenty w Urzędzie  Stanu Cywilnego najwcześniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa ponieważ Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
 • Jedno z przyszłych małżonków musi być zameldowane na terenie  gminy Chojna

Po odbiór odpisów z aktu małżeństwa, małżonkowie powinni zgłosić się do USC  (właściwego dla kościoła, w którym zostało zawarte małżeństwo ) po upływie pięciu dni  od daty zawarcia małżeństwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Radziszewski 12-07-2012 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 17-09-2020 22:28