Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

XVIII SESJA 28.06.2012

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/2012

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący radny K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni byli radni M . Burak i J. Przygoda, którzy wcześniej zgłosili swoją nieobecność na sesji.

Przewodniczący powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, naczelnik wydziału SKF A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz zaproponował wniesienie dodatkowego punktu – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzeniem punktu dotyczącego wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku głosowania porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z XVII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu z prac w okresie międzysesyjnym.

W dniach 1 – 3 czerwca odbyły się Dni Chojny oraz Dni Dziecka w wielu sołectwach, w Chojnie, w Nawodnej, Godkowie, Krajniku Dolnym. 2 czerwca tradycyjnie w Schwedt odbyły się targi Incontakt, gdzie jak zawsze prezentowali się przedsiębiorcy zarówno z Polski jak i z Niemiec. W dniach 4 – 5 czerwca odbyło się VIII Forum Samorządowe z udziałem przedstawicieli rządu, świata nauki i samorządowców regionu.

5 czerwca w Lippe pracownicy urzędu uczestniczyli w spotkaniu związanym z trans granicznym rozwojem szlaków wodnych Euroregionu Pomerania. 6 czerwca w Pinnow odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli w sprawie współpracy polsko – niemieckiej przedszkoli. Od 6 do 10 czerwca przebywała u nas delegacja z Scherborne. Zwiedzili m. in. Zatoń Dolną, w Mętnie byli na Dniu Seniora. Koszty pobytu nie obciążyły budżetu gminy Chojna. 6 czerwca odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym i zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie na akwenach naszego powiatu. Dzisiaj w związku z nowymi sygnałami alarmowymi z sytuacją, jaka ma miejsce w ostatnich dniach z uwagi na finały mistrzostw Euro 2012.

W dniach od 8 do 10 czerwca młodzież ze szkół przebywała w Suszicach mieście partnerskim Douzelage. Od 9 do 10 czerwca w Hanowerze odbyły się tradycyjnie Dni Chojny.

13 czerwca w Godkowie odbyło się spotkanie z zarządcą nieruchomości w sprawie różnych problemów związanych z nieruchomościami przyległymi do budynków jak również opłat za ścieki komunalne. 13 w Widuchowej i 25 czerwca w Szczecinie odbyła się debata w sprawie energetyki wiatrowej. 15 czerwca w galerii Kierat w Szczecinie odbył się wernisaż Joanny Mieszko-Nita naszej rodzimej artystki. 16 czerwca w Baniach otwarto ścieżkę rowerową. My w ramach wspólnego przedsięwzięcia w ramach infrastruktury łączącej remontujemy ulicę Podmurze, czyli w ramach Transgranicznego Planu Działania. 19 czerwca w Centrum Kultury odbyło się otwarcie wystawy Iriny Zagowotczewej z Moskwy, rodziny Muslima Magomajewa. Również 19 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie omówiono sprawy związane z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem się do nowego roku szkolnego. 21 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników PUK.

22 czerwca w Cedyni odbyła się konferencja „Cedynia i okolice na przestrzeni wieków” z udziałem przedstawicieli świata nauki zarówno z Polski jak i z Niemiec.

23 czerwca w Widuchowej odbył się Jarmark Widuchowski, w Cedyni Dni Cedynii, w Kamiennym Jazie biesiada.

24 i 25 czerwca burmistrz uczestniczył w wizycie studyjnej na Malcie i odbyło się spotkanie m. in. z Markiem Consonem europejskim konsultantem ds. funduszy unijnych. Są możliwości pozyskania funduszy z ominięciem wielu instytucji pośredniczących i skorzystania z funduszy Unii Europejskiej wprost z Brukseli. Dlatego chcemy skorzystać z tych doświadczeń, żeby takie pieniądze pozyskać. Również spotkaliśmy się z Karlem Farrugia Wismayer właścicielem międzynarodowej szkoły językowej. A przede wszystkim zwiedziliśmy lokalny zakład zagospodarowania odpadów, całą instalację jedyną na Malcie, jedną biogazownię, ale Malta to jest małe państewko, bo ma mniej więcej tylu mieszkańców ile ma Szczecin. Jest niedużą wyspą. Mogliśmy zobaczyć inną jakość zagospodarowania odpadów. Inaczej wygląda to u nas jeszcze teraz, inaczej będzie wyglądało od 1 lipca 2013 i dlatego podążamy w tym kierunku. Na Malcie właścicielem odpadów jest państwo. W Niemczech powiat jest tym podmiotem, który zajmuje się odpadami. Na Malcie mieszkaniec nie płaci nic a u nas będziemy pobierali opłaty zgodnie z odpowiednimi przepisami. Naszą główną ideą jest to żeby, jakość usług świadczonych przez podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu była jak najlepsza, natomiast cena żeby była jak najniższa.

            Doradca burmistrza J. Gawroński przedstawił stan zaawansowania prac w zakresie organizacji Związku Gmin Dolnej Odry oraz realizacji zadań, dla których ten związek został powołany.

W skład związku wchodzi 15 gmin a niedługo będzie ich 20. Związek obejmuje powierzchnię ponad 6.500 kilometrów kwadratowych, na której powierzchni zamieszkuje 173.500 ludzi. Jest to 508 miejscowości, 290 sołectw. Gminą największą z punktu widzenia powierzchni zajmowanej przez związek jest Gmina Chojna. Natomiast pod względem ludności jest Gmina Gryfino. Związek na swoim posiedzeniu w marcu wybrał organy związku. Zgromadzeniu ogólnemu przewodniczy pan Michał Lidwin wójt Widuchowej, wice przewodniczy Arkadiusz Janowicz burmistrz Myśliborza. Natomiast zarządowi związku przewodniczy pan Adam Fedorowicz burmistrz Chojny, wice przewodniczy pan Zygmunt Siarkiewicz burmistrz Barlinka. W zarządzie jest też pan Jerzy Marek Olech burmistrz Pyrzyc. Zgromadzenie ogólne podjęło decyzję o rozszerzeniu składu zarządu o kolejnego wiece przewodniczącego, aby była pełniejsza reprezentacja poszczególnych gmin. Siedzibą Związku Gmin Dolnej Odry jest miasto Chojna. Biuro związku w pierwszym okresie działania będzie utrzymywało się ze składek członkowskich. Zgromadzenie ogólne podjęło decyzję o tym, że składki członkowskie gmin będą na poziomie 1 zł od mieszkańca każdej gminy płatne dwukrotnie w roku. Związek powstał przede wszystkim dla realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasadniczą nowelą tej ustawy jest przejęcie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez samorząd gminy. To gmina będzie musiała zagospodarować odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli nieruchomości poprzez wybór w drodze przetargu przedsiębiorcy, który będzie w imieniu gminy zagospodarowywał odpady komunalne.

System będzie finansowany z podatku, który formalnie nazywa się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda gmina w drodze uchwały podejmie decyzję o wysokości tego podatku. Pozostałe zadania wynikające z nowelizacji ustawy to zapewnienie budowy, utrzymanie eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, które są określone przez komisję europejską, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, udostępnienie na stronie internetowej informacji o gospodarowaniu odpadami oraz dokonywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Dla realizacji tych zadań organy związku podjęły decyzję o przyjęciu strategii, która obejmuje trzy zagadnienia. Chcemy te zadania realizować lokalnymi siłami i środkami. Mamy cztery regiony gospodarowania odpadami w województwie zachodniopomorskim. Gmina Chojna i Związek Gmin Dolnej Odry należy do największego obszaru szczecińskiego i w sumie Związek Gmin Dolnej Odry stanowi ponad 20%, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy tego obszaru. Jeśli chodzi o ilość gmin to sięgamy prawie 50% a jeśli chodzi o ilość generowanych odpadów komunalnych to mieszkańcy Związku Gmin Dolnej Odry generują ok. 30%. Spośród zadań gmin związek zobowiązał do przejęcia zadań tj. organizację przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Związek przejmie na siebie sprawozdawczość, jako zadanie ustawowe gmin. Będzie organizowało w imieniu wszystkich gmin selektywną zbiórkę odpadów, zajmie się edukacją ekologiczną, nadzorem nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kontrolą korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów. Zajmie się również poborem podatku, opłaty zagospodarowania odpadów komunalnych. Zajmie się również dystrybucją deklaracji o ilości osób zamieszkałych. Ta dystrybucja, deklaracja będzie miała zasadniczy wpływ na wartość podatku, jaka będzie wnoszona przez mieszkańców. Związek komunalny będzie prowadził rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz będzie uczestniczył w zakresie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości w gminach. Związek również będzie pozyskiwał finansowanie zewnętrzne na projekty dotyczące zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska. Został właśnie przygotowany i wstępnie dobrze oceniony wniosek na pozyskanie ponad 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Związek będzie również zajmował się likwidacją nieczynnych składowisk, brał udział w przedsięwzięciach związanych z gospodarowaniem odpadami jak również będzie monitorował zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Wstępnie szacunkowe stawki za zagospodarowanie odpadów jednego mieszkańca w całym Związku Gmin będzie kosztowało w okolicach nieco ponad 8 złotych miesięcznie.

Bardzo istotną kwestią jest wykorzystanie lokalnego potencjału technicznego i organizacyjnego. Wartość zlecenia związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych to jest rząd wielkości 16 – 17 mln zł. Planujemy podjąć działania związane z przygotowaniem wspólnego podmiotu komunalnego, który mógłby przystąpić do przetargu ogłoszonego przez związek komunalny, co oznacza, że chcielibyśmy, żeby nasze spółki komunalne, które funkcjonują na terenie naszego związku zjednoczyły się i mogły wspólnie podjąć wysiłek przystąpienia do przetargu i realizować zadania związane z zagospodarowaniem odpadów.

Chcielibyśmy, aby był jedne wspólny regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. To jest akt prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Chcemy, żeby na terenie Związku Gmin Dolnej Odry była ujednolicona stawka podatku śmieciowego. Ustawodawca dopuszcza podział obszaru stanowiącego przedmiot zagospodarowania odpadów na sektory, natomiast Związek Gmin Dolnej Odry będzie rekomendował do przyjęcia rozwiązania, żeby stanowił jeden obszar stanowiący przedmiot przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, czyli żeby na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolnej Odry obowiązywał jeden przetarg. Również zadaniem ustawowym gmin jest prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ten rejestr zastępuje dotychczasowy wpis do ewidencji i taki rejestr będzie prowadzony jednolity dla całego związku przez biuro związku, co oznacza, że o ile przedsiębiorca wpisze się do rejestru działalności regulowanej będzie mógł taką działalność prowadzić na terenie wszystkich dziewiętnastu gmin.

Organy Związku Gmin Dolnej Odry, zarząd będzie mógł podejmować decyzje administracyjne, które będą obowiązywały na terenie całego związku. Przewodniczący zarządu będzie mógł określać opłaty w razie nie złożenia deklaracji przez mieszkańca.

Sześć miesięcy od dnia uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami gminy mają obowiązek uchwalić uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości jak również do końca bieżącego roku należy podjąć uchwałę w sprawie metody ustalania podatku śmieciowego, terminu częstotliwości i trybu uiszczania tego podatku, wzoru deklaracji o wysokości opłat oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług przez przedsiębiorców.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W tej chwili trwa nabór kandydatów na stanowiska do biura związku na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony środowiska, czyli gospodarowania odpadami, na stanowisko głównego księgowego i na stanowisko pracownika administracyjno – biurowego. Członkowie zarządu i ja również nie otrzymujemy żadnych wynagrodzeń z tytułu bycia członkami zarządu. Natomiast pracownicy będą otrzymywali wynagrodzenie za pracę.

Odnośnie pytania, które pojawiło się na komisji finansowej, czy będą uaktywnione dowozy od 1 lipca. Już są uaktywnione. Podpisaliśmy umowę z panem Iżakiem. Są to trasy Chojna, Krzymów, Kamienny Jaz, Strzelczyn, Grzybno, Brwice, Narost, Białęgi, Mętno, Krajnik Górny, Zatoń, Krajnik Dolny, Grabowo.

            Sołtys Grzybna B. Malecka – Jak będzie naliczana ilość osób, czy będziemy składali deklaracje, czy będzie to sprawdzane w biurze meldunkowym. Czy ilość śmieci też będzie decydowała? Jeśli ktoś będzie miał jakąś przyczepę śmieci i zgłosi się do państwa, że ma jakiś gruz, czy to będzie odebrane?

            Doradca burmistrza J. Gawroński – Jeśli chodzi o dystrybucję deklaracji te deklaracje będą weryfikowane przez pracowników gmin. Wzór tej deklaracji będzie przyjęty stosowaną uchwałą. Natomiast treść deklaracji o ilości odpadów będzie wynikała tylko i wyłącznie od informacji, jaka będzie wprowadzona przez mieszkańców. Podstawą będą dane z ewidencji ludności, natomiast to nie jest obowiązek, żeby te dane odnosiły się do ilości mieszkańców faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości, co oznacza, że ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości ma stanowić faktyczną ilość. Czyli ilość tych opłat będzie wnoszona w oparciu o faktyczną ilość osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Nie ma żadnego znaczenia ile państwo będziecie generować śmieci do wywiezienia. Jeśli państwo będziecie płacić podatek śmieciowy to niezależnie od tego, czy w ciągu miesiąca mieszkaniec wygeneruje 20 kg śmieci a drugiego miesiąca 300 kg śmieci to ta sama stawka podatku będzie naliczona. Jedyna możliwość obniżenia opłaty śmieciowej jest wtedy będzie skutecznie realizowana polityka selektywnej zbiórki odpadów.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – W jaki sposób zostanie weryfikowana od firm, szczególnie tych przydomowych ilość śmieci.

            Doradca burmistrza J. Gawroński – To, co zostanie wpisane w deklaracji zależy tylko i wyłącznie od mieszkańca, od właściciela danej nieruchomości albo danego przedsiębiorcy. Te dane będą weryfikowane. Planujemy, żeby weryfikacją zajęły się wyspecjalizowane firmy wspólnie z pracownikami urzędów gmin, żeby nie było takiej sytuacji, że dane wprowadzone do deklaracji nie odzwierciedlały rzeczywistości, bo wtedy będą wypaczały stawkę podatku na niekorzyść tych, którzy uczciwie będą wprowadzały dane o ilości odpadów.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – W jaki sposób będzie odbierany gruz, w jaki sposób zgłaszać.

            J. Gawroński – Gruz o ile jest odpadem komunalnym obowiązek bez dodatkowych opłat przedsiębiorca ma obowiązek zabrać ten gruz. Ustawa dotyczy tylko odpadów komunalnych. Główną ideą nowelizacji ustawy jest to, żeby niezależnie od ilości wygenerowanych faktycznie odpadów komunalnych, żeby mieszkańcy mieli zapewniony odbiór tych odpadów.

            Radny P. Mróz – Jak to będzie wyglądało w budownictwie jednorodzinnym, gdzie będzie jeden pojemnik. Jeśli to będzie przeliczane na osoby a nie na ilość śmieci to jak będzie wyglądała częstotliwość wywozu.

            J. Gawroński – W zależności od deklaracji ilości wytwarzanych odpadów. Najprawdopodobniej taki pojemnik będzie wywożony co dwa tygodnie. To będzie wynikało z analiz konieczności częstotliwości wywozu odpadów komunalnych. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy dana nieruchomość będzie generowała tyle śmieci, żeby wywozić to raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. Natomiast na pewno specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zawierała zapis zobowiązania przedsiębiorcy do wywożenia zgodnie z potrzebami. Deklaracja ilości generowanych odpadów będzie stanowiła podstawę do opracowania harmonogramu częstotliwości przyjazdu śmieciarki pod posesję.

            Na pytanie sołtysa Brwic Z. Madery czy będą brane pod uwagę dzieci, które studiują i przyjeżdżają tylko na dwa dni w tygodniu do domu burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział, że bierzemy pod uwagę osoby zamieszkujące a nie zameldowane. Początek na pewno będzie trudny. Na pewno jakikolwiek podmiot, który stanie do przetargu musi wkalkulować, to, że na początku tych odpadów może być wielokrotnie więcej niż potem po ustabilizowaniu się całego systemu. Jedna z firm w Polsce eksperymentalnie wprowadziła to dwa lata temu i przez pół roku odbierali regularnie prawie siedem razy więcej śmieci niż wcześniej. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał potrzebę czy motywację do wyrzucania śmieci do lasu, jeżeli niezależnie od tego ile śmieci wygeneruje zapłaci stałą opłatę np. 10 zł od mieszkańca.

Jeżeli ja Jan Nowak deklaruję, że raz w tygodniu będę oddawał ileś odpadów to mam tę świadomość, że jeżeli zapełnię kubełek szybciej to tylko raz w tygodniu przyjadą, bo nie ma takiej opcji, że codziennie będą jeździć. Jeżeli deklaruję, że raz w tygodniu to raz w tygodniu. Dzisiaj mamy różne przypadki podpisywania umów na odbiór, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Myślę, że ten jeden raz w tygodniu to jest optymalna częstotliwość i wystarczająca. Wiadomo, że początek będzie trudny, ale to nie wpłynie na cenę. To niestety firma, która wygra przetarg musi wkalkulować w koszty. Na początku nie będzie miała zysków a potem odczuje jakiś dochód. Również ściągalność tej opłaty śmieciowej na pewno nie będzie łatwa.   

            Radny P. Mróz – Skoro mówimy, że stawka będzie liczona od osoby to, w jaki sposób ogranicza się pojemnościowo ten wywóz, bo to będzie i tak jeden pojemnik z pewną częstotliwością wywożony. Liczymy pieniądze personalnie a usługi robimy pojemnościowo.

            Doradca burmistrza J. Gawroński – Nie pojemno/ościowo, tylko zgodnie z potrzebami. O ile rzeczywiście mieszkaniec posesji będzie generował więcej odpadów niż zadeklarował to mieszkaniec otrzyma drugi pojemnik albo do niego śmieciarka będzie częściej przyjeżdżała.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Kluczem do sukcesu w tym przedsięwzięciu będzie prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, czyli wyedukowanie społeczeństwa wzorem innych państw w taki sposób żebyśmy mieli świadomość, że jak posegregujemy plastik, papier czy szkło to zapłacimy mniej. Natomiast, jeżeli ktoś nie będzie chciał tego robić i będzie wrzucał zmieszane odpady do kubła to zapłaci nie 10 ale np. 30 zł. 

Myślę, że to jest jedyny sposób na to żebyśmy prowadzili selektywną zbiórkę i zgodnie z dyrektywami unijnymi dochodzili do tego poziomu.

            Radny J. Babiarz – W budynkach wielorodzinnych gdzie będą pojemniki na cały budynek jeden będzie robił tą selekcję a drugi nie i jak wtedy ocenić, który to robi i który powinien mniej płacić, bo robi tą selekcję.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Administrator będzie musiał w jakiś sposób to weryfikować i proporcjonalnie dzielić koszty. Jeżeli cała wspólnota ponosi koszty odbioru odpadów to im więcej będzie wyselekcjonowanych tym mniej zapłacą.

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Wpłynęły ogłoszenia o nieruchomościach komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

5 czerwca odbyło się spotkanie bibliotekarzy w Bibliotece Miejskiej w Chojnie. 14 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne Amazonek.

Na poprzedniej sesji, czyli 31 maja radny Skrzypczyk zadał pytania związane z wy rokiem WSA w Szczecinie dotyczące procedury wyboru ławników przez Radę Miejską w Chojnie zaskarżoną przez Wojewodę Szczecińskiego. W wyroku stwierdzono, że opinia nie była wynikiem pracy zespołu opiniującego, lecz stanowiskiem wyrażonym przez jego przewodniczącą. Stwierdzono, że doszło do naruszenia procedury i należało uznać, iż nastąpiło istotne naruszenie prawa, co skutkowało stwierdzeniem nieważności uchwały.

Radny przytoczył zapisy art. 304 kpk o tym, że każdy powinien powiadomić policję i prokuraturę o sprawie naruszenia prawa. Zapytał też, co zrobił i zamierza zrobić przewodniczący w tej sprawie. Ponieważ nie jestem biegły w prawie odbyłem w międzyczasie dwa spotkania konsultacyjne z naszym radcą prawnym. Rola przewodniczącego nie jest w takim przypadku jednoznaczna. Przewodniczący nie może samodzielnie wystąpić bez upoważnienia rady. Inną rzeczą jest, że wojewoda pierwszy podjął sprawę naruszenia prawa w zakresie procedury przy uchwalaniu tej uchwały.

31 wpłynęło uzupełniające sprawozdanie burmistrza, o czym zostali zawiadomieni wszyscy radni. 31 i 1 doręczono uchwałę w sprawie radnego Skrzypka. Uchwała została doręczona pani dyrektor i panu radnemu. 12 czerwca wpłynął projekt uchwały dot. bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 12 czerwca komisja rewizyjna złożyła wniosek wraz z opinią dot. udzielenia absolutorium burmistrzowi. 15 czerwca wpłynęło zawiadomienie z NSA w Warszawie, o tym, że 25 lipca odbędzie się rozprawa kasacyjna rozpatrująca skargę Gminnej Spółdzielni „SCh” na wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 listopada ub. roku w sprawie trybu dzierżawy nieruchomości. 18 maja przesłano oświadczenia majątkowe radnych do Urzędu Skarbowego w Gryfinie i przekazano celem publikacji do BIP.

19 czerwca Spółka POLWIND z Jeleniej Góry przesłała prośbę w sprawie umożliwienia zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej celem budowy elektrowni słonecznej. 20 czerwca podobne pismo od firmy Elektrownie Wiatrowe Postomino.

20 czerwca wpłynęła uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

27 czerwca wpłynął postulat Rady Powiatu Wschowa w sprawie apelu do Premiera o opracowanie systemu pogłębiania koryta rzeki Odry.

Dale przewodniczący powiedział, że rozdał radnym i sołtysom prośbę pogorzelców z Chojny o wsparcie.

 

Do punktu 6

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny P. Mróz – Jako wiceprzewodniczący klubu radnych Wspólnoty Samorządowej chciałem poinformować, że nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego. Nowym przewodniczącym został pan N. Oleśków.

            Radny N. Oleśków – Na ostatnim spotkaniu klubu zostałem wybrany przewodniczącym naszego klubu. Nie ma w naszym klubie żadnego rozłamu, nic się nie dzieje. Pan Wojciech już wcześniej wspominał, że jest obciążony wieloma dodatkowymi funkcjami i bardzo chętnie by się zrzekł funkcji przewodniczącego klubu. Ze swojej strony bardzo chciałbym podziękować za to, że prowadził nas przez ten okres czasu, kiedy rozpoczęliśmy naszą współpracę. To jest bardzo trudna funkcja, wiedzą to ci, którzy to prowadzili a szczególnie jeżeli jest to taki zasób ludzki gdzie jest bardzo dużo indywidualistów. Postaram się to wykonywać jak najlepiej. Klub stanowi dalej monolit, występujemy na zewnątrz razem i jesteśmy jak najbardziej jednością. Wypracowaliśmy także główne zasady naszej działalności. Klub w swojej działalności zdecydowanie odrzuca personalne, indywidualne animozje oraz historyczne zaszłości pomiędzy członkami rady a celem klubu jest tylko i wyłącznie wpływ na rozwój i dobro gminy. Jednocześnie klub jest otwarty na nowych członków i zaprasza do współpracy działających w ramach rady inne kluby oraz indywidualnych radnych. Mam nadzieję, że nasze pomysły, które będziemy realizować i będziemy chcieli zachęcić do tego radnych z pozostałych klubów i radnego niezrzeszonego.

            Radny P. Żebrowski – Czy w związku z poprzednią sesją zostało wysłane pismo do Starostwa w sprawie dofinansowania budowy parkingu koło przedszkola?

Na początku roku mieszkańcy ul. Wojska Polskiego, Kopernika i Curie Skłodowskiej złożyli pismo w sprawie postawienia przystanku przy stadionie.

Drogi dojazdowe na lotnisku. Na jakim etapie są remonty tych dróg?

            Radny R. Skrzypek – Chciałem uzyskać wyjaśnienie na temat nowego pracownika w urzędzie pana Gawrońskiego. Czy ktoś wcześniej na tym etacie, który obecnie zajmuje pan Gawroński był zatrudniony? Jeśli był to nowy etat to, jakie potrzeby wskazywały na to, że on musi zostać utworzony. Jaki jest zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym etacie. Jak jest umowa i czy utworzenie tego etatu spowodowało konieczność utworzenia kolejnego etatu np. sekretarka, asystentka.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków – Mam pytanie do pana burmistrza czy do pana Gawrońskiego, który realizował projekt dotyczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów w Chojnie. Na jakim etapie jest proces rozliczenia tego projektu i kiedy możemy się spodziewać zwrotu przeznaczonych na to funduszy.

            Radny J. Babiarz – Bardzo ładne pojemniki na śmieci te przyuliczne zostały ustawione na głównej ulicy tylko, że przy ostatniej wizycie naszych znajomych z zagranicy stwierdziliśmy miejsca, na których wskazane byłoby, żeby takie pojemniki były. Było troszeczkę wstyd, że musieliśmy razem z nimi zbierać śmieci leżące w pobliżu tych miejsc a nie było nawet gdzie tych śmieci wrzucić. Chodzi o rejon Platana. Nie ma tam żadnego pojemnika na śmieci. Następne miejsce to jest cmentarz żołnierzy radzieckich. Będąc na cmentarzu żołnierzy radzieckich zwróciło moją uwagę to, że jest niestety zaniedbany. Plac wyłożony płytkami jest poprzerastany zielenią. Czy istnieje szansa, żeby w najbliższym czasie w tych miejscach stanęły pojemniki oraz czy ten cmentarz będzie doprowadzony do takiego stanu żebyśmy nie musieli się wstydzić.

 

Do punktu 7.

--------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 8.

--------------- Ogółem rok 2011 zakończyliśmy następująco: dochody wykonano na poziomie 35.151.867.15 zł co stanowi 93,9% wykonania planu. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 2.664.972.57 zł co stanowi 87,51% wykonania planu. Wydatki zamknęły się w kwocie 41.699.527.08 zł co stanowi 89,11% planu. Rok zamknęliśmy deficytem w kwocie 6.547.659.39 zł co stanowi 69,98% planu.

            W-ce przewodniczący radny N. Oleśków odczytał uchwałę RIO w Szczecinie z dnia 24 kwietnia br.  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2011 rok przedłożonym przez burmistrza Chojny.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zwrócić uwagę na kilka wskaźników, o których była przed chwilą mowa. Pierwsza rzecz to dochody majątkowe. Pani naczelnik powiedziała, że dochody majątkowe zamknęły się kwotą dwa miliony sześćset tysięcy z hakiem i że stanowi to 87% planu. I to jest moim zdaniem dobry wskaźnik. Tylko, że warto zauważyć, że te dochody majątkowe na początku roku były zaplanowane na 4.600.000 zł. Ta kwota, o której mówiła pani naczelnik to jest po zmniejszeniach w trakcie roku jak się okazywało, że ta sprzedaż nie idzie. Rada ten plan co jakiś czas zmniejszała. Jeśli byśmy się odnieśli do planu z początku roku to dochody majątkowe zostały zrealizowane w 56%. I tak jest rok w rok. Na koniec roku okazuje się, że jest dziura w budżecie, bo nie ma dochodów. Budżet na ten rok skonstruowany jest identycznie, czyli dochody majątkowe bardzo mocno zawyżone a później tej sprzedaży nie ma i znowu jest taka sytuacja jak jest teraz, czyli blokada wydatków na wszystko. Drugi wskaźnik, który bardzo niepokojąco rośnie to zadłużenie do dochodów. Jest to podstawowy wskaźnik mówiący o stanie finansów gminy. W 2010 roku wskaźnik wynosił 37%, w 2011 - 56%. Ta granica 60% jest coraz bliższa a w tym roku mamy kolejny budżet deficytowy, w którym przychody są większe niż rozchody, co znowu nas zbliża do kwoty 60% a powoduje to brak możliwości rozwoju gminy poprzez rozwojową politykę kredytową, bo mamy już kredytów tyle, że brać nic nowego nie możemy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Oczywiście pan ma rację. Ten podany procent zadłużenia 56% obejmuje również wszystkie zobowiązania i poręczenia a więc w tym jest także poręczenie dla Federacji Zielonych Gaja, ponad 2 mln, które mocno obciąża budżet. Do momentu, kiedy oni nie rozliczą projektu niestety to jest dosyć poważne obciążenie dla naszego budżetu. Na to się zgodziliśmy mając świadomość, że jest to dobre przedsięwzięcie a finał jest taki, że Park Dolina Miłości jutro otrzymuje nagrodę Marszałka Województwa za najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego. Każdego roku budżet konstruujemy tak jak konstruujemy planując pewne kwoty po stronie dochodów, przychodów jak również po stronie wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących. Zawsze w grudniu jest korekta tego, co planowano rok wcześniej. Nie są to kosmiczne różnice, ale jednak czasami zdarza się, że nieruchomości planowanych do sprzedaży sprzedajemy znacznie mniej niż zaplanowano. Ja życzę gminie Chojna, żeby w tym roku było odwrotnie, żeby więcej sprzedano niż planowano. Trudno polemizować z budżetem czy też opiniami na ten temat w momencie, kiedy on jest bardzo skomplikowany i to dotyczy wszystkich samorządów. Rok 2011 był pierwszym rokiem pod „rządami” nowej ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/178/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

             

Do punktu 9.

---------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej J. Babiarz przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 czerwca 2012 r. dotyczącą oceny wykonania budżetu Gminy Chojna za 2011 rok – załącznik nr    do protokołu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna za rok 2011 –załącznik nr     do protokołu.

            W-ce Przewodniczący Rady P. Żebrowski przedstawił uchwałę RIO w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2012 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie o udzielenie Burmistrzowi Chojny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok – załącznik nr     do protokołu.

            W-ce Przewodniczący Rady N. Oleśków – Chciałem zapytać czy kwota umorzeń to jest 300 tysięcy czy… To jest kwota dosyć znacząca.

            Burmistrz A. Fedorowicz – ogółem umorzeń było na 349 tysięcy, ale w tym 323 tysiące umorzeń z tytułu nieściągalności. Upadłość firmy spowodowała, że te kwoty były przelewane z roku na rok a nieściągalność w jakimkolwiek trybie egzekucyjnym dawała podstawy do tego, aby umorzyć i nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z obsługą tego długu.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym podkreślić jedną kwestię dotyczącą pracy komisji. Na przyszłość prosilibyśmy, aby pan burmistrz wziął pod uwagę to, iż niezbędnym przy procedowaniu jest dla nas obecność pani skarbnik. Rozumiem, że w ubiegłym roku pani skarbnik chorowała długi okres czasu i zwolnienie lekarskie było przyczyną nieobecności, ale w bieżącym roku w okresie, kiedy przewidywania jest praca komisji wysłanie na urlop najbardziej niezbędnej osoby przy tym procedowaniu jest troszeczkę nie fair w stosunku do komisji. Dlatego chcielibyśmy, żeby wziąć to pod uwagę w przyszłym roku.

Przewodniczący Rady K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za ubiegły rok.

Przewodniczący K. Komorzycki pogratulował burmistrzowi i życzył, aby w następnym roku było dużo mniej kłopotów finansowych.

            Burmistrz A. Fedorowicz podziękował serdecznie wszystkim obecnym radnym a w szczególności członkom komisji rewizyjnej za dociekliwość, szczegółowość, rzetelność, konsekwencję i przewodniczącemu komisji rewizyjnej za szczególny profesjonalizm w tej materii. Ze swojej strony obiecał swoje dalsze poświęcenie dla dobra mieszkańców, zaangażowanie w pracy na wszystkich płaszczyznach.

            - uchwała Nr XVIII/179/2012 stanowi załącznik nr     do protokołu

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minutową przerwę.

 

Do punktu 10.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Dokonywanie zmiany w budżecie w zakresie wydatków zmniejszenia i zwiększenia na kwotę 740 tys. zł w tym wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o kwotę 635 tys. zł i to są zmiany podyktowane potrzebami, które zgłosiły jednostki Centrum Kultury 240 tysięcy, OPS 340 tysięcy i autopoprawka urzędu 55 tysięcy. 55 tysięcy wprowadzenie w rozdziale 850 15 pomoc materialna dla uczniów – zwrotu dotacji za 2010 i 2011 rok w związku z wezwaniem do zapłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zwrotu dotacji z uwagi na niezabezpieczenie 20% udziału własnego. W planie mieliśmy 50 tysięcy niemniej potrzeby związane z rokiem 2010 i 2011 opiewają na trochę większą kwotę tak, że 55 tysięcy wprowadzamy do zwiększenia planu wydatków, z czego 49 stanowi zwrot dotacji a 5 tysięcy na odsetki od tych dotacji. Zmiany te robione są kosztem innych rozdziałów urzędu i dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących. Rozdział 550 02 – 50 tysięcy, rozdział 616 – 135 tysięcy, rozdział 700 05 – 15 tysięcy złotych. 700 95 – 15 tysięcy złotych, 710 04 – 50 tysięcy złotych, 710 14 – 40 tysięcy, 710 35 – 20 tysięcy złotych, 750 22 – 10 tysięcy złotych, 750 23 – 10 tysięcy złotych, 754 12 – 20 tysięcy złotych, 758 18 – 45 tysięcy złotych, 801 01 – 130 tysięcy złotych, 854 15 – 10 tysięcy złotych, 900 01 – 60 tysięcy złotych, 900 15 – 20 tysięcy złotych, 921 09 – 20 tysięcy złotych, 921 20 – 55 tysięcy złotych, 926 05 – 15 tysięcy złotych, 926 95 – 20 tysięcy złotych. Te zmiany zostały uzgodnione z poszczególnymi naczelnikami i kierownikami wydziałów i jednostek. Zmieniane są również wydatki majątkowe na kwotę 105 tysięcy złotych. Zasilamy dwa zadania – opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Żółkiewskiego 25 tysięcy złotych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 30 tysięcy złotych. Środki te zabierane są z zadania: opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jelenin. Zmianie również ulega nazwa zadania w dziale 500 02 związana ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pierwotnie zadanie było pod nazwą „modernizacja mola na plaży Jeleńskiej w Jeleninie” obecnie nazwa prawidłowa będzie „odbudowa połączona z modernizacją pomostu zlokalizowanego na terenie działek 518, 301/8 w miejscowości Jelenin” 50 tysięcy złotych. Zmianie również ulega załącznik nr 9 w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna i dotyczy on planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów oświatowych i w tej uchwale ma on załącznik nr 3. Zmiany te dotyczą wprowadzenia rachunku dochodów oświatowych Szkoły Podstawowej w Brwicach z uwagi na wynajęcie pomieszczeń szkolnych i generowanie z tego tytułu dochodów jak również zwiększa się ponadplanowe dochody zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 2, w szkole w Krzymowie i Nawodnej. Są to zwiększenia zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… było pozytywne do pierwotnej wersji projektu uchwały. W obliczu dość znaczącej zmiany członkowie komisji wypowiedzą się bezpośrednio poprzez głosowanie.

Komisja Gospodarki Komunalnej… rozpatrywała pierwszą wersję i stanowisko było za przyjęciem.

Stanowisko Komisji Kultury… za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Mamy zwrócić dotację. Czy mamy zwrócić 20% tej dotacji, czy mamy zwrócić całą dotację.

            Naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska – Mamy zwrócić całą dotację w związku z niezabezpieczeniem 20% środków własnych. Mieliśmy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego w dniach 27 lutego do 7 marca i ta kontrola wytknęła nam, że nie zabezpieczyliśmy udziału własnego.

            Dyrektor ASiIS W. Gołąb – Oddajemy udział 20%, ale że to jest z dwóch lat to jest to kwota prawie 100 tysięcy złotych. To jest za 2010 rok i za 2011. Natomiast mamy 2012 gdzie już stypendia wypłacamy, więc na 2012 rok też musimy zabezpieczyć swój 20% udział. W związku z tym to jakby robi tą kwotę i ona jest porównywalna z wielkością wcześniejszych niewypłaconych kwot, których nie mieliśmy w swoim budżecie zapewnionych. To się brało stąd, że stanowisko Ministerstwa Edukacji było takie, że nie musimy zabezpieczać swoich udziałów natomiast stanowisko Ministerstwa Finansów było, że musimy i oni się między sobą przez dwa lata dogadywali i stanęło na tym, że jednak samorządy muszą te 20% oddać. Teraz wszystkie samorządy, bo to nie jest tylko sprawa Chojny, ale jest to ogólnokrajowy problem, który wynikł po tych wszystkich sprawach przez ostatnie dwa lata. Chcąc wypłacać stypendia musimy zapewnić te środki.

            Radny R. Skrzypek – Czy sprawa kredytu się wyjaśniła, czy jest rozstrzygnięty przetarg.

            Naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska – Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty, wygrał Bank Spółdzielczy w Chojnie. Ten kredyt nie oznacza zasilenia konta budżetu w pełnej wysokości tylko transze kredytu będą uruchomione na poczet konkretnych spłat, czyli deficyt i spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań. Na nasze zapotrzebowanie będzie wysyłana konkretna transza i rozliczeniem będzie przedłożenie przez nas dokumentu, że uiściliśmy albo z deficytu, czyli jakieś zadanie inwestycyjne albo konkretną spłatę pożyczki albo kredytu.   

            Radny R. Skrzypek – Czy pożyczka, którą zaciągnęło Centrum Kultury w kwocie ok. 350 tysięcy złotych z terminem spłaty do 30 czerwca 2012 została spłacona, czy jest w trakcie spłacania?

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Pożyczka jest w trakcie spłacania. Na dzień dzisiejszy została nam do spłaty 299.462 złote.

            Radny R. Skrzypek – Czy do 30 czerwca zostanie ten kredyt spłacony.

            B. Andrzejczyk – Termin zostanie przedłużony. Trwają jeszcze ustalenia, więc jak już sporządzimy stosowne dokumenty to poinformuję radnych i pana burmistrza o konkretnych terminach.

            Radny R. Skrzypek – Pani dyrektor zwróciła się do rady poprze wniosek do pana burmistrza o to, żeby przesunąć termin spłaty kredytu, który wcześniej przypadał na koniec roku tj. 2011. Pani dyrektor wtedy poinformowała nas, że nie wpłynęła jeszcze dotacja z Pomeranii i w związku z tym zasadne jest przesunięcie tego kredytu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  Tymczasem okazało się, że pieniądze już w Centrum Kultury były. Gdy dwie sesje do tyłu zapytałem panią dyrektor jak to jest możliwe, że pani tu nam powiedziała, że nie ma pieniędzy a te pieniądze były, pani dyrektor zobowiązała się do pisemnej odpowiedzi z podaniem informacji, kiedy wpłynęły. Tymczasem do dzisiaj takiej odpowiedzi nie otrzymałem, mimo że minęło około dwa miesiące. W tym momencie dowiaduję się, że kredyt, który miał być spłacony najpierw do końca grudnia 2011 roku, pieniądze zostały przejedzone, rada wyraziła zgodę na spłatę do 30 czerwca a dzisiaj pani dyrektor nas informuje, że nie zostanie spłacony. Bardzo proszę o jakąś konkretną informację, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego tak to wszystko wygląda.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Pan radny Skrzypek, Chojna dnia 21 maja 2012 nr pisma CK 127/2012. Jest to pismo, które wystosowałam w sprawie wyjaśnienia. Jeśli pan ma jeszcze wątpliwości jak najbardziej jestem skłonna wyjaśniać nadal. Postaram się zredagować takie pismo, które zaspokoi wszystkie potrzeby.

            Radny R. Skrzypek – Dziękuję pani dyrektor, że pani przeczytała datę pisma. Ja przeczytam to, co mi pani odpisała. Pytanie było, że jak to jest, że pani poinformowała nas na sesji, że pieniądze nie wpłynęły a w Pomeranii poinformowali mnie, że pieniądze wpłynęły. Pani odpowiedź jest taka: „Wyjaśniam, iż uzyskane w 2011 roku dofinansowanie z Unii Europejskiej trzech z czterech zrealizowanych w 2010 roku projektów unijnych przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w 2011 roku…”

„Poniżej w sposób opisowy postaram się uzasadnić podjętą decyzję oraz potrzebę dofinansowania.” I pani dyrektor wyjaśnia. Tylko pani dyrektor nie odpowiedziała, dlaczego okłamała radę miejską i być może burmistrza, że pieniądze nie wpłynęły, mimo, że one wpłynęły. To, że ich wydanie jest zasadne czy niezasadne to już jest inny temat. Ja tylko dopytuję jak pani mogła poinformować radę, pana burmistrza, że pieniądze nie wpłynęły mając je na koncie. Takie było moje pytanie i po ludzku proszę, żeby pani odpowiedziała. Nic więcej nie chcę.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Oczywiście odpowiem na piśmie aczkolwiek nie okłamałam rady, bo w tym momencie, kiedy z państwem rozmawiałam i mówiłam jaka jest procedura nie wiedziałam, że na konto Centrum Kultury wpłynęły pieniądze dlatego, że nasza księgowa była na długoterminowym zwolnieniu lekarskim i to dopiero okazało się naprawdę później. Tak, że pan burmistrz nie wiedział i ja nie wiedziałam w momencie, kiedy państwu starałam się prosić o przedłużenie kredytu.

            Radny J. Babiarz – Ja jako przewodniczący komisji rewizyjnej 22 czerwca złożyłem na ręce pana burmistrza zapytania w kwestii, którą pan porusza i prośba taka, żeby ewentualnie w tej chwili nie bić piany, bo będziemy mieli na piśmie konkretne odpowiedzi. Na pewno to są takie pytania, które pan między innymi zadaje.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Pismo, o którym mowa zadekretowane było wczoraj do Centrum Kultury i postaram się zgodnie z wytycznymi przedstawić wszelkie wyjaśnienia.

            Radny J. Babiarz – Martwi mnie trochę sposób w jaki są przesuwane środki wydatków. Rozumiem, są nowe dochody, nie mamy co z tymi pieniążkami zrobić, przekazujemy na konkretne cele, tam gdzie jest pewne niedoszacowanie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że w wielu działach, czy w OPS, w Centrum Kultury czy innych jest to niedoszacowanie. Ale zmiany, które dokonuje się w wydatkach bieżących, rezygnując z pewnych zadań, które były zaplanowane po to, żeby chyba przesunąć dla samego przesunięcia. Wziąłem sobie za przykład i nie jest to jakieś specjalne uderzenie w kierunku OPS, ale akurat te zapisy mnie troszeczkę zdziwiły. Rozumiem, że na bieżąco jednostka stara się o zwiększenie kwoty w danym rozdziale gdyż skończyły się pieniądze albo jest ostatnia chwila, że braknie. Tylko jak rozumieć, że jeżeli w 2011 roku w rozdziale 85 219 ośrodki pomocy społecznej wydano kwotę 903.282 zł, w planie budżetowym na ten rok jest 1.039.368 zł. Mamy połowę roku to rozumiem, że potrzebę zwiększenia w tym rozdziale na chwilę obecną… Jest kwestia taka, że ten 1.039.368 już został wydany albo lada moment będzie wydany i dlatego jest potrzebny zastrzyk. Tylko dziwię się, że tyko 50 tysięcy a nie następny milion. Dlatego to przesunięcie dla mnie jest niezrozumiałe.

Następny rozdział 295, w którym w ubiegłym roku wydano 304.039 zł, z czego 197 tysięcy było z dotacji wojewody na konkretny cel, więc z gminy było ok. 100 tysięcy. W roku bieżącym w planie budżetowym jest kwota 205 tysięcy, czyli dwukrotnie wyższa niż zakładał plan ubiegłoroczny i też na chwilę obecną już potrzebne jest 50 tysięcy, czyli mam rozumieć, że te 205 tysięcy w tym rozdziale zostało wydane. Jasną jest kwestią rozdział 215, gdzie na dopłaty mieszkaniowe wydano w ubiegłym roku 427 tysięcy a w tym roku zaplanowano tylko 190 tysięcy i tu pani stara się o 99 tysięcy to mogę zrozumieć, bo to jest wydana połowa kwoty ubiegłorocznej. Tak samo w rozdziale 495, gdzie w ubiegłym roku wydano 675 tysięcy, budżet tegoroczny przewiduje 508 tysięcy złotych i stara się pani w tej chwili o 85 tysięcy. Ja rozumiem gdyby wystąpiła pani o te kwoty w październiku, listopadzie gdzie będzie wiadomo, że tych kwot może nie wystarczyć, to tak. Ale teraz w połowie roku, gdzie nie mamy żadnych nadwyżek a rezygnujemy z określonych zadań. Prosiłem o wskazanie, jakie zadania konkretnie nie będą realizowane, bo przykładowo mamy opracowanie projektu budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin było zaplanowane 100 tysięcy i zabrano 55 tysięcy, czyli zakładam, że tylko 45 tysięcy wystarcza na to zadanie czy też jest opcja taka, że w ogóle nie będzie to realizowane i te 45 tysięcy w późniejszym czasie zabierzemy. Jeżeli tak to, dlaczego z tego zadania czy wielu innych po to, aby na chwilę obecną zwiększyć kwoty planowanego budżetu dla tej instytucji, a mamy dopiero czerwiec. Dlatego uważam, że jest to troszeczkę nie tak. Twórcą jest pan burmistrz i on decyduje tutaj, jakie kwoty, na co ma przeznaczyć, więc nie wiem czy to jest akurat prawidłowe.

            Radny W. Skrzypczyk – Tak się słucha, czego dochodzi pan Babiarz, pan radny Skrzypek i mają rację. Uchwalony w ubiegłym roku zaplanowany został przez poszczególne jednostki na własne potrzeby. Natomiast dochody gminy, które zostały określone i możliwe do osiągnięcia mają swój pułap, czyli przychody do budżetu są ograniczone. W związku z tym uważam, że jeśli na etapie budowania budżetu były jakieś ograniczenia w wydatkach dla danej jednostki organizacyjnej to one się przenoszą się na te kłopoty, które w tej chwili mamy. Trzeba było zabrać z jakichś innych działów, z każdego troszeczkę urwać, żeby zmieścić się w tym budżecie, który został przekazany do realizacji. Każdy dyrektor jednostki organizacyjnej stara się te braki, które powstały w tej chwili łatać w jakiś sposób. Bijemy pianę nie wiadomo, o co. Nikt nie ukradł z budżetu gminy ani złotówki. Mówimy o przesunięciach budżetowych. Najprawdopodobniej będzie brak tych pieniędzy na koniec roku w granicach, tak sobie wyobrażam około 2 milionów. Wynika to m. in. z finansowej polityki państwa. W tej chwili dowiedzieliśmy się, że wszystkie gminy muszą zwracać dotacje, o których mówił pan Gołąb. Okazuje się, że reguły gry są zmieniane w momencie, kiedy już gramy. To samo będzie dotyczyło programu wykluczenia cyfrowego i będzie również, że musimy zabezpieczyć środki, które nie były w ogóle planowane. Poczekamy jeszcze trochę i się okażę, że następne programy zaczną inaczej funkcjonować niż miały funkcjonować na początku. Nie w tym rzecz jest, że ktoś ukradł albo ktoś źle zaplanował, ale dlatego, że brak jest pieniędzy w budżecie i z tego tytułu wynikają te przesunięcia.

            Radny P. Mróz – Dziwię się, że panowie próbują wdać się w polemikę skoro nie wypowiedziała się na ten temat pani kierownik OPS. Pytanie nie jest banalne jak pan Wojciech próbuje przedstawić gdyż 900 tysięcy zostało w tym dziale wydane w tamtym roku, milion zaplanowaliśmy w tym i w połowie roku nie ma pieniędzy.

            Radny J. Babiarz – Tu nie chodzi o to, czy przesuwamy pieniądze, czy nie przesuwamy, bo zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Ale te decyzje muszą być odpowiednio podpięte i nie chodzi o to, żeby tworzyć tych przesunięć masę, bo ja mam sprawozdanie przesunięć z ubiegłego roku, które obejmuje trzydzieści kilka stron. Przesuwamy środki rezygnując z pewnych zadań to chcemy wiedzieć, dlaczego rezygnujemy z tych zadań.

            Kierownik OPS A. Horwat-Makowska – W projekcie planów finansowych wystąpiliśmy na podstawie realizacji poprzedniego roku. Ostatecznie w planie finansowym te środki zostały pomniejszone. Te, które mieliśmy do dyspozycji musieliśmy w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby mieszkańców udzielając wszystkich świadczeń z pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy. Przesuwając na wypłatę zasiłków celowych przesuwamy pieniądze z innych zadań np. utrzymanie ośrodka. Ponieważ plan opiewał na mniejsze kwoty niż były przewidziane do realizacji w ciągu roku to już na początku było wiadomo, że tych pieniędzy nam zabraknie. Natomiast na chwilę projektowania budżetu były takie potrzeby, żeby te środki ograniczyć. Niestety nie da się ograniczyć potrzeb mieszkańców stąd teraz jest nasz wniosek o to, żeby zasilić odpowiednie rozdziały po to, żeby utrzymać ciągłość działalności OPS.

            Radny J. Babiarz – Chcę stwierdzić, że całkowicie nie zadowala mnie ta odpowiedź. Jeżeli jest plan wydatkowany w ubiegłym roku 900 tysięcy, zaplanowanych jest ponad milion to rozumiem, że w tym momencie już pani nie ma pieniędzy w tym rozdziale. Ja nie mówię o gotówce w banku tylko mówię o planie budżetowym. A co do planu budżetowego to jest on w porównaniu do ubiegłego roku wyższy o ponad 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o plan budżetowy, niewykonany, bo wykonany był wyższy. Plan budżetowy w ubiegłym roku przewidywał 7.068.000 zł a wykonany był 7.865.000 zł, czyli był przekroczony o 800 tysięcy. A tegoroczny plan przewidywał 7.339.000 zł, więc jest to prawie o 300 tysięcy większy plan. Dlatego chodzi mi o moment przesunięcia kwoty, czyli dlaczego teraz już w tym momencie a nie, kiedy już rzeczywiście w tym dziale nie będzie pieniędzy. Bo ja to rozumiem, że pani już w tym rozdziale ten 1.039.000 zł wydała, w rozdziale 85 219.

            Kierownik OPS A. Horwat-Makowska – W rozdziale 219 w planie na 2012 zatwierdzonym przez pana burmistrza mam 800 tysięcy własnych środków. W tym rozdziale są też środki wojewody i my prosimy o zwiększenie środków na zadania własne, ponieważ te środki z tego rozdziału pokryły brak w rozdziale np. 214, czyli wypłata zasiłków celowych.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałbym prosić państwa żebyśmy zakończyli niepotrzebną dyskusję prawie na granicy przesłuchań, dociekań. Dlaczego rezygnujemy z pewnych zadań? Dlaczego nie ma w Chojnie basenu, hali widowiskowo-sportowej w Lisim Polu, remizy w Nawodnej, sali wiejskiej w Czartoryi, Granicznej itd. remontów dróg i wiele innych rzeczy, na które czekamy. Dlatego nie ma pewnych rzeczy, bo lawinowo rosną wydatki a znacznie wolniej niż dochody gminy i to we wszystkich obszarach naszego życia publicznego. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w 2006 roku było 500 tysięcy zadłużenia mieszkańców wobec gminy a dzisiaj mamy 1.200.000 zł. Chyba nie dlatego, że mieszkańcom nie chce się płacić ale dlatego, że społeczeństwo nasze ubożeje. A skoro ubożeje to przychodzi do OPS po świadczenia, które im się należą. Ja państwa zapraszam, jeżeli są tacy, którzy nie dowierzają, przyjdźcie tu czasami wtedy, kiedy są dziesiątki osób oczekujących na to jedyne świadczenie, jakie w miesiącu otrzymują. To są czasami naprawdę w stosunku do niektórych zarobków groszowe sprawy a dla wielu osób jedyne środki finansowe, które pozwalają na przeżycie. Dlatego nie wiem, czy ta dyskusja do czegokolwiek doprowadzi, bo w moim odczuciu wiele osób na tej sali nie zadowolą żadne odpowiedzi jakiejkolwiek by nie udzielił kierownik jednostki, czy burmistrz. Mam tę świadomość, że chcielibyśmy znacznie więcej zrobić, ale możliwości są ograniczone. Centrum Kultury w tamtych latach wydawało grubo ponad milion a dzisiaj jest osiemset kilkadziesiąt tysięcy zaplanowanych. To stąd te wahania, niedobory powodują, że na bieżące utrzymanie pewno skonsumowano część tych zwrotów, które miały pójść na spłatę kredytu. Nie bronię w żadnym wypadku ani pani dyrektor ani tej placówki, natomiast patrzę tylko na kwoty wydane w tamtym roku i zaplanowane na ten rok. Tak samo jak w całym budżecie gminy tak samo jak w budżetach oświaty, czy OPS. Przy projektowaniu budżetu otrzymaliśmy wnioski od kierowników jednostek, potem się do nich odnieśliśmy i dokonaliśmy tzw. cięć. Czyli obniżyliśmy o kilkaset tysięcy a nawet kilka milionów tak jak w oświacie planowane na ten rok wydatki i w tamtym roku było podobnie. Być może dzięki temu udało się jakoś trochę zaoszczędzić, bo wynikało to z wykonania budżetu. Być może kierownicy jednostek pewne sprawy też przesunęli na późniejsze terminy, sprawy remontów czy chociażby podwyżek. Ale taki jest budżet a nie inny. Ja państwa bardzo proszę o merytoryczną dyskusję, bo takie przepytywanie do niczego nie doprowadzi.

            Radny J. Babiarz – Zaczynam wątpić czy jestem dobrze zrozumiany, może teraz sam przestanę wierzyć w to, co mówię. Ale ja zapytałem jasno i konkretnie. Dlaczego ten moment, dlaczego zwiększamy plan budżetowy w połowie roku. Ja myślę, że takiej potrzeby nie ma, bo zwiększenie o 50 tysięcy w tym rozdziale niczego nie zmienia w kwestii funkcjonowania OPS. Ja nie występuję przeciwko OPS, ja nie występuję przeciwko ludziom, którzy potrzebują tej pomocy itd. Tu akurat pech chciał, że w tych zmianach akurat się uwidacznia, że są specjalnie przekładane w tym momencie pieniądze i nie wiem, dlaczego już, w tym momencie. Chodzi mi o tą częstotliwość zmian, gdy one są prawdopodobnie w tym momencie jeszcze niepotrzebne. Bo w ochronie zabytków zabieramy pieniążki a w perspektywie wiemy, że mamy jeszcze następne wydatki w tej opcji i się okaże, że będziemy zabierać z dróg czy z jakiś innych, żeby dołożyć do zabytków, z których miesiąc wcześniej zabraliśmy pieniądze wiedząc o tym, że będą nam potrzebne.

Radna R. Bekier opuściła obrady.

Po wyczerpaniu się dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/180/2012 została podjęta 10 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojna.

Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że jest to inicjatywa uchwałodawcza komisji komunalnej.

            Przewodniczący komisji W. Skrzypczyk – Pierwotnym projektem uchwały była inicjatywa pana radnego Babiarza. Ta inicjatywa uchwałodawcza została przeanalizowana przez komisję komunalną i ta przedłożona radnym jest w tej chwili projektem uchwały sporządzonym przez komisję komunalną. Idea była taka, żeby mieszkania, które znajdują się w zasobach gminy jak najwięcej sprzedać, żeby gmina nie musiała inwestować w remonty tych obiektów, które to koszt nie zwrócą się najprawdopodobniej przez ileś lat albo w ogóle się nie zwrócą, ponieważ jak wiemy czynsze nie uwzględniają substancji odtworzeniowej. Gdyby miało to się wkalkulować w czynsz za mieszkanie to prawdopodobnie ten czynsz byłby dwa albo trzykrotnie wyższy. Ideą było to, żeby tych najemców mieszkań w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby zechcieli skorzystać z dotychczasowych ulg, które są na poziomie 90%. To znaczy za 10% wartości albo nawet mniej najemcy mogą zakupić mieszkania. A uchwała mówi o tym, że czas rozdawania darmowego tych mieszkań zaczyna mijać, ale jeśli ktoś ma okazję skorzystać z tego sposobu nabycia lokalu może to uczynić. Nowy projekt uchwały mówi o zmniejszeniu ulg.

                        Z-ca burmistrza W. Długoborski – Ponieważ jest to projekt uchwały komisji i dotyka istotnego problemu społecznego mieszkańców naszej gminy i konsumuje te wszystkie zapisy w dotychczasowych uchwałach rady, których autorem był burmistrz odniesiemy się do propozycji, którą komisja przygotowała i zaproponujemy jedną poprawkę. W paragrafie 3 ust. 1 ppk „c” jest zapis „60% przy zapłacie ceny lokalu mieszkalnego w ratach, przy czym niespłacona część, należy dopisać „ceny” podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.” To byłaby techniczna poprawka. Natomiast merytoryczna, jako uzupełnienie dotyczy paragrafu 2 – wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ulicach. W dotychczasowej uchwale z 2004 roku były wpisane dwa adresy: Bolesława Prusa 3 i mieszka I 8 oraz wszystkie lokale socjalne. Proponujemy jeszcze dopisać dwa adresy tj. Szczecińską 38, ponieważ w tym obiekcie jest jeden lokal socjalny w związku z tym proponujemy, żeby cały budynek wyłączyć ze sprzedaży i drugi adres Kościuszki 5. Jest to budynek, w którym jest przychodnia i trzy mieszkania. Pozostałe zapisy konsumują to wszystko co było w tamtych uchwałach zakładając, że nie widzimy potrzeby, aby wpisać postanowienia paragrafu 6 z tej starej uchwały ponieważ uważamy, że to zupełnie jest na tym etapie zbędne.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.” Komisja bardzo pragnie zobligować panów burmistrzów, żeby to było jak najszerzej opublikowane, podane do wiadomości lokalnej.

            Stanowisko Komisji Kultury… za przyjęcie projektu uchwały.

                        Z-ca burmistrza W. Długoborski – Jeżeli uchwała ma wchodzić w życie z dniem 1 stycznia to dobrze, tak może być, ale trzeba dopisać „ i podlega opublikowaniu w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego”.

                        Radny J. Babiarz – Ja jestem oczywiście za propozycją uchwały jaka została przyjęta. Oczywiście możemy rozszerzyć o te dwa budynki, nawet byłoby to wskazane, ale termin wejścia w życie tak jak jest w projekcie. Dlaczego ktoś ma mieć jakiś okres czasu na zbieranie pieniędzy, na to, żeby kupić jeszcze taniej niż to będzie możliwe. To, że sprzedawaliśmy za bezcen nasze mieszkania to mamy przykład na ul. Narciarskiej, gdzie budynek wartości ponad dwóch milionów sprzedaliśmy za 190 tysięcy i jeszcze zostało tam 10 mieszkań, za które wpłynie może 60 – 70 tysięcy. Włożono w remont tego budynku półtora miliona, żeby po 5 czy 6 latach sprzedać to za 180 tysięcy. Dlatego, żeby nie dążyć do następnych takich sprzedaży propozycja była taka, żeby ta uchwała weszła w życie od razu po ogłoszeniu. Ludzie, którzy mają mieszkania komunalne i mają możliwość nabycia z bonifikatą są i tak szczęśliwcami, że mają mieszkanie, wycena tego mieszkania jest realna i jest bonifikata. 80% to jest i tak bardzo duża bonifikata, bo są gminy gdzie są niższe po 30 – 40%. A mój wstępny wniosek, który był poprawiony przez komisję był taki, żeby bonifikata była na poziomie 60%. Proponuję, żeby przyjąć opcję z poprawkami pana burmistrza odnośnie dodatkowych adresów.

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Odnośnie czasu, kiedy uchwała wejdzie w życie. Ta uchwała troszeczkę zmienia na niekorzyść najemców warunki zakupu mieszkań. Skoro dajemy czas niektórym to może będzie to czas na zmobilizowanie tych, którzy chcą kupić, żeby kupili w tym roku, czyli zasilimy budżet gminy. Skoro te najlepsze zostały już dawno sprzedane to sprzedajmy te gorsze, które są kulą u nogi gminy, ZGM i do których trzeba najwięcej dokładać do remontów, które SA bardzo kosztowne w utrzymaniu. Może się okaże, że w ciągu tych kilku miesięcy będzie więcej chętnych i wykupią mieszkania. Nie widzimy w ostatnim okresie znaczącego wzrostu sprzedaży mieszkań a więc nie możemy oczekiwać, że gorsze warunki spowodują przyspieszenie wykupu.

                        Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek burmistrza, że wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach położonych przy ulicach Bolesława Prusa 3, Mieszka I 8, Szczecińska 38, Kościuszki 5 oraz lokale socjalne. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.

            Poprawka wniesiona przez Komisję Gospodarki Finansowej… „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego” została przyjęta 10 głosami za, 2 wstrzymujących.

            Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami. W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/181/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

           Do punktu 12.

            ----------------  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do współpracy niemieckich i polskich miast i gmin w ramach „Transgrnicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry” przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

            Ta uchwała jest ukoronowaniem dotychczasowego okresu współpracy. Od 5 lat gminy polskie i niemieckie współpracują, jako partnerzy Transgranicznego Panu Działania i w ramach tego przedsięwzięcia realizujemy projekt związany z infrastrukturą turystyczną, przebudowa ul. Podmurze. Między innymi gmina Banie oddała w poprzednią sobotę swoją ścieżkę rowerową, gmina Trzcińsko, gmina Cedynia, Kołbaskowo również takie przedsięwzięcia realizują i gminy po stronie niemieckiej także. To zapewne pozwoli nam na jeszcze lepszą współpracę i możliwość ubiegania się o fundusze unijne w nowym okresie programowym.

            Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XVIII/182/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      

 

            Do punktu 13.

            ----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

            Jest to uzasadnione względem ustawowym. Taka uchwała musi być, czy to będzie złotówka, dziesięć czy sto nie mniej nie przyniesie to gminie korzyści, bo na razie takich potrzeb widzimy, żeby zgłaszali się chętni do rejestrowania żłobków czy klubów dziecięcych. Na pożytek proponujemy opłatę 10 złotych.

            Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/183/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

            Do punktu 14.

            ----------------- Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku – Kościół Najświętszej Marii Panny w Chojnie przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

            Fundacja Kościół Mariacki złożyła po zakończeniu prac remontowych, konserwatorskich wniosek o dofinansowanie w wysokości do 50% tj. 9 tys. zł do zadania, które kosztowało 18.637 zł i zapewne w tym roku po zakończeniu kolejnego etapu, którym jest połączenie dachu kościoła z wieżą, na które to zadanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 70 tys. zł, z Bonn 30 tysięcy i pozostanie kwota ok. 40 tysięcy, którą my w budżecie również zaplanowaliśmy.

            Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                        Radny W. Skrzypczyk – Jako przewodniczący komisji komunalnej poprosiłem pana burmistrza o przedłożenie dla komisji sprawozdania z dotychczasowego dofinansowania tej inwestycji, która jest prowadzona, czyli remontu obiektu zabytkowego jakim jest Kościół Mariacki. Z tego zestawienia wynika, że głównymi fundatorami tego przedsięwzięcia jest strona niemiecka, strona polska w postaci gminy Chojna a następnie Wojewódzki Konserwator Zabytków. Natomiast brakuje mi w tym wszystkim udziału takich instytucji jak Powiat Gryfiński, jak Województwo Zachodniopomorskie, czyli Urząd Wojewódzki i Sejmik Województwa. Te wszystkie instytucje o ile wiem posiadają w swoich budżetach środki przeznaczone na ochronę zabytków. Kościół Mariacki nie jest tylko i wyłącznie własnością gminy, bo leży na terenie gminy, tylko ten kościół leży na terenie Powiatu Gryfińskiego, leży na terenie Województwa Zachodniopomorskiego jak również na terytorium Polski. Więc pytanie, dlaczego tylko mieszkańcy gminy muszą się troszczyć o obiekt zabytkowy, który jest dziedzictwem narodowym dwóch narodów prawdę mówiąc i strony polskiej i strony niemieckiej. Uważam, że tutaj należałoby zwrócić się do Fundacji, aby Fundacja również wystąpiła do tych samorządów, aby i oni spróbowali dofinansować. Uważam, że to zadanie, które na dzień dzisiejszy nie jest wielkie, bo jest tylko 9 tysięcy, ale to jest aż 9 tysięcy w porównaniu z tym, co mamy z zadłużeniem. Ale to również rodzi na przyszłość kwotę 40 tysięcy. Nie wiem czy my będziemy mogli jeszcze znaleźć w budżecie kolejne 40 tysięcy złotych na to, żeby dofinansować to zadanie. Chyba, że znowu zrezygnujemy z jakiegoś zadania, czy w ogóle zaciągniemy kolejny kredyt na to, żeby finansować zadanie, które w rzeczywistości nie jest zadaniem własnym gminy. Niech Fundacja zwróci się do innych sponsorów, żeby również byli w to zaangażowani. Dziedzictwo narodowe to jest sprawa całego państwa a nie tylko gminy.

                        Burmistrz A. Fedorowicz – wszyscy mają świadomość tego, że jest to przedsięwzięcie ogromnej wagi i jest to duże wyzwanie niezależnie od tego, kto się podejmuje pozyskiwania środków. Na pewno pozyskiwane były fundusze unijne i na wcześniejsze zadanie tj. budowa tarasu widokowego i schodów. Około półtora miliona to przedsięwzięcie kosztowało z tego poza unijnymi funduszami dołożył wojewoda 400 tysięcy złotych. Natomiast Sejmik przekazuje do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pieniądze na wszystkie zabytki w województwie. Niestety każdego roku są to skromne pieniądze rzędu kilkuset tysięcy złotych i zawsze one są błyskawicznie konsumowane, bo tych wniosków jest dużo więcej niż możliwości. Gmina jest członkiem Fundacji i partnerem, który pod każdym względem wspiera, pomaga nie tylko finansowo, ale merytorycznie również. W tej chwili Fundacja wspólnie z kościołem w Prenclau, jako partnerem na kolejny okres programowy planuje pozyskanie funduszy na remont dachu. Nie zawsze Fundacja jest kompetentna, żeby szukać pieniędzy tam gdzie ich nie może pozyskać.

            Radny J. Babiarz – Czy jako przedstawiciele Fundacji wiemy, co się dzieje z pieniążkami, które wpływają do kasetki, która znajduje się na wieży. Czy one są ewidencjonowane, kto za nie odpowiada, kto je przelicza i jakie ewentualnie są to pieniądze, bo wiem ,że tam ludzie rzucają różną walutę.

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Ksiądz prałat Chodakowski zawsze, co jakiś czas informuje na posiedzeniach Fundacji, jakie to są kwoty. Nie są to oszałamiające, są dodatkiem do kosztów utrzymania, do opłaty za prąd. Tu się Fundacja zastanawia jak pozyskać od turystów pieniądze, czy sprzedawać broszury, czy sprzedawać bilety, ale nie wszystkie warianty są dopuszczalne prawem, bo to jest Fundacja.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XVIII/184/2012 została podjęta 9 głosami za, przeciwko nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

            Do punktu 15.

            ----------------- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata (dzierżawa pod budowę elektrowni słonecznej) przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

            W tamtym roku rada podjęła uchwałę w tym roku również uchwałę zmieniającą o przeznaczeniu 64 ha działki w obrębie 8, czyli terenu pomiędzy pasem startowym a pasem kołowania na wydzierżawienie pod budowę elektrowni słonecznej. Spółka, która wcześniej składała wniosek a później zakładała spółkę celową na to przedsięwzięcie miała wyznaczony termin w maju na notarialne podpisanie umowy dzierżawy. W międzyczasie pojawiły się oferty a pojawiły się, dlatego że na korzyść inwestorów zmieniło się prawo w tym zakresie, czyli dopłaty do tego typu inwestycji większe od planowanych w poprzednich okresach w związku z tym coraz więcej jest chętnych do produkcji prądu z ogniw fotowoltaicznych, czyli wykorzystania słońca, jako odnawialnego źródła energii. Złożono wniosek znacznie korzystniejszy od tej propozycji, którą spółka Si Power nam zaproponowała. Oni proponowali 1000 zł, ja zaproponowałem 4000. Oferta wpłynęła na kwotę 10 000 do hektara, czyli 640 000 plus część terenu z 92 hektarowej działki ok. 15 hektarów, łącznie ok. 80 hektarów, czyli ok. 800 000 zł. Ja nie mogłem działać na szkodę gminy nawet, jeżeli byliśmy do czegoś zobowiązani. Zobowiązałem spółkę Si Power do podpisania umowy 22 czerwca wiedząc o tym, że nie przyjadą, bo czekali na ostateczną wersję ustawy, która będzie wyraźnie mówiła, jakie kwoty opłat otrzymają inwestorzy. Na ten teren są wydane warunki zabudowy a więc tym bardziej działka staje się atrakcyjniejsza. Proponuję państwu uchylenie tamtej uchwały a jednocześnie podjęcie uchwały o wydzierżawieniu w drodze przetargu nieograniczonego na okres dłuższy niż trzy lata, bo tego typu inwestycje wymagają długiego okresu, ponieważ po, co najmniej 10 latach następuje zwrot nakładów poniesionych na posadowienie paneli słonecznych. Moja prośba do państwa, żeby tamtą uchwałę uchylić i podjąć kolejną o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie dwóch działek, czyli całej działki 36/227 o pow. 64,5476 ha i części działki 36/236 o pow. 15 ha.

            Stanowisko komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

                        Radny R. Skrzypek – Dokładnie rok temu, bo 29 czerwca 2011 r. po raz pierwszy podjęliśmy uchwałę o wydzierżawieniu bezprzetargowym tych działek dla spółki SiPower. Dyskusja była dosyć długa na temat tego, czy bezprzetargowa czy przetargowa. Między innymi pan radny Skrzypczyk powiedział wtedy „ja jestem za tym, żeby oddać w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres nawet na 30 lat. Stawki to jest inna rzecz i ta sprawa należy do burmistrza i burmistrz będzie ustalał, co będzie określała umowa.” Pan burmistrz jakby uzasadniając uchwałę powiedział, że spółka SiPower odkryła rąbka tajemnicy ile płaci gdzie indziej. Później pan burmistrz powiedział, że spółka SiPower w swoim wniosku zaproponowała stawkę 1 tysiąc złotych, my zaproponowaliśmy 3 tysiące, czyli spółka SiPower rok temu zaproponowała 10% tego, co proponuje inna spółka dzisiaj. Bardzo mądre pytanie  zadał wtedy pan radny Mróz Cyt. „Czy jest już jakiś wstępny termin ewentualnych negocjacji z firmą SiPower i czy na to spotkanie zostaną zaproszeni radni”. Pan burmistrz odpowiedział cyt. „Nie widzę żadnych przeszkód i poinformuję radnych takim spotkaniu.” Ja nic o takim spotkaniu nie wiem, ale prawdopodobnie jakieś się odbyły gdyż ta stawka 3 tysiące…Okazało się, że nie tylko SiPower jest zainteresowane, bo gdy sprawa stała się głośna to pojawiły się inne firmy. A zadaniem gminy było tą sprawę nagłośnić. Gdy był tutaj u nas pan od wiatraków w okolicy Grzybna, kiedy go zapytałem on dopowiedział, że też byłby zainteresowany, ale wie, że już jest ktoś inny bez przetargu to on się nie wtrąca. I nagle się okazało, że przychodzą pisma, że są stawki dużo większe. W czerwcu tamtego roku rada podjęła uchwałę taką samą, co do istoty tj. wydzierżawienie bezprzetargowe zakładu usługowego tj. zakładu naprawy telewizorów i wtedy pan radny Mróz powiedział do pana burmistrza: cyt. „Apeluję, jako przewodniczący komisji finansowej, aby pan dopilnował, by stawka dzierżawna przyszłej umowy była bardziej dopasowana do dzisiejszych realiów.” Jak widać mimo najlepszych chęci pana burmistrza, mimo ciężkiej pracy nigdy nie dopasuje sam jeden stawek dzierżawnych, do realiów gdyż o tym decyduje wolny rynek i przetarg. Teraz należy pochwalić pana burmistrza, że jednak wycofuje się z wcześniejszej uchwały i jednak decyduje się na przetarg. Szkoda tylko, że to trwało rok czasu, bo być może jakby wtedy… Mamy burmistrza, mamy zastępcę, mamy panią sekretarz, mamy naczelników to oni powinni tą sprawę nagłośnić, zareklamować, że mamy takie tereny i spółki by się już wtedy zgłosiły na przetarg i sprawa byłaby rozstrzygnięta.

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Rok temu były całkiem inne warunki, w tej materii było inne prawo a więc nie było tutaj chętnych tak jak dzisiaj. Ta działka była przedmiotem przetargu nieograniczonego na jej sprzedaż. 8 mln na pierwszy przetarg, 6 mln drugi przetarg i chętnych nie było widać a dzisiaj piszą, że chętnie kupią za 6 mln. Tylko proszę teraz porównać 6 mln o tyle moglibyśmy zasilić budżet a 30 możemy dostać na przestrzeni 27 lat. Nie wiadomo było rok temu, jaka będzie wysokość dopłat do jednej kilowatogodziny. Dzisiaj już jest prawie wiadomo, bo ustawa jest procedowana i w najbliższym czasie będzie „obrabiana” przez Sejm i Senat. Być może jakieś zmiany nastąpią, ale nie mogą być daleko idące od proponowanych, ponieważ byłoby to niezgodne z dyrektywami unijnymi. Dzisiaj są korzystniejsze warunki i myślę, że przetarg pokaże czy jest to tylko spekulacyjne próbowanie czy może rzeczywiście znajdą się chętni na dzierżawę tego terenu na korzystnych dla gminy warunkach.

                        Radny W. Skrzypczyk – Czy wtedy moja wypowiedź była zła, nie na miejscu, czy budziła niechęć do podjęcia wówczas tej uchwały? Tak zawsze jest, że jest kawaler na wydaniu to nim się nikt nie interesuje do czasu aż się zainteresuje nim jedna z pań. Jak się zainteresuje jedna to od razu wszystkie koleżanki też zaczynają się nim interesować. I tak jest w tym przypadku, z tym, że nie wiemy czy te firmy, które nadzień dzisiejszy wystąpiły z tą propozycją, na ile one są wiarygodne. Ja rozumiem, że należało wystąpić z pewną reklamą gdzie się da i jak się tylko da. To jest robione, ale nie odnosi skutku.

            Burmistrz – Te firmy istnieją i zajmują się produkcji energii ze źródeł odnawialnych. To nie są firmy, które się pojawiły znikąd, one funkcjonują na naszym rynku.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/185/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

            Do punktu 16.

            ----------------- Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż trzy lata stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XVIII/186/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

            Do punktu 17.

            ----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

            W sprawie pisma do Starostwa w sprawie dofinansowania wykonania drogi pomiędzy ul. Wilsona a Bogusława. Pismo zostało wysłane dwa tygodnie temu, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

            Odnośnie przystanków – do 4 lipca producent przywiezie przystanki do Granicznej, Szczecińskiej, Kopernika i Barnkowo.

            Drogi wewnętrzne osiedlowe na lotniku – kończymy wykonywanie dokumentacji technicznej i jeżeli będzie „lekki oddech” w budżecie to natychmiast rozpoczynamy dalsze czynności.

            Na pytanie w sprawie zatrudnienia J. Gawrońskiego – Pan Gawroński został zatrudniony, jako mój doradca do spraw związanych z pozyskiwaniem inwestorów ja również spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach tj. gospodarki odpadami. Myślę, że z tego zadania się wywiązał, wykonał dobrą robotę, otrzyma zasłużone podziękowanie. Szuka innej pracy, ponieważ wynagrodzenie w urzędzie nie do końca go satysfakcjonuje a z drugiej strony uważa, że jego misja jest spełniona. Zatrudnienie pana Gawrońskiego nie wiązało się z dodatkowych etatów, w strukturze urzędu jest etat doradcy.

            Odnośnie konwentu – Do 25 lipca mamy czas na złożenie dokumentów. Te dokumenty zostały złożone i w tej chwili są wykonywane ostateczne poprawki. Na pewno konwent kosztował nas dużo mniej niż zakładaliśmy. My planowaliśmy około 100 tysięcy a fizycznie wydaliśmy 56 tysięcy.

            Odnośnie rejonu Platana - Trwaj prace związane z zagospodarowaniem terenu. Złożyliśmy zapytania ofertowe i najkorzystniejszą cenę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i myślę, że docelowo ten teren będzie taki, jakim być powinien a w zamiarze mamy również lesze zagospodarowanie całego parku.

            Odnośnie cmentarza żołnierzy radzieckich – Co roku dostajemy drobne dofinansowanie do różnych prac konserwatorskich i przekazujemy do PUK, ponieważ to przedsiębiorstwo zajmuje się wszystkimi cmentarzami w gminie Chojna. Jeżeli to, o czym powiedział pan radny miało miejsce to tutaj są panowie z PUK i zwrócą uwagę na to, żeby żadna zieleń nie wyrastała pomiędzy płytami. Jeżeli nie ma kosza to myślę, że pojawi się przy wejściu. PUK ma podpisaną umowę z gminą na określone zadania. Nie możemy oczekiwać, żeby w każdym miejscu postawił kosz czy też pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. I tak czasami robi to samodzielnie, ale bardzo często gmina w momencie, kiedy ma środki i takie potrzeby dokonuje takich zakupów.

           

            Do punktu 18.

            ----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

                        Radny J. Babiarz – Jest remontowana ulica Żółkiewskiego i była sugestia tych, którzy na tej ulicy prowadzą działalność, że skoro będzie tam ładna ulica będą ją szpeciły lampy oświetleniowe. Czy istnieje jakaś szansa, żeby ewentualnie coś z tym zrobić. Czy jest szansa wymiany tego oświetlenia?

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Chodzi tu o stronę formalną. Zarządcą drogi jest Powiat, właścicielem słupów jest Enea a lamp, które świecą gmina. Tu wymagane jest porozumienie. Nie wiem czy na tym etapie będzie możliwe puszczenie kabla w ziemię skoro prace już trwają i pozwoleniach na budowę są określone zapisy. Ale jutro od samego rana będziemy zabiegać, żeby do takiego porozumienia doprowadzić tym bardziej, że to przedsięwzięcie jest troszeczkę tańsze o 20% od pieniędzy, które były zabezpieczone.

                        Radny R. Skrzypek – Jaki jest rodzaj umowy z panem Gawrońskim? Byłem przekonany, że to pan Gawroński odpowiada za projekt odnośnie konwentu. Kto przygotowywał projekt na konwent? Czy to jakiś pracownik czy firma zewnętrzna, za ile i jaka?

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Wcześniej pan Gawroński był zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia a teraz na podstawie umowy o pracę na czas określony. Co do konwentu pan Gawroński był tak hojny, że w projekcie nie wpisano jego tylko panią Kamilę Listowską, która kiedyś była stażystką urzędu potem przez krótko była na umowę o dzieło zatrudniona przez PUK. Wiązało się to z przygotowaniem dokumentacji projektowej. PUK składał dwa wnioski na rekultywację składowiska, na zakup śmieciarki. Jedynym koordynatorem konwentu jest pani Listowska, natomiast rozliczenie projektu zleciliśmy dla pana Tadeusza Mazura, który okazał się jedyny, który to potrafi rzetelnie, fachowo zrobić.

                        W-ce przewodniczący Rady N. Oleśków – Od czego jest komórka w urzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych? Czy to nie kierownik od takich spraw powinien rozliczać takie projekty, pisać rozliczać i przeprowadzać? Czy trzeba zatrudniać osoby z zewnątrz do tych spraw?

                        Burmistrz A. Fedorowicz – W przypadku przedsięwzięć, które realizuje Centrum Kultury, wydział funduszy zewnętrznych i organizacji pozarządowych prowadzony przez pana Hadrzyńskiego nie uczestniczył w przygotowywaniu dokumentacji, składaniu wniosków wtedy, kiedy pracował pan Tadeusz Mazur robił to osobiście. Nie wiem czy dobrze czy źle. Ja też życzyłbym państwu i sobie jednej osoby, która tak jak omnibus umie wszystko i w zakresie tych projektów potrafi wszystko, zarówno projektów twardych jak i miękkich. To był specyficzny wniosek i konwent to było takie przedsięwzięcie, które wymagało i czasu i pewnych jakby innowatorskich pomysłów. Nie chcę w tej chwili tłumaczyć wydziału. Może to i racja, że wydział zawsze i wszędzie tym się powinien zajmować, ale to było przedsięwzięcie tak jakby zewnętrzne a nie wewnętrzne. Tak jak szkoły przygotowują projekty i też same często za nie odpowiadają i się podpisują tak i wiele innych jednostek robi to we własnym zakresie jak PUK, Centrum Kultury. To uznaliśmy za przedsięwzięcie zewnętrzne a nie bezpośrednio związane z pracą poszczególnych pracowników. Tym bardziej, że jeśli podsumujemy wydatki, które gmina musiała ponieść to jest około 5% z kwoty 56 tysięcy, czyli dwa tysiące z kawałkiem. Myślę, że nie są to ogromne pieniądze a przedsięwzięcie było zacne i forma promocji gminy też dosyć pozytywna.

                        Radny R. Skrzypek – Podsumowując, w urzędzie działa wydział do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, pan Gawroński miał to przeprowadzić, ale w związku z tym, że jest hojny to przeprowadziła to jakaś tam, która w PUK pracowała, ale w związku z tym, że nie dała rady to jednak zleciliście panu Mazurowi.

                        Burmistrz A. Fedorowicz – Nie będę polemizował z pana oceną i pana podsumowaniem. Natomiast powiem, że są szczególne projekty, które wymagają szczególnej wiedzy. Nie zawsze urzędnik wie, czy w danym obszarze należy tak napisać czy inaczej. To są różne przedsięwzięcia. Ja życzę gminie Chojna urbanisty, który rzuci okiem na naszą zabudowę, architekturę i będzie na przestrzeni 30 lat zatwierdzał plany zagospodarowania i przygotowywał projekty…? zabudowy, bo też się posiłkujemy instytucjami zewnętrznymi. To, że ktoś pracuje na danym stanowisku nie znaczy, że ma patent i wiedzę na wszystko. Jeżeli uważacie, że komórki funkcjonują niewłaściwie, czy też urzędnicy nie tak jak należy to nie róbcie tego na sesji, po prostu przyjdźcie i powiedzcie, bo w tej chwili zaczyna się takie szczypanie,  nie do końca przeze mnie zrozumiałe.

            Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończył obrady. Koniec godzina 15.55. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała                                                                                     Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                          Kazimierz Komorzycki

 

                                      

                          

              

            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 28-09-2012 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 28-09-2012 12:47