Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

pismo


Chojna, dnia 11 września 2012 r.

                                        
BPI.6220.7.2012

 

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1, 3, 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.), odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na opracowaniu ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015”.

 

 

Uzasadnienie

 

W toku postępowania administracyjnego Burmistrz zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, co do obowiązku oceny oddziaływania na środowisko
dla ww. programu .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w opinii sanitarnej z dnia
26 stycznia 2012r. znak: NNZ.9022.1.4.2012 nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. programu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 10 lutego 2012r. znak: WOOŚ-OSZP.410.10.2012.AS wyraził opinię, iż dla przedmiotowego programu nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, a także uwzględniając fakt, że:                                                  
- ww. program dotyczy tylko Gminy Chojna,                                                                              
- ww. program nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),                                                                                                         
- z uwagi na brak działań negatywnie oddziałujących na środowisko ww. program nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska,                                                                                               
- realizacja tego programu opiera się głównie na remontach istniejących obiektów budowlanych,

Stwierdzono, że dla ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz uwzględnił opinię ww. organów. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1, organ uwzględnił uwarunkowania zawarte
w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 13-09-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 13-09-2012 13:13