Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 13 - bonifikata przepis przejściowy


Druk nr 13/XX/2012 PROJEKT

UCHWAŁA Nr XX / /2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia września 2012r.

w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w Uchwale Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1287, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567)
art. 68 ust.1 pkt 7, art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz.789, Nr 129, poz. 732, Nr 187,
poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych
na terenie gminy Chojna dodaje się § 4' w brzmieniu:

„§ 4'. W sprawach wszczętych, a niezakończonych umową sporządzoną w formie aktu notarialnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

do UCHWAŁY Nr XX/ /2012 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia września 2012r.

Stosownie do zapisów Uchwały Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna z dniem 1.01.2013 r. obowiązywać będą nowe bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Chojna.

Do tego czasu sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców prowadzona jest na zasadach dotychczasowych tj. zgodnie z Uchwałą Nr XX/158/2004 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i trwa około trzech miesięcy. Sprawę wszczyna się z chwilą złożenia wniosku przez najemcę a zakończenie następuje poprzez podpisanie umowy sprzedaży sporządzonej
w formie aktu notarialnego.

W ramach realizacji powyższej uchwały wystąpi problem w sytuacji, gdy najemca złoży wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w roku bieżącym a zakończenie nastąpi w roku następnym. Sytuacja ta powoduje, że wszystkie transakcje dokonane po 31.12.2012 r. winny być przeprowadzone za zasadach przewidzianych w nowej uchwale. Rozwiązaniem
jest wprowadzenie przepisu przejściowego, który pozwoli na sprawniejsze i bezkonfliktowe załatwienie wszystkich złożonych wniosków.

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej
w Chojnie niniejszego projektu uchwały, celem podjęcia rozstrzygnięcia w kwestii wprowadzenia przepisu przejściowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-09-2012 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2012 07:58