herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY KSIĘGOWEGO


Chojna, dnia 08 listopada 2012 r.

 

 

DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ

I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

KSIĘGOWEGO 1 / 2 etatu

 

 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne, średnie ekonomiczne.

W przypadku wykształcenia wyższego 1 roczna praktyka w księgowości, w przypadku

wykształcenia średniego 2 letnia praktyka w księgowości.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,

  2. Nieposzlakowana opinia,

  3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,

  4. Znajomość ustawy o finansach publicznych,

  5. Znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej,

  6. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

  7. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskich (POKAL) oraz znajomość rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskich,

  8. Znajomość zasad funkcjonowania i finansowania edukacji,

  9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

  10. Rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, odpowiednia postawa moralna i etyczna, dyspozycyjność.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputerów ( w tym programu Excel, Word )

  2. Umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego oraz biurowego,

  3. Umiejętność pracy w zespole

 3. Główne zadania:

  1. rzetelne, bezbłędne i bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,

  2. prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz planu kont i sprawozdawczości,

  3. uzgadnianie i analizowanie sald kont,

  4. dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym,

  5. windykacja należności i regulowania zobowiązań,

  6. potwierdzanie sald rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą
   o rachunkowości),

  7. wystawianie dowodów księgowych tj. rachunków, not obciążeniowych, not odsetkowych,

 

  1. sporządzanie sprawozdań finansowych ,

  2. opracowywanie planów finansowych oraz wieloletniej prognozy finansowej,

  3. prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,

  4. opracowywanie analiz i kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć
   i zamierzeń,

  5. prowadzenie dokumentacji finansowej realizowanych przez jednostkę projektów,

  6. wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek objętych zakresem działania zakładu, a zwłaszcza
   w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych.

 1. Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku i do pomieszczeń sanitarnych. Brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny,

  2. Życiorys (CV),

  3. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

  4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

  6. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

  7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym,

  8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

  9. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

  10. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

  11. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

  12. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być kompletne starannie ułożone w kopercie wraz ze spisem dokumentów. Kopertę należy opisać w następujący sposób - „ Dotyczy naboru na stanowisko - księgowego”. Dokumenty należy składać do dnia 19 listopada 2012 r., do godz. 15: 15. Dokumenty, które wpłyną do Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data dotarcia dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie z nim zawarta umowa o pracę na czas określony. Kolejna umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”. Dodatkowych informacji można uzyskać u.p. Wacława Gołąb tel. 91 41 43 032.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Adamczyk 08-11-2012 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Gołąb 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 08-11-2012 08:23