Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 18 m2: - działka nr 38/45 o pow. 0,3643 ha


Chojna, dnia 22 października 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 18 m2:

- działka nr 38/45 o pow. 0,3643 ha, położona w obrębie 8 miasta Chojna, ul. Gen. Władysława Sikorskiego (teren byłego lotniska), KW SZ1Y/00041357/2.

Na działce nr 38/45 przewiduje się budowę 10 stanowisk garażowych:

- 6 stanowisk garażowych w udziale do 1824/100000 części

CENA WYWOŁAWCZA jednego udziału - 2189,00 zł, WADIUM - 220,00 zł

Minimalne postąpienie - 30,00 zł.

- 4 stanowiska garażowe w udziale do 1823/10000 części

CENA WYWOŁAWCZA jednego udziału - 2188,00 zł, WADIUM - 220,00 zł

Minimalne postąpienie - 30,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Pierwsza opłata za grunt, płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego i wynosi 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Kolejne opłaty roczne płatne są przez 98 lat do 31 marca każdego roku i wynoszą 5 % ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako tereny byłego lotniska.

PRZETARG odbędzie się dnia 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 od godz. 1030 do godz. 1200 (co 10 minut).

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2012 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Ogłoszenia są opublikowane na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik UM w Chojnie (pokój nr 8), telefon 91 414 1485 wew. 61.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2012 08:06