Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XX

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XX/2012

z sesji Rady Miejskiej

z dnia 28 września 2012 r.

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni: R. Bekier, A. Jamróz, N. Oleśków, J. Przygoda.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, wykonawca gminnej ewidencji zabytków A. Dębska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł zdjęcie z porządku projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie tj. pkt 11 nowy druk nr 2 i wprowadzenie 3 zmian. Wprowadzenia projektu uchwały w sprawie upoważnienia do lokowania wolnych środków, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i projekt uchwały w sprawie zmiany WPF. Jednocześnie burmistrz zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 20 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej (lokale, w których jest Puls i warsztat samochodowy).

Proponowane zmiany w porządku obrad zostały przegłosowane, przyjęte 10 głosami za i 1 wstrzymującym.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

--------------- Do protokołu z XVIII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 10 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym.

Do protokołu z XIX sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 9 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym, 1 nie brał udziału w głosowaniu.

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

27 lipca spotkałem się z p. Tomaszem Milerem redaktorem Gazety Gryfińskiej gdzie rozmawialiśmy nt. Związku Gmin Dolnej Odry i problemów odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Temat przewija się w różnych mediach i dosyć dużo mówi się na temat przede wszystkim sposobu naliczania opłat. Większość samorządów i związków komunalnych skłania się ku temu, żeby naliczanie było od osoby. 27 lipca odbył się, jak co roku Jarmark Moryński. 31 lipca w Gryfinie święto policji. 7 sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich podpisaliśmy z panem marszałkiem umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która dotyczyła pomostu w Jeleninie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. 10 sierpnia odbyło się spotkanie z prezesem Szpitala Powiatowego w Gryfinie J. Piwowarczykiem. Wrócił on do koncepcji utworzenia tutaj gabinetów specjalistycznych i rentgena. Ale ta koncepcja jest po raz kolejny pojawia i nie wiem, jaki będzie tego finał. My chcemy państwu, wszystkim mieszkańcom zaproponować pewną koncepcję zagospodarowania tych naszych terenów z przeznaczeniem na usługi medyczne, ponieważ to już za długo trwa i czas, żeby ten problem uporządkować i uporządkować tereny, które mamy do dyspozycji.

21 sierpnia odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry. 23 sierpnia spotkaliśmy się z dyrektorami szkół, żeby omówić problemy związane z inauguracją roku szkolnego. 23 sierpnia spotkaliśmy się z przedstawicielami, prezesami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i KRI, czyli naszego dostawcy gazu jak również z dyrektorem naszego ZGM. Sytuacja jest dość skomplikowana, bo najemcy lokali nie płacą za wszystko, nie tylko za czynsz, ale także za usługi, które są im świadczone, czyli opłaty za wodę, ścieki, ciepło a niestety Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej muszą się z tego rozliczać i np. dostawcom gazu płacić. Na razie udało się pewne trudne sprawy złagodzić. Dyrektor ZGM podjął starania, w miarę skuteczne w zakresie ściągalności tych zadłużeń. To są naczynia połączone i jeżeli ZGM nie płaci do PUK to powoduje to zachwianie płynności finansowej i skutki są takie, że czasami, tak jak to pan prezes mówi jeszcze nie zdarzyło się, ale już niewiele brakuje, żeby zabrakło na wypłatę dla pracowników i chcemy tego uniknąć za wszelką cenę tam gdzie jest to możliwe ściągnąć pieniądze od tych, którzy uchylają się od płacenia.

W dniach 24 – 26 sierpnia odbyły się kolejne Dni Integracji. 31 sierpnia po raz pierwszy spotkałem się z panem Jakubem Sieradzkim. Jest to nowy pracownik urzędu, który mam nadzieję w sposób bardzo profesjonalny, przynajmniej tak to wynika z naszego doświadczenia i kwalifikacji, które posiada, że będzie umiał koordynować współpracę naszych jednostek, wszystkich osób, które będą zabiegały i zabiegają o fundusze zewnętrzne.

31 sierpnia spotkaliśmy się w gronie i Polaków i Niemców z działaczami klubu motorowego chojeńskiego i partnerskiego ze Schwedt.

1 września w Pinnow odbyły się dożynki, w których wziął udział pan przewodniczący. U nas odbyły się zawody motorowe, odbyły się dożynki w Nawodnej, dożynki w Brwicach, dożynki w Rurce, festyn w Białęgach i festyn w Czartorii.

3 września miała miejsce inauguracja roku szkolnego. W dniach 5 – 7 września odbyła się międzynarodowa konferencja nt. odpadów. Przedstawiono wszystkie od strony prawnej i merytorycznej problemy i od strony organizacyjnej i finansowej, które spadły wraz z ustawą na gminy. W sumie w naszym województwie mamy dwa związki. Związek 21 samorządów na północy województwa i drugi związek, który my powiększyliśmy tj. Związek Gmin Dolnej Odry, który poprzednio obejmował swoim zasięgiem tylko gminy powiatu gryfińskiego a obecnie 21 samorządów z powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i jedna gmina z powiatu choszczeńskiego.

7 września miał miejsce odbiór techniczny chodnika w Krzymowie. 8 września odbyły się dożynki w Krzymowie. 10 września z-ca uczestniczył w święcie V pułku inżynieryjnego w Podjuchach. 11 odbyło się spotkanie z założycielkami stowarzyszenia Amazonki.

12 września pięć par obchodziło swój jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W dniach 13 – 14 września w Moryniu odbyło się szkolenie pracowników gmin w zakresie problematyki związanej z gospodarką odpadami komunalnymi i również 14 września odbyło się walne Związku Gmin Dolnej Odry. W dniach 14 – 16 września w Raciechowicach, naszej gminie partnerskiej odbyło się kolejne święto Jabłka i Gruszki. Złożyliśmy wizytę, która zaowocowała kolejnymi działaniami w zakresie wspólnych projektów. Pan Jakub Sieradzki na moje polecenie rozpoczął proces, który ma na celu przede wszystkim zachęcenie wszystkich organizacji pozarządowych do takiego działania, które pozwoli im na pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych.

Kolejne działania to jest wyjazd naszej młodzieży gimnazjalnej na międzynarodową spartakiadę, która będzie miała miejsce w dniach 12 – 14 w międzynarodowym ośrodku olimpijskim w Zakopanem.

Nasz wyjazd to również było święto przy okazji, ale przede wszystkim świętowały gminy Wałcz i Gryfino, które podpisały 10 lat temu umowę partnerską pozwolę sobie tutaj przekazać mały gadżet, który ma trafić do adresata a tym adresatem jest w imieniu gminy Gryfino podpisała to porozumienie z gminą Raciechowice i tą osobą jest były burmistrz Gryfina Wojciech Długoborski.

Dalej burmistrz przekazał przewodniczącemu K. Komorzyckiemu pejzaż Raciechowic, który otrzymał razem z radną E. Nowicką w pierwszą rocznicę podpisania umowy o współpracy.

16 września w Cedyni odbyły się międzygminne zawody strażackie. 18 września w Gartz odbyła się konferencja nt. zagospodarowania międzyodrza i budowy mostu pieszo-rowerowego w m. Gartz. Jest potrzeba, żeby skomunikować Gartz i okolice z tą przestrzenią, jeśli chodzi o międzyodrze i sąsiadujące za międzyodrzem Gryfino. Jest taka koncepcja, są na to fundusze unijne.

20 września w drodze przetargu wydzierżawiliśmy 79 ha terenów na byłym lotnisku z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznych. Z tego tytułu będziemy otrzymywali 984 tysiące rocznie netto z tytułu dzierżawy plus ok. pół miliona podatku. Czyli gmina Chojna przez 27 lat będzie dostawała półtora miliona za to, że będzie tam elektrownia słoneczna. Mam nadzieję, że będzie tańszy prąd, bo w decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaliśmy zapisaliśmy, że może tam powstać elektrownia o mocy 25 megawatów. Dzisiaj technologie, które stosują inwestorzy są na tyle bardziej efektywne, że na tym terenie może powstać elektrownia o znacznie większej mocy. Pytanie, czy odbiorca energii, czy to będzie Enea czy Polskie Sieci Energetyczne będzie chciał takie ilości energii przyjąć. To będzie problem, który musi rozwiązać inwestor i inwestor będzie musiał również uzgodnić, kto i za ile wybuduje brakujące elementy infrastruktury.

Było dwóch chętnych do przetargu, trzeci inwestor nie zdążył wpłacić wadium. Cena wywoławcza była sześćset pięćdziesiąt kilka tysięcy za ten teren.

20 września w PUK pan prezes podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa na zakup śmieciarki. Taką śmieciarkę PUK już testował, ale teraz musimy ogłosić przetarg i kupić zgodnie z prawem zamówień publicznych.

20 września w Prenzlau odbyło się pierwsze sympozjum pn. sieć klasztorów polsko-niemieckich. My mamy klasztor poaugustiański, w którym jest obecnie siedziba parafii Świętej Trójcy. W dniach 21-23 września w Gnieźnie odbyło się posiedzenie zarządu polsko-ukraińskiego konwentu współpracy samorządowej. Ja jestem członkiem tego zarządu i nie pobieram za to żądnego wynagrodzenia z tego tytułu.

25 września podpisaliśmy umowę przeniesienia własności, akt notarialny ze spółką Apexim, którą reprezentuje pan Adam Baranowski na sprzedaż stacji paliw w Krajniku Dolnym za go gmina Chojna otrzymała 22 mln zł. Te pieniądze chcemy przeznaczyć w pierwszej kolejności, aby pozbawić gminę tych najtrudniejszych kredytów, najbardziej komercyjnych, tych, które musieliśmy zaciągać, żeby w poprzednich latach ratować naszą sytuację finansową. Wszystkie te pieniądze chcemy przeznaczyć na inwestycje. Na razie część na lokaty, bo przecież dzisiaj wszystkich inwestycji nie rozpoczynamy, ale te pieniądze znakomicie nam pozwolą na zabezpieczenie środków własnych na wkład własny do inwestycji, które będziemy musieli zrealizować z funduszy unijnych czy też innych zewnętrznych.

Nie będę obiecywać, że nagle w każdym sołectwie zrobimy wszystko to, na co państwo czekacie, ale na pewno nie będzie szło tak jak po grudzie. Na pewno będziemy starali się te priorytetowe zadania realizować. A priorytetem, to jest państwa głos, który odbieram i przekazuję dalej. Priorytetem zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy Chojna jest budowa sali gimnastycznej, hali widowiskowo-sportowej. Najlepiej gdyby była zlokalizowana przy gimnazjum, bo wtedy będzie najefektywniej wykorzystana. Kolejnym zadanie to są problemy, których do tej pory nie rozwiązaliśmy, problemy z lokalizacją obiektu przeznaczonego na usługi medyczne. Na pewno nie będziemy budowali żadnego szpitala, bo takie potrzeby nie ma i nie mamy też tytułu, żeby takim zadaniem się zajmować, ale po wszystkich dotychczasowych doświadczeniach, rozmowach, konsultacjach będziemy starali się państwu przedstawić taką propozycję, która wydaje się najkorzystniejsza.

Kolejny temat bardzo ważny z punktu widzenia kosztów, które gmina ponosi utrzymania całej administracji a więc remont budynku po straży granicznej. Tutaj szukamy jak najlepszego montażu finansowego, żeby nie zjeść własnych pieniędzy tylko żeby pozyskać z ministerstwa kultury, czy też z innych źródeł pieniądze na remont obiektu, na termomodernizację. A więc tyle ile będzie można pozyskać z zewnątrz a dopiero wtedy dołożyć własne środki. To znakomicie nam pozwoli na obniżenie kosztów wyprowadzając się z kilku obiektów. Z czerwonego budynku, z białego budynku, ASiIS i ZGM także i wtedy te nieruchomości będziemy mogli sprzedać, czyli pomniejszymy w pewnym stopniu koszty, które trzeba będzie ponieść. I oczywiście te wszystkie zadania, które są numerem jeden, czyli problemy wodno-kanalizacyjne i drogowe, bo tych jest tak dużo, że podejrzewam, że nie 22, ale 220 mln by nie wystarczyło, żeby w każdym sołectwie zrobić to, co chcemy zrobić. Na pewno priorytetem będą dla nas świetlice w miejscowościach, w których ich nie ma w ogóle. W Granicznej, Czartoryi nie ma takich obiektów, w których wszyscy mieszkańcy sołectwa mogą się spotkać.

Również oczekiwania strażaków, jeśli chodzi o Brwice, Nawodną, Lisie Pole będziemy chcieli w dużym stopniu zaspokoić.

25 września odbyła się rada nadzorcza PUK. 25 września w szkole podstawowej na lotnisku i gimnazjum odbyło się pasowanie na ucznia.

27 września z-ca burmistrza uczestniczył w przetargu na zakup działki w Granicznej. Agencja Nieruchomości Rolnych nie chciała nam przekazać, ale chciała sprzedać i kupiliśmy za 27 300 zł pod budowę świetlicy w Granicznej.

27 września burmistrz spotkał się z lekarzami spółki Salus, żeby wymienić się pewnymi propozycjami w zakresie przyszłości i PFZ, który oni reprezentowali i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia. Z jednej stromy mamy ogromne oczekiwania a z drugiej strony za oczekiwaniami powinny iść pieniądze. My chcielibyśmy oczekiwania wszystkich mieszkańców naszej gminy i być może nawet sąsiednich w jakiś sposób zaspokoić. Było wiele firm, które składały różne propozycje np. spółka HCP i szpital gryfiński i inni lekarze, którzy chcieli wykupić teren, ale nie wykupili. Myślę, że czas zakończyć dyskusje i te różne propozycje sprowadzić do konkretów, do pewnych zadań, które trzeba wspólnie podjąć i wreszcie zrealizować.    

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dot. spraw w okresie międzysesyjnym.

11 sierpnia w Stokach odbył się Dzień Konia. 18 sierpnia 40 lecie KS „KLON” w Krzymowie. W dniach 26-27 w Warszawie odbył się kongres samorządowy dot. oświaty, w którym uczestniczyli: dyrektor AS i IS W. Gołąb, przewodniczący K. Komorzycki, przewodniczący komisji oświatowej P. Szczapa i z-ca burmistrza, jako współorganizator z Unii Miasteczek Polskich. Ponad 400 gmin wiejskich w Polsce ma problemy z ułożeniem budżetu, bo nawet 80% potrzeb i założeń budżetu powinno być przeznaczone na oświatę.

Wypracowane dokumenty w pierwszym dniu kongresu w zespołach zostały wczoraj w formie demonstracji zostały przeniesione do Sejmu, również w postaci projektu ustawy o oświacie i o zmianie w karcie nauczyciela.

Dalej przewodniczący przekazał, że aktualnie w sołectwach odbywają się zebrania odnośnie podziału funduszów sołeckich.

Odnośnie pism, które wpłynęły. Starosta Kędzierzyna-Koźla w sprawie pogłębiania koryta rzeki Odry. Pismo od burmistrza w sprawie odpowiedzi na pytanie radnego Skrzypka w sprawie pomostu na jeziorze w Jeleninie.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do radnych, żeby ich pytania przechodziły poprzez biuro rady.

Do wiadomości rady wpłynęło: podanie p. Greguły o sprzedaż nieruchomości, od właściciela firmy Setpol i jego pełnomocników prawnych, odpowiedź burmistrza na wystąpienie radnego Mroza w sprawie zadłużenia gminy i zobowiązań płatniczych przekraczających 100 tys. zł.

Wpłynęło pismo od dzierżawiącej restaurację „Rycerską” w sprawie zmiany czynszu dzierżawnego. Wystąpiła do przewodniczącego rady a to oznacza, że wystąpiła do całej rady o rozpatrzenie sprawy. Przewodniczący poprosił przewodniczącego komisji właściwej pana radnego Mroza, o zajęcie się sprawą.

10 sierpnia mieszkanka ul. Rogozińskiego wystąpiła z pismem, w którym skarży się na warunki mieszkaniowe i zwróciła się o interwencję. Sprawa została przekazana dyrektorowi ZGM i naczelnikowi J. Będzakowi.

17 sierpnia Rio zwróciło się o przekazanie danych osobowych burmistrza. 16 sierpnia do wiadomości rady wpłynęła odpowiedź p. Szajnowskiej w sprawie własności nieruchomości wokół jej budynku. 21 sierpnia nadzór wojewody poprosił o bliższe dane w sprawie uchwały dot. sprzedaży nieruchomości panu J. Przygodzie.

23 sierpnia Urząd Kontroli Skarbowej przesłał osobiście przewodniczącemu K. Komorzyckiemu informację o wszczęciu postępowania kontrolnego wobec niego.

Starosta Gryfiński zwrócił się w sprawie zgłaszania osób do konkursu pn. Nagroda Starosty Gryfińskiego.

30 sierpnia NSA poinformował o zawieszeniu postępowania a dotyczy to uchwały z dnia 28.04.2011, którą zaskarżyła Gminna Spółdzielnia.

Wpłynęło pismo Polskiego Narodowego Konwentu w sprawie protestu wobec zamiaru budowy elektrowni atomowej w Jarosławcu.

            Odnośnie pisma RIO o przekazanie danych osobowych burmistrza burmistrz powiedział: „Muszę się tłumaczyć, dlaczego jako burmistrz nie zabezpieczyłem 20%, które było przedmiotem dyskusji i innej interpretacji przepisów pomiędzy ministrem finansów a ministrem edukacji. My zabezpieczyliśmy pieniądze później, w momencie, kiedy prawie jednoznacznie zdecydowano, że samorządy muszą dołożyć 20% do stypendiów uczniowskich. To jest zadanie, które nam powierzono i w ślad za tym idą odpowiednie pieniądze. Okazało się jednak, że tych pieniędzy w budżecie było za mało i samorządy powinny 20% dołożyć. My dołożyliśmy, ale rzecznik dyscypliny finansów publicznych wszczął postępowanie, ponieważ uznał, że gmina zrobiła to „ciut” za późno.

            Radny P. Mróz – Albo mi się wydawało albo usłyszałem z wypowiedzi pana przewodniczącego dwie różniące się od siebie opinie na temat działalności przewodniczących komisji. Najpierw pan powiedział, żeby nie składali pism bez upoważnienia rady, po czym polecił pan zająć mi się sprawą bez upoważnienia rady, tym bardziej, że sprawa całkowicie nie dotyczy kompetencji rady.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Po to się przedstawia sprawę na forum rady, żeby przyjąć wiadomość. Pismo leży ponad miesiąc czasu i musiałem zawiadomić, że zajmie się tym komisja. Natomiast, jeżeli chodzi o występowanie w imieniu komisji to jeżeli sprawa jest przedyskutowana na komisji i jest jakaś decyzja, żeby rozpatrywać dalej to przewodniczący komisji ma wtedy pełne prawo występować i podpisywać.

 

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny J. Babiarz – Żeby pan burmistrz udzielił informacji, jaki jest stan finansów Centrum Kultury, jaka kwota została ustalona na chwilę obecną, jako dotacja do działalności Centrum Kultury ze względu na to, że kwoty te zmieniały się. Jaki jest budżet Centrum Kultury na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dotacje.

Czy kredyt, który został zaciągnięty w ubiegłym roku przez Centrum Kultury został spłacony? Jeżeli nie to, w jaki sposób będzie spłacony.

W związku z tym, że są pewne niedomówienia to chciałbym, żeby określić, z jakich środków był finansowany wyjazd młodzieży do Barcelony i jaki cel był tego wyjazdu?

Następne pytania dotyczą ośrodka w Jeleninie. Ośrodek w Jeleninie jest traktowany, jako ośrodek gminny wypoczynkowy i o ile wiem jest tam zatrudniona osoba na czas letni i w jakiś sposób jest wynagradzana. Chciałbym wiedzieć jak jest rozliczany pobyt osób w tym ośrodku, czy jest prowadzona jakaś dokumentacja, ewidencja. W jaki sposób środki, które wpływają za wynajęcie czegoś, co tam jest są rozliczane przez gminę. Jakie środki wydano na ten ośrodek a ile pozyskano?

Odnośnie pomostu w Jeleninie. Osobiście oglądałem pomost. Czy nie można było wykonać tego pomostu z materiałów, które posłużyłyby przez dłuższy okres, bo zauważyłem, że deska, z której jest wykonany pomost wg mojej opinii jest nie taka jak powinna być, bo to jest materiał, który szybko ulega wpływom czynników atmosferycznych. Zakonserwowanie tej deski jest też trochę nieprofesjonalne gdyż po dwóch miesiącach funkcjonowania jest starte. Gwoździe, którymi montowano nie są wpuszczane i zakładam, że po zimie one będą wychodzić, bo materiał będzie pracował. Głównym pytaniem jest to, czy można było zabezpieczyć inaczej samą konstrukcję pomostu gdyż na filarach, które mają ostre zakończenia, na które założono używane opony samochodowe. Gdy to oglądałem na dwóch filarach takich opon nie było.

Czy i kiedy będzie rozwiązany problem parkowania przy gimnazjum, który sygnalizowałem kilka miesięcy temu i efekt jest dalej taki, że ciężko jest dojechać w godzinach przywozu i odwożenia dzieci. Samochody, które są tam parkują są tak poustawiane, że uniemożliwiają właściwą organizację ruchu przed szkołą.

Parking przy Skwerze Jagiellońskim ponownie robi się punktem handlowym samochodów. Miały być poczynione jakieś rozwiązania i do dnia dzisiejszego nie ma.

Wiem, że Starostwo Powiatowe przekazało informację, iż są środki do zadysponowania na 2013 rok w zakresie ochrony zabytków. Czy gmina złożyła zapotrzebowanie na takie środki?

Pytanie niedotyczące tylko i wyłącznie gminy. W związku z tym, że pan burmistrz jest prezesem zarządu Związku Gmin Dolnej Odry, był ogłoszony konkurs na zatrudnienie księgowej na ¼ etatu. Mam informację, że taki konkurs się odbył, osoba została wybrana i zatrudniona została na cały etat. Czy jest to w porządku, że nie ogłoszono konkursu na cały etat, bo zakładam, że może więcej osób byłoby chętnych. Ja nie mówię, że ta pani nie spełnia wymogów, ale może byłby większy wybór, bo inaczej podchodzą osoby, jeżeli mają możliwość zatrudnienia się na cały etat a inaczej, jeżeli tylko na ¼. Czy nie zdrowszym byłoby, jeżeli zapadły decyzje, że jednak będzie to cały etat unieważnić ten konkurs i ogłosić nowy ze względu na to, że pieniądze na ten cel i tak idą ze składek wszystkich gmin.

 

Do punktu 7.

---------------- Komisje nie zgłaszały wniosków.

 

Do punktu 8.

--------------- Sekretarz E. De La Torre przedstawiła informację nt. podziału gminy Chojna na okręgi wyborcze.

Chciałam powiedzieć w kilku słowach powiedzieć, jakie zadanie w ramach kompetencji rady stoi przed państwem do 30 października tego roku. Parlament uchwalił zasady dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze i jest to związane z uchwaleniem nowego kodeksu wyborczego, który został uchwalony 5 stycznia 2011 r. W terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – przepisy wprowadzające kodeks wyborczy nakładają obowiązek na gminy, aby dokonać ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze przy uwzględnieniu liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec 31 marca 2012 roku zgodnie z uchwałą PKW z 7 maja 2012 r. Ponieważ podjęcie takiej uchwały jest podjęciem aktu prawa miejscowego, który podlega publikacji ale także wymaga, aby państwo zechcieli w oparciu o wytyczne PKW dokonać podziału gminy na okręgi jednomandatowe wg jednolitej normy przedstawicielstwa dla naszej gminy, która została ustalona na poziomie 931 mieszkańców. Obecnie mamy 13 959 mieszkańców i stąd jak podzielimy liczbę mieszkańców przez ustaloną przez komisarza wyborczego normę przedstawicielstwa wówczas uzyskamy informację o tym ile mamy mandatów w naszej gminie. Tych mandatów będzie 15. Skład ilościowy rady miejskiej się nie zmieni. Zmieni się tylko to, że będziemy wybierać jednego radnego w jednym okręgu wyborczym. Do końca października rada będzie musiała wypracować swoje stanowisko i w tej kwestii otrzymają państwo materiały na podstawie, których będzie można dokonać tego typu rozstrzygnięć.

 

Do punktu 9.

--------------- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2012 roku.

            W-ce przewodniczący P. Żebrowski odczytał uchwałę składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza Chojny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

RIO informację zaopiniowało pozytywnie.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – I półrocze 2012 roku zakończyliśmy na poziomie: dochody w kwocie 19.845.065 zł, co stanowi 41.87% planu. Natomiast wydatki wykonaliśmy 20.835.163 zł, co stanowi 42.15% planu. W I półroczu zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 1.337.051 zł. Jest to kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego. Również w I półroczu dokonaliśmy spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 404.143.48 zł.

            - informacja stanowi załącznik nr      do protokołu

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się zmiany budżetu w zakresie dochodów tj. zwiększenie dochodów o kwotę 131.689.12 zł  i w zakresie dochodów bieżących wprowadzamy środki uzyskane z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011 rok tj. kwota 63.627.73 zł jak również wprowadza się w dziale 801 dofinansowanie projektu Comenius. Jest to projekt partnerski szkół „Uczę się przez całe życie”, który realizuje szkoła w Nawodnej. Projekt będzie trwał 3 lata i w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na tą chwilę jest 80% a 20% będziemy musieli założyć. W zakresie dochodów majątkowych wprowadza się fundusz sołecki, zwrot za 2011 rok 2.642.39 zł. Dochody te zwiększają plan wydatków jak również w zakresie wydatków dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach na kwotę 464.418.64 zł. Zmiany te podyktowane są potrzebami, jakie zgłosiły jednostki podległe tj. Administracja Szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury. Udało się tak przemieścić środki, aby zasilić oświatę w kwocie 230.287 zł, OPS w kwocie 200.000 zł i Centrum Kultury 100.000 zł. Proponuje się też zmianę, którą zgłosiło sołectwo Zatoń Dolna i to jest przemieszczenie środków w dziale 921 na kwotę 1200 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Jak rozumiem nie będziemy dzisiaj wprowadzać do budżetu ewentualnych dochodów z dzierżawy terenów pod elektrownię na lotnisku. Według moich pobieżnych obliczeń z samego czynszu dzierżawnego gmina otrzyma 12 tysięcy za 1 ha. Tymczasem przypominam, że w kwietniu rada wyraziła zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie tych terenów za kwotę 4 tysiące. Myślę, że radni będą musieli się tłumaczyć przed swoimi wyborcami, dlaczego tak mocno chcieli uszczuplić budżet gminy a przynajmniej nie chcieli spróbować, żeby ten budżet zwiększać. Jednakże prawdopodobnie dzięki działaniu burmistrza udało się tej umowy w firmą SiPower nie podpisać. Nie wiem jak to się odbyło, że nagle, mimo, że była uchwała o bezprzetargowym to odbył się przetarg i na przetargu okazało się, że wolny rynek wycenia te grunty 300% więcej.

Czy w dziale 921 suma 100 tys. zł zwiększenia planu na Centrum Kultury nie ma wspólnego z wydatkami Centrum Kultury w związku z wyjazdem do Barcelony?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Powinienem teraz otworzyć komputer i odczytać te wszystkie wpisy zabawne, prześmieszne, na krawędzi rozpaczy. To znaczy, że jeżeli znalazłem sponsora a nawet dwóch i dołożyłem jeszcze trochę to fanklub do Barcelony nie może pojechać, bo wszyscy się potem muszą z tego tłumaczyć? Nie mam zamiaru się przed nikim tłumaczyć, za czyje pieniądze młodzież pojechała. Na pewno nie za gminne ani Centrum Kultury. Ani złotówki z budżetu gminy na ten cel nie zostało wydane. Wyjazd był kosztowny, ale to problem tych, którzy dołożyli. Ja też.

            Radny R. Skrzypek – Ja tylko pytam. Taka informacja jest „na mieście” dlatego moim obowiązkiem jest pytać, żeby ewentualnie ludziom wytłumaczyć, że to nie poszło z pieniędzy gminy. Czy nie był to wyjazd dofinansowany z funduszy alkoholowych?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wśród uczestników było kilka osób, które kwalifikowały się i Centrum Kultury w imieniu tych osób złożyło wniosek razem z nauczycielem wychowania fizycznego, który pracuje w gimnazjum i kwotę w wysokości 2 tys. zł komisja przeznaczyła na dofinansowanie do wyjazdu dla kilku osób. Osobiście założyłem za dwie osoby, które też nie mogły zapłacić ani złotówki na taki wyjazd a nie chcielibyśmy, żeby te osoby nie pojechały, bo być może był to dla nich pierwszy i ostatni wyjazd.

Zawirowań wokół budżetu Centrum Kultury było w tym roku tak dużo, że… Ja i tak podziwiam panią dyrektor, że stara się w miarę możliwości zaspokajać wszystkie roszczenia i w miarę na czas, bo czasami są jakieś poślizgi w świetlicach, wypłacać wynagrodzenia. Jeżeli tylko państwo popatrzycie na kwoty, które Centrum Kultury wydało na pracę i bieżące utrzymanie w poprzednich latach to zobaczycie, że tym roku tych pieniędzy mają za mało. To, co robimy w tej chwili, te 100 tysięcy to jest dla nich kolejny zastrzyk, żeby nie było agonii i znowu za miesiąc wrócimy do tematu. Ja wiem, że nasze oczekiwania wobec Centrum Kultury są przeogromne, natomiast mamy to, co mamy. Jeżeli uda nam się znaleźć troszeczkę więcej pieniędzy, żeby ta kultura była przez duże „k”, na najwyższym poziomie to w kolejnych latach będzie na pewno lepiej. To, że są zachwiania, jeśli chodzi o pewną płynność finansową i kredyty to jest życie. My też bardzo często, jako gmina czekamy miesiącami a nawet latami na zwrot funduszy unijnych. Tak Samo było w przypadku Centrum Kultury, które w ostatnich latach realizowało kilka projektów finansowanych z funduszy unijnych, z Pomeranii i zawsze trzeba było jakieś korekty, poprawki, co powodowało opóźnienia zwrotu tych środków.

            Radny J. Babiarz – Rozumiem, że tak jak na kulturę, na sport, na takie dziedziny ile byśmy pieniędzy nie przeznaczali to zawsze będzie mało. Ale jeżeli są jakieś ramy i określa się, że w tych ramach ktoś ma się zmieścić w ciągu roku to przede wszystkim najpierw zabezpiecza to, na co powinien, czyli na podstawowe rzeczy tj. płace, ZUS a następnie z pozostałych pieniędzy organizuje to, co można zrobić. A jeżeli ktoś idzie na dowolność, że jakoś to będzie, bo tak to rozumiem, że tak to prosperuje. Myślę, że te 100 tysięcy to może jest na spłatę kredytu z ubiegłego roku. 230 tysięcy z ubiegłego roku, o których jeszcze nie wiemy jak zostały wydane poza budżetem ubiegłorocznym. Na pytania zadane w czerwcu w imieniu komisji rewizyjnej do dnia dzisiejszego precyzyjnie nie dostaliśmy odpowiedzi. Dlatego chciałbym wiedzieć, jaki jest aktualny ten budżet i na co te pieniądze mają być rzeczywiście przeznaczane, bo ja zaznaczam, że na pensje, na ZUS i na wszystko, co z tym jest związane to pani dyrektor ma te pieniądze zagwarantowane.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Właśnie nie.

            Radny J. Babiarz – To źle świadczy o funkcjonowaniu. Drugie pytanie. Szkoła prowadzi projekt w okresie 3 lat. A gdyby się okazało, że szkoła zostanie rozwiązana to czy przejmuje ten projekt ktoś gdzie ta szkoła przejdzie? Jak to się ma w tej kwestii?

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Trwałość projektu jest warunkiem otrzymania tych 20%, czyli szkoła musi zrealizować projekt. Dostała w tej chwili 80% kwoty i dopiero po przedłożeniu rozliczenia otrzymamy zwrot a póki, co musimy ze środków własnych założyć. Nie zakładamy możliwości, że…

            Radny J. Babiarz – Czyli musimy być gwarantem istnienia tej szkoły przez najbliższe 3 lata.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – A przynajmniej kontynuacji projektu, bo pewne osoby są przypisane do projektu.

            Burmistrz a. Fedorowicz – Rozumiem, że pan radny Babiarz zakłada, że w 2014 roku zostanie burmistrzem i w tym trzecim roku szkołę zlikwiduje.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Odnośnie Centrum Kultury to pierwotnie uchwała budżetowa przewidywała plan na poziomie 950 tys. zł. Na sesji w marcu zostało zdjęte 240 tys. zł i tutaj była próba realizacji projektu „wykluczenie cyfrowe” za pośrednictwem Centrum Kultury. Następnie 28 czerwca ta kwota 240 tys. zł wróciła do planu Centrum Kultury, czyli na tą chwilę plan Centrum Kultury 950 tysięcy plus ewentualnie 100, które dzisiaj mamy w projekcie. Ponadto Centrum Kultury posiada dodatkowe zadania w zakresie biblioteki tj. 328 tys. zł plan i zadania z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi 200 tys. zł.

            Radny J. Babiarz – Rozumiem, że Centrum Kultury ma w planie tyle ile zakładano na początku roku, czyli pani dyrektor ma cały rok zaplanowany i ewentualnie nadwyżki, czy zadania, które planuje wykonywać to dopiero jak pozyska pieniądze. Więc jest budżet wystarczający i te 100 tysięcy uważam, że jest kwotą zbędną, tym bardziej, że pani dyrektor ma jeszcze do zwrotu 350 tysięcy do banku, które też zapewne ma w swoim budżecie.

Odpowiadając panu burmistrzowi nie planuję zostać burmistrzem, ale zakładam, że jakieś ruchy w kwestii oświaty muszą być zrobione. A to, że nie ma programu oświatowego w gminie to już nie jest moja wina. Żałuję, że nie ma, bo łatwiej byłoby nam dyskutować i cokolwiek robić gdyby był ten program. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie w końcu zostanie stworzony i będziemy wiedzieli, do czego dążymy, bo inwestowanie cały czas tylko w oświatę w takiej formie, w jaki sposób to robimy nie jest zasadne.

            Burmistrz A. Fedorowicz – 12 lat temu też był program restrukturyzacji sieci szkół, który nigdy nie wszedł w życie. My wdrożyliśmy tylko jeden element a co będzie dalej to zobaczymy w przyszłym roku.

Pani dyrektor Centrum Kultury dysponuje takimi środkami, jakie my, państwo przyznaliście. Tak jak przyznaliśmy pieniądze dla oświaty i OPS, czyli dużo niższe od proponowanych przez kierowników, którzy są dysponentami tych środków. Oświata dostała mniej o 3 mln, bo wykonaliśmy pewne cięcia, OPS dostał milion z kawałkiem mniej i tak samo kultura dostała mniej. Wszędzie cięliśmy, żeby ten budżet zrównoważyć, żeby spiąć. Trzeba pamiętać to, co robiliśmy w tamtym roku, kiedy uchwalano budżet. Mieliśmy świadomość wszyscy, że w pewnym momencie, a ten moment właśnie nastąpił trzeba będzie pieniądze oddać. Dwa lata temu zabraliśmy oświacie 3 mln a pod koniec roku oddaliśmy ok. 1,5 mln. Okazało się, że jakoś przeżyli, ale i tak pewną kwotę musieliśmy oddać. W tym roku jest podobnie, bo zabraliśmy 3 mln i oświata chce, żeby te 3 mln wróciły. Na razie oddajemy 1.100.000 więc jeszcze trochę zabraknie. To jest minimum najniższego minimum, żeby zapewnić utrzymanie, płace, ZUS, pochodne. Nie mówimy tu o żadnej rozpuście. Jeżeli pan mówi, że pani dyrektor źle rządzi środkami to pan ma prawo mieć takie zdanie. Pana zdaniem my też źle zarządzamy gminą i wiele osób tak samo mówi. Ale dzięki temu, że tak zarządzamy jak zarządzamy gmina do kilku dni jest bogatsza o 60 milionów. 22 ma na koncie a 40 wpłynie w ciągu 27 lat. Uważam, że to jest nie tylko nasz sukces, ale wszystkich, którzy o to zabiegali i w tym momencie dziękuję jeszcze oraz tym, którzy mi pomogli, państwu też i urzędnikom, którzy zabiegali o to, żeby te wszystkie transakcje poprawnie i skutecznie przeprowadzić. Bo czasami szło to jak po grudzie i do dzisiaj mamy jeszcze różne pretensje a szczególnie dzierżawcy, który w zasadzie już… Jest dzierżawcą, ale my w tym momencie nie jesteśmy stroną aczkolwiek jeszcze pokłosie tej transakcji będziemy odczuwać w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu, bo obecny dzierżawca uważa, że jemu to się należało jak psu zupa i uważa, że to dawno już rada powinna na mocy uchwały przekazać ten teren właśnie panu Tarnowskiemu, który dzierżawi ten teren. A my uznaliśmy, że jeżeli to jest własność gminy to w każdej chwili możemy przenieść wszystkie prawa i obowiązki na nowego właściciela. Przez dwa lata nic nie zrobią z czynszem i nie wypowiedzą umowy dzierżawy obecnemu dzierżawcy, czyli do lutego 2015 roku pozostaje status quo a tym, którzy się martwią o pracowników spółki Setpol powiem, że nadal będą pracować. Do lutego 2015 nic się nie może zmienić, bo nie ma takiego prawa. Umowa wiąże teraz nowego właściciela z obecnym dzierżawcą.

            Radny J. Babiarz – Panie burmistrzu, odnośnie oświaty. W ubiegłym roku wydaliśmy 13.800.000 zł łącznie z dowożeniem. Zlikwidowaliśmy prawie trzy szkoły, bo miało być dużo oszczędniej a wychodzi na to, że w tym roku oświata będzie nas kosztowała ok. 16 – 17 mln Przy subwencji na poziomie 8,5 mln jest to dołożenie z budżetu gminy ok. 8 mln. To jeżeli mamy iść w tym kierunku to super. Przeanalizowałem kwoty, które dostałem od pana dyrektora i z tych 13 mln, bo odliczam 744 tys. na dojazdy ok. 1 mln poszło na utrzymanie szkół, czyli to wszystko, co jest związane z infrastrukturą szkolną, ok. 1 mln na personel pomocniczy, czyli sprzątaczki, kucharki itp. a 11 mln to są płace, to są zatrudnieni nauczyciele. Jeżeli tych nauczycieli byłoby mniej zatrudnionych to nie byłoby 11 mln tylko np. 7 mln a poziom nauczania wcale nie zmniejszyłby się tylko zakładam by się zwiększył, bo uczyliby lepsi nauczyciele, bo ja słyszę, że są pretensje do niektórych nauczycieli, że się nie nadają. Ale rodzicie boją się wypowiadać, ponieważ boją się o swoje dzieci. Więc zatrudniajmy wszystkich, niech nauczyciele mają po 18 godzin. Ja bym zaproponował, żeby jeszcze zatrudnić 50 i wydajmy 25 mln na oświatę i powiemy, że mamy w klasach po 20 osób. Rozmawiałem z nauczycielami m. in. z Wrocławia, zazdroszczą nam, że tutaj jest 20 osób w klasach, bo oni mają po 28, 30, ale dają sobie radę. My oczywiście działamy w imieniu państwa, w imieniu urzędu pracy, mamy gwarantować pracę dla ludzi i 11 mln z budżetu gminy idzie na utrzymanie ok. 170 rodzin w gminie. Jeżeli to jest ten kierunek rozwoju wydatkowania pieniędzy i strategii oświaty w gminie to życzę powodzenia.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałbym uciąć polemikę, bo nie mam zamiaru z panem radnym, który zna się na oświacie polemizować i nie mam zamiaru żadnej rewolucji wprowadzać i pozbawiać ludzi pracy. Ci nauczyciele, których pozbawiono praw emerytalnych a jest to bardzo duża grupa, którzy zablokowali miejsca młodym, pracują ciężko na emeryturę, na której pan jest od 15 lat.

Przewodniczący K. Komorzycki zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.   

W wyniku głosowania uchwała Nr XX/190/2012 została podjęta 9 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 11.

---------------- Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Projekt uchwały przewiduje upoważnienie pana burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Chojna. Wiąże się to z kolejną uchwałą i wprowadzeniem tam lokat. Chcielibyśmy uzyskać jak najwyższe oprocentowanie, co nie jest możliwe lokując te środki tylko w Banku Spółdzielczym, który prowadzi naszą obsługę.

            Radny P. Mróz – Rozumiem, że wybór najlepszej oferty będzie się odbywał poprzez procedurę zamówień publicznych.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Poprzez zapytania ofertowe. Roześlemy oferty do banków i poprosimy, żeby złożyły nam na piśmie propozycje.

            Radny W. Skrzypczyk – Jakie oprocentowanie tych lokat ma Bank Spółdzielczy?

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Poprosiłam Bank Spółdzielczy o złożenie nam oferty niemniej jeszcze nie dostałam.

            Radny R. Skrzypek – Czy jest sens ekonomiczny zakładać lokatę na np. 4% i jednocześnie spłacać kredyty na 8%. Czy nie byłoby lepiej, bardziej oszczędnie żebyśmy spłacili kredyty to te 4% jakby od sumy zostaje w budżecie.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – W kolejnej uchwale chcemy spłacić kredyty na kwotę 5.909.000 zł. Są to najdroższe kredyty, które posiadamy. To są kredyty komercyjne i opiewają na 7,25%, 6,75% i 6,25%. Spłacamy w tym roku też obligacje pierwszą serię 1.900.000, która jest oprocentowana na 6,19%.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XX/191/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

W zakresie odchodów proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 15.874.400 zł. Jest to związane z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Dochody te proponujemy przeznaczyć na wydatki majątkowe, bo tylko na takie możemy przeznaczyć w kwocie 964.500 zł i to są następujące wydatki majątkowe: w dziale 600 proponuje się wprowadzić zadania inwestycyjne – przebudowa drogi Lotnisko, Kaliska, Godków 20 tys. zł, przebudowa zjazdu w kierunku Odry w m. Zatoń Dolna 60 tys. zł, przebudowa dróg dojazdowych w ul. Podmurze 125 tys. zł, przebudowa drogi w ul. Zielonej 15 tys. zł i przebudowa wewnętrznej drogi łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona zasilenie istniejącego zadania na kwotę  149.500 zł.

Dział 710 – budowa chodnika na cmentarzu w m. Nawodna 30 tys. zł, dział 750 proponuje się zasilić § 606 kwotą 100 tys. zł tytułem zakupu samochodu służbowego.

Dział 754 nowe zadanie pn. przebudowa pomieszczenia przy remizie strażackiej w Chojnie z przeznaczeniem na garaż dla samochodu pożarniczego 40 tys. zł.

Dział 801 zasilenie zadania przebudowa i rozbudowa szkoły SP 2 w Chojnie o kwotę 360 tys. zł. W dziale 900 dwa zadania inwestycyjne oświetlenie ul. Orzechowej na kwotę 35 tys. zł i modernizacja oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych w m. Grzybno 30 tys. zł.

Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia proponuje się przeznaczyć na rozchody:

na spłatę kredytu 5.909.900 zł. Łączny plan na spłatę kredytu będzie opiewał na 6.678.185 zł.

Również po stronie rozchodów proponuje się wprowadzić plan na lokaty i jest to 9 mln zł.

Wypracowane w roku ubiegłym wolne środki w kwocie 1.111.038 zł proponuje się w całości przeznaczyć na wydatki bieżące i proponujemy zasilić dział oświaty całą tą kwotą.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ponieważ przebudowa drogi lotnisko – Kaliska – Godków to jest pierwszy etap, przygotowujemy dokumentację a jednocześnie składamy wniosek do marszałka na wykonanie inwestycji w przyszłym roku. Natomiast, jeśli chodzi o chodniki i przebudowa przedszkola to, kiedy w pewnym momencie, kiedy zobaczyliśmy jak droga i parking ładnie wygląda okazało się, że trochę smutniej wyglądają chodniki wzdłuż ul. Bogusława i chcieliśmy nawiązać do tej nowej infrastruktury, żeby to było jak być powinno.

Przebudowa pomieszczenia przy remizie to chodzi o pomieszczenie, które kiedyś było sklepem p. Rzeczyckich a w tej chwili jest to nasz wolny lokal i chcemy tam przenieść samochód, który jest w innym miejscu i garażuje poza tym obiektem.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – W sytuacji, kiedy wprowadzimy ponadplanowe dochody przejdziemy z deficytu  w nadwyżkę i będzie to kwota 11.761.864 zł.

            Radny R. Skrzypek – W § 1 jest zwiększenie dochodów o 15 mln a tymczasem za ten CPN wpłynęło 22 mln. Dlaczego nie zwiększamy o te 22 a tylko 15.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Na dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości do dzisiejszej chwili mamy na poziomie 3.784.000 zł i wykonany on został na poziomie 1,5 mln. Więc z automatu, kiedy weszły ponadplanowe dochody w kwocie 22 mln ta kwota zmniejszyła się o te niewykonane do tej pory dochody. Plan mieliśmy na poziomie 3.784.000 zł i wykonaliśmy go na poziomie 1,5 mln czyli 2mln 400 jest niewykonane czyli w momencie, kiedy wpłynęło 22 mln dochody ponadplanowe wynoszą 19.362.145 zł, ale to nie nakłada na nas obowiązku wprowadzenia całej kwoty do budżetu. Ponieważ decyzją pana burmistrza chcemy spłacić najdroższe kredyty a w tym kredyt w wysokości 1.809.900 zł, to jest ten 5 milionowy kredyt, na który w czerwcu państwo wyrazili zgodę. Myśmy z tych 5 mln uruchomili tylko 1.800.000 zł a pierwotnie budżet zakładał, że uzupełnimy deficyt i wszystkie zadania inwestycyjne będziemy realizować z kredytu, z tych 5 mln, więc zbędnym jest wprowadzenie ponadplanowych dochodów w całej wysokości tych 19 mln, ponieważ fizycznie potrzebujemy pieniędzy na realizację tych zadań, które realizujemy w momencie, kiedy pozbawiamy się możliwości finansowania ich z kredytu. W dniu dzisiejszym, jeśli państwo podejmą tą uchwałę już mamy przygotowane przelewy i kwota 5.909.900 zł zostanie przekazana do banku. Jednocześnie ten 5 mln kredyt, na który państwo wyrazili niedawno zgodę zamkniemy, bez możliwości korzystania z niego.

            Radny W. Skrzypczyk – Odnośnie ul. Zielonej. Co za te 15 tysięcy będzie robione? Jest to maleńka kwota w stosunku do potrzeb. Natomiast, jako przewodniczący komisji komunalnej dowiaduję się o tych zmianach i jakichś inwestycjach, z którymi komisja komunalna nie była wcześniej zapoznana. Ja nie odbieram panu burmistrzowi jakiegoś prawa do decydowania, jakie zadania mają być w kolejności wykonywane natomiast komisja komunalna chciałaby również wiedzieć jakby wcześniej, jakie te zadania będą robione i czy to odpowiada wizji komisji komunalnej, że to zadanie jest ważniejsze, to mniej ważne. One są wszystkie ważne.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja za dużo nie chcę mówić, ponieważ Powiat Gryfiński zwrócił się do nas z wnioskiem o podpisanie porozumienia na wykonanie drugiego etapu Jagiellońska – Słowiańska i my chcemy się spiąć z Zieloną a jednocześnie z kanalizacją sanitarną ul. Jagiellońskiej i Słowiańskiej. Pierwotnie Powiat planował zrobić jedno zadanie za 8 mln i do 2 października jest czas, żeby złożyć wniosek w ramach schetynówek. Wspólny wniosek powiatu i gminy zyskuje więcej punktów, tym bardziej, że my robimy przy okazji porządek z naszą kanalizacją sanitarną. Podobnie teraz. Podpisałem tylko porozumienie, to jest taka intencja. Natomiast, jeżeli państwo wyrazicie taką wolę to w budżecie zaplanujemy środki, to będzie 20% z kwoty 4 mln, ponieważ Powiat planuje to rozłożyć na dwa etapy. Pierwszy etap Słowiańska i skrzyżowanie z Żółkiewskiego i prawdopodobnie w kolejnym roku, jeżeli ten program będzie funkcjonował Jagiellońska. To znakomicie poprawiłoby stan dróg a my byśmy uporządkowali w dużym obszarze sprawę gospodarki ściekowej, bo byśmy włączyli wszystkie ulice miejskie do kanalizacji sanitarnej. Ponieważ cały czas mamy pozwolenie na budowę ul. Zielonej planujemy wykonanie aktualizacji kosztorysu i zabezpieczenie środków, żeby to zadanie wykonać i pozyskać fundusze zewnętrzne. Natomiast te 15 tysięcy to jest zabezpieczenie na wykonanie prac w tym roku, ponieważ kilka dni temu byli mieszkańcy i mówili, że w tej chwili stan drogi jest fatalny. Ta droga wygląda tak jak wygląda bo niestety od kilku lat nic nie robiliśmy, woda wypłukała drogę i w tej chwili wypadałoby wyrównać, utwardzić i przynajmniej do czasu wykonania tej inwestycji umożliwić mieszkańcom dojazd. Natomiast sama inwestycja chcemy, żeby była z programu schetynówek realizowana.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. W wyniku głosownia uchwała Nr XX/192/2012 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012 – 2022 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Projekt uchwały porządkuje wszystkie dotychczasowe sprawy. Urealniamy plan dochodów, który wynosi na tą chwilę 63.590.978 zł. Wydatki 51.829.114 zł. Plan przychodów na poziomie 6.589.646 zł, przy czym tutaj wprowadzamy zwiększenie z tytułu wolnych środków 1.111.038 zł. Rozchody na chwilę obecną 18.351.510. Wprowadzane są zwiększenia w zakresie kredytów 5.909.900 zł i wprowadzane lokaty w kwocie 9 mln zł. Uaktualniamy również załącznik z przedsięwzięciami poprzez wprowadzenie nowych zadań i to jest zadanie w zakresie dowozów szkolnych, które będzie realizowane na przestrzeni 4 lat. Uaktualniamy zadanie nadbudowa, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej 2 w Chojnie jak też zadanie budowa wewnętrznej drogi łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona.

            Radny R. Skrzypek – Jak jest planowane zakończenie roku, jeśli chodzi o budżet, czyli jaka będzie nadwyżka plus to, co będziemy mieli na lokatach i jak to się ma do kwoty 22 mln, które niespodziewanie wpłynęły.

            Naczelnik wydziału SKF A. Górska – Teraz ustalamy poziom nadwyżki czy deficytu na poziomie planowanych dochodów. Natomiast na koniec roku bierzemy wykonanie i to jest podstawą do stwierdzenia czy kończymy rok nadwyżką, deficytem i jak to ma wpływ na wolne środki. Gdybyśmy dzisiaj zakończyli rok to nasz budżet opiewałby nadwyżką niecałe 11 mln, przy czym ta różnica między przychodami, które nie zaciągnęliśmy i rozchodami, kredytami, pożyczkami ewentualnie lokatami, które byśmy spłacili wyszłyby na wolne środki w kwocie 2 mln zł. Lokując pieniądze umiejscawiamy je w rozchodach.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwał Nr XX/193/2012 została podjęta 10 głosami za (radny J. Babiarz był nieobecny na sali obrad) i stanowi załącznik nr    do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 17 minut przerwy.

 

Do punktu 14.

---------------- Po przerwie przewodniczący K. Komorzycki wznowił obrady.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015 przedstawiła Agnieszka Dębska wykonawczyni tego programu. Przygotowała gminną ewidencję zabytków na podstawie, której został przygotowany Gminny program opieki nad zabytkami. Oba dokumenty zostały przyjęte przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2003 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązał samorządy do opracowania gminnych ewidencji zabytków, które miały uzmysłowić mieszkańcom, z czym tak naprawdę mają do czynienia, na co dzień. Ten pogram obowiązuje przez 4 lata. Po dwóch latach funkcjonowania Gminnego programu należy przedstawić krótkie sprawozdanie z jego realizacji a po 4 latach następny program bardziej szczegółowy. Ten pierwszy program jest bardziej informujący. W przypadku opracowania gminnego programu należy wziąć pod uwagę obowiązujące dokumenty na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowując gminną ewidencję zabytków podstawowym zadaniem było przeprowadzenie w terenie obfotografowanie tych obiektów, żeby je pokazać. Zabytki podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej i dzielone są na obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków.

Zagospodarowanie zabytków stanowiących własność gminy: jest prośba do przedstawicieli samorządu o to, żeby położyć szczególny nacisk na te obiekty, które są własnością gminy a są w złym stanie. Szczególnie dotyczy to cmentarzy, które zarastają i które trudno znaleźć w terenie. Jest kwestia opracowania pewnego systemu, monitorowania, uwzględniania w przypadku sprzedaży czy dzierżawy obiektów o pewną dbałość, zastrzeganie sobie możliwości prawnych w przypadku, jeśli najemca nie dba o ten obiekt.

Stanowiska komisji finansowej i oświatowej były za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna nie głosowała projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Chojna na lata 2012-2015. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/194/2012 została podjęta 9 głosami za, 1 wstrzymującym, przeciwnych nie było i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------  Projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Starego Miasta w Chojnie przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

Uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części terenu Starego Miasta w Chojnie została podjęta w 2006 roku. Ze względu na zagospodarowanie tego terenu, który przedstawia załącznik graficzny uznaliśmy, że bardziej ekonomiczne i efektywne będzie zagospodarowanie tego terenu poprzez decyzje o warunkach zabudowy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XX/195/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr    do protokołu.

 

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2012 roku – Kościół Mariacki w Chojnie przedstawił naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński.

Dofinansowanie jest związane z rozpoczęciem kolejnego etapu odbudowy Kościoła Mariackiego polegającego na przykryciu luki dachu pomiędzy wieżą a nawą. Koszt robót został wyceniony na ok. 140 tysięcy. Montaż finansowy tego przedsięwzięcia w połowie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj. kwota ok. 70 tysięcy złotych do tego 30 tys. zł otrzymujemy w formie dotacji ze strony niemieckiej i żeby zamknąć budżet tego zadania brakuje jeszcze 40 tysięcy i Fundacja zwróciła się do gminy Chojna o wsparcie.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… – za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… - przeciwko projektowi uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury… - za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono pytań. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/196/2012 została przyjęta 9 głosami za, 2 przeciwnych i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

 

 

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie gminy Chojna przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Projekt uchwały jest wynikiem zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Administracja Szkół zajmuje się przygotowaniem całej dokumentacji i w konsekwencji wypłacaniem stypendiów szkolnych, które mają charakter socjalny i opierają się o przepisy ustawy o systemie oświaty, ale wykorzystują dane dotyczące dochodowości na jednego członka rodziny, które są używane przez ośrodki pomocy społecznej. Zaszła konieczność zmiany dotychczas funkcjonującej uchwały ze względu na to, że od 1 października wchodzi nowa stawka w wysokości 456 zł na członka rodziny. Do tej pory było 351 zł. Ta zmiana będzie skutkowała bardziej na przyszły rok szkolny przyszły rok budżetowy, dlatego, że zgodnie z przepisami składanie wniosków na stypendia jest wyznaczone do 15 września. Wszystkie wnioski, które wpłynęły rozpatrzone zostaną wg kryterium dochodowego, które dotychczas obowiązywało, czyli 351 zł.

Stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej… i Kultury… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej… nie głosowała ze względu na to, że pan dyrektor wyjechał na kongres do Warszawy i nie miał kto przedstawić projektu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XX/197/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Chojna na lata 2012 – 2015 przedstawił dyrektor AS i IS W. Gołąb.

Projekt uchwały jest wynikiem wcześniejszych prac, które zostały podjęte kilkanaście miesięcy temu. Związane jest to z wydatkowaniem środków finansowych na różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu promocję zdrowia i poprawę jakości usług medycznych, rozszerzenie wachlarza usług medycznych, które nogą być finansowane z budżetu gminy. Aby wydatkować te środki najpierw trzeba przygotować pomysł, na co te pieniądze chcielibyśmy wydatkować. Jest to strategia, która tak naprawdę obejmuje najbliższe dwa lata, bo 2012 rok mamy już praktycznie schyłkowy. Propozycja jest taka, aby potraktować ten dwuletni okres, jako pilotaż, zweryfikowanie i sprawdzenie czy takie kierunki i taka pomoc dla mieszkańców jest prawidłowa, celowa i trafia do odpowiednich osób w odpowiednim wymiarze. To jest również pokłosie tego, że zapoznaliśmy się ze statystykami, które opisują jednostki chorobowe, na które najczęściej zapadają mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego. Danych dotyczących gminy nie prowadzi się. Proponujemy, aby w ramach tego programu zrealizować pewne przedsięwzięcia mające na celu poprawę np. obniżenie akustyki szkół. Jak wiemy hałas jest bardzo istotnym elementem, który powoduje również wywoływanie agresji. Państwo mieliście okazję zapoznać się z tym materiałem, nie jest od zbytnio obszerny. Chcieliśmy, żeby to miało charakter bardziej operacyjny, w którym jasno opisujemy nasze przedsięwzięcia. Sprawy chorób nowotworowych, sprawy badań związanych z tym, sprawy otyłości wśród dzieci i młodzieży, próchnicy. Są to zadania, na które nas stać i wrócić do pewnych dobrze funkcjonujących niegdyś systemów, które pomagały dzieciom, dorosłym w tym, żeby zadbać o swoje zdrowie. Po dwóch latach będzie okazja do tego, żeby podsumować te działania, zobaczyć, jakie pieniądze na to wydaliśmy i wtedy podjąć decyzję już w dłuższym okresie planowania i wtedy może również będziemy mogli pozyskiwać środki zewnętrzne na takie przedsięwzięcia.

Stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej… i Komisji Kultury… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej… nie głosowała projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XX/198/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN

M. Juzyszyn.

Tą uchwałę należy uchylić w związku z tym, że umowy użyczenia są nie są wpisane do katalogu spraw rozstrzyganych przez organ stanowiący.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XX/199/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie, obręb 3 przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z przejęcie części gruntu od Starostwa Powiatowego w celu uregulowania stanu prawnego pawilonów handlowych pobudowanych przy ul. Mieszka I.

Stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej… i Komisji Kultury… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej… nie glosowała projektu uchwały ze względu na to, że nie miała dostatecznych informacji nt. obowiązujących umów na dzierżawę tych obiektów. Natomiast już zaznajomiłem członka komisji komunalnej, jak te umowy wyglądają i wątpliwości, które dotyczyły nie rozpatrywania projektu zostały rozwiane i można głosować.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/200/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 21.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczył sprzedaży w udziałach użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Żółkiewskiego oznaczonej numerem 268/5.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/201/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 22.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przepisu przejściowego w Uchwale Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczył wprowadzenia § 4 do ww. uchwały o treści: „W sprawach wszczętych a niezakończonych umową sprzedaży w formie aktu notarialnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny J. Babiarz – W związku z tym, że byłem współtwórcą tej uchwały i nasunęły się jeszcze pewne okoliczności, które by wskazywały może na potrzebę troszkę szerszych w tej uchwale moja propozycja jest taka, aby jeżeli ma być wprowadzony zapis, który jest proponowany w tej uchwale, żeby brzmiał troszeczkę inaczej: w § 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu…

            Radca prawny K. Judek – Zasada jest taka, że przepisy przejściowe umieszcza się w odrębnym paragrafie a nie wkłada do paragrafu merytorycznego. To, co jest proponowane jest bardzo prawidłowe.

            Radny J. Babiarz – Moja propozycja jest taka, żeby rozszerzyć § 2, w którym chciałbym, aby przemyśleć ewentualną możliwość wyłączenia jeszcze jednego lokalu ze sprzedaży. Żeby dać czas na przemyślenie i przedyskutowanie z instytucjami i osobami zainteresowanymi ewentualną zmianą, odroczyć uchwalenie tej uchwały do następnej sesji a pana burmistrza zobowiązać, żeby do najbliższej sesji nie dokonywać ruchu sprzedaży tego lokalu a chodzi o lokal mieszkalny w Krajniku Górnym w budynku nr 26.

            Burmistrz A. Fedorowicz – 11 lat temu próbowano mnie z tego mieszkania wyrzucić. Temat wraca jak bumerang. Byli tacy, którzy mówili, że moje dzieci nie mają prawa w tej gminie pracować. Dochodzimy do tego, że za chwilę nie będę miał prawa oddychać. Jestem na cenzurowanym, mam tę świadomość, że niczego robić nie powinienem, z czego inni korzystają, bo jestem burmistrzem. Czyli najlepiej byłoby, żeby tak jak kiedyś sugerowano pracował w Cedyni z mieszkał w Koziej Wólce. Albo jak pracowałem w Cedyni to nie mogę mieszkać w Chojnie. Dzisiaj sytuacja wraca i nie wiem, dlaczego pan radny nie mówi wprost tylko to mieszkanie, ten lokal. Mówmy wprost, mieszkanie, w którym mieszka burmistrz. Mieszkanie jest mieszkaniem komunalnym, nie służbowym, przydzielonym mi, jako mieszkańcowi tej gminy, kiedy przeprowadzałem się z Bań wybrałem wkład i zainwestowałem w ten lokal. Natomiast mieszkanie jest wyłączone z opracowania, jeśli chodzi o projekt związany z adaptacją obiektu, jest całkowicie wyłączone a pan dyrektor Górny może potwierdzić, że złożyłem wniosek o adaptację części poddasza i moja prośba była taka, żeby uwzględniono opracowanie na mój koszt. Ewentualnie wszystkie zmiany związane z projektem, które w pewnym stopniu dotykałyby budżet gminy proporcjonalnie do zakresu prac ja pokryję. A mogę pokryć ewentualnie dofinansowanie do dachu, bo dach jest częścią wspólną a nie 500 metrów kwadratowych obiektu, który jest remontowany. Mieszkanie już od 11 lat jest niezależne, samodzielne, ma wszystkie samodzielne media. Kiedyś gmina ponosiła koszty zanim ja się tam sprowadziłem a w tej chwili płacimy za wszystko sami. 11 lat temu poprosiliśmy ówczesnego burmistrza o zamianę lokali, żeby w przyszłości nie było żadnych problemów, ale wtedy lokalu nie znaleziono. Dzisiaj powiem, nie mam zamiaru się z stamtąd się wyprowadzać. Żadnego konfliktu między przyszłością obiektu placówki wielofunkcyjnej, sposobu jej użytkowania, zarządzania. Nie ma żadnych zagrożeń, żadnych kolizji. Natomiast, jeżeli pan Babiarz uważa, że tam powinien mieszkać dyrektor przyszłej placówki to jest pana zdanie. Ja uważam, że najpierw trzeba inwestycję zakończyć a potem zaplanować jakiś program użytkowy tego obiektu, bo to centrum ma żyć, ma na siebie zarabiać. Tak jak to robią m. in. Raciechowice i w innych gminach partnerskich ten obiekt ma służyć wymianie. Będzie tam baza noclegowa na ponad 20 miejsc, będzie stołówka, sala konferencyjna. Obiekt ma być wykorzystywany w 120%, ale dobrze byłoby, żeby 99% kosztów mogło się znaleźć z zewnątrz, żeby nie obciążać tym budżetu gminy. Takie są nasze intencje, żeby nie była to kolejna placówka, która będzie na garnuszku gminy tylko, żeby tam był menadżer, ktoś, kto będzie umiał dzięki dobrej współpracy z partnerami niemieckimi, bo na tą trans graniczność liczymy pozyskiwać fundusze i umiał je efektywnie wydawać.

            Radca prawny K. Judek – Sugerowałbym, aby pan burmistrz zrobił autopoprawkę, co do terminu wejścia w życie tj. że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

            Burmistrz zgodnie z sugestią radcy prawnego zgłosił autopoprawkę.

            Radny J. Babiarz – Moją intencją nie było wyprowadzanie pana burmistrza czy pana Adama Fedorowicza z mieszkania komunalnego a wręcz zapewnienie, aby w obiekcie, w którym będzie prowadzona określona działalność, gdzie tam są części udziałowe w budynku, gdzie są części udziałowe w terenie to, jeżeli jest drugi współwłaściciel to może być rok dobrze a w następnym roku będzie gorzej. A jeżeli właściciel lokalu ten lokal sprzeda, wprowadzi się ktoś inny zawsze będzie możliwość konfliktu. Po co dla gminy ma być taki wrzód, że jest inny współwłaściciel w obiekcie, w którym będzie prowadzona określona działalność. Dlatego ja proponowałem, żeby przeanalizować to, przedyskutować, odroczyć tą uchwałę i jeżeli będzie uznane, że jednak ten cały obiekt był we władaniu gminy to wówczas wprowadzić obie poprawki w tej jedne uchwale, żeby nie robić co miesiąc zmiany uchwały. Ewentualnej, bo wcale nie jest powiedziane, że ta moja propozycja zyska większość i że radni się do tego pozytywnie ustosunkują. Moją intencją było, żeby całość obiektu była władana przez gminę dla potrzeb tej instytucji, która tam będzie funkcjonowała. Rozmawiałem z różnymi osobami, z urzędnikami i zdania są podzielone. Zawsze lepiej jest, jeżeli jest jeden właściciel w takim obiekcie. Nie ma wtedy żadnych problemów. Tutaj mamy patrzeć nie tylko na jednostki, ale na całość. Moim zdaniem nie ważne czy to dotyczy akurat pana Fedorowicza, czy tam by mieszkał pan Pietruszka, czy ktokolwiek inny to moje zdanie jest takie, że obiekt powinien być w całości we władaniu gminy. Nie jest to jakieś oddziaływanie, ze względu na to, że ja się poróżniłem z panem burmistrzem czy coś w tym rodzaju.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Są dwie kwestie i nie ma sensu ich tutaj dzisiaj roztrząsać. Rozpoczęcie debaty merytorycznej na temat tego rozstrzygnięcia jest niepotrzebne dzisiaj, bo tylko burzy porządek. Jeżeli pan radny chce zmienić tę uchwałę wyłączając to mieszkanie, w którym mieszka aktualnie burmistrz to można to znakomicie zrobić za miesiąc, dyskutując, przygotowując materiały informując również państwa o tym, że mamy podobne przykłady w naszej gminie gdzie część obiektów publicznych została sprzedana w prywatne ręce i tam są mieszkania np. przy Szkole Podstawowej w Lisim Polu, przy świetlicy w Lisim Polu, gdzie mieszkają osoby fizyczne i to nikomu nie przeszkadza. Jest to kwestia decyzji, rozstrzygnięcia. Natomiast dzisiaj my mamy wyjątkową sytuację polegającą na tym, żeby zachować te intencje, które przyświecały państwu, kiedy podejmowaliście uchwałę dotyczącą zmiany bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych, żeby ludzie wiedzieli, że jeżeli złożą 31 grudnia wniosek o kupno mieszkania to będą kupowali na starych zasadach. I to trzeba zrobić dzisiaj i nie czekać w nieskończoność, tym bardziej, że podlega to publikacji i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Natomiast w tej kwestii, o której pan mówi można spokojnie rozpatrzyć na kolejnej sesji, jako niezależną historię wychodząc również z założenia, że wymagałoby to zmiany tej uchwały. Nie ma sensu dzisiaj tego roztrząsać, bo tutaj mogą być różne opinie, różne poglądy. A można powiedzieć tylko tyle, żeby pan się nie obawiał, że w ciągu miesiąca tego mieszkania na pewno nie sprzedamy.

            Na pytanie przewodniczącego K. Komorzyckiego, czy radny Babiarz podtrzymuje swój wniosek, aby odłożyć projekt uchwały na następną sesję radny odpowiedział, że podtrzymuje.

            Radny J. Babiarz – Termin odłożenia na miesiąc czasu wejścia tej decyzji wcale nie zaszkodzi mieszkańcom a nie będziemy produkować iluś uchwał.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – To wymaga i tak rozdzielenia, ponieważ uchwała dotycząca wyłączenia mieszkania nie jest prawem miejscowym i nie wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym. W związku z tym musiałaby być kolejna uchwała, która by weszła w życie z dniem podjęcia.

W trakcie dalszej dyskusji radny J. Babiarz wycofał wniosek.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/202/2012 została podjęta 9 glosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 23, 24.

--------------------- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy nazewnictwa ulicy, która stanowi działkę nr 50 położoną w obrębie 6 m. Chojna i dotyczy to przedłużenia ul. Owocowej. W tej chwili wybudowane są budynki przy działce drogowej nr 50, która na dzień dzisiejszy nie posiada nazwy a niebawem wpłyną wnioski o nadanie numeracji porządkowej, dlatego proponowana nazwa ul. Owocowa.

Odnośnie drugiego projektu uchwały odnośnie nadania nazwy ulicy przy działce drogowej następuje rozwój budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Z propozycją nazwy wystąpił wnioskodawca pan Polek i w związku z tym proponuje się nazwę tej ulicy, jako ulica Wiosenna.

Stanowiska komisji były za przyjęciem projektów uchwał.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Czy nazwa Wiosenna, jako nowa nazwa ulicy pojawi się na mapie geografii Chojny?

            M. Juzyszyn – Pojawi się.

            Przewodniczący K. Komorzycki – To musi być związane z uchwałą o podziale Chojny na okręgi wyborcze.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/203/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosenna. W wyniku głosowania uchwała Nr XX/203/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 25.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry przedstawił kierownik biura Związku J. Gawroński.

Zmiana treści statutu jest podzielona na trzy grupy. Pierwsza grupa to uaktualnienie stanu faktycznego jak ilość gmin, reprezentacja Związku. Druga grupa zmian to jest aktualizacja stanu prawnego m. in. reprezentacja w Związku, ustanie członkowstwa, umocowanie skarbnika. Trzeba pamiętać, że statut Gmin Związku Gmin Dolnej Odry był przyjmowany w 2003 roku i od tego czasu zmieniły się kwestie ustrojowe, jeśli chodzi o samorząd gminny. Już nie mamy takich instytucji jak zarząd gminy. Sprawa trzecia najważniejsza dla, której jest reaktywowany Związek Gmin Dolnej Odry a więc aktualizacja zadań Związku wynikających  z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ten zakres zadań oraz kompetencji organów Związku, w które będą te organy wyposażone jest przede wszystkim określony w rozszerzeniu art. 7 treści statutu oraz art. 13 i art. 16 mówiącego o kompetencji zarządu Związku. Od dzisiaj Związek liczy 21 gmin, zajmuje powierzchnię ok.4 tys. m2, zajmuje ponad połowę powierzchni regionu szczecińskiego. Zmiany mają na celu umożliwienie procedowania przez organy Związku, przez zgromadzenie ogólne nad uchwałami związanymi z wdrożeniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 21 gmin.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… komisja nie głosowała.

Stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej… i Komisji Kultury… za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosownie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XX/205/2012 została podjęta jednogłośnie (10 głosów za) i stanowi załącznik nr

 

Do punktu 26.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w m. Chojna do kategorii dróg gminnych przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Rada Powiatu podjęła uchwałę o pozbawieniu tej ulicy kategorii drogi powiatowej. Przejęcie przez gminę pozwoli na realizację wielu zadań a jednocześnie nie będziemy musieli płacić za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. To może w znacznym stopniu pomóc inwestorom, którzy dotychczas przez wiele długich lat mieli problemy z rozwiązaniami komunikacyjnymi na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej, Bałtyckiej. Są tam tereny wykupione i ciągle są „przepychanki” między Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo pani konserwator chce, żeby inwestor wybudował obiekty zgonie z historyczną linią zabudowy, czyli jak najbliżej drogi a Generalna Dyrekcja chce, żeby się oddalić od drogi, żeby skrzyżowanie było bezpieczne. Myślę, że dzięki temu uda nam się może jakoś w części ten problem rozwiązać i poprawić szerokość ulicy Szkolnej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XX/206/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 27.

----------------- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Projekt uchwały dot. m. Krzymów. Poprzednie porozumienie opiewało na kwotę dofinansowania z naszej strony w wysokości do 60 tys. zł. Zakres robót został zwiększony, te prace zostały fizycznie wykonane, musimy uporządkować i bardzo prosimy o zwiększenie tych środków, które gmina zabezpiecza do poziomu 88 tysięcy.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XX/207/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 28.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

Jaki jest stan finansów Centrum Kultury, myślę, że chodzi tutaj o plan dotacji i o wykonanie tego z głowy nie powiem. Poproszę panią dyrektor, żeby przygotowała bardziej precyzyjną informację w uzgodnieniu z panią naczelnik, w uzgodnieniu tylko dlatego, żeby kwoty się zgadzały planowanych środków i wykorzystanych.

Czy kredyt zaciągnięty przez Centrum Kultury został spłacony? Jeszcze nie został spłacony i nie odpowiem, kiedy będzie spłacony, bo prawdopodobnie będziemy musieli Centrum Kultury pomóc z uwagi na to, że te środki na funkcjonowanie kultury są znacznie mniejsze i w tym i poprzednim roku.

Ośrodek w Jeleninie – poproszę wydział finansowy i wydział nieruchomości o przygotowanie informacji jak jest rozliczony, w jaki sposób te środki przepływały przez budżet, ile wydano na utrzymanie obiektu a ile otrzymaliśmy w tytułu wpłat za korzystanie z pola namiotowego jak również z domków.

Odnośnie pomostu. Czy nie można było wykonać pomostu z innego materiału? Można było. Świnoujście ma piękną ścieżkę nadmorską za kilka milionów euro z tworzywa sztucznego. Tylko, że jak mieliśmy taką kwotę, jaka mieliśmy to pytałem pana prezesa czy nie może zasponsorować i zrobić z jakiegoś tworzywa ten pomost, żeby on był na 50 lat a nie na 15. Dostaliśmy tyle środków ile mieliśmy, 25 naszych, 25 zewnętrznych. Faktycznie konstrukcja tego pomostu po ostatniej zimie mocno ucierpiała, bo poziom wody w jeziorze podniósł się. Zimą pomost został zalany, skuty lodem i niestety konstrukcję trzeba było wzmacniać.

Gdybyśmy cztery razy więcej pieniędzy włożyli to można by coś lepiej zrobić. Ale jak będziemy mieli środki i zaplanujemy budowę ścieżki rowerowej w partnerstwie z miastem Schwedt od Schwedt przez Dolinę Miłości, wzgórza krzymowskie, Stoki do Jelenina przez Drozdowo to w tym zadaniu możemy również uwzględnić zakończenie tej ścieżki pięknym obiektem rekreacyjnym.

Czy i kiedy będzie rozwiązany problem parkingu przy gimnazjum? Ten problem będzie rozwiązany wtedy, kiedy otrzymamy koncepcję zagospodarowania całego terenu, bo przygotowujemy się do inwestycji. Na końcu ulicy jest parking, za parkingiem są tereny, które w jakiś sposób będziemy chcieli wykorzystać.

Skwer Jagielloński. Jedynym słusznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania w dwóch miejscach – Plan Konstytucji i Skwer Jagielloński, bo w żaden inny sposób skutecznie problemu nie rozwiążemy. Jest tak, że kilka dni spokoju a potem znowu mamy autogiełdę, stoją samochody z kartkami. Skwer Jagielloński też jest takim centrum rekreacji gdzie spotykają się różni ludzie w różnym celu, ale nikt m tego nie zabrania. Natomiast na pewno uciążliwe są samochody, których jest za dużo i to nie tych kierowców, którzy przyjeżdżają na zakupy czy właścicieli nieruchomości tylko osób z zewnątrz.

Jeżeli państwo mają inne propozycje bardzo chętnie z nich skorzystam. Natomiast uważam, że teraz trzeba będzie kilka złotych zaplanować, taką uchwałę podjąć i przeznaczyć środki na wprowadzenie tam urządzeń, bo tego inaczej nie da się rozwiązać.

Środki na ochronę zabytków z Powiatu Gryfińskiego. Nie do końca są określone kryteria, które nam na to pozwalają a poza tym tych środków jest tak malutko, że na te zadania, które my chcielibyśmy zrealizować to nawet nie będzie chyba jedna setna.

Odnośnie oświetlenia zabytków. Spróbujemy po raz drugi złożyć do programu norweskiego jak tylko będzie nabór, bo kilka lat temu składaliśmy wniosek o dofinansowanie remontu baszt i murów obronnych i zobaczymy czy takie pieniądze pozyskamy czy też nie.

Kłania nam się problem oświetlenia zabytków. Państwo widzieliście przygotowaną koncepcję przez firmę Eneos oświetlenia. Od koncepcji teraz tylko jeden krok, żeby zabezpieczyć środki i ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy tej usługi i wtedy moglibyśmy oświetlić Kościół Mariacki, Ratusz, Bramy i mury obronne.

Odnośnie Związku Gmin Dolnej Odry. Był ogłoszony konkurs na dwa stanowiska głównej księgowej – skarbnika i pracownika administracyjnego. Zarząd zdecydował, że jednego konkursu nie rozstrzygamy, że na tym etapie wystarczy jedna osoba. I ta jedna osoba jest. Plany były takie, że może na pół etatu, może na trzy czwarte, ale okazało się, że tej pracy jest coraz więcej i musi być to cały etat, bo nie ma tego drugiego etatu, który został do tej pory niewykorzystany. Drugą osobą jest wyłoniony w drodze konkursu pan Janusz Gawroński, jako kierownik biura Związku. Od 2 października siedzibą biura Związku będzie pomieszczenie w ZGM. A finał może być taki, że za kilka lat Związek będzie potrzebował innej siedziby i miejsca dla kilkunastu osób, jeżeli będzie obsługiwał pełną parą ok. 180 tysięcy mieszkańców. W zależności od tego jak uda nam się pewne zadania podzielić, co gmina, w jakiej części będzie realizowała, jeśli chodzi o stronę dokumentacyjną, merytoryczną a co Związek, bo gmina ma prawo powierzyć Związkowi swoje zadania.

 

 

Do punktu 29.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Radny J. Babiarz – Pozwolę się odnieść do tego, co pan burmistrz powiedział. Z tego wynika, że budżetu w zasadzie nie powinniśmy uchwalać, bo to jest rzecz niepotrzebna. Szczególnie dla jednostek gdyż można sobie dysponować kasą jak się chce, bo później i tak dołożymy. Nie ma żadnej dyscypliny budżetowej, bo pewne rzeczy zostały wykonane poza wiedzą rady i poza budżetem. Więc każdy może sobie robić co chce, bo i tak będzie później doprowadzony do takiego stanu, żeby było dobrze.

Co do wyboru pracownika, ja wiem, że Związek jest samodzielny, ale jesteśmy członkami tego Związku, pan, jako burmistrz jest naszym przedstawicielem w tym Związku. Jeżeli dobór osoby na bardzo ważne stanowisko, bo to będzie skarbnik tego Związku jest mniej ważny, czyli może być to osoba z przypadku, bo inaczej jest jak ktoś planuje przyjść na ¼ a inaczej jak ktoś na cały etat chce pracować. Może być większa możliwość wyboru. Tu chodzi o to, że można było wybrać może lepszą osobę, może bardziej wykształconą. Ja nie mówię, że ta osoba, która jest nie będzie się nadawała, ale można było mieć szansę do wyboru innej osoby.

            Radny W. Skrzypczyk – Szanowni sołtysi. Mam prośbę, jako przewodniczący komisji komunalnej. Zbliża się uchwalenie budżetu na następny rok w związku z powyższym, aby wzmocnić wasz głos w potrzebach infrastrukturalnych na waszych wsiach prosiłbym, aby składać również propozycje do budżetu do komisji komunalnej. Komisja komunalna zrobi zbiorcze zestawienie i nada rangę ważności tych wniosków.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zaproponować, aby zakończyć sprawę kredytu Centrum Kultury. Nie ulega wątpliwości, że ten kredyt trzeba spłacić, ale wydaje się, że jedna sprawa w tej całej sprawie kredytu jest nierozstrzygnięta i pan burmistrz tak jakby unika podania informacji, czy wyciągnięcia jakichś wniosków. Sprawa dotyczy tego, czy pani dyrektor miała prawo wydać pieniądze, które przyszły z Pomeranii. Jeżeli miała prawo to proszę poinformować radnych, na jakiej podstawie mogła je wydawać. Ja nie mam zarzutów, że źle zostały wydane, tylko pytanie czy miała prawo. Jeżeli miała prawo to proszę nas poinformować, na jakiej podstawie. Ja przeproszę panią dyrektor za podejrzenia i sprawa będzie jasna. Natomiast, jeżeli nie miała prawa ich wydać to chcielibyśmy, przynajmniej ja, jako radny informacji, dlaczego wydała, jaka kara ją za to spotkała, czy jakieś napomnienie i zamknąć sprawę na następnej sesji. Bo tak co miesiąc pani dyrektor ma coś napisać, okazuje się, że napisała lakonicznie, nie do końca jasno i mija rok jak tą sprawę wałkujemy.  Pewnie pani dyrektor jest nieprzyjemnie i mi też upominać się tak jakby konflikt zaostrzać. Bardzo proszę, żeby tą sprawę wyjaśnić.

            Sołtys Brwic Z. Madera – Bardzo dobrze się stało, że w końcu w naszej gminie doceniliśmy pomniki przyrody. Są postawione nowe tablice tylko szkoda, że przy głównych drogach nie ma drogowskazów, że np. 50 m od drogi głównej jest platan, w Brwicach sekwoja. Nikt nawet nie wie, że coś takiego istnieje.

Jest rozbierany tor między Pyrzycami a Godkowem i ludzie pytają, co będzie na tym torze. Może jakaś ścieżka rowerowa?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zapomniałem powiedzieć o ogólnopolskiej konferencji dendrologów, która się odbyła w Chojnie, Brwicach, Przelewicach i w kilku innych miejscach naszego regionu. Sekwoję wreszcie widać, platan też wreszcie widać, teren jest zagospodarowany. To jest pierwszy mały krok do kolejnych większych zadań i pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku po zabezpieczeniu odpowiednich środków wykonać to, czego nam brakuje tj. drogowskazów, oznakowań szlaków turystycznych, nazw ulic, żeby rzeczywiście turysta wiedział, w którym miejscu jest i do którego miejsca ma podążać.

Co do toru, który mógłby być ścieżką to kiedyś już dyrektor Jankowski mówił, że chyba to gminom przekażą. Jak gminie przekażą to my chętnie to przyjmiemy i to byłoby dobre miejsce tak jak w gminie Banie tak i tutaj była ścieżka rowerowa, przynajmniej na odcinku od Godkowa do Jelenina.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Ludzie pytają o plac przy dworcu PKP. Obok ulica się poprawia a obecny stan placu…

            Burmistrz A. Fedorowicz – Będzie naprawiony. Tak ustaliliśmy z wykonawcą, że będzie naprawiony.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 15.35. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała                                                                                 Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                      Kazimierz Komorzycki        

                      

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 24-10-2012 08:30