herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

 

P R O T O K Ó Ł  Nr LIV/2010

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 10 listopada 2010 r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 1, 2, 3.

----------------------  Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący J. Kowalczyk. Powitał wszystkich serdecznie. Na sesji obecni byli: burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz gminy E. De La Torre, skarbnik T. Kuflowska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Do porządku obrad przewodniczący zaproponował wnieść, jako punkt 12 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków i poddał pod głosowanie przyjęcie tej propozycji. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Jako punkt 13 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowych obiektów sakralnych w 2010 roku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty.

Do protokołu z L sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił informacje na przestrzeni czterech lat.

Chojna, jako gmina jest młodą gminą, co widać na przykładzie różnicy pomiędzy narodzinami a zgonami na plus 114. Mamy więcej ponad 300 kobiet niż mężczyzn. Naszym wspólnym sukcesem a szczególnie przedsiębiorców i tych, którzy tworzyli nowe miejsca pracy jest zmniejszenie bezrobocia z 17,4 % do 12%. W odniesieniu do demografii przedszkole zostało powiększone i wszystkie dzieci będą mogły w przyszłości chodzić do przedszkola. Jest też informacja o adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówki szkolne w szkołach: Brwice, Godków, Grzybno, Lisie Pole, Strzelczyn. Została tylko Nawodna, ale tam niestety jest problem, że musimy mieć ekspertyzę i te prace się opóźniły. Chcemy, żeby we wszystkich szkołach objąć dzieci dożywianiem.

Zakupiliśmy cztery wozy strażackie dla Nawodnej nowy, dla Strzelczyna, Krajnika i Brwic używane, ale w dobrym stanie. Idziemy w kierunku poprawy bezpieczeństwa, mamy doskonałą współpracę z partnerami niemieckimi i to też nasz wspólny sukces. Także istotne jest to, że udało nam się podpisać umowę z Bankiem Żywności i na przestrzeni kilkunastu miesięcy wydaliśmy ponad 140 ton żywności. Nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych i na koniec czerwca było ich 1293. Jeśli chodzi o koszty utrzymania administracji to w stosunku do roku 2007 wzrost o 10%, co nie świadczy o wzroście wynagrodzeń, ale o wzroście kosztów stałych w stosunku do budżetu jest to 6,3%, a poziom zatrudnienia jest ten sam jak przed laty. Współpracujemy z miastem Schwed, Scherborne, gmina Raciechowice. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Rybackiej i uczestnikiem w Fundacji Kościół Mariacki…

Świetlica osiedlowa na lotnisku od 1 stycznia będzie filią Centrum Kultury. Prace, które zostały wykonane zgodnie z planem adaptacji pomieszczeń to jest rząd ok. 265 tysięcy zł.

Złożyliśmy wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remonty świetlic w poszczególnych miejscowościach. Część tak jak Zatoń, Mętno z wcześniejszego wniosku już jest realizowana, część zadań będzie realizowana w najbliższej przyszłości.

W jednostkach oświatowych wykonywano różne prace remontowe i w zasadzie każda szkoła coś otrzymała. Trwa rozbudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2, jest to inwestycja rzędu ok. 4.8 mln. W tym jest wzięty pod uwagę remont dachu sali gimnastycznej.

Kończy się termomodernizacja szkoły i sali gimnastycznej w Krzymowie.

Wykonano bieżący remont budynku urzędu, naprawiono schody prowadzące do budynku urzędu. Wykonywana jest kanalizacja sanitarna Chojna – Godków.

Przekładana jest nawierzchnia na ul. Narciarskiej, Sikorskiego, Żwirki i Wigury, wymieniana jest nawierzchnia chodników w tych ciągach komunikacyjnych. Dodatkowo wykonywany jest tam remont kanalizacji deszczowej w części ul. Sikorskiego jak również te dodatkowe prace, które się pojawiły to „zasługa” KRI, która z jednej strony chciała przed wymianą nawierzchni wykonać prace, z drugiej strony jak najszybciej zmodernizować dwie kotłownie i podłączyć gaz. Jesteśmy gminą przyjazną biznesowi a to pomogło nam w złożeniu wniosku do zarządu kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w całkiem niezłej kondycji przeżyło ostatnie lata, zakupiło wiele nowego sprzętu, cały czas stara się podnosić wynagrodzenia pracowników.

Liczba bezrobotnych do września 2010 r. wynosiła 1101 osób, jest ich coraz mniej, oby tak dalej. Rząd zadłużenia jest siedem i pół miliona złotych na koniec września.

Dalej burmistrz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, sołtysom, kierownikom jednostek, radnym i życzył dalszych sukcesów w pracy w samorządzie.

            - sprawozdanie stanowi załączniki nr 4 do protokołu

Do punktu 5.

---------------  Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Do biura radny od burmistrza wpłynął wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Wpłynęła informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chojna za rok szkolny 2009. Do radnych wpłynęła kolejna skarga Henryki Wierzbickiej zam. w Chojnie dotycząca zalania strychu i nie dotrzymania obietnicy naprawy dachu przez dyrektora Matolicza.

Wpłynęło pismo od rady sołeckiej z Krajnika Górnego wnoszące stanowczy protest przeciwko przebudowie budynku byłej szkoły na cele bliżej niewyjaśnione, wnioskujące o odstąpienie od realizacji zamierzonej inwestycji.

Wpłynęło też pismo od prezydenta Douzelage J. Salamończyka, w którym dziękuje ustępującej radzie za dotychczasową współpracę.

 

Do punktu 6.

---------------  Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny M. Kozieł – Na lotnisku są prowadzone remonty dróg gminnych. Kto z urzędników jest odpowiedzialny za ten remont. Dlaczego przed remontem urzędnicy z gminy nie wyznaczyli tzw. dróg technicznych, nie zabezpieczyli normalnego przejazdu mieszkańcom. Teraz całe osiedle lotnisko jest rozjechane, tonie w błocie.

Drugie pytanie dotyczyło wystąpienia we wrześniu dyrektora szpitala w Gryfinie w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń na lotnisku z przeznaczeniem na rentgen i m. in. ortopedę. Obecnie jest listopad i nic się w tym kierunku nie dzieje. Dyrektor zapewnia, że wykona projekt, wyposaży i prosi, żeby gmina znalazła środki na remont tych pomieszczeń.

            Radny S. Kabat – Co z ekspertyzą remizy w Nawodnej?

Do punktu 7.

---------------  Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 8.

---------------  Przewodniczący J. Kowalczyk przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz burmistrza za 2009 rok.

Następnie przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych, samorządowej instytucji kultury.

             - informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 9.

----------------  Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z realizacji uchwały  Nr XLIX/413/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z umorzenia części pożyczki zaciągnie teju z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.

            Radny S. Kabat przedstawił informację o realizacji uchwały. „Komisja rewizyjna mając skompletowane dokumenty skierowała zapytanie do stron umowy pożyczki tj. do byłego burmistrza Chojny Wojciecha Konarskiego oraz do byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lecha Pieczyńskiego o wyjaśnienie rzekomych niezgodności w umowie pożyczki. Obydwaj panowie złożyli oświadczenia, z których wynika, że nie było żadnej pomyłki w datach wskazywanych w umowie pożyczki. Mając oświadczenia stron umowy pożyczki komisja rewizyjna zwróciła się do adwokata Piotra Gawory posiadającego kancelarię prawną w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 10 o przygotowanie opinii prawnej w oparciu o dostarczone przez komisję dokumenty oraz oświadczenia stron. Rani po otrzymaniu opinii prawnej skierowali do prezesa WFOŚ Jacka Chrzanowskiego pismo, w którym proszą o ponowne przeanalizowanie dokumentów w oparciu o uzyskane nowe dowody. Jednocześnie radni poprosili o przedłużenie funkcjonowania umowy do 30.03.2011.”

            Przewodniczący komisji rewizyjnej H. Kłapouch odczytał końcowe wnioski z opinii.

„ Termin 30 marca 2002 r. przewidziany w § 2 ust. 1 umowy jest terminem zakończenia prac budowlano-montażowych. Realizacja całości zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków w m. Chojna wraz z kanalizacją sanitarną zgodnie z treścią umowy z dnia 17 listopada 2000 r. łącznie z dokonaniem rozruchu technologicznego powinna być zakończona w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r. Z dokumentów w postaci sprawozdania z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków oraz protokołu odbioru wynika, iż wyżej opisane czynności zostały wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r. a co za tym idzie gmina Chojna spełniła wymóg zakończenia zadania w terminie przewidzianym w umowie.

W ocenie opiniującego nie zostały wykorzystane wszystkie niezbędne środki i rozwiązania prawne umożliwiające skorzystanie z umorzenia pożyczki zaciągniętej z WFOŚ przez gminę Chojna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Przede wszystkim nie podjęto próby dokonania wykładni postanowień umowy pożyczki zawartej pomiędzy wyżej wskazanymi podmiotami. W przypadku podtrzymania dotychczasowego stanowiska WFOŚ w Szczecinie po przedstawieniu ww. argumentacji prawnej organ wykonawczy gminy Chojna powinien rozważyć wystąpienie z powództwem w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w celu ustalenia ww. elementów stosunku zobowiązaniowego łączącego gminę Chojna i WFOŚ i GW w Szczecinie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie można ustalić czy gmina Chojna spełniła warunki umorzenia kwoty 30% udzielonej pożyczki. Postanowienie § 2 ust. 1 umowy pożyczki nie zawiera braku formalnego. Brak jest jakiegokolwiek przepisu prawa formułującego jakikolwiek wymóg formalny w tym zakresie. A co za tym idzie gminie Chojna nie przysługuje prawo domagania się jego sanacji. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy gminą Chojna a WFOŚ w Szczecinie jak każda umowa może zostać zmieniona, jeżeli strony osiągną w tym zakresie konsensus. W celu uzyskania umorzenia części pożyczki należy dokonać wykładnię postanowień umowy pożyczki zgodnie z art. 65 kodeksu cywilnego i powołać argumentację prawną przedstawioną w punkcie 3 niniejszej opinii.”

Sprawa jest dalej w toku i pan burmistrz polecił wykonanie pism do WFOŚ opierając się na tej opinii. Jesteśmy dobrej myśli, że takie umorzenie powinno nastąpić.

 

Do punktu 10.

----------------- Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z realizacji uchwały Nr LI/434/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury w Chojnie.

Protokół przedstawił radny R. Skrzypek. (załącznik nr 6 do protokołu)      

Następnie R. Skrzypek odczytał wyjaśnienie w sprawie delegacji B. Ignaczak – załącznik nr 7 do protokołu.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Dzisiaj po zapoznaniu się z protokołem podpisałam go. Od dnia podpisania protokołu mam 14 dni, jako kierownik kontrolowanej jednostki, aby ustosunkować się do wniosków z kontroli i złożyć wyjaśnienia, co do ustalonych nieprawidłowości. W związku z tym, że w protokole pojawiały się błędy, na które zwrócił uwagę także radny Skrzypek uważam, że powinniśmy jeszcze raz przeanalizować spokojnie, nie przyjmować dzisiaj tego protokołu. Powinniście państwo zaczekać na wyjaśnienia ze strony Centrum Kultury, ponieważ w protokóle brakuje ustnych wyjaśnień, które składała p.o. dyrektora T. Błońska podczas kontroli. Są też błędy merytoryczne np. podano, że pan Ostrowski wydrukował 1010 sztuk plakatów, dyplomów, zaproszeń na sumę 39064 zł natomiast mam przed sobą umowę i na Dni Chojny wydrukowano 150 plakatów, 200 zaproszeń, 160 dyplomów i podziękowań, co dało sumę 1387 zł. Dlatego uważam, że powinniście państwo dać mi czas na przeanalizowanie pod względem merytorycznym, oceniła fakty i zwróciła się pismem do pracowników, o których mowa jest w tym protokole.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Powiem, co mi wiadomo w kilku sprawach, bo żonglowanie liczbami miało swój cel. Powinniście dać możliwość dla Centrum Kultury zajęcia stanowiska w tej sprawie i pozwolić na złożenie wyjaśnień a dopiero potem publicznie odczytywać protokół. Pierwszy bieg integracyjny został sfinansowany w 100% ze środków sponsorów za 20 tys. zł. Sponsor dał pieniądze na bieg i za to mu dziękujemy. Dni Chojny tegoroczne, Dni Integracji, plenery, warsztaty zostały sfinansowane ze środków unijnych. W tym roku Centrum Kultury pozyskało 400 tys. zł na te wszystkie zadania. Z tego, co mi wiadomo te projekty rządzą się swoimi prawami, są tam potrzebni koordynatorzy i inne osoby, które w tym projekcie istnieją. Czy było to wszystko prawidłowe, nie mi oceniać. Firma pana Purzyckiego obsługuje różne imprezy w Chojnie od lat.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem odczytać fragment protokołu sesji sprzed dwóch miesięcy, gdy była dyskusja na temat tego, że jest blokowana kontrola w Centrum Kultury. Ja się wtedy odnosiłem do wypowiedzi pana.

„Nieprawdą jest, że nie chcieliśmy poznać cyfr. Gdy zaprosiliśmy pana Mazura na spotkanie po to, żeby nas przekonał do takiego budżetu pan Mazur nie przyszedł. Po drugie. Dlaczego państwo nie chcecie tych danych udostępnić. Co wy ukrywacie. Pan mi tu mówi o kominiarzu i o innych. Pokażcie na papierze, co było np. w tym dziale „zakup usług pozostałych”. Pokażcie to, ja będę wiedział, stwierdzę to w swoim sumieniu, że jest niezbędne, potrzebne i zagłosuję za. Dlaczego nie chcecie tego pokazać? W czym tu jest problem? Co chowacie?”

Odpowiedź pana burmistrza Fedorowicza – „Pewien mój znajomy mawiał zawsze, że każdy złodziej myśli, że inni kradną”.

Mam wrażenie, że zarówno pani dyrektor jak i pan burmistrz próbują wprowadzać zamieszanie do tego protokołu. Muszę powiedzieć, być może to będzie przykre dla pani dyrektor, ale ja widziałem minę pani dyrektor podczas kontroli. Widziałem jak się łapała za głowę. Teraz twierdzi, że musi się z tym zapoznać dokładnie, musi to stwierdzić, znajduje jakieś błędy. Podaliśmy kwotę pana Ostrowskiego za cały rok, jaką otrzymała w następnym zdaniu jest już odniesienie tylko do Dni Chojny.

Do pana burmistrza – Czytałem też ile Centrum Kultury pozyskało na Dni Chojny, a ile budżet Centrum Kultury. Dni Chojny kosztowały nas 212 tysięcy, z czego pozyskanych w Pomeranii jest 64 tysiące a wydatkowanych z budżetu Centrum Kultury 148 tysięcy. Dlatego proszę nie mówić, że na Dni Chojny pozyskaliśmy pieniądze, bo pozyskaliśmy 25%. Koszty przerosły zapotrzebowanie. Centrum Kultury powinno organizować zajęcia dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży. Natomiast pan Mazur wpada na pomysł zrobienia biegów integracyjnych, ale w moim mniemaniu ten pomysł jest po to, żeby jak najwięcej pieniędzy wydać z Centrum Kultury a nie żeby coś zapewnić mieszkańcom.

Powiem państwu, na czym polega działalność firmy pana Purzyckiego. Już po kontroli zgłosił się do mnie mieszkaniec Chojny, że w 2007 roku chciał się wypromować i za darmo po koncertach artystów puszczać muzykę, czyli być didżejem na dyskotekę. Zgłosił się do pana Mazura, nie widział, że istnieje firma pana Purzyckiego. Pan Mazur się zgodził. Po kilku miesiącach otrzymuje zlecenie od firmy pana Purzyckiego i pan Purzycki płaci mu 300 zł za to granie. A okazuje się, że pan Purzycki następnego dnia wystawia fakturę dla Centrum Kultury na 1400 zł za to, że zorganizował didżeja na Dni Chojny. Jeżeli pan burmistrz nadal będzie bronił takiego postępowania, że zatrudnia się firmę pana Purzyckiego to przecież pan też jest muzykiem i pan wie, że to można załatwić inaczej. Być może nieraz trzeba pośrednika, ale nawet przy takim czymś kroi się ten biedny budżet Centrum Kultury z ostatniej złotówki.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja już zapomniałem jak się jest muzykiem, bo jestem ekonomistą od kilkunastu lat. Jakoś próbuje się szczypać czasami, a zwłaszcza teraz. Ja wiem, że padały różne sformułowania, że na zebraniach wiejskich pan radny Skrzypek wiedziałby jak zarządzać Centrum Kultury. Może będzie kolejnym lepszym dyrektorem. Natomiast reasumując naprawdę nie rozumiem skąd w panu tyle agresji, tyle złośliwości, bo fakty są faktami. Z faktami się nie dyskutuje. Ale w tej chwili to nie są fakty, to są pewne manipulacje. Ja nikogo nie broniłem i nie bronię. Był dyrektor, jest dyrektor i kiedyś będzie następny i on zarządza jednostką. Myślę, że ani pan ani ja do końca w stu procentach obiektywnie nie ocenimy funkcjonowania tej instytucji. Zawsze tam, gdzie są pieniądze publiczne jest dużo emocji. Dziękuję za przeprowadzenie tej kontroli. Tak jak w każdej jednostce są okresy, kiedy się takie kontrole przeprowadza. Urząd też podlega regularnie kontrolom przez RIO. Natomiast, jeżeli państwo uważacie, że taką szabelką tydzień przed wyborami naprawdę pokażecie swoją siłę to gratuluję wam pomysłu. Nie daliście najmniejszej szansy dla całej instytucji, żeby zajęła jakiekolwiek stanowisko.

            Radny M. Szeremeta – Pani dyrektor Centrum Kultury. Pani otrzymała protokół komisji rewizyjnej i pani ten protokół podpisała i na tym się kończy ta procedura zgodnie ze statutem. Dzisiaj mówienie o tym, że pani teraz będzie miała dwa tygodnie na przeanalizowanie i ustosunkowanie się to jest musztarda po obiedzie. Pani już podpisała ten protokół. Miała pani prawo do dwóch tygodni zgodnie ze statutem na przeanalizowanie i podpisanie a pani już podpisała ten protokół. Pan burmistrz mówi, że z faktami się nie dyskutuje. To dobrze, bo z faktami nie ma co dyskutować. Jeżeli pracownicy Centrum Kultury, którzy są tam zatrudnieni na etacie a mam na myśli pana Ostrowskiego, panią Ignaczak, która pełniła funkcję zastępcy otrzymują dodatkowe zlecenia a z tego, co słyszałem to jakaś większa część powinna być wykonana w ramach obowiązków. Nie tylko pracownicy Centrum Kultury otrzymywali zlecenia, bo pani sekretarz też i też można było to wykonać w ramach swoich obowiązków. Sprowadzanie na jakieś biegi integracyjne gdzieś z Polski to jest typowa niegospodarność, bo te bieg mogli przeprowadzić nauczyciele wychowania fizycznego z naszej gminy i pewnie by to zrobili gratis. Wyżywienie za 96 tysięcy to ścięło mnie to z nóg. Porażające. Można było skorzystać z wyżywienia, co najmniej cztery razy taniej. To jest rozrzutność pieniędzy podatników. Teraz zrozumiałem, dlaczego w Centrum Kultury brakuje pieniędzy i co chwilę są zmiany w budżecie. Uważam, że audyt jest niezbędny.

            Sekretarz E. De La Torre – Po pierwsze pani sekretarz w 2007 roku niczego nie mogła wykonywać w ramach swoich obowiązków, bo pani sekretarz od 1 czerwca 2009 roku jest sekretarzem. Wcześniej była osobą fizyczną, prawnikiem z wykształcenia, który otrzymał zlecenie na wykonanie regulaminów oraz projektu statutu Centrum Kultury w Chojnie. Usłyszałam przed chwilą kłamstwo, że komisja rewizyjna otrzymała od pani dyrektor wszystkie dokumenty i że próbowała wyjaśnić kwestię umowy o wykonanie tych regulaminów. Jest to kłamstwo. Komisja nie usiłowała niczego wyjaśnić, nawet nie zażądała materiałów źródłowych w postaci tych regulaminów, aby zobaczyć, co zostało wykonane. Wobec tego chciałabym komisji dzisiaj przekazać pracę wykonaną w 2007 roku, która polegała na uporządkowaniu bałaganu w dokumentacji, w której nie mógł się połapać nikt z pracowników a brakowało w Centrum Kultury następujących dokumentów: Były błędy merytoryczne w statucie. W poprzedniej kadencji uchwalaliście z błędami akty prawa miejscowego i  to jest pierwszy dokument nad którym pracowałam. Jednostka nie posiadała zgodnie z przepisami o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej regulaminu organizacyjnego, który byłby adekwatny do statutu. Jednostka nie posiadała regulaminu pracy, który musiał być opracowany. Jednostka nie posiadała regulaminu wynagradzania pracowników zaktualizowanego zgodnie z danym stanem prawnym, jaki obowiązywał w 2007 roku. Centrum Kultury nie posiadało regulaminu tworzenia i podziału funduszu premiowego. Nie posiadało zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej odzieży i obuwia itd. Jednostka nie posiadała także regulaminu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i sprzętu oraz udziału w zajęciach Centrum Kultury a jest to obiekt użyteczności publicznej. Ten komplet dokumentów nie tylko nie był przedmiotem analizy, ale stał się przedmiotem manipulacji, ponieważ państwo napisali, że Ewa De La Torre zaznaczam prawnik, który nie był funkcjonariuszem publicznym, nie wiem jaki mnie tutaj zaszczyt spotkał, że zaczęliście kontrolę w Domu Kultury od Ewy De La Torre, która się pojawia w protokole komisji rewizyjnej, a pracuje tutaj od ubiegłego roku trzykrotnie z imienia i nazwiska. Ponieważ komisja działa na podstawie statutu gminy Chojna i do jej obowiązków należy przeprowadzenie kontroli zgodnie z kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, że już nie powiem, że powinna nie kłamać i działać zgodnie z prawem. Komisja pisząc o Ewie De La Torre, która nie była funkcjonariuszem publicznym w protokole komisji rewizyjnej naruszyła moje dane osobowe w protokole, który i myli się pan Szeremeta, nie został… Zgodnie ze statutem gminy Chojna, który jest aktem prawa miejscowego, kierownik kontrolowanej jednostki w momencie otrzymania protokołu ma 7 dni za zgłoszenie uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Po zgłoszeniu uwag i zastrzeżeń komisja musi odbyć posiedzenie i uwzględnić lub nie. A jeżeli ich nie uwzględnia to musi napisać dlaczego, sporządza ponownie protokół i w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków z kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości. Twierdzę, że komisja naruszyła prawo prowadząc procedurę kontroli i chciałabym, żeby to było zapisane w protokole, ponieważ ten protokół narusza moje dane osobowe. Poza tym chciałabym powiedzieć, zapytać komisję, na jakiej podstawie i w jakich dokumentach komisja stwierdziła, że prace wtedy, kiedy nie byłam funkcjonariuszem publicznym, w Domu Kultury wykonywał były kierowca Starostwa w okresie, gdy starostą była Ewa De La Torre. Chciałabym wiedzieć na podstawie jakiego materiału źródłowego komisja takie wnioski zawarła w swoim protokole. Ponieważ moje nazwisko pojawia się po raz trzeci i jest to kolejne kłamstwo. Jest tutaj taki zapis dotyczący tegorocznych Dni Integracji „Wśród koncertów jest również koncert wykonany przez Ryszarda Dziubaka za 2000 zł dla członków Chojeńsko- Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy w zarządzie, którego Stowarzyszenia są i tu moje nazwisko. Chciałabym państwu powiedzieć, że ten program zatwierdziła Unia Europejska, Pomerania. Jeżeli państwo chcieliby sprawdzić, dla kogo był ten koncert to proszę zajrzeć do projektu, który został zatwierdzony chyba, że nasza komisja będzie także Pomeranię sprawdzać. Nie życzę sobie insynuacji pod moim adresem i przypisywanie mi korzystania z koncertów organizowanych dla organizacji pozarządowej. Powiedziałam to wszystko po to, aby moje zastrzeżenia znalazły się w protokole z dzisiejszej sesji, ponieważ niewątpliwie będę chciała skorzystać ze środków ochrony prawnej, ponieważ pod protokołem podpisali się członkowie komisji rewizyjnej, którzy w 100% prawdopodobnie, to jest moja opinia być może subiektywna wykonali robotę wyborczą, ponieważ wszyscy panowie startujecie w wyborach.

            Radny G. Sakowski – Z tej tyrady pani sekretarz Ewy De La Torre wynika jedno, że pani tych 3 tysięcy nie dostała. Czy pani gminę oszukała czy coś takiego? Bo nie wiem. Rozumiem, że kłamstwem jest, że pani nie zarobiła jako osoba, jako firma, jako prawnik 3 tysięcy złotych. Z faktur wynika, że pani te pieniądze z gminy dostała i pewnie przestępstwa w tym nie było. Tylko dla mnie, jako radnego jest sprawą karygodną, że regulaminy, które tak naprawdę powinien opracować dyrektor placówki w ramach swoich obowiązków, gmina wyrzuca 3 tysiące w błoto, bo jest to po prostu obowiązek dyrektora. Ponadto gmina jest obsługiwana przez kancelarię prawną. Z tego co wiem ta kancelaria także obsługuje AS i IS, szkoły itd. więc nie byłoby żadnego problemu. Jeżeli dyrektor miał problemy, a nie powinien, bo był przecież menedżerem to powinien zgłosić się do radcy prawnego gminy. I nie wiem ile słów pani teraz powie to dla mnie wydanie tych 3 tysięcy złotych było wyrzuceniem pieniędzy w błoto.

            Radny S. Kabat – Pani sekretarz. Zgadza się, że pani wykonując te usługi, które pani przed chwilą wyrecytowała robiła to wtedy, gdy nie była pracownikiem gminy. To jest fakt bezsprzeczny. Pani wykonywała ta pracę, nie wiem czy pani wtedy była bezrobotna czy pracowała. Nie wiem. Chciałem tylko potwierdzić to, co powiedział radny Sakowski. Opłacamy prawnika w gminie i Mazur powinien z tego skorzystać. Ale wszyscy wiemy dokładnie, dlaczego pani wzięła te 3 tysiące za ta robotę, którą pani wykonała. Chyba, że pani zaprzeczy, że była pani wtedy bezrobotna. Odnośnie protokołu. Nikt z państwa nie chciałby usłyszeć tego, co dzisiaj żeście państwo usłyszeli. Jak chcieliśmy rok temu czy półtora kontrolować Centrum Kultury myśmy weszli jako komisja rewizyjna to pan Długoborski siedział za drzwiami. Jak kazałem dyrektorowi zamknąć drzwi to nie chciał. Nie chciał, żeby jaśnie pan, który ma nadzór nad centrum Kultury, bo za to bierze pieniądze… Nie dopuścili nas wtedy, żeby cokolwiek w Centrum Kultury skontrolować. Wszyscy brali pieniądze a my, jako rada nie mamy prawa zapytać gdzie idą pieniądze. Jeżeli ciągle do budżetu Centrum Kultury brakowało pieniędzy a tańczyło się z różą w zębach za 3 tysiące czy za 3,5 to było cacy. I dzisiaj nikt nie ma prawa cokolwiek powiedzieć, bo to są wydawane publiczne pieniądze. Ja się pytam dzisiaj, co robił jaśnie pan Długoborski, jako zwierzchnik u Mazura, który nie był w stanie pójść, skontrolować i zobaczyć gdzie są pieniądze wydawane, tylko milczał, bo Mazur był takim menadżerem, że wiedział gdzie wydawać pieniądze. Dzisiaj okazuje się, że kolejne 65 tysięcy mamy dać do Centrum Kultury. Ja na naszej komisji przed sesją złożyłem wniosek, żeby nie podnosić ludziom ceny wody na wsi, żeby dopłacić firmie z Goleniowa, to na to pieniędzy nie ma. Tam, co się działo w tym Centrum Kultury, te pieniądze wydawane na jedzonka, na tańczenie to tak właśnie przez te cztery lata się tańczyło.

Tak się tańczyło, że od dwóch lat nie możemy spłacić dwóch milionów złotych kredytu, który przetańczono na Dni Chojny, na imprezki. Na wniosek pana radnego Sakowskiego czekaliśmy na program naprawczy dla gminy. Czy doczekaliście się państwo? Na zapytania i interpelacje radnych odpowiadał jak chciał. Jak miał kaprys to odpowiedział. I tak się tańczyło w tej gminie. Najbardziej nieudolnym zarządem, jaki ja znam do tej pory to są właśnie ci państwo, co tam siedzą po mojej lewej stronie. Tu w tym protokole to jest tylko część kwot, bo tych umów o dzieło, umów zleceń jest mnóstwo. Dzisiaj pani De La Torre może straszyć nas sądami, ma pani prawo iść do sądu, podawać wszystkich, komu się pani podoba. Ale pani 3 tysiące wzięła za coś, za co pani nie powinna wziąć i za to powinien odpowiedzieć już dzisiaj nie Mazur tylko tutaj siedzący pan Długoborski, bo miał nadzór nad tym i nie robił nic. Tylko wydawaliście, bo byliście bezrobotni i trzeba było wam jakoś rączkę podać i jakieś pieniądze wam dać.

            Radny M. Kozieł – Nie byłoby w ogóle tej rozmowy gdyby… Pan burmistrz tu mówi, że dopatrzył się czegoś i zmienił dyrektora Centrum Kultury. W naszej gminie od pewnego czasu są jakieś dziwne zwyczaje. Pan burmistrz coś tam zauważył, że są nieprawidłowości i zwolnił pana dyrektora Mazura z pompą, prasą, radiem,. Telewizją. Była wielka pompa. Mało tego. Kiedy był przekręt urzędnika z mieszkaniem, gdzie teraz prokuratura się zajmuje pan burmistrz zamiast go wykopać dyscyplinarnie to zwalnia urzędnika za porozumieniem stron. Dogadali się burmistrz z urzędnikiem, idź sobie chłopie, ja ta sprawę załatwię.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Dwa zdania powiem do pana radnego Kozieła, który bardzo się troszczy o swojego szwagra i ma pretensje, że z nim nie rozmawiam a tutaj próbuje coś innego insynuować. Ja nie wykryłem żadnych nieprawidłowości i proszę ważyć słowa. To się dopiero okaże czy tam są jakiekolwiek nieprawidłowości.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Od 10 lat pracuję w Centrum Kultury i rzeczywiście miałam zlecenia i jest to, co najmniej dziwne, żeby przez 10 lat ktoś, kto promuje gminę Chojna na zewnątrz, wygrywa konkursy wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe, jego dzieci są prezentowane na łamach telewizji ogólnopolskiej i międzynarodowej, żeby on był zatrudniony na umowę zlecenie. Natomiast rzeczywiście tak było i ja się tego nie wstydzę, zarabiałam pieniądze pracując, jako instruktor w Centrum Kultury i jako prowadząca imprezy na terenie gminy Chojna przez 10 lat. Mam nadzieję, że panie i panowie sołtysi, którzy są obecni na sali mogą to potwierdzić i wiedzą, że ja wielokrotnie pomagałam kilka razy do roku organizując różne imprezy w różnych miejscach.

Natomiast, co do zapisu w statucie gminy, który dotyczy komisji rewizyjnej brzmi: „Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu a protokół podpisałam dzisiaj, kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków z kontroli i złożyć wyjaśnienia, co do ustalonych nieprawidłowości”.

            Sekretarz E. De La Torre – Chciałam powiedzieć, że podobnie jak pani dyrektor i w przeciwieństwie do tego, co powiedział pan Kabat uważam, że wykonałam dobrze swoją pracę. Otrzymałam za nią nie 3 tysiące tylko 2.5 tysiąca złotych. Odprowadziłam podatki i umieściłam z tego tytułu określone zeznanie podatkowe. Nie życzę sobie zatem żadnych komentarzy. Żeby w swoim protokole komisja rewizyjna mogła powiedzieć o nieprawidłowościach musi wskazać, jakie przepisy zostały naruszone. W całym tym protokole nie ma ani jednego słowa o naruszeniu jakiegokolwiek konkretnego przepisu. A zatem posługiwanie się określeniem, że zostało naruszone prawo nie ma tutaj uzasadnienia.

            Radny S. Kabat – Mówimy tutaj o gospodarności.

            Sekretarz E. De La Torre – Zasada gospodarności też jest przedmiotem oceny. Proszę pana. Jeszcze raz powtarzam. Nie życzę sobie pana komentarzy, że mnie się nie należą jakieś pieniądze za wykonaną w 2007 roku pracę. Ta praca jest do zweryfikowania, ponieważ te regulaminy i statut obowiązują nadal w Centrum Kultury. Pytanie jest, dlaczego aż tak dużo aktów prawnych trzeba było wytworzyć skoro przez cztery wcześniejsze lata było tak dobrze, że nie było całego oprzyrządowania prawnego w tej jednostce.

Poza tym chciałam powiedzieć, czy pan uważa swoje 741 tysięcy złotych zarobione na przewozach szkolnych z gminy Chojna za uczciwie zarobione pieniądze w latach 2005 – 2008. Dlaczego pan podważa uczciwe zarabianie pieniędzy przez inne osoby.

            Radny S. Kabat – Bo ja stanąłem do przetargu i robiłem to najtaniej a pani tego nie musiała robić, to mógł ronić Mazur wewnątrz tego zakładu.

            Sekretarz E. De La Torre – Centrum kultury nie posiada w ogóle radcy prawnego. Nigdy go nie posiadało i nie posiada nadal. Została poproszona o pomoc w napisaniu tych regulaminów, ponieważ po pierwsze jestem prawnikiem, po drugie przez 10 lat byłam dyrektorem instytucji kultury. Jeżeli pan uważa, że moje kwalifikacje są zbyt niskie, żeby napisać tego typu akty i dokumenty rozumiem, że pan ma wiedzę i posiada wykształcenie, które upoważnia pana do tego, żeby pewne rzeczy inaczej rozstrzygać i lepiej zrobić.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Chcę wyrazić swoje ubolewanie, że jesteśmy świadkami tej sytuacji, ponieważ ona nie powinna mieć dzisiaj miejsca. Właściwie to zgłaszam pretensje do pana przewodniczącego rady, że dopuścił do takie sytuacji. Stworzyliście sytuację nierównych szans i dlatego chcę stwierdzić, że kontrola została przeprowadzona nieprofesjonalnie a wręcz tendencyjnie. Nieprofesjonalnie, dlatego, że na etapie kontroli, kiedy można było zażądać wyjaśnień ustnych i pisemnych państwo tego nie uczyniliście, ponieważ nie jest to nigdzie odnotowane w protokóle a wręcz odwrotnie manipulujecie państwo tym, że nie udostępniono wam pewnych materiałów. To jest po prostu nieuczciwe. Po drugie kwestia tych informacji, które są zawarte w tym dokumencie, bo trudno go nazwać do końca protokółem, jest w tej chwili roztrząsana w kategoriach oskarżeń, co też nie powinno mieć w żadnym stopniu miejsca, ponieważ jest to kwestia ocenna. Ażeby takiej oceny dokonać należy powstrzymać się do momentu, kiedy i proszę panie radny Szeremeta powołując się na statut dokładnie i ze zrozumieniem go czytać, bo pan po prostu skłamał dzisiaj. Skłamał pan, że podpisany i wtedy już nie ma żadnego terminu a właśnie jest ten termin po podpisaniu. Pan po prostu nie przeczytał dokładnie statutu. Ja wielokrotnie zwracałem państwu uwagę na zapisy statutu i państwo dalej tego nie chcecie uznać i uszanować. Po to jest statut, który obowiązuje i abyśmy go stosowali. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden element procedury kontrolnej, który mówi o 7 dniach odniesienia się do zapisów w protokóle. To zostało w ogóle pominięte. Dopiero potem jest 14 dni, aby odnieść się do uwag, wniosków i ewentualnych nieprawidłowości. Ale wcześniej jest możliwość odniesienia się do zapisów w tym protokóle, co też nie zostało uczynione. Ja mogę rozumieć panią dyrektor Andrzejczyk, że dlatego podpisała dzisiaj ten protokół, aby stało się zadość temu, co państwo sugerowaliście, że po zakończeniu kontroli będzie możliwe przekazanie kolejnej dotacji dla Centrum Kultury. I tylko to mogło powodować panią dyrektor, że zgodziła się ten protokół dzisiaj wbrew zapisom statutowym podpisać. Ale to wcale nie znaczyło, że należało ten protokół dzisiaj poddawać debacie, ponieważ to powoduje nierówne szanse. Debata na temat tego protokółu nie powinna mieć dzisiaj miejsca i jest nieuzasadniona, wręcz nieuprawniona a moim zdaniem jest pewnego rodzaju grą wyborczą i manipulacją.

            Radny R. Skrzypek – Powoli trzeba zmierzać do podsumowania dzisiejszej debaty. Pani sekretarz. Nikt nie ma do pani jakichś wielkich żalów, że pani otrzymała zlecenie i je wykonała. Lepiej lub gorzej nie nam to oceniać. My nie kontrolowaliśmy Ewy De La Torre tylko dyrektora Centrum Kultury i zarzucamy dyrektorowi niegospodarność, że podpisywał umowy m. in. z panią, ale to nie pani wina. Podpisywał umowy, które były niepotrzebne albo przeszacowane. W zakresie obowiązków dyrektora jest sporządzenie regulaminu. Jak nie wie jak taki regulamin sporządzić to niech nie startuje na dyrektora tylko na woźnego. Nie ma nikt do pani pretensji. Pani nazwisko padło, bo takie było nazwisko na umowie.                                   Do pani dyrektor. Może zdradzę rozmowy kuluarowe z kontroli, ale pani co innego mówiła podczas kontroli a co innego mówi teraz. Pani zgadzała się z nami, że jest mało czasu, że od maja domagam się tych dokumentów. Dopuściliście nas dopiero 7 października. Pani wiedziała, że jest mało czasu, pani się z tym zgadzała, pani na obiecała, że niezwłocznie jak będzie możliwość ten protokół podpisze. Pani też zależało na tym, żeby sprawy wyczyścić. Dzisiaj nagle pani się domaga czasu 2 tygodnie, 7 dni. Może nie jest to tak jak miało być, ale wszyscy wiemy, a szczególnie powinien wiedzieć pan burmistrz i pan zastępca, żeby tą sprawę wyczyścić. Sprawa jest wyczyszczona, spada na byłego dyrektora. Pan burmistrz ma plusa, że wcześniej zwolnił dyrektora. Ja nie wiem, po co wam te dwa tygodnie, te 7 dni, po co chcecie to schować. Do tego, co powiedział pan zastępca, że protokół jest nieprofesjonalny. Trudno się z tym nie zgodzić. Ja nie jestem prawnikiem i koledzy z komisji rewizyjnej nie są prawnikami. Stworzyliśmy taki protokół, jaki jesteśmy w stanie wg naszej wiedzy stworzyć. Opisaliśmy złe procedury, które tam działały.  

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Chciałam się ustosunkować do wypowiedzi dotyczącej tego, że bardzo mi zależało na tym, żeby to było sprawnie i szybko przeprowadzone. To jest prawda i nie rozumiem dalszej wypowiedzi, że później przestało mi zależeć. Państwo kontrolowaliście od 6 października do 31 października Centrum Kultury w Chojnie. Wczoraj otrzymałam protokół, dzisiaj podpisałam. Więc naprawdę ja się spieszę. Tylko państwo mieliście dosyć dużo czasu, żeby jeszcze zwrócić się o ewentualne wyjaśnienia. Cały czas jednostka była przygotowana na państwa pytania i wielokrotnie dzwoniliśmy, pytaliśmy się czy jeszcze się pojawicie, czy macie jakieś zastrzeżenia, czy chcecie jeszcze obejrzeć dokumenty. Więc proszę nie zarzucać, że nagle zmieniłam podejście, bo to nie jest prawda. Bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie sprawę wyjaśnić. Audyt zewnętrzny jest jak najbardziej wskazany. Chcę to wyjaśnić dla dobra placówki.

            Radny W. Fedorowicz – Dyskutujemy nad sprawą, która w zasadzie jest jasna i oczywista, że podlega ocenie dyscypliny finansowej. Wszyscy wypowiadamy się, że nie jesteśmy fachowcami to, dlaczego tak tłuczemy ten temat. Nie jesteśmy fachowcami, przekażmy protokół i wnioski do fachowców i fachowcy odniosą się do tego. Wydano jakieś kwoty, których nie powinno się wydawać to jest tak samo jak komisja rewizyjna zmusiła burmistrza, żeby najął prawnika i żeby ten prawnik napisał, że sprawa nadaje się do sądu. To ja, bez wykształcenia prawniczego wiem, że każda sprawa nadaje się do sądu i napisałbym to za darmo.

            Sekretarz E. De La Torre – W związku z tym, że państwo radni dyskutujemy, mówicie o sobie, że nie jesteście fachowcami i że sprawa powinna być zbadana przez inne organy. Prosiłabym o odnotowanie w protokole dzisiejszej sesji, że złożyłam przed chwilą na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej H. Kłapoucha komplet dokumentów, który był przedmiotem mojej miesięcznej pracy pomiędzy listopadem a grudniem 2007 roku. Te regulaminy leżą w tej chwili przed panem przewodniczącym i SA do dyspozycji całej komisji rewizyjnej tak, aby komisja nie miała argumentu, że nie wie, jaka praca została wykonana.

            Radny S. Błęcki – Cała ta dyskusja, jeśli chodzi o tłumaczenia, procedury, nie procedury to jest odwracanie kota ogonem. Każdy kto ma troszeczkę zdrowego rozsądku to jeśli popatrzy na zestawienie trzy imprezy w 2010 roku ze środków unijnych za 350 tysięcy złotych, z tego dwie firmy znajome 150 tysięcy. Setki tysięcy złotych były przez Centrum Kultury w ciągu tych czterech lat marnotrawione. Co do słynnych regulaminów. Pełniłem kiedyś obowiązki dyrektora ośrodka kultury w Cedynii i tam tworzono ośrodek kultury od podstaw z połączenia kilku różnych podmiotów i te wszystkie regulaminy tworzyłem sam w ramach pensji, którą otrzymywałem. Musimy sobie zadać pytanie, czy to tylko w Centrum Kultury miały miejsce takie sytuacje, czy może w innych jednostkach. Bo jeżeli z Centrum Kultury setki tysięcy złotych były wyprowadzane w sposób niegospodarny to trzeba zapytać czy było podobnie w innych miejscach. Doszliśmy do ściany i musimy sobie zadać pytanie czy tak ma być dalej, czy też trzeba coś z tym zrobić. Ja próbowałem zwracać uwagę rady na te sytuacje, które się działy w Centrum Kultury jeszcze, jako pracownik i spotkała mnie za to zasłużona kara. Co do żalów pani dyrektor. Ja byłem na kontroli i widziałem reakcję pani dyrektor. Łapała się za głowę, były to reakcje bardzo emocjonalne a dzisiaj są to reakcje zupełnie odwrotne. To nie pierwszy raz pani dyrektor w ten sposób reaguje.

            Radny R. Skrzypek przypomniał wnioski komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna wnosi, aby dokonać audytu zewnętrznego i powiadomić rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

            Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Za przyjęciem glosowało 10 radnych, przeciwko nie było, wstrzymała się 1 osoba.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej. Za przyjęciem glosowało 11 radnych, przeciwko nie było, wstrzymała się od głosowania 1 osoba. Przewodniczący stwierdził, że protokół komisji rewizyjnej został przyjęty większością głosów.

 

Do punktu 11.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok przedstawiła skarbnik T. Kuflowska.

Zaproponowane są zmiany po stronie planu wydatków o kwotę 654.691 zł. Dotyczą działu 500 handel, przemieszczenia między grupami wydatków, dział 600 transport i łączność na przebudowę ulic gminnych w m. Chojna na terenie byłego lotniska. Jest proponowana kwota zwiększenia o 100 tys. zł. Tę kwotę przenosi się z działu 900, która była planowana w styczniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sikorskiego w Chojnie. W dziale 700 na remonty mieszkań komunalnych jest propozycja zwiększenia planu o 50 tys. zł. Jednostki podległe, czyli oświata i OPS złożyły daleko idące zmiany, które mieszczą się w kompetencjach rady tj. przemieszczenia między grupami, rozdziałami. Ponadto na wykonanie docelowego podłączenia energetycznego przepompowni ścieków w ulicy Skłodowskiej jest planowana kwota zwiększenia o 5 tys. zł. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 62.500 zł. Planuje się wydatki na sfinansowanie zastępcze na usunięcie usterek w kompleksie boisk sportowych Orlik 38 tys. zł oraz na dokończenie inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Wilsona w kwocie 230 tys. zł. Te zwiększenia planuje się zbilansować zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w dziel 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… – 3 za, 1 wstrzymujący.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty – 1 za, 4 się wstrzymało.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 2 za, 2 się wstrzymało.

            Radny S. Kabat – Mam wniosek. Z działu 600 przekazać 30 tys. zł na dokumentację techniczną na budynek straży pożarnej w Lisim Polu.

            Radny M. Kozieł – Pytanie do działu 926 kultura fizyczna i sport. Planuje się zwiększenie 38 tys. zł na zapewnienie finansowania na zastępcze usunięcie usterek na kompleksie boisk sportowych Orlik. Chciałbym wiedzieć, jakie to są usterki i dlaczego mamy wydawać 38 tysięcy.  

            Z-ca naczelnika wydziału BPI J. Berbeś – Jeśli chodzi o Orlika, w chwili sporządzenia protokołu odbioru już mieliśmy pewne usterki zapisane w tym protokole. W maju zrobiliśmy przegląd gwarancyjny, bo pewne usterki zaczęły występować w trakcie użytkowania m. in. odklejanie się sztucznej trawy na łączeniach. W sumie tych przeglądów gwarancyjnych dokonano trzy razy i trzy razy firma wykonawcza, która wykonywała Orlika nie stawiła się na te przeglądy. Należało dokonać tych przeglądów trzy razy, bo to jest wymóg wynikający gwarancji ubezpieczeniowej, jaką firma ubezpieczeniowa udzieliła w imieniu wykonawcy. Sytuacja jest tego rodzaju, że firma, która wykonywała Orlika jest w stanie upadłości. W związku z tym będziemy musieli wyegzekwować usunięcie tych usterek od gwaranta, który udzielił gwarancji, czyli od firmy ubezpieczeniowej. Jest wniosek, żeby uzupełnić w budżecie bo musimy to wykonanie zastępcze zlecić i po otrzymaniu faktury dopiero od gwaranta tą kwotę wyegzekwować. Ta suma gwarancyjna, która jest zawarta w polisie jest mniej więcej równoważna z tym, o co występujemy. Musimy mieć zapewnione w budżecie, żeby można było zlecić tą robotę, że zrobi to inny wykonawca i wtedy dopiero odbijemy na ubezpieczyciela. Taka jest rzeczywistość, że wykonawca nie popłacił również podwykonawcom, których miał.

            Radny S. Kabat – Panie naczelniku. Pamięta pan jak trwała budowa Orlika, gdy cykl budowy odbywał się w grudniu i ja byłem z termometrem, kładłem go na ziemię i pan przyjechał wtedy. Mówiłem, że pozwalacie firmie gdzie była minusowa temperatura robić takie inwestycje to pan, jako fachowiec wtedy nie zareagował na to, że nie ma sensu tego robić, bo później będą takie skutki roboty. Tak żeście robili Orlika w tych minusowych temperaturach, że dzisiaj wychodzą buble.

            Z-ca naczelnika wydziału BPI J. Berbeś – Kiedy była mierzona temperatura to dotyczyła nawierzchni poliuretanowej i ta nawierzchnia jest w porządku i nic tam się nie dzieje. Natomiast trawiasta była robiona przed mrozami, ale widocznie zastosowali nieodpowiedni klej albo coś, bo wszystkie łączenia po prostu się odklejają.

            Radny S. Kabat przypomniał swój wniosek, aby 30 tysięcy złotych przeznaczyć na dokumentację na straż pożarną w Lisim Polu z działu 600, ponieważ zbliża się sezon zimowy nie będzie robić się chodników czy schetynówek.

            Naczelnik wydziału BGK J. Będzak – Ponieważ pan Kabat twierdzi że już nic nie zrobimy, te roboty są praktycznie już zrobione. Ponieważ wykonawca montuje kanalizację deszczową, która jest cały czas robiona na bieżąco i nam i tak zabraknie pieniędzy, żeby dokończyć tą inwestycję a zabranie tych 30 tysięcy to będziemy mieli zobowiązania w stosunku do wykonawcy. My nie możemy wstrzymać roboty, żeby czekać na kolejne decyzje, ponieważ wykonawca ma termin do końca listopada i jeżeli nie wywiąże się z tego zakresu robót to nie dostaniemy 1.250.000 zł od wojewody. Te środki są i tak za małe na dzień dzisiejszy i bardzo proszę żeby nie przyjmować tego wniosku, bo nam i tak brakuje pieniędzy.

            Radny S. Kabat – Skoro nie można z działu 600 to ja proponuję z działu 854 – trans graniczna sieć niemiecko-polskich placówek gdzie mamy -116 ja proponuję, żeby dodać te 30 tysięcy, czyli 146 tysięcy z tego działu.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Wydaje się, że ten wniosek, który w tej chwili składa pan radny Kabat nie ma żadnego uzasadnienia. Ja rozumiem, że można w tej chwili próbować otwierać nowe zadania, ale przecież to jest pole do popisu podczas budżetu a nie w tej chwili na koniec roku. Będzie projekt budżetu i do tego projektu chcemy wpisać, a nawet jest wpisana ta propozycja, bo takie były uzgodnienia z mieszkańcami, z OSP podczas zebrań wiejskich, żeby to zadanie rozpocząć w przyszłym roku, bo i tak w tym roku rozpoczęcie tego zadania nic nam nie daje. Tym bardziej, że sam pan pytał o ekspertyzę dotyczącą Nawodnej i tam jest zadanie do kontynuowania. Jeżeli będzie gotowa ekspertyza to jest pytanie czy robimy dokumentację na Nawodną na nadbudowę remizy i czy będziemy kontynuować to zadanie. To zadanie musi być wtedy wpisane do WPI. To nie może być tak, że nagle robimy sobie dokumentację nie wiedząc o tym, co będzie dalej. W związku z tym uważam, że w tej chwili wniosek jest zupełnie niepotrzebny, chybiony.

            Radny S. Kabat – Ja twierdzę, że to jest uzasadnione. Dla pana może to być nieuzasadnione. Tyle, co pan mówi, to ja panu nie wierzę w ani jedno słowo. Panie Długoborski opinię prawną jak się nie mylę robicie dwa lata i na to były środki i do dzisiaj żeście tego nie zrobili. Dlatego ja panu nie wierzę w żadne słowo, które pan wypowiada.

Panie przewodniczący. Złożyłem wniosek i proszę go poddać pod głosowanie.

            Z—ca burmistrza W. Długoborski – Jeżeli chcemy kontynuować kampanię wyborczą podczas tej sesji to proszę bardzo. Ja zgłoszę dziesięć innych propozycji, które trzeba zrobić panie radny Kabat. Gdzie pan był przy konstruowaniu budżetu na ten rok. To jest zwykła kampania wyborcza. Bo co? Trzeba się przypodobać Lisiemu Polu, żeby tam robić dla OSP remizę w tej chwili? Teraz chce pan to załatwiać? Ile razy pan był na zebraniu w Lisim Polu, kiedy rozmawialiśmy na te tematy? Ani razu. Nikt pana nie widział w Lisim Polu przez całą kadencję.

            Radny S. Kabat – Akurat pan za mną nie chodził ani ja za panem. Jeszcze raz powtarza. Nie wierzę w ani jedno słowo, w to, co pan tutaj mówi, bo próbuje pan kampanię robić a nie ja. Ja złożyłem wniosek czy to się panu podoba, czy nie to mnie nie interesuje. Ja złożyłem wniosek i proszę go o przegłosowanie.

            Przewodniczący K. Kowalczyk poddał pod glosowanie radnego S. Kabata.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciwko 1, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Te pieniądze są w budżecie na rok 2011. Nie wiem czy ktokolwiek i cokolwiek zdąży jeszcze tym roku coś zrobić w tym zakresie.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

            - uchwała Nr LIV/452/2010 stanowi załącznik nr    do protokołu

Burmistrz A. Fedorowicz – Ostatnie orzecznictwo mówi wyraźnie o tym, że zmiany w budżecie są proponowane w innym trybie.

 

Do punktu 12.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokość dopłat do dostarczanej wody i odprowadzania ścieków przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

22 października wpłynęły taryfy z Wodociągów Zachodniopomorskich i z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Nie było czasu, aby dobrze przeanalizować te taryfy, ponieważ jak wszyscy wiemy na ostatniej sesji była poruszana sprawa, czy zwalniamy z podatku te podmioty. Uzyskaliśmy zgodę, że nie zwalniamy z podatku. Po spotkaniu z przedsiębiorcami wynegocjowaliśmy stawkę 2.80 zł w Wodociągach Zachodniopomorskich i 3 zł w PUK. Do tych kwot trzeba dopłacić 33240 zł dla wodociągów z Goleniowa i 60.00 dla PUK w Chojnie. Są to stawki netto plus należny VAT. Jeżeli radni chcieliby zmniejszyć stawki to musielibyśmy zwiększyć dotację dla tych przedsiębiorstw. Po analizie ich kosztów wynika, że oni nie mają z czego obniżyć tych taryf ponieważ w ciągu roku tak drastycznie szły opłaty za badanie wody. Wodociągi stwierdziły, że są to stawki po kosztach. 

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Kabat – Jak dobrze pamiętam zawsze to była tak, że zapraszaliście przedstawicieli z Goleniowa i my, jako radni mieliśmy możliwość dyskusji na temat cen wody. Od dwóch lat jest ta, że rzuca nam się projekt uchwały pod nos. Ja wiem, że my nie możemy negocjować stawek z firmą z Goleniowa, natomiast możemy dyskutować na temat ile dopłacimy. Ja na komisji złożyłem wniosek, żeby nie podnosić przynajmniej na wsiach cen wody, z tym, że prosiłem panią skarbnik, żeby ktoś wyliczył, jaką kwotę byśmy musieli dopłacić dla firmy goleniowskiej. Dlaczego wy wcześniej wiedząc o tym, że przyjdzie ten temat podatków nie zaprosiliście przedstawiciela z Goleniowa.

            Naczelnik wydziału BGK J. Będzak – 22 października wpłynęły dwa wnioski i było mało czasu na to. Na ostatniej sesji dyskutowaliśmy czy zostaje podatek od nieruchomości, czy będą przedsiębiorstwa płaciły. Do tej pory przedsiębiorstwa były zwalniane z podatku i dopiero w zeszłym roku gmina nie wyraziła zgody na zwolnienie i ten rok jest drugim rokiem.

Zapraszaliśmy wcześniej przedstawicieli z Goleniowa, oni mają 28 gmin do obsłużenia i jedyny wolny termin to był piątek gdzie mogli się z nami spotkać, bo też byli na sesjach w różnych gminach. Można nie przyjąć tej stawki, Goleniów zastosuje po 70 dniach stawkę 3.07. Oni mają swoje koszty. Wodociągi Zachodniopomorskie w zeszłym roku nie inwestowały z uwagi na to, że nie zostały zwolnione z podatku.

Przewodniczący J. Kowalczyk poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr LIV/453/2010 została podjęta 11 głosami za, przeciwko nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------  Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowych obiektów sakralnych w 2010 roku przedstawił naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński.

Parafia w Grzybnie złożyła wniosek o przyznanie dotacji na prace remontowe przy dwóch kościołach zabytkowych w Grzybnie i Kamiennym Jazie. Udokumentowała poniesione wydatki w wysokości ok. 90 tysięcy. Wcześniej podjęta uchwała o zasadach dofinansowywania takich prac określa, że dofinansowanie można przyznać w wysokości do 50% poniesionych nakładów. Proponowana kwota dofinansowania nie przekracza tych 50%.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała nr  LIV/454/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 14.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy położony w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57. Z wnioskiem o wydzierżawienie tego lokalu wystąpiła osoba fizyczna, która planuje uruchomić usługi Poczty Polskiej. W związku z tym, że jest wysokie zapotrzebowanie na wykonywanie tych usług pan burmistrz postanowił przygotować projekt uchwały i poddać pod dyskusję rady. Gmina Chojna jest w posiadaniu kserokopii pisma Poczty Polskiej, z której wynika, że podpisze z wnioskodawczynią umowę agencyjną na prowadzenie usług pocztowych. Ta placówka zaczęłaby pracować od dnia 26 listopada br.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr LIV/455/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr    do protokołu.

 

Do punktu 15.

-----------------  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami  pozarządowymi na rok 2011 przedstawił naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński.

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nakłada obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku nastąpiła zmiana tej ustawy, która dodatkowo nakłada obowiązek przeprowadzenia przed uchwaleniem takiego programu konsultacji społecznych. Te konsultacje zostały ogłoszone, był wyznaczony termin na odniesienie się do projektu programu współpracy. W zaproponowanym terminie ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne wnioski ani sugestie. W samym projekcie programu współpracy naniesiono w międzyczasie kilka drobnych autopoprawek, które wynikały z błędów pisarskich, które zostały zauważone i z sugestii radcy, który opiniował ten projekt uchwały. Ustawodawca nakłada na jednostki samorządu terytorialnego termin uchwalenia takich programów współpracy do 30 listopada każdego roku.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny S. Błęcki – Wniosek, aby w punkcie 3 dopisać podpunkt „e” że w skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel rady miejskiej wybrani przez radę miejską.

Przewodniczący wniosek poddał pod glosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą. W wyniku głosowania uchwała Nr LIV/456/2010 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 16.

-----------------  Burmistrz odpowiedział na pytania zadane w punkcie 6 porządku sesji.

Pytanie radnego Kozieła dotyczyło wskazania osoby odpowiedzialnej za remonty dróg. Z ramienia urzędu jest nią pan Dariusz Skrycki. Natomiast tam spółka KRI prowadzi dodatkowo roboty ziemne i wypada mi wyłącznie przeprosić, bo to, że kierownik budowy dostał po uszach to nie jest usprawiedliwienie. W momencie, kiedy pojawiły się utrudnienia związane z remontem nawierzchni ulic równolegle pojawiły się utrudnienia związane z dziurami, przesuwaniem ziemi i oni robili to niepoprawnie. A do tego na nieszczęście jeszcze padało i w piątek i poniedziałek to były rzeczywiście bardzo trudne dni dla mieszkańców. Wielokrotnie interweniowaliśmy, ale nie wszystko jeszcze jest tak jak być powinno.

W sprawie szpitala gryfińskiego, który złożył wniosek na wyremontowanie pomieszczeń w tym samym budynku, w którym będzie filia poczty nie mamy w tej chwili środków na to żeby partycypować w kosztach remontu. Zabezpieczamy środki w budżecie Administracji Szkół na dofinansowanie do zakupu rentgena w przyszłym toku.

Pan radny Kabat pytał, co z ekspertyzą w Nawodnej. Zostało zlecone wykonanie dla pracowni projektowej w Szczecinie.

Na temat inwestycji planowanej w Krajniku Górnym. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że są rozpowszechniane informacje na temat inwestycji, której gmina nigdy nie mogłaby zrealizować. Mówi się o budowie jakiegoś schroniska dla młodzieży trudnej, poprawczaku, więzienia i nie wiadomo co jeszcze. Żadna ustawa o systemie oświaty, żadne rozporządzenie nie pozwala na funkcjonowanie, czy zarządzanie taką placówką przez gminę. To, że Niemcy w swoich uwarunkowaniach prawnych, różne stowarzyszenia i inne instytucje prowadzą jakieś szkoły dla młodzieży trudnej, niepełnosprawnej, sprawnej lepiej albo inaczej to jest ich sprawa. My mamy tutaj inne organy prowadzące, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, ale nie gmina a więc nie ma mowy o jakimkolwiek ośrodku, który wykraczałby poza granice prawne. Tam ma być centrum spotkań i kształcenia dla wszystkich; turystów, rowerzystów, samochodziarzy, starszych, młodszych, każdego, kto będzie chciał zorganizować szkolenie, konferencję, pobyt z noclegiem, bo baza noclegowa na dwadzieścia kilka miejsc jest w planie. Jeżeli ktoś był w Grosspinow to wie jak wspaniale tego typu ośrodki funkcjonują, z kompletnym zapleczem, umożliwiającym przyjmowanie w tym przypadku 100 osób, wielokrotnie dzieci z naszej gminy pod opieką m. in. pani sołtys Ewy Koby, korzystały z takich wyjazdów i w taki sam sposób miałby ten ośrodek funkcjonować. Pozyskiwać fundusze unijne na wymiany młodzieży, dorosłych.

 

Do punktu 17.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Radny G. Sakowski – Jest to ostatnie posiedzenie w tej kadencji. Ja w przyszłej kadencji przynajmniej za tym stołem zasiadać nie będę, więc bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, z którymi mogłem współpracować w tej kadencji rady. Wszystkim życzę szczęścia i powodzenia.

Przewodniczący J. Kowalczyk stwierdził realizację porządku 54 sesji i zarazem ostatniej w kadencji 2006 – 2010. Podziękował w imieniu własnym, jako przewodniczący panom burmistrzom, pani skarbnik, pani sekretarz, naczelnikom wydziałów, sołtysom, radnym za współpracę, za wytrwałość do końca. Życzył też sukcesu tym, którzy startują w kolejnych wyborach, aby zasiedli na tej sali.

Następnie przewodniczący zamknął obrady. Koniec obrad godz. 13.55.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała                                                                                   Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                           Janusz Kowalczyk

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:28